systémová arteriální HN 3

Report
MUDr. D. Kačaras
•
Arteriální hypertenze, často jen hypertenze, hypertonus nebo zvýšený
krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v
cévním řečišti. Ten má přímý vztah k rozvoji mrtvice a ischemické choroby
srdeční, která vede ke vzniku infarktu myokardu. Tyto choroby postihující
oběhovou soustavu patří k nejčastějším příčinám úmrtí v průmyslových zemích.
V ČR v roce 2004 ze všech úmrtí připadalo na choroby kardiovaskulární
soustavy 51,4 %.
• Tlak v cévním řečišti a v jednotlivých srdečních oddílech je závislý na síle
srdečních stahů, rezistenci (odporu) cévního řečiště a aktuálním krevním
volumu (objemu). Pokud je krevní tlak dlouhodobě (chronicky) zvýšený, vede
to postupně k poškození cév a následným nemocem, které mohou postihnout
celý organismus. (hluboká žilní trombosa, infarkt myokardu, plicní embolie)
Krevní tlak se vyjadřuje ve dvou hodnotách. Jako optimální se uvádí tlak
120 na 80 mm rtuťového sloupce. První hodnota odpovídá systolickému
tlaku (tlak, který odpovídá fázi srdečního stahu), což je nejvyšší tlak jaký je
srdce schopno při svém stahu vytvořit. Druhý tlak odpovídá diastolickému
tlaku, což je nejnižší tlak v srdci a odpovídá době plnění srdce krví.
Krevní tlak
Systolický [mmHg]
Diastolický [mmHg]
Ideální hodnoty
120
80
Normotenze
140 a méně
90 a méně
Mírná hypertenze
140 – 179
90 – 104
Středně těžká hypertenze
180 – 199
105 – 114
Těžká hypertenze
200 a víc
115 a víc
Izolovaná systolická
hypertenze
160 a víc
89 a méně
• V západních průmyslových zemích žije přibližně každý druhý
dospělý s krevním tlakem vyšším než 140/90 mm Hg. Ve
věkové skupině mezi 25 a 29 lety jet krevní tlak u přibližně
každé desáté ženy a přibližně každého čtvrtého muže zvýšený.
Se stoupajícím věkem se zvyšuje i počet lidí trpících hypertenzí.
V populaci nad 60 let má normální krevní tlak přibližně každý
čtvrtý.
• Primární arteriální hypertenze - zvýšený tlak není důsledkem
jiného onemocnění
• Sekundární arteriální hypertenze - je důsledkem jiného
zjištěného onemocnění, pro léčbu je nutné tuto příčinu odstranit,
zmírnit.
• Samostatným onemocněním s odlišnými příčinami, projevy a
následky je plicní arteriální hypertenze - hypertenze v plicním
oběhu.
• 85-95% pacientů je diagnostikováno jako primární hypertonici
(bez dalšího onemocnění, které by způsobovalo hypertenzi) a
musí být dlouhodobě nebo doživotně léčeni prostředky
snižujícími krevní tlak.
• Podstatou esenciální hypertenze je vlastní porucha regulace TK.
• Ta operuje jak s krátkodobými mechanizmy (změny srdeční
frekvence, kontraktility a rezistence odporových cév tj. arteriol)
prostřednictvím vegetativní inervace, tak se středně) a
dlouhodobými mechanizmy (změna cirkulujícího objemu krve
její redistribucí a změna reabsorpce Na+ a H2O v ledvině)
prostřednictvím zejm. humorálních faktorů.
• Esenciální hypertenze není jen prostou hemodynamickou
abnormalitou, ale je až v 80% případů sdružena s řadou
metabolických odchylek jako inzulinová rezistence resp.
• porušená glukózová tolerance či diabetes, obezita,
• aterogenní dyslipidemie aj.
• Jejich společný výskyt je častější než by odpovídalo
• náhodnému souvýskytu, proto byl zaveden
• termín kardio-metabolický syndrom.
