Olavsgaard 2014 – BHM og nasjonale innkjøp

Report
BHM og nasjonale innkjøp status og veien videre
Olavsgaard 23.oktober 2014
adm.dir Harald I. Johnsen
BHM-området – nasjonale
anbudspakker/avtaler
Avtaler
Anbud
• Distribusjon av oksygen til
hjemmebasert
oksygenterapi (LTOT)
• Insulinpumper
• Kompresjonsplagg
• Oksygenkonsentratorer
• INR-apparater
• Ernæringspumper
2
Nye nasjonale avtaler/anbud
BHM-området 2014
Avtaler
Oksygenkonsentratorer
Virkningsdato HSØ
(HMN, HV, HN 2015)
Kompresjonsplagg
Virkningsdato alle RHF
INR-apparater
Virkningsdato alle RHF
Ernæringspumper
Virkningsdato alle RHF mars 2015
Anskaffelsesprosess
Virkningsdato
Jan
Feb Mar Apr
Mai
Jun
Jul
Aug Sep
Okt Nov Des
LTOT
Løpende avtaler innenfor distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi
Avtaleområde
Med/tek gasser inkl. distribusjon
til hjemmebasert oksygenterapi
Helse Nord RHF 1.januar 2017
Helse Vest RHF 1.februar 2017
Helse Midt-Norge RHF 1.april
2017
HSØ – område Oslo – Østfold
1.april 2015
HSØ – område Øst (Ahus HF, SI
HF) 1.September 2016
HSØ – Område Sør (VVHF, SiVHF,
STHF, SSHF) 1.September 2016
2014
2015
2016
2017
+2 år
+2 år
2018
2019
Medisinske gasser – delavtale LTOT
• Hjemmeboende pasienter på flytende oksygen er nedadgående.
• Hjemmeboende pasienter på flasker er stabil.
• Bærbare - og transportable oksygenkonsentratorer tar over
hjemmemarkedet på oksygenbehandlingen.
• Det vil bli nye dropp-priser fra 1.1.2015, basert på tallgrunnlaget for
november 2014.
• HINAS vil i løpet av desember oversende en statusrapport til BHMene
vedrørende endringen i LOX/GOX i inneværende avtaleperiode.
5
System for insulinpumpebehandling
• Rammeavtaler er inngått fra 15.06.2013. Løpetid er
ett år, med mulighet for prolongering i 1+1+1 år.
• Avtalene er prolongert til 14.06.2015.
6
7
8
9
Insulinpumper - avvik
Det er fortsatt flere tilfeller av kommunikasjon mellom
leverandør og bruker som ligger i grenseland for vilkårene i
avtalen, og HINAS invitere inn BHM, leverandørene og
Diabetesforbundet for å lage felles retningslinjer for
kommunikasjon.
10
Kompresjonsplagg –
avtaler fra 1.mai 2014
• Kompresjonsplagg
– 1 BSN Medical AB
– 2 Medi Norway AS
• Forbruksmateriell
lymfødembehandling;
– BSN Medical AB
• Nattstrømper standard;
– Medi Norway AS
• Nattstrømper målsydd;
• Pulsator
– Medi Norway AS
– Medi Norway AS
11
Kompresjonsplagg
• Anbefaling vedr faglig administrering er utarbeidet og
anbefalt av nettverk BHM.
• For delområdet kompresjonsplagg er det inngått
parallelle rammeavtaler med to leverandører.
– Rangering kan fravikes dersom den enkelte pasients
behandlingsbehov tilsier dette eller ved at hovedleverandør
(BSN Medical) ikke kan levere et produkt.
– Det er foreskrivende fysioterapeut med spesialkompetanse eller
lege som velger dette.
12
13
Oksygenkonsentratorer
• Gode priser, spesielt på den bærbare konsentratoren
Inogen One , men også den transportable
konsentratoren fra Philips, Simply Go.
• Man ser en utvikling hvor flere brukere går over fra
flytende til Inogen One G3.
• Det er ikke registrert avvik på avtalen.
14
INR-apparater
• Kontrakt tildelt Roche Diagnostics AS
• Virkningsdato kontrakt 1.november 2014.
• Estimert omfang; 400 apparater pr. år – økende trend
15
Ernæringspumper
• Første utlysning av anbudet på ernæringspumper ble
avlyst, nytt anbud er ute, innleveringsfrist 5.11.2014
omfatter selve pumpen og tilhørende utstyr.
