Hülya Alper: “Ataerkil Zihniyetin Kur`an Meallerine Yansıması”

Report
Hülya ALPER
1) Kur’an-ı Kerim ve Peygamber
Uygulamalarında Kadının Konumu
2) Müslümanların Tarihi Tecrübesinde Kadının
Konumu
3) Günümüzde Müslüman Kadının Konumu
 1) Yaratılış
 2) Erkeklerin Kavvam Oluşu
 3) Kadınların Peygamber Olması
 4) Kadının Savaşa Gitmeyip Oturanlar Olarak
Tanımlanması
 5) Hayız Halinin Tanımlanması
 6) Cennette Verilen Eşler
KUR’AN-I KERİM VE TEVRAT’IN
YARATILIŞ BAĞLAMINDA
HAVVA ALGISI
YARATILIŞ:
«…ve Rab adamdan aldığı
kaburga kemiğinden bir
kadın yaptı ve onu adama
getirdi….»
Tekvin 2/22
GÜNAH:
« Ve adam dedi: Yanıma
verdiğin kadın o ağaçtan
bana verdi ve yedim.»
Tekvin 3/12
YARATILIŞ:
«Ey insanlar sizi bir tek
nefisten yaratan ve ondan
da eşini yaratan
(…)rabbinizden sakının
Nisa 4/1
GÜNAH:
« Ve onlara ben gerçekten
size öğüt verenlerdenim
diye yemin etti.Böylece
onları hile ile aldattı…»
A’raf 7/21-22
CEZA:
« Ve Kadın dedi: yılan beni aldattı ve
yedim.Ve rab Allah yılana dedi:Bunu
yaptığın için bütün sığırlardan ve
bütün kır hayvanlarından daha
lanetlisin,karnın üzerinde
yürüyeceksin ve ömrünün bütün
günlerinde toprak yiyeceksin ve seninle
kadın arasına ve senin zürriyetinle
onun zürriyeti arasına düşmanlık
koyacağım,o senin başına saldıracak ve
sen onun topuğuna saldıracaksın.
Kadına dedi:zahmetini ve gebeliğini
ziyadesiyle çoğaltacağım ağrı ile evlat
doğuracaksın ve arzun kocana olacak o
da sana hakim olacaktır.Ve Ademe
dedi:Karının sözünü dinlediğin ve
ondan yemeyeceksin diye sana
emrettiğim ağaçtan yediğin için toprak
senin yüzünden lanetli oldu.ömrünün
bütün günlerinde zahmetle ondan
yiyeceksin ve sana diken ve çalı
bitirecek ve kır otunu yiyeceksin.»
Tekvin 3/13-18
CEZA:
« Ve o ikisi dediler ki: Ey Rabbimiz
Biz kendimize zulmettik.Eğer bizi
bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka
ziyan edenlerden oluruz.»
A’raf 7/23
«Bu durum devam ederken Adem
Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve
derhal tevbe etti.Çünkü Allah
tevbeleri kabul eden ve merhameti
bol olandır.»
Bakara 2/37
TEVRAT’TA
1) Yaratılış ataerkil unsurlarla
çevrilidir.
2) Havva ,Ademin sol eğe
kemiğinden yaratılmıştır.
3)Temel unsur Ademdir ve Havva
ona yardımcı olması ve yalnız
kalmaması için
yaratılmıştır.(Tekvin 2/18)
4)İlk günahı Havva işlemiştir ve
Ademi buna sürükleyen de odur.
5) Adem ve Havvanın
tevbelerinden bahsedilmez
KUR’AN-I KERİM’DE
1)Yaratılış «nefs» kavramı
çerçevesindedir.
2)Havvanın Ademden yaratıldığına
dair herhangi bir bilgi yoktur.
3)Her ikisi de temel unsurlar
olarak kuldur ve hatta hiçbiri bir
diğeri için yaratılmamıştır.
4)Günahı ne Adem ne de eşi tek
başına işlemişlerdir. Günahta temel
unsurlar olarak her ikisi de
ortaktırlar.
