MPO - Impulz stavebnictví,Petr Polan

Report
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
impulz pro české stavebnictví
Praha, 27. ledna 2015
Ing. Petr Polán
oddělení stavebnictví
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
1
Krize ve stavebnictví
zastavení poklesu, již 3. měsícem mírně pozitivní vývoj
Stavební produkce
v listopadu
meziročně vzrostla
o 2 %. V říjnu
stoupla výroba o
2,4 %, v září o 8,8
%. Růst podpořilo
zejména inženýrské
stavitelství, začalo
se také stavět více
bytů.
+
+
-
nárůst zahájených výběrových řízení na veřejné zakázky
nárůst vytíženosti kapacit stavebních společností
trvalý nedostatek technických pracovníků a pracovníků
odborných profesí
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
2
Koordinace
rok 2015 rozhodující období pro přípravu a schvalování
právních předpisů (kvůli působnosti většiny z nich od r. 2016)
legislativní změny jsou v působnosti různých ministerstev:
MMR ČR, MD ČR, MŽP ČR, MPSV ČR, MPO ČR
MPO – snaha o koordinaci a spolupráci s resorty na právních
předpisech v oblasti stavební legislativy (zjednodušování
povolovacích procesů, efektivní zadávání VZ, specializace
předpisů pro prioritní sektory výstavby, zvyšování kvality
staveb)
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
3
Rada vlády pro stavebnictví
zřízena 15. 12. 2014 pomocí UV č. 1062
stálý poradní orgán vlády v oblasti stavebnictví
19 členů (předseda, 3 místopředsedové, 15 dalších členů)
MPO, MMR, MŽP, MD, MF, Mze, MPSV, MV, Úřad vlády ČR, SPS ČR, HK ČR, SIA ČR – Rada výstavby,
ČKAIT, Odborový svaz Stavba, Hospodářský výbor PSP ČR, Výbor pro hospodářství, zemědělství
a dopravu SP ČR
zřizuje dočasné pracovní skupiny
příprava a projednávání koncepčních, strategických i
legislativních dokumentů týkajících se stavebnictví
vyjasňování stanovisek a zlepšení komunikace mezi orgány státní
správy a podnikatelskou sférou
meziresortní usměrňování a koordinace zásadních otázek
souvisejících se stavebnictvím
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
4
Legislativa
MŽP: EIA – posuzování vlivů záměrů na ŽP
zahájení řízení EK ve věci nesprávné transpozice směrnice EIA → návrh novely zákona o posuzování vlivů na ŽP
předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015
MMR: STAVEBNÍ ZÁKON
současně se změnou zákona EIA (zajištění správné transpozice směrnice EIA), předpokládaná účinnost od 1. 1.
2015; komplexní novela - předpokládaná účinnost od 1. 1. 2016
MMR: ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
technická novela - v září 2014 předložena vládě; současně příprava nového zákona o VZ, předpokládaná
účinnost v dubnu 2016
MD: ZÁKON O LINIOVÝCH STAVBÁCH
podobné principy jako novela stavebního zákona → jednotné povolovací řízení
MPSV: ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ
MPO: zjednodušení povolovacích procesů v oblasti strategických energetických staveb
ve vazbě na nařízení EU č. 347/2013 týkajícího se transevropských energetických sítí
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
5
Zákon o sociálním bydlení
v Programovém prohlášení vlády je uvedeno:
… „Vláda také připraví nový zákon o sociálním bydlení, který bude definovat standard
sociálního bytu a vymezí osoby v bytové nouzi, které na něj mají při splnění stanovených
podmínek nárok.“…
věcný záměr zákona – 2. čtvrtletí 2015
platnost zákona od prosince 2016
MPSV + spolupráce MMR a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu
MPO – spolupráce na „technické části“ – stanovení technických
standardů sociálního bydlení (konstrukční řešení, materiály, zařizovací
předměty, technologie, apod.)
v souvislosti s tím MMR – aktualizace Koncepce bydlení z důvodu rozvoje podpůrných
programů zařazených v SFRB, hledání možností zapojení prostředků z fondů EU
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
6
Vedlejší efekty sociálního bydlení
mobilizace dalších obecních i soukromých finančních zdrojů
snížení sociálního napětí ve společnosti
ovlivnění ekonomického růstu a zaměstnanosti
přínos v daňové oblasti, odvody na zdravotní a sociální pojištění
zvýšení množství zakázek pro stavebnictví
Stavebnictví má přímé vazby na výrobní odvětví jiných sektorů
(energetika, těžba nerostných surovin, doprava, služby, atd.).