•
•
•
•
•
•
•
•
primární příčina není známá
větší riziko je u lidí s nadváhou
při vysokém užívání soli
u alkoholiků
při užívání hormonální antikoncepce
zneužívání léků a drog
při nadměrné konzumaci kávy a čaje
u lidí trpících chronickým stresem
• dědičným zúžením aorty
• cukrovkou
• zvýšenou funkcí štítné žlázy
• onemocněním nadledvinek
• aterosklerózou
• onemocněním ledvin
• těhotenstvím
• nežádoucími účinky léků, např. antikoncepčních pilulek či steroidů
Nebo dělení:
• 1) renální (renovaskulární, renoparenchymatózní),
• (2) endokrinní (prim. Hyperaldosteronismus, feochromocytom,
• Cushingův syndrom, akromegalie aj.) a
• (3) monogenní formy hypertenze (mutace genů
• kódujících proteiny ovlivňujících hospodaření se Na
• v ledvině)
• I. stupeň znamená pouze zvýšení hodnot TK bez
jakýchkoliv dalších komplikací.
•
U II. stupně již můžeme sledovat tzv. orgánové změny.
Pozorujeme zvětšení LKS, což můžeme vysvětlit pomocí
RTG snímku srdce, ultrazvuku nebo EKG křivky. Dále
pozorujeme výskyt bílkoviny v moči, což znamená již
poškození ledvin. Typické jsou také změny na očních
cévách, které nám popíše oční lékař.
• Kalcifikace v aortě
• III. stupeň představuje poruchy funkce postižených orgánů.
Typické je postižení srdce, které začíná selhávat jako pumpa a
objevuje se postupně narůstající dušnost. Přicházejí poruchy
funkce mozku ve smyslu bolesti hlavy, nebo spavosti a
psychických změn. Nejzávažnějším důsledkem postižení mozku
při hypertenzi jsou tzv. cévní mozkové příhody, kdy krvácení do
mozku má nejhorší prognózu. V konečných studiích hypertenze
mohou být tak těžce postiženy ledviny, že dojde k jejich selhání a
pacient je nucen k záchraně života podstoupit léčbu umělou
ledvinou.
Vysoký TK všeobecně podporuje rozvoj aterosklerózy tepen,
důsledkem čeho je pak často infarkt myokardu.
• IV. stádium - maligní hypertenze s neuroretinopatií a dalšími
těžkými orgánovými poruchami
• Diagnóza:
Opakovaná měření krevního tlaku
Nutno pátrat po možnosti onemocnění ledvin či hormonálního systému, které
by mohlo být příčinou sekundární hypertenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Příznaky:
Zpočátku může být bez příznaků
Bolest hlavy - především v oblasti čela a spodiny lebeční
Bušení srdce
Rychlý srdeční tep
Nadměrné pocení
Poruchy vidění
Šumění v uších
Únava
Nespavost
•
•
•
•
•
•
Krvácení z nosu
Závratě
Poruchy vědomí
Menší mozkové příhody
Otoky kotníků
Zhoršený dech
Zhoubná (maligní) hypertenze - 250/130 mm Hg i více může
trvat několik hodin a dnů
•
Hrozí poškození cév v ledvinách, sítnici nebo mozku
Neléčená může skončit smrtí
• Cévní onemocnění mozku:
• ischemicka cevni mozkova přihoda, mozkove krvaceni, tranzitorni
ischemicka ataka
• ● Postižení srdce:
• infarkt myokardu, angina pectoris, koronarni revaskularizace,
chronicke srdečni selhani
• ● Renální postižení:
• diabeticka a nediabeticka nefropatie, pokles renalnich funkci
• (serovy kreatinin M > 133, Ž > 124 μmol/l; proteinurie, > 300
mg/24 hod.)
