en autocarsector - presentatie door ir. Jeroen Vancker

Report
Impact van het
Bodemdecreet op de
autobus- en
autocarbedrijven
17.07.2014
ir. Van Acker Jeroen
Technisch Commercieel
Afdelingshoofd
Envirosoil NV
Agenda :
•
•
•
•
•
•
Wetgevend kader
Verplichtingen conform het Bodemdecreet
Controle door de overheid
Cofinanciering
Aandachtspunten
Vraagstelling
Envirosoil nv
•
•
•
•
•
Studiebureau bodemsanering
Erkenning Vlaanderen, Brussel, Wallonië
Eigen staalnameploegen (manueel, machinaal)
Vestigingen te Oostkamp, Gent, Namen en Doornik
Opdrachtgevers:
• Overheidsinstellingen: OVAM, AWV, NMBS, …
• Fondsen: BOFAS, VLABOTEX
• Privé: particulier, KMO, multinationals
Wetgevend kader
• Gewestelijke bevoegdheid
• Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM)
• Verantwoordelijk voor de controle op
bodemonderzoek en –sanering in Vlaanderen
• Bodemsaneringsdecreet d.d. 1995
• Belangrijke aanpassing d.d. 2006
Wetgevend kader
• Deel bodemonderzoek:
• Doelstelling: alle risico-gronden (> 70.000)
onderzoeken en saneren tegen 2036
• Belangrijkste instrument: verplichting tot uitvoering
van een oriënterend bodemonderzoek (OBO)
• Vervolgtraject op basis van de resultaten van een
OBO
• Historische versus nieuwe bodemverontreiniging
Wetgevend kader
Wetgevend kader
• Deel grondverzet:
• Doelstelling: “grondstromen” in kaart brengen en
verspreiding verontreiniging voorkomen
• Belangrijkste instrumenten: technisch verslag bij een
grondverzet > 250 m³ of op verdachte gronden
Verplichtingen Bodemdecreet
• Uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek op
volgende momenten:
•
•
•
•
Overdracht van risicogronden
Onteigening van risicogronden
Sluiting van een risico-inrichting
Periodieke onderzoeksplicht bij exploitatie van
bepaalde risico-inrichtingen
• Faillissement
• Vereffening
Verplichtingen Bodemdecreet
• OVERDRACHT VAN RISICOGRONDEN:
• Art. 2,18 : definitie overdracht
• Elke overdracht : bodemattest noodzakelijk
• Overdracht risico-gronden: oriënterend
bodemonderzoek noodzakelijk
• Verontreiniging : procedure Bodemdecreet te volgen
• Opname in de akte, notaris is “verantwoordelijk”
• Bescherming van de koper
Verplichtingen Bodemdecreet
• SLUITING VAN EEN RISICO-INRICHTING:
• Art. 2,14 : definitie risico-inrichting
14° risico-inrichtingen : fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties,
toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen
inhouden en die voorkomen op een lijst die de Vlaamse Regering opstelt;
• OBO binnen 90 dagen na sluiting
• Ook sluiting van slechts bepaalde “risico-inrichtingen”
in een exploitatie
• Niet bij overname milieuvergunning
Verplichtingen Bodemdecreet
• PERIODIEKE VERPLICHTING BIJ RISICO-INRICHTINGEN:
• Art. 61 van VLAREBO
• 3 categorieën in functie van potentieel verontreinigend
karakter van de activiteiten
Categorie
1° OBO
Periodiek Rubrieken
O
Enkel bij overdracht
-
A
< 1995 : 31/12/2013
< 2008: 31/12/2017
20 jaar
15.2: garage
17.3.6.2.a: + 20 m³ diesel O/B
B
< 1995 : 31/12/2011
< 2008: 31/12/2015
10 jaar
17.3.4.2.a.3: + 30m³ benzine
O/B
17.3.6.2.b: + 20m³ diesel B
Verplichtingen Bodemdecreet
• PERIODIEKE VERPLICHTING BIJ RISICO-INRICHTINGEN:
• Voorbeeld vergunning
Controle ?
• Belangrijkste controle-instrumenten:
•
•
•
•
Overdracht: bodemattest noodzakelijk (notaris)
Milieuvergunningsaanvraag
Schadegevallen
Gemeentelijke inventaris:
• Nieuw webloket 2012
• Milieuconvenanten
• April 2014 : 265 gemeenten
=> makkelijke koppeling databank OVAM
Controle ?