Stavebnictví má jeden z největších multiplikačních efektů
z pohledu celkových ekonomických přínosů
a vlivů na zaměstnanost!
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
7
Multiplikační efekt
ve vztahu k jednotce stavební produkce se multiplikační efekt
pohybuje v úrovni 2,2 – 2,3
realizovaná
celkový nárůst produkce
1 mld. Kč
2,2 – 2,3 mld. Kč
stavební produkce
v národním hospodářství
to se příznivě projevuje i na vývoji zaměstnanosti –
multiplikátor je zde 2,1
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
8
Impulz pro české stavebnictví
podpora
sociálního bydlení
více zakázek
pro stavebnictví
impulz pro
stavebnictví
Příklad:
státní dotace ………………………………. 500 mil. Kč = 850 nových bytů
investice z nestátních zdrojů .... cca 775 mil. Kč
tj. celkový objem investic …………… 1275 mil. Kč
1200 pracovních míst ve stavebnictví
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
9
Návrh definice a investiční podpory
sociálního bydlení
tento materiál předložilo MPO do MPŘ
navržená definice: „Sociálním bydlením rozumíme souhrn nástrojů, které umožňují osobám s
nízkými příjmy a sociálně potřebným občanům přístup k důstojnému a odpovídajícímu bydlení, který si
jinak ze sociálních nebo jiných důvodů nemohou sami zajistit na volném trhu. …“
snaha zvýšit nabídku dostupného bydlení pro osoby dané
ekonomickým statusem či přítomností rizikových faktorů
nepatří tam přechodné a krátkodobé formy ubytování (v ubytovnách,
svobodárnách, nocležnách, rekreačních stavbách, ubytování hotelového
typu)
většina sociálního bydlení by byla realizována v již existujících domech,
nové byty různých velikostí a typů (bez nadbytečného komfortu, ale splňující předpisy
pro stavby trvalého bydlení) by měly být rozptýleny mezi běžnou zástavbou
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
10
Návrh definice a investiční podpory
sociálního bydlení
podpora bydlení:
a) aktivní (investiční formy podpory) - stát v posledních 5 letech
snižuje objemy prostředků na tuto formu podpory (500 mil. Kč/rok)
b) pasivní (soc. příspěvky, doplatky na bydlení) – vzrostly téměř
na 7,5 mld. Kč/rok
Investiční podpora sociálního bydlení především
z již existujících podpůrných nástrojů v kompetenci MMR a SFRB
(po částečné úpravě parametrů jejich poskytování a navýšení objemů finančních
prostředků). Nové programy jen v nezbytné míře.
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
11
Návrh definice a investiční podpory
sociálního bydlení
STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
bydlení občanů v bytové nouzi
úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.)
záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů (NV 370/2004 Sb.)
(+ podpora výstavby nájemních /tzv. vstupních/ bytů v rámci podprogramu podpory pořízení
odporovaných bytů na MMR)
rekonstrukce a modernizace
Panel 2013+ = úvěry na opravy a modernizace (NV 468/2012 Sb.)
JESSICA = projekt rozvoje znevýhodněných městských zón
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
12
Výsledek malé podpory programů SFRB a MMR
realizované podpory
2003
2013
SFRB
4,187 mld. Kč
1,268 mld. Kč
MMR
3,384 mld. Kč
0,381 mld. Kč
celkem
7,571 mld. Kč
1,649 mld. Kč
26 mld. Kč
3 mld. Kč
vyvolaná stavební poptávka ve výši
pokles finančních objemů alokovaných na podporované nové a
rekonstruované byty o 5,9 mld. Kč, tj. o 78%
pokles stavební poptávky vyvolané objemem podpor poskytnutých od
MMR a SFRB o 23 mld. Kč, negativní dopady ještě znásobeny
multiplikačním efektem
klesá počet zahájených (2007 – 43 796 bytů, 2013 – 22 108 bytů) i dokončených
(2007 – 41 649 bytů, 2013 – 25 238 bytů) bytů, tj. téměř 50% pokles
nízký
počet dokončených nájemních bytů v příštích 4-5 letech
stárnutí
bytového fondu
pomalé zvyšování standardu bydlení
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
13
Děkuji za pozornost.
Kontakt
E: [email protected]
T: 224853127
Sociální bydlení – impulz pro české stavebnictví
14

similar documents