• Nasjonale kontrakter tildelt på forbruksmateriell,
virkningsdato 1.12.14
16
Ernæringssett - generelle
DELTILBUD 1 – ERNÆRINGSSETT GENERELLE
Produktgruppe
Leverandør som tildeles rammeavtale
Gravitasjonssett
Nutricia Norge AS
Pos e/Beholder
Ecomed helseprodukter AS
Forlengelsesslanger
Nutricia Norge AS
Bolus adapter
Nutricia Norge AS
Adapter til tåteflaske
Avlys t – ingen gyldige tilbud
17
Enterale sprøyter
DELTILBUD 2 – ENTERALE SPRØYTER
Produktgruppe
Leverandør som tildeles rammeavtale
Sprøyter u/lock
Fresenius Kabi Norge AS
Sprøyter m/lock Minimumssortiment
Nutricia Norge AS
18
Ernæringssoner m/ mandreng,
m/sideport
DELTILBUD 4 – ERNÆRINGSSONDER MED MANDRENG OG MED SIDEPORT
Varelinje
Leverandør som tildeles rammeavtale
CH6 / 60 cm
Kvinto AS
CH6 / 110 cm
Kvinto AS
CH8 / 80 cm
Fres enius Kabi Norge AS
CH8 / 130 cm
Fres enius Kabi Norge AS
CH10 / 130 cm
Fres enius Kabi Norge AS
19
Ernæringssoner m/ mandreng,
u/sideport
DELTILBUD 4 – ERNÆRINGSSONDER MED MANDRENG OG UTEN SIDEPORT
Varelinje
Leverandør som tildeles rammeavtale
CH6 / 60 cm
Nutri ci a Norge AS
CH8 / 130 cm
Nutri ci a Norge AS
CH10 / 130 cm
Nutri ci a Norge AS
20
Hva skjer framover?
Vårt hovedfokus er på ny
4-årig handlingsplan.
21
Handlingsplan nasjonale
anskaffelser
Ny tilnærming 2014:
Handlingsplan for
nasjonale anskaffelser
oppstilles i det årlige
oppdragsdokumentet fra
de regionale
helseforetakene til HINAS
22
De regionale
helseforetakenes bestilling
«De regionale helseforetakene
har utarbeidet en 4-årig
handlingsplan for anskaffelser
som skal gjennomføres av
Helseforetakenes
Innkjøpsservice AS.
Handlingsplanen bygger på
helseregionenes behov og
gjøres gjeldende for
Helseforetakenes
Innkjøpsservice AS.»
23
Detaljert handlingsplan for
2014-15
«Årlige detaljerte
handlingsplaner skal
utarbeides i samarbeid mellom
HINAS og de regionale
helseforetakene.»
24
48 nye anbudspakker i
2014-15
1.Kategori
02 Legemidler
2.Innkjøpsgruppe
02.03 Infusjons- og skyllevæsker
3.Anbudspakke
02.03.01 Kun selve væskene, ikke utstyret
04 Laboratoriefag
04.01 Patologi
04.01.01 Cytologi
04 Laboratoriefag
04.01 Patologi
04.01.02 Histologi
04 Laboratoriefag
04.01 Patologi
04.01.03 Obduksjon
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.03 Øre, nese, hals
06.03.01 Øre, nese, hals
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.03 Øre, nese, hals
06.03.02 Kjeve og tann
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.04 Øye
06.04.01 Undersøkelser og diagnostisering
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.04 Øye
06.04.02 Intraokulær kirurgi, fremre segment
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.04 Øye
06.04.03 Intraokulær kirurgi, bakre segment
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.04 Øye
06.04.04 Ekstraokulær kirurgi
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.04 Øye
06.04.05 Medisinske behandlinger
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.05 Gastroenterologi
06.05.02 Gastrostomi
06 Kirurgiske og medisinske fag
06.05 Gastroenterologi
06.05.04 Stomi
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.06 Energi
07.06.01 Elektrisk kraft
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.08 Storhusholdning
07.08.01 Mat og drikke
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.08 Storhusholdning
07.08.02 Kantinetjenester
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.08 Storhusholdning
07.08.03 Storkjøkkenmaskiner
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.08 Storhusholdning
07.08.04 Service, bestikk og tilsvarende
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.08 Storhusholdning
07.08.05 Kaffe- og vannautomater
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.09 Vaskeri og tekstiler
07.09.01 Vaskeritjenester
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.09 Vaskeri og tekstiler
07.09.03 Sko
