Kap 9

Report
Corporate Finance
Kap 9
Simple risk techniques
Deterministisk behandling av
usikkerhet
• Sensitivitetsanalyse:
Partiell analyse av hvordan nåverdien påvirkes av endringer i de enkelte
komponentene som utgjør kontantstrømmen.
– Nullpunktsanalyse:
Hvor mye en komponent må endres for at nåverdien skal bli null.
– Stjernediagram:
Grafisk illustrasjon av hvordan nåverdien endres som følge av %-vise endringer
i de enkelte komponentene
• Scenario:
Analyse av hvordan nåverdien påvirkes av simultane, logiske
sammenhengende endringer i flere av komponentene.
– Ekstremutfall (best/dårligst)
– Situasjonsbeskrivende (Høy pris & inflasjon/økt toll & lav vekst)
• Simulering:
Statisk analyse av mulige kontantstrømmer.
Ingen teori for hvilken rente som skal brukes ved nåverdiberegninger.
(«Stirre på resultatene inntil klarsynet slår ned»)
Sensitivitetsanalyse
p = enhetspris
vk = variabel enhetskostnad
x = produsert og solgt mengde
FK = faste betalbare kostnader
I0 = investeringsbeløp
Sn = utrangeringsverdi
n = levetid
k = kapitalkostnad
a = avskrivingssats
s = skattesats
n
Nåverdi før skatt:
NVFS
NV
FS
  I0 

t 1
Konstante størrelser over tid:
NV
FS
 pt
Nullpunktsanalyse av en
variabel:
Løs ligningen for
variabelen som ukjent
når NV settes lik null.
 vk t   x t  F K t
1  k 
t

Sn
1  k 
n
 1  k  n  1 
Sn
  I 0    p  vk   x  F K  


n
n
k

1

k
1

k






Sensitivitetsanalyse
Nåverdi etter skatt: NVES
NV
ES
 1  k  n  1 
Sn
  I 0   1  s    p  vk   x  F K  


n
n
 k   1  k    1  k 
n
1 k  
1 a  
 I0  s  a  
 1   1  k   (spart skatt avskrivinger)
k

a

 

 
1
n
1 k  


+ I 0 1  a   S n  s  a  

n



 k  a    1  k 

 (spart skatt restavskrivinger)

Eksempel sensitivitetsanalyse
I0
Sn
p
vk
FK
= 120000
= 30000
=
200
=
100
= 70000
NV
FS
NV
FS
kr
kr
kr
kr
kr
x=
n=
k=
a=
s=
1200
5
12%
30%
40%
stk
år
  1,12  5  1
  120000    200  100   1200  70000  
5
 0,12   1,12 
  120000   50000  3, 605  
30000
 30000

5
 1,12 
 77261, 62
1, 762
Nullpunktsanalyse av en variabel:
Løs ligningen for variabelen som ukjent når NV settes lik null. For eksempel:
• Hvor mye kan I0 endres før NV = 0?
• Hvor mye kan p endres før NV = 0?
• Hvor mye kan n endres før NV = 0?
Sensitivitetsanalyse: I0
NV
FS
  120000   50000  3, 605  
I0 : NV
FS
  I 0   50000  3, 605  
30000
 77261, 62
1, 762
30000
0
1, 762
 I 0   197261, 62
 I 0 :  197261, 62    120000    77261, 62
I0 % :
 197261, 62    120000 
 120000
 100  64, 38%
Investeringsbeløpet kan øke med nesten 65% før prosjektet blir ulønnsomt.
Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).
Sensitivitetsanalyse: p
NV
FS
p : NV
  120000    200  100   1200  70000  3, 605 
FS
30000
  120000    p  100   1200  70000  3, 605 
p  1200  3, 605  120000  100  1200  70000  3, 605 
 77261, 62
1, 762
30000
0
1, 762
30000
1, 762
 120000  684950  17026 
p
  182,14
4326


 p  182,14  200   17, 86
p% :
182,14  200
 100   8, 93%
200
Prisen kan reduseres knapt 9% før prosjektet blir ulønnsomt.
Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).
Sensitivitetsanalyse: k
k : NV
FS
  120000    200  100   1200  70000  Ar ;5  30000 R r ;5  0


k: Starter med å se bort fra utrangeringsverdien:
k : NV
FS

 Ar ;5 

  120000  50000 Ar ;5  0
120000
 2, 4
50000

k  30%  Ar ;5  2, 44 
Fra rentetabell:
 30%  k  31%

k  31%  Ar ;5  2, 38 
k: Med utrangeringsverdien:
k : NV
FS


  120000  50000 Ar ;5  30000 R r ;5  0


k  34% : Ar ;5  2, 26; R r ;5  0, 23  2, 26 
3

 Ar ;5 
 0, 23  2, 4
3
5

R r ;5  2, 4
Virkelig k: 33,98% (internrente)
5
 k  0, 34  0,12  0, 22
k % :
0, 34  0,12
 100  183, 33%
0,12
Kapitalkostnaden kan øke med over 180% før prosjektet blir ulønnsomt.
Merk: Forutsetter alle andre størrelser uendret (ceteris paribus).
Sensitivitetsanalyse: n
NV
FS
  1,12  n  1
  120000  50000 
n
0,12

1,12



 30000
0

n
 1,12 
n: ser bort fra utrangeringsverdien:
NV
FS
  1,12  n  1
  120000  50000 
n
 0,12   1,12 
1,12   1
 0, 288
n
1,12 
n

 1
1
1,12 
n

0

 0, 288
ln 0, 712   n  ln 1,12
n  3  5  2
n% :
35
1,12   1
n
0,12   1,12 
n

 0, 712  1,12
 n
 ln 1,12
 2, 4
n
3
ln 0, 712
 100   40%
5
Levetiden kan reduseres med mer enn 40% før prosjektet blir ulønnsomt.
(Hvis en tar hensyn til utrangeringsverdien.) (ceteris paribus).
Stjernediagram
3,000,000
Stjernediagram
p
2,500,000
2,000,000
x
1,500,000
n
Nåverdi
1,000,000
500,000
k
FK
0
I
-500,000
vk
-1,000,000
-1,500,000
-2,000,000
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
%-vis endring
10%
20%
30%
40%
50%

similar documents