• Aanmaningenbeleid
• Gericht “opsporen” van bedrijven die in gebreke blijven
voor OBO
• Gericht opvolgen en aanmanen van bedrijven met
verplichtingen BBO, BSP, BSW
• Ingebreke blijvende plichtige:
•
•
•
•
Ambtshalve optreden OVAM: kosten + 10 % retributie
Sanctionering cfr. milieu-inbreuken en milieumisdrijven
Verlies rechten op o.a. cofinanciering
Zowel van toepassing voor verplichting OBO als
verplichtingen die hieruit volgen (BBO, BSP, …)
Cofinanciering
• Besluit Vl. Reg. 15/03/2013
• Financiële tussenkomst voor de sanering van ernstige
historische verontreiniging
• Maximaal 200.000 euro over drie opeenvolgende
belastingjaren
• Aanvragen mogelijk sinds 01/09/2013
• Particulieren, ondernemingen en openbare besturen
Cofinanciering
• Huidige (of voormalige) eigenaars die de grond
verworven voor 01/06/2008
• Huidige of voormalige eigenaar betaalt de
bodemsaneringswerken
• Uitvoering met een conform BSP van na 31/05/2008
• Subsidie 35 % (50%) van de bodemsaneringswerken
• Subsidies worden toegekend zolang er budget is
• Jaarlijkse herziening van de begrotingskredieten
Cofinanciering
• Uitgesloten:
• Eigenaars die een vrijstelling van de saneringsplicht
verkregen;
• Eigenaars die de historische bodemverontreiniging minder
dan 30 jaar geleden zelf veroorzaakt hebben;
• Eigenaars tegen wie de OVAM een proces-verbaal heeft
opgesteld wegens schending van het Bodemdecreet of het
VLAREBO;
• Eigenaars die niet voldoen aan de voorwaarden voor het
verlenen van de-minimissteun
• Openbare tankstations (BOFAS) en droogkuis (Vlabotex)
Cofinanciering
• Alle kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de
uitvoering van bodemsaneringswerken:
• Effectieve bodemsaneringswerken door de
bodemsaneerder (aannemer)
• Milieukundige begeleiding door de erkende
bodemsaneringsdeskundige
• Werken en maatregelen die noodzakelijk zijn om de
bodemsaneringswerken te kunnen uitvoeren:
stabiliteitswerken, VC, werfinrichting, …
Cofinanciering
• Praktisch:
• Aanvraag vóór de effectieve uitvoering van de werken
• Bodemsaneringsproject met conformiteitsattest na
31/05/2008 moet aanwezig zijn
• Kostenraming opgemaakt door een eBSD type 2
• Akte die eigendom bewijst voor 01/06/2008
• Aanvragen worden door OVAM behandeld volgens
ontvangstdatum
Cofinanciering
• Praktisch:
• Uitbetaling op basis van betaalde facturen (bewijs)
• Uitbetaling in max. 3 schijven (1 jaar tussen elke schijf)
• Gedetailleerde facturen noodzakelijk
• Recht op cofinanciering is overdraagbaar mits aan de
verschillende voorwaarden is voldaan!
• Voorbeeld kostenraming
Aandachtspunten
• Overname via o.a. aandelentransactie:
• Geen “overdracht van gronden”: bepalingen
Bodemdecreet niet van toepassing !
• Overname van alle verplichtingen i.k.v. Bodemdecreet
• Kennis van bodemverontreiniging strikt noodzakelijk
• Wees kritisch jegens de ter beschikking gestelde
informatie (second opinion)
Aandachtspunten
• Opvolging, verkoop, … van het bedrijf:
• Denk tijdig aan de bodemproblematiek
• Traject bodemsanering kan jaren duren
• Infrastructuurwerken:
• Doe geen werken op verontreinigde gronden:
verhoging kostprijs latere onderzoeken,
bodemsaneringswerken, …
• Werken = opportuniteit onderzoek & sanering
Aandachtspunten
• Aanwezigheid van bodemverontreiniging:
• Uitstel ≠ Afstel : verontreiniging verdwijnt niet !
• Verontreiniging zal zich dikwijls verspreiden:
• Grotere te behandelen zone (buren, …)
• Kostenverhogend voor onderzoek en sanering
• Aanmaningen OVAM, …
• Laat u begeleiden door een deskundige:
• Inschatting kosten en timing
• Inschatting noodzaak sanering en urgentie
• Communicatie OVAM
Aandachtspunten
• Vrijwillig “saneren”:
• Beperkte acties mogelijk in OBO en BBO
• Onder begeleiding
• Strikte voorwaarden
• Opgelet bij uitvoering buiten de procedure van het
Bodemdecreet:
• Meten is Weten : voldoende kennis van de
verontreiniging is noodzakelijk
• Strenge beoordeling van restverontreiniging
• Bemaling, transport verontreinigde gronden,
herkomst aanvulgrond,…
Aandachtspunten
• Bepaling Bodemdecreet
• Proces- verbaal ten allen tijde vermijden: geen recht
op cofinanciering, boetes cfr. Milieudelicten, …
• Tijd hebben/nemen om het traject van
bodemonderzoek te doorlopen is belangrijk: beslissen
met kennis van zaken
• Aanmaningen OVAM : laat u adviseren en begeleiden,
vaak zijn oplossingen op maat mogelijk
Aandachtspunten
• Cofinanciering
• Indien vermoeden van verontreiniging op terrein dat in
aanmerking komt: OBO uitvoeren
• BSP moet bij aanvraag zitten : timing !
• Termijn van regeling cofinanciering is
onzeker/onduidelijk : nu of nooit ?
Vragen ?
• Algemene vragen ?
• Individuele vragen: contacteer ons vrijblijvend
Contactgegevens
ENVIROSOIL NV
Siemenslaan 13 – 8020 Oostkamp
[email protected]
 050 833 740
Van Acker Jeroen
[email protected]

similar documents