• ● Postižení periferních tepen
• ● Pokročilá retinopatie:
• hemoragie nebo exsudaty, edem papily
• Hypertenzní krize je náhle vzniklá dysegulace krevního tlaku v
systémovém oběhu s hodnotami tlaku vyššími než 230/130
mmHg. Tato krize bývá většinou provázena příznaky jako
bolest hlavy, nevolnost, zvracení, někdy i křečemi a je zvýšené
riziku vzniku akutního krvácení do mozku nebo selhání srdeční
činnosti. Tento stav vyžaduje urgentní nemocniční léčbu.
• Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění použité ke
stratifikaci rizika podle projektu SCORE
• ● Věk
• ● Pohlavi
• ● Kouřeni
• ● Hodnoty systolickeho TK
• ● Hodnoty celkoveho cholesterolu nebo poměr celkovy
cholesterol/HDL-cholesterol
• TK Holter.
• vyšetření moče a krevní testy, ekg.
• U vybraných skupin nemocných provádíme navíc
echokardiografii, vyšetření očního pozadí, ultrazvukové
vyšetření krkavic a femorálních tepen, vyšetření proteinurie.
• Při podezření na sekundární hypertenzi je třeba vyšetřit také
ledviny a ledvinné tepny, v některých případech vyšetření
oblouku aorty pomocí poč. tomografie k vyloučení koarktace,
endokrinologická vyšetření, případně zobrazení nadledvin
počítačovou tomografií. Ve specialních situacích je nutno
odebrat katetrizačně krev přímo z ledvinných žil.
•
•
•
•
•
•
•
Změna životního stylu
přestat kouřit
snížit hmotnost
omezit pití alkoholických nápojů
tělesný pohyb/ sport
redukce příjmu soli
vyvážená strava s velkým podílem ovoce, zeleniny, omezení tuků
• Pro terapii medikamenty se používají léky označované jako
antihypertenziva:
• diuretika
• vazodilatancia
• blokátory vápníkových kanálů
• betablokátory
• alfablokátory
• ACE inhibitory
• AT1 antagonisté
• Volba léku závisí na věku pacienta, přidružených onemocněních
a jiné pacientově medikaci.
• Strava:
Nutno omezit:
1. Sůl (Na omezené solení se dá jednak zvyknout, jednak je
možno řadu pokrmů chuťově korigovat používáním vhodného
koření, jako např. rozmarýn, libeček, oregano a podobně)
2. Konzumaci minerálek
3. Konzumaci uzenin ( značné množství soli a nasyceného tuku ).
4. Konzumaci masa, zejména tzv. červeného.
5. Alkohol
7. Omezení celkového příjmu potravy.
8. Moučná a sladká jídla.
9. Nápoje jako Coca -cola, Fanta....
10. Konzervovanou zeleninu a komerčně připravené potraviny
• Do jídelníčku byste měli zařadit:
•
1. Tzv. bílé maso, tj. zejména drůbež a ryby. Konkrétně právě ryby
jsou většinou velmi vhodné, protože obsahují také tzv. omega 3
mastné kyseliny, které působí antiskleroticky. Doporučuje se, aby
týdenní dávka ryb byla alespoň 2 x 200 g.
2. Používání kvalitních olejů ( za studena lisovaný olivový, sezamový
olej či lněný olej)
3. Konzumaci většího množství vlákniny( více zeleniny a ovoce)
4. Tmavý chléb, tmavé pečivo, dalamánky, celozrnné těstoviny, rýži
Natural.
5. Čerstvě vylisované šťávy - z řepy, karotky, celeru, petržele,
špenátu, citrusových plodů a rybízu.
6. Česnek
• Tyto způsoby léčby se týkají sekundárních forem hypertenze,
kdy usilujeme o odstranění vyvolávající příčiny. Patří sem tedy
chirurgická korekce koarktace aorty, nebo odstranění
hormonálně aktivního nádoru vyvolávajícího hypertenzi, ale
také například katetrizační rozšíření zúžené ledvinové tepny
(obdobně jako katetrizační angioplastikla věnčité tepny u
ischemické choroby srdeční).

similar documents