5) Adem de eşi de işledikleri günah
üzerine tevbe etmişlerdir. Ve Allah
tevbelerini kabul etmiştir
*Cemaatin günlük sabah
*Hz.Peygamber Döneminde ,
dualarında rutin olarak
kadın ve erkeğin yaratılıştan
okudukları dua metninin bir farklı olduğu kadının aldatıcı
olduğu gibi düşünceler asla
kısmı: «Sana şükürler olsun
müslümanlar arasında mevzu
Allahım beni kadın yaratmadın bahis olmamıştır.
beni dilediğine göre yarattığın
için sana şükürler olsun»
.*İbadette kadının rolü
2.derecededir.Cemaatten
sayılmaz ve din görevlisi
olamazlar.
*İbadette kadının rolü erkek ile
aynı seviyededir.
-Mescidde cemaate iştirak –
Ashabın kadın erkek beraberce
abdest almaları-Cenaze
namazlarına iştirak etmeleriHatta(din görevlisi
olarak)tebliğ faaliyatinde
bulunmaları …
* Hac kadınlara farz
değildir.
*Kadın ve erkek ibadetle
mükellefiyette de eşittirler.
(namaz,oruç,hac,zekat vs)
*Kadınların şahitlikleri de
sayılmaz.
*Şahitlikleri de erkeklerle
aynı seviyede kabul
görülmektedir.(Ukbe
b.Haris)
*Maimonidesin kurallarına
göre kadının eğitim görme ve
kamuya ait hiçbir görevde
yeri yoktur.
*Kadının hem eğitim görme
hem de eğitim verme hakkı
vardır.(Hz.Aişe,Ümmü
Seleme,Ümmü Atiyye
,Zeyneb binti Kays,Esma
binti ümeys,)
*Kadın da erkek gibi adak
adayabilir fakat eşinin
iznini almak zorundadır.
* Pavlus’a göre kadın erkek
için yaratılmıştır. Bu
sebeple de kadınlar rabbe
bağlı oldukları gibi
kocalarına da bağlı
olmalılardır.
*Mülkiyetinde bulunan
malın satışını yapabilir
ticari konularda
kocasından bağımsız
olarak da hareket edebilir.
* Kadın ve erkek ancak
Allah a bağlıdırlar.Eş olarak
kadının erkeğe bağlı olması
erkeğin kadına olan
bağlılığından farklı bir şey
değildir.Bu bağlılık
birbirlerine olan
sorumluluk anlamındadır.
Eski Çinlilerde kadın kocasının kölesi sayılır, kocası
ve çocuklarıyla birlikte yemeğe oturamazdı. Ayakta
durur, onlara hizmet ederdi.
Hint toplumunda da kadının evlenme ve miras hakkı
yoktu. Manu kanunu onu, çocukluğunda babasına,
gençliğinde kocasına, kocasının ölümünden sonra da
oğluna veya kocasının akrabasından bir erkeğe bağlı
olmaya mecbur etmişti. Vedalarda kadın kasırgadan,
ölümden, zehirden ve yılandan daha kötü bir yaratık
olarak tasvir edilmiştir
Budizm’in kurucusu Buda, önceleri kadını dinine kabul
etmiyordu. Çok yakın dostu olan amcazedesi Anende’nin
ısrarı ile kadınları sonradan Budizm’e kabul etmiştir. Bu
arada Buda, Anenda’ya “Kadını dine kabul etmeseydik
Budizm saf bir şekilde uzun asırlar devam ederdi” diyerek
tepkisini göstermekten de geri kalmamıştır.
Uygarlığın beşiği olarak bilinen “Yunan’da ise kadının
hemen hemen kölelerle bir tutulduğunu görüyoruz. Koca
karısını dövebildiği gibi başka birisine de armağan edebilirdi.
