overgangsmaatregelen Jeugd GGZ

Report
Jeugd GGZ
Overgangsmaatregelen
Achterban Jeugd GGZ Nederland,
10 september 2014
5 november 2014
(toevoegingen in rood t.o.v 10/9/2014)
Verwachtingen
• Steeds meer duidelijkheid over wat nog
niet is geregeld en ook niet wordt geregeld
• En over wat wel geregeld is of lijkt is veel
discussie
• We nemen u weer mee………..
Goed nieuws
GGZ 18- gaat de komende 3 jaar uit van
de bestaande praktijk van Basis GGZ en
Gespecialiseerde GGZ
‘Bestaande’ praktijk
- Zelfde regelgeving voor de Basis GGZ
- Zelfde bronregistratie DBC’s
- Valideren en afleiden conform
spelregels DBC GGZ van Landelijke
Transitie Arrangementen; is i.o.m. VNG.
GGZ Nederland stelt de regels op
- Declareren conform de GZ321 (en AW319)
- Jaarverantwoording conform JMV
Minder goed nieuws
-
Aanpassingen aan de jeugdwet c.q. de
wensen van de VNG en de contractvoorwaarden van de gemeenten; er wordt
wel gesproken van standaardisatie maar
gemeenten zijn niet doordrongen van het
verschil tussen beleidsvrijheid van
zorglevering en verantwoorden op
eenzelfde wijze. Gemeenten stellen eigen
eisen
Welke aanpassingen
-
Beter op jeugd toegesneden DBC-productstructuur
Aangepaste declaratiestandaarden
Aanvullende eisen t.a.v. jaarverantwoording
Bericht zorgtoewijzing / start zorg conform de EIAWBZ (bekend bij geïntegreerde ggz-instellingen)
zodat gemeente ook op de hoogte is als huisarts
e.a. direct verwijzen (als meer duidelijkheid, info
via ggz-connect)
- Aanleveren van beleidsinformatie Jeugd aan CBS
(aparte gegevensstroom naast DBC-aanlevering)
Wat komt er op u af?
– Eenmalige kwesties door wetswijziging en
overgangssituaties
– Structurele situatie onder de jeugdwet
Bronregistratie
– Zorg dat uw bronregistratie 100% klopt
– Voor de verantwoording naar uw patiënten,
voor de facturen, voor uw jaarrekening, voor
de betrouwbaarheid van uw bedrijfsvoering
etc.
– Ook al stellen financiers niet altijd dezelfde
eisen (stem uw bronregistratie af op de
strengste eis).
eenmalige
kwesties door de wetswijziging
Eenmalig
Afsluiten basis GGZ op 31-12-2014
• Laat uw ICT leverancier een script* voor de
lopende 18- trajecten maken conform NZa
regelgeving
• zie NZa, NR-543, pag 10, punt 8.9
http://www.nza.nl/141224/193327/NR-CU-543.pdf
Eenmalig
Afsluiten DBC’s op 31-12-2014
• Laat uw ICT leverancier een script* voor
de lopende 18- trajecten maken conform
NZa regelgeving
• http://www.nza.nl/141224/193327/NR-CU554_Regeling_gespecialiseerde_GGZ.pdf
• http://www.dbconderhoud.nl/ggz
• (factsheet jeugd +dbc ggz release RG14c)
•
* Op één dag moeten alle DBC’s worden afgesloten; een actie die anders verspreid over een jaar plaatsvindt. Dit
kan alleen geautomatiseerd.
Eenmalig
Continuïteit van behandeling
• Zorgplicht ligt bij de financier
• Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor leveren
van continuïteit
• Hetzij via een contract / hetzij via indienen
declaratie als er geen contract is afgesloten
• Met bevoorschotting per maand…..is onderdeel
van uw contract; er wordt verkend of er een
maandelijks declaratiebericht kan worden
gegenereerd (info volgt na verkenning).
Eenmalig
Openen op 1-1-2015
• Andere (hogere) wet = nieuwe financiering
• Dus: Basis GGZ conform
contractafspraken jeugd starten
• en de doorlopende 18- behandeltrajecten
op 1-1-2015 openen als nieuw zorgtraject
met een nieuwe initiële DBC.
Eenmalig
Project initiële vulling
• Lees: eenmalige gegevensoverdracht.
• Toch mogelijk gemaakt door ministeriële
regeling. Zorgaanbieders moeten
gegevens leveren aan de gemeenten.
Start medio november. Zie:
http://www.ggzconnect.nl/bericht/2744/gegevensoverdrac
ht-jeugd
Eenmalig
Initiële vulling (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aan te leveren gegevens:
BSN
Postcode
Zorgaanbieder
Categorie jeugdzorg: amb / residentieel
Geleverde zorg: Zvw, AWBZ, incl. ZZP-indicatie, (jeugdzorgplus)
Vervoer
Startdatum zorg
Verwachte einddatum (als bekend)
•
Ook van wachtenden!
