NOVÝ OB*ANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKLADY ZM*N V POJETÍ

Report
Mgr. Martin Holub, Mgr. Štěpán Horký
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK – PRO
OBLAST UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ,
ŘÁDY AHR A JEJICH VÝHODY
1
Úprava ubytovacích služeb v NOZ
§ 2326 – 2331 – ubytování (přechodný nájem)
• Úschova věcí
• Odpovědnost za věci odložené
• Odpovědnost za věci vnesené
• Další práva a povinnosti ubytovatele
• Práva a povinnosti ubytovaného
2
Úschova
• Ubytovaný může požadovat převzetí věcí do
úschovy
• Ubytovatel má právo úschovu odepřít pouze
pokud jde o věci nebezpečné nebo cenou či
rozsahem nepřiměřené zařízení
• Ubytovatel za věci zodpovídá v plném rozsahu a
to i za věci, které do úschovy vzít měl a nevzal
3
Odpovědnost za odložené věci
• Vypuštěn liberační důvod, „kdyby ke škodě došlo i jinak“
• Plná odpovědnost za věci odložené na místech k tomu
určených (stojany na kola, lyže apod.)
• Výslovně stanoveno, že vlastník hlídaných garáží nahradí i
škodu na příslušenství, nejen na dopravních prostředcích
(Podle NS ČR - nejen garáže, ale i hlídaná parkoviště nebo dvůr
apod. – 25 Cdo 97/99)
Vypuštěno ustanovení o tom, že odpovědná osoba se prohlášením či dohodou
nemůže zprostit odpovědnosti
4
Odpovědnost za vnesené věci
• Náhrada škody na vnesené věci do 100x ceny ubytování za
den
• Ubytovatel neodpovídá za škodu pokud jí způsobí ubytovaný
či jeho doprovod
• Ubytovatel neodpovídá za škodu na vozidlech, věcech v nich a
na zvířatech, pokud je nepřevzal do úschovy
• Poškozený se musí přihlásit do 15dnů ode dne, kdy se o škodě
musel dozvěděl
5
Další práva a povinnosti ubytovatele
• V případě hrubého porušení smluvních podmínek
nebo dobrých mravů má ubytovatel právo na
předčasné ukončení smlouvy
• Vypovězení smlouvy musí předcházet výstraha
6
Práva a povinnosti ubytovaného
• Ubytovaný může vypovědět smlouvu před
uplynutím smluvené doby.
• Za předpokladu, že vznikne ušlý zisk, platí ho beze
zbytku ubytovaný.
• Ubytovaný nesmí v ubytovacím prostoru
provádět podstatné změny
(stěhovat nábytek apod.)
7
Smluvní pokuta (§2048-2052)
• Pro případy nedodržení pravidel určených ve
smlouvě jako je kouření na pokoji, nevyklizení
pokoje včas apod. se může smluvně ujednat
pokuta.
• Je-li ujednána pokuta, nemá věřitel právo na
úhradu škody.
8
Poškození věci
• Nahrazuje se obvyklá cena a náklady spojené s
nahrazením nebo obnovením věci.
• Poškozený má nárok na peněžitou náhradu nebo
uvedení v předešlý stav
9
Nakládání s OP
• Občanský průkaz je zakázáno přijímat jako
zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo
na pozemky.
• Kopii OP je možné pořídit jen s výslovným
souhlasem jeho držitele
10
Řády AHR a výhody jejich zavedení
•
•
•
•
Organizační řád
Pracovní řád
Provozní řád
Ubytovací řád
11
Organizační řád
• Základní předpis upravující organizační strukturu
ubytovacího zařízení, zásady řízení, kompetence a
z toho vyplývající práva, povinnosti a
odpovědnost mezi zaměstnanci ubytovacího
zařízení
12
Pracovní řád
• Zřizuje se dle § 306 Zákoníku práce
• V rámci zákoníku práce upravuje a dále rozvádí
obsah pracovního poměru mezi zaměstnavatelem
a zaměstnanci
• O jeho závaznosti vypovídá i judikatura
– Např. 21 Cdo 742/2012
13
Provozní řád
• Upravuje jaké služby jsou poskytovány, kým a jak
• Hygienické postupy (úklid, hygiena, prádlo)
• Bezpečnost (Požární předpisy aj.)
14
Ubytovací řád
• Upravuje většinu vztahů mezi ubytovatelem a
ubytovaným
• Ubytovaný musí potvrdit, že je seznámen s
ubytovacím řádem
15
Děkuji za pozornost
Prostor pro Vaše dotazy
16
Kontakty
Mgr. Martin Holub
tel.: 777 613 627
Mgr. Štěpán Horký
tel.: 606 964 563
17

similar documents