07 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 07.11 Renhold
07.11.01 Renholdstjenester
08 Transport
08.01 Ikke-akutt pasienttransport
08.01.03 Busstransport
08 Transport
08.01 Ikke-akutt pasienttransport
08.01.04 Båttransport
08 Transport
08.02 Ansattransport
08.02.03 Busstransport
08 Transport
08.02 Ansattransport
08.02.04 Båttransport
08 Transport
08.03 Varetransport
08.03.01 Vanlig varetransport
08 Transport
08.03 Varetransport
08.03.02 Spesialtransport
08 Transport
08.03 Varetransport
08.03.03 Iltransport
08 Transport
08.03 Varetransport
08.03.04 Flyttetjenester
08 Transport
08.05 Biltjenester
08.05.04 Bilrekvisita
09 IKT
09.03 IKT-utstyr
09.03.02 Desktop programvare
09 IKT
09.04 Kommunikasjon
09.04.01 Linjeleie
09 IKT
09.04 Kommunikasjon
09.04.02 Videoutstyr og Prosjektorer
09 IKT
09.05 Telefoni
09.05.01 Endeutstyr til telefonsentraler
09 IKT
09.05 Telefoni
09.05.04 Telefonsentral/Teleanlegg
09 IKT
09.05 Telefoni
09.05.05 Audio/Video
10 Administrasjon
10.01 Personal og HR
10.01.02 Vikartjenester, merkantilt
10 Administrasjon
10.01 Personal og HR
10.01.03 Vikartjenester, annet
10 Administrasjon
10.01 Personal og HR
10.01.04 Rekrutteringstjenester
10 Administrasjon
10.01 Personal og HR
10.01.05 Utdanningstjenester
10 Administrasjon
10.02 Støttetjenester
10.02.01 Rådgivnings- og konsulenttjenester
10 Administrasjon
10.02 Støttetjenester
10.02.02 Juridiske tjenester
10 Administrasjon
10.02 Støttetjenester
10.02.06 Tolketjenester
10 Administrasjon
10.03 Kontorvarer og tjenester
10.03.03 Brune- og hvitevarer
10 Administrasjon
10.03 Kontorvarer og tjenester
10.03.05 Faglitteratur og bibliotektjenester
10 Administrasjon
10.03 Kontorvarer og tjenester
10.03.06 Trykkeritjenester
10 Administrasjon
10.03 Kontorvarer og tjenester
10.03.07 Møbler
25
Kategoristruktur-handlingsplan
Hovedområde
Kategori
Innkjøpsgruppe
Anbudspakker
Medisinsk
Kirurgiske- og
medisinske fag
Lunge- og
respirasjon
1. Respiratorer og annet
respirasjonsutstyr
2. Forbruksmateriell,
lunge og respirasjon
3. Bronkoskopi (ikke i
plan)
26
HINAS – ny organisering
Adm.dir
Harald I. Johnsen
Stab
Utviklingsdirektør
John-Christian Lervik
Innkjøpsdirektør – medisinsk utstyr og IKT
Trond Skorstad
IKT
Pre
hospitalt
Kardiologi
BHM
(kontor,juridisk, analyse)
Innkjøpsdirektør– varer og tjenester
Ole-Magne Kleven
FDVU
ADM
TRANSPORT
Forbruks
varer
Fokus på nasjonal
samordning av innkjøp
HOD har bestilt utredning:
Forslag til en utvidet
nasjonal
innkjøpsorganisasjon.
Leveres innen 1.11.2014.
28
Prosjektets oppdrag fra Foretaksmøtet er å identifisere
hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etablere
Utdrag - foretaksprotokoll 07.01.2014
Punkt 4.4 - Videreutvikling av nasjonalt samarbeid – bedre
samordning på tvers av regionene:
«De regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for
mer nasjonalt samarbeid om innkjøp. Det er lagt en plan
for hvordan definerte områder for samarbeid og standarder
bør implementeres for å ta ut gevinster. Videre vil det bli
vurdert hvilke løsninger som bør velges for organisering av
det nasjonale samarbeidet om innkjøp»
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene:
- om å arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å sikre en effektiv nasjonal løsning
på dette området. Det skal legges vekt på å etablere nasjonale løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og
støttesystemer
- innen 1. september 2014 komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. I
forslaget skal det fremgå hvordan dagens enheter og ressurser på innkjøpsområdet, herunder HINAS og LISsamarbeidet, skal inngå i en felles nasjonal struktur. Det må fremlegges en tidsplan for arbeidet, og synliggjøres
hvordan man kan oppnå en optimal og hensiktsmessig struktur og gevinstrealisering på dette området. Helse Sør-Øst
RHF skal lede arbeidet.»
- 29 -

similar documents