• Tot zover de eenmalige
overgangszaken
• Nog niet alles is afgerond
• Daar hebben we het nu mee te
doen
Structurele situatie
Structureel
Toegang
• Kind 18- behandeling bGGZ / gGGZ
instroom loopt via verschillende kanalen,
maar beschikking gemeente altijd nodig.
• Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in
bekostigingsregels door VNG)
Structureel
Beschikking
• QenA’s over beschikking,
https://www.vng.nl/onderwerpenindex/dec
entralisaties-sociaaldomein/decentralisatiejeugdhulp/beschikking-of-verwijzing
• Kind 18- awbz zorg (nog niet geregeld in
bekostigingsregels door VNG)
Structureel
Regelgeving Basis GGZ
– Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11)
– Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen,
sluiten, wijzigen en declaratie
Structureel
Regelgeving DBC-spelregels
– Hoofdbehandelaar: ‘Schipperslijst’ (11)
– ‘Indikken’ registratie van activiteiten & verrichtingen
systeemcontacten (geen subjes meer in ondersteunend
begeleidingscontact)
– Nieuw in A&V lijst: extern overleg met school.
– Zorgcoördinatie en consultatie (als overig product) zijn nieuw
(OVP)
– Toepassen woonplaatsbeginsel bij openen, wijzigen, sluiten en
declaratie, zie
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaaldomein/decentralisatie-jeugdhulp/woonplaatsbeginsel-actueel
Structureel
Declareren jeugd 2015
Via VeCoZo (moet nog getest worden) met
declaratiestandaarden op:
– http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.aspx:
– DBC’s: JW321, JW322
– AWBZ-jeugd: JW303 en JW304
Zie ook: www.i-standaarden.nl voor andere berichten
(zorgtoewijzing, melding aanvang zorg). N.B. Veel nog in de maak
en facultatief in gebruik i.o.m. gemeenten
Structureel
Woonplaatsbeginsel
• Binnen jeugdggz zal meestal gelden:
woonplaats gezagdrager = feitelijke
woonplaats jeugdige
• Echter: kind kan vrijwillig uithuisgeplaatst
zijn. Dan is (tijdelijke) feitelijke woonplaats
niet gelijk aan woonplaats gezagsdrager.
•
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bij de juiste gemeente declareren
Structureel
Woonplaatsbeginsel (probleem 1)
Als gezag wijzigt, kan verantwoordelijke
gemeente wijzigen:
• Hoe wordt de zorgaanbieder daarvan
op de hoogte gebracht en
wanneer/hoe snel?
• DBC wordt gesloten en heropend als
vervolg DBC met zorgtype 216 =
voortgezette behandeling (nieuwe
debiteur / andere gemeente)
Structureel
Woonplaatsbeginsel (probleem 2)
Controle van het gezag en de woonplaats:
• Alleen gemeenten hebben inzage in
gezagsregister en Basis Registratie
Personen (v/h GBA)
• Gezagsregister vraagt om
interpretatie
•
•
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1373/Mindmap%20op%20A0-formaat.pdf
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1373/Factsheet%20Woonplaatsbeginsel.pdf
Structureel
Jongere wordt 18 jaar
• Andere (hogere) wet = nieuwe financiering
• Basis GGZ conform contractafspraken
jeugd afsluiten op dag voor 18e jaar en
conform contractafspraken
zorgverzekeraar starten
• Idem voor de doorlopende 18+
behandeltrajecten inm de
gespecialiseerde GGZ. Openen als nieuw
zorgtraject met een nieuwe initiële DBC.
Jongere wordt 18 jaar
• Als jongere 18 jaar wordt gaat de hij vanuit
jeugdwet eerst 3 jaar in de Zvw en dan
pas naar de Wlz.
• Zie hiervoor ook de onderste van de
veelgestelde vragen:
• http://hervorminglangdurigezorg.nl/vraagen-antwoord/algemeen-zvw/vragen-overde-ggz/
Structureel
Jeugdstrafrecht
• DBC met zorgtype ‘jeugdstrafrecht’ wordt
altijd gedeclareerd naar de gemeente,
ongeacht de leeftijd van de patiënt.
• Jeugdigen met een ‘PIJ’ maatregel vallen
onder V&J
• Jeugdigen met een OTS vallen onder de
gemeente tot 18 jaar.
Structureel
Beleidsinformatie Jeugd
• - een nieuwe gegevensstroom
• - 2x per jaar te leveren aan CBS
• - Er is een nieuwe versie van het informatieprotocol beschikbaar
http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1465-eenheidvan-taal-dankzij-informatieprotocol-beleidsinformatie
• Er worden regiobijeenkomsten georganiseerd in november
uitnodiging via mail naar directie, bericht hierover op ggz-connect en
LNB
• - Er komt een brief met info op een USB-stick
•
•
•
•
•
nog
lopende
issues….
Jaardocument Jeugd 2015, is afgestemd met
Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording.
