Eduscrum als activerende didactiek

Report
1. Greijdanus College
2. Eduscrum als activerende
didactiek
3. Korte omschrijving van de
interventie
Eduscrum is activerende didactiek die een positieve invloed
heeft op de leeropbrengsten en de betrokkenheid van
leerlingen (www.eduscrum.nl)
1. Leerlingen werken in groepjes van 4 personen die ze zelf
gevormd hebben op grond van leerlingkwaliteiten.
2. Groepjes ontvangen een overzicht van doelstellingen en
van lesactiviteiten.
3. Groepjes plannen de activiteiten zelf op een scrumbord.
4. De lesactiviteiten zijn
opgedeeld in overzichtelijke
sprints van max. 2 weken.
5. Na elke sprint vindt een
tussenoplevering plaats
(= review).
6. Leerlingen ontvangen feedback
waarmee ze zichzelf vakinhoudelijk en procesmatig
kunnen verbeteren.
7. Na ca. 3 sprints volgt de toets.
4. Aanleiding voor de interventie (WHY)
1. Time-on-task bij NLT was onvoldoende hoog.
2. Geven van gerichte feedback was lastig omdat soms niet
helder was waar de leerlingen precies mee bezig waren.
3. Met behulp van de heldere en activerende Eduscrumdidactiek willen we de effectiviteit van de lessen vergroten.
4. De Eduscrum-didactiek stimuleert het geven van feedback
op verschillende niveaus:
a) Leerling-leerling
b) Leerling-docent
c) Docent-leerling
d) Docent-docent
5. Feedback is een speerpunt uit onze onderwijsvisie.
5. Proces (HOW)
1. We hebben een Eduscrum-cursus gevolgd.
2. We hebben de Eduscrum-didactiek geïntroduceerd in 4
Havo, 5 Havo en 6 Vwo.
3. Ervaringen gerapporteerd aan MT, teamvergadering en op
een studiedag voor het hele team.
4. Volgend jaar gaan meer docenten aan de gang met
Eduscrum.
6. Resultaat van de interventie (WHAT)
1. Leerlingen reageren enthousiast:
a) Eigenaarschap door heldere doelstellingen en
b) door eigen verantwoordelijkheid voor planning.
2. Leerlingen geven aan niet eerder zo hard gewerkt te
hebben.
3. Docenten zien op het scrumbord meteen waarmee
leerlingen bezig zijn.
4. Geven van gerichte feedback is eenvoudiger.
5. Review werkt motiverend. Leerling heeft beter in beeld wat
er verwacht wordt.
6. Time-on-task is hoger.
7. MT en collega ’s zeer geïnteresseerd in Eduscrumdidactiek.
7. Leerervaring (WOW)
1. Topervaring was dat we met twee docenten gelijktijdig en
intensief bezig waren met de introductie van de Eduscrumdidactiek. Dat is zeer stimulerend.
2. Meedoen aan Teach & Learn geeft een positieve, externe
druk waardoor je doorzet op de ingeslagen weg.
3. Gewoon beginnen en tijdens het proces aanpassingen
doen werkt in het onderwijs.
Kortom: “Klaar, schiet, richt” als interventiemethodiek werkt.
8. Samenhang met het ontwikkelmodel
1.
2.
3.
De gekozen interventie past goed bij de onderwijsvisie bij
de school.
Het ontwikkelmodel en de overige materialen hebben ons
geholpen om in beeld te krijgen waar we staan. Als
docenten, maar ook als school.
De materialen dagen uit tot nadenken
over aanpak, over de interne
communicatie.
Bovendien werd het gesprek tussen
de verschillende sterkhouders
bevorderd (docenten, MT).
9. Contactgegevens deelnemer
Klaas Beute
Hans Vogelzang
[email protected]
[email protected]

similar documents