Wel: maatschappelijk verslag. Punt van
aandacht: kunnen geïntegreerde instellingen
afzonderlijk info verschaffen over jeugd?
ROM
Aanlevering aan DIS van bGGZ en gGGZ:
gesprekken lopen
Hoe loopt inkoop jeugdstrafrecht (V&J)
Minderjarige asielzoekers: blijven in 2015 voor
ggz-zorg (inkoop en declaratie) via RZA regeling
• ………
Resumé
Acties zorgaanbieder
• opdracht geven aan softwareleveranciers tot
• “jeugdproof” maken van BasisGGZ en DBCproductstructuur
• Aanpassen declaratiestandaarden jeugd
• Inbouwen “informatieprotocol” aan te leveren
beleidsinformatie aan CBS
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzicht.aspx
http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1465/Informatieprotocol%20Bele
idsinformatie%20Jeugd.pdf
Grootste zorgen
•
•
•
•
•
•
Kunnen op 1 januari zorgaanbieders declareren en krijgen zij betaald van de
gemeenten?
Verwachting is dat software bij aanbieders technisch gereed is; implementatie is de
vraag, er zijn nog veel open einden
Er wordt hard gewerkt aan het gemeentelijk gegevensknooppunt (“de Vecozo van de
gemeenten”), zodat berichten uitgewisseld kunnen worden. Gemeenten zullen
handmatig up- en downloaden:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/instrumentenvoor-gegevensuitwisseling-decentralisaties
https://www.visd.nl/visd/nieuws/knooppuntdiensten-gemeenten-beschikbaar-1januari-2015
N.B. U kunt straks declareren met uw huidige AGB-code. Hiervoor moet u een
erkenning aanvragen. Dit kan nu nog niet. Procedure wordt conform erkenning Wmo:
http://www.ggz-connect.nl/bericht/2567/erkenning-aanvragen-voor-gebruik-agb-codein-de-wmo. Nadere info volgt.
Gegevensuitwisseling Vecozo – RINIS – Gegevensknooppunt Gemeenten, zie:
http://platform-izo.nl/site/gegevensuitwisseling-hervorming-langdurige-zorg-viainlichtingenbureau-vecozo-en-rinis/
Op de hoogte blijven?
• Zie www.ggz-connect.nl + ledennieuwsbrief GGZN
• en kijk regelmatig op www.voordejeugd.nl
• Voor achtergrondinformatie t.b.v. gemeenten:
• www.vng.nl
• www.visd.nl
Contactpersonen voor deze onderwerpen:
• Marloes van Es:
• 033-460 8986; 06-18099395;
[email protected]
• Anne Wil Roza:
• 033-4608992; 06-46921752;
[email protected]
Opmerkingen uit de zaal van 10/9/2014
op 5/11 antwoorden in rood
•
•
•
•
•
Rom:
- Komt niet in de regelgeving (GAF-score wel); Rom is voor 2015 wel gefaciliteerd, VNG adviseert
het wel te doen. Instelling MOET willen rommen
- Rom-score december geeft straks een vertekend beeld
- Conversie nodig en afspraken met SBG
- aandacht voor overgang naar 18+
•
Registratie: Circuitcode (DBC) niet zomaar afschaffen; veel inhoudelijke validatiecodes zijn
gebaseerd op circuit (en niet op leeftijd)
•
•
Hoe overgangsrecht jeugdige in buitenland woont? Dit overgangsrecht geldt gedurende een
jaar, daarna geldt het woonplaatsbeginsel en vervalt het recht op deze zorg voor jeugdigen over
de grens. Deze bepaling wordt nog in een wetsartikel vastgelegd.
Wel/niet starten van een nieuwe behandeling in december is keuze van instelling
•
•
•
•
Overdracht zorg van 18- naar 18+: lopen gesprekken over met NZa en ZN en GGZN
- niet opnieuw door systeem
- afspraken met verzekeraars
- N.B. 18+ moet zichzelf verzekeren!
Opmerkingen/reacties vanuit de zaal (2)
•
Handreiking aanpassen afspraken 2014 ogv overheveling jeugdggz, zie: http://ggzconnect.nl/bericht/2349/handreiking-zn-over-aanpassing-productieafspraken-2014als-gevolg-van-de-overheveling-jeugd-ggz
•
•
Issuelijst transitiezaken graag verspreiden, o.a.
hoe omgaan met directe verwijzing via o.a. huisarts? Mag een directe verwijzing naar
een zorgaanbieder waarmee de gemeente geen contract heeft? Kan/mag gemeente
daarover afspraken maken?
•
•
AWBZ-jeugd:
hoe inkopen; is nu o.b.v. K. 1.1 t/m K1.6, hoe hiermee om te gaan als 18+ als
overheveling naar Zvw
•
woonplaatsbeginsel; wat is nu de basis? Gezagsregister is toegankelijk voor
advocaten, wordt toegankelijk voor gemeenten O.b.v. BSN woonplaats controleren?

similar documents