Tüm miras erkek çocuklara düşerdi. Bir erkeğe edilebilecek
en büyük küfür ona “kadın” demekti. “Bu arada kadın tüm
kötülüklerin kaynağı olarak da kabul ediliyordu
Bozulmuş Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi semavi
dinlerde de kadının hiçbir değeri yoktu. İsrail
hukukunda ailede erkek mutlak hâkimdi. Yahudi kızları
babalarının evlerinde bile hizmetçi gibiydiler. Baba
onları satabilirdi. Boşanma hakkı keyfi bir surette kocaya
aitti. Kızlar ancak başka bir varis bulunmadığı takdirde
babalarının mirasına sahip olabilirlerdi.
Demokrasinin beşiği sayılan İngiltere’de kadın murdar
bir yaratık sayıldığından İncil’e el süremezdi. Bu ilkel
durum ancak Kral VIII. Hanri’nin (1509-1547) zamanında
İngiliz parlamentosundan çıkan bir kararla sonaerebildi”.
« Eğer bir kimsenin bir kişiye secde etmesini
emretseydim erkeklerin kadınlar üzerinde olan
haklarından dolayı kadınların erkeklere secde
etmelerini emrederdim.»
Ahmed b.hanbel,müsned 6,76
Tırmızi rada’ 10/1159
İbn mace nikah 4/1852
« Ey kadınlar kendi kocalarınıza Rabbe tabi
olur gibi tabi olun.Çünkü bedenin kurtarıcısı
Mesih kilisenin başı olduğu gibi ,erkek de
kadının başıdır.»
Efesoslulara mektup 5/22-24
« Havva olmasaydı kadın cinsi ebediyyen
kocasına ihanet edip aldatmazdı»
Müslim Rada’ 19/64
Ahmed b.Hanbel ,Müsned, II, 349
Buhari,Enbiya, I,25
Ve Ademe dedi:Karının sözünü dinlediğin ve ondan
yemeyeceksin diye sana emrettiğim ağaçtan yediğin için
toprak senin yüzünden lanetli oldu.ömrünün bütün
günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin ve sana diken ve
çalı bitirecek ve kır otunu yiyeceksin.»
Tekvin 3/18
«….Şüphesiz ki bizim sünnetimiz nikah yapmaktır.Sizin
en şerlileriniz bekarlarınızdır.Sizin ölülerinizin en
rezilleri de bekar ölenlerinizdir.Siz şeytanlarla iş birliği
mi yapıyorsunuz? Şeytanın salih insanlara karşı
kadınlardan daha tesirli bir silahı yoktur.Dikkat
ediniz.Evli olanlar,işte onlar beladan(fuhuş)tan temiz ve
beri olanlardır.»
Ahmed b. Hanbel,Müsned,5,163-164
Muaz’dan nakille:
« Muttaki erkekleri avlamak için iblisin
en güçlü silahı kadınlardır.»
ed-Deylemi,Müsnedü’l Firdevs
«Bilmiyor musunuz ki, her biriniz bir Havva’sınız?
Tanrı’nın size olan cezası bu çağda da devam ediyor.
Siz, şeytanın kapısısınız: yasak ağacın mührünü
açansınız, İlâhî kanunu ilk terk edensiniz; sizler,
şeytanın saldırmayı göze alamadığı adamı razı
edensiniz; Tanrı’nın sureti olan insanı yok edensiniz.
Sizin hak ettiğiniz cezadan dolayı Tanrı’nın oğlu
ölmek zorunda kaldı.»
St. Tertullian
İbn Ömer’den rivayetle:
« Hz Peygamberden işittim ki şöyle diyordu: Kadın
kocasının rızası olmadan dışarı çıktığı zaman ,evine
dönünceye kadar ,gökteki insan ve cinin dışında
kendisine uğradığı her şey ona lanet eder.»
Heysemi,Mecmau’z –Zevaid,4,574 no:7669
İbn Hacer, Metalib II, 44,49; NO:1609,1613,1620
Orta Çağ Avrupası’nda toplumda kadının konumu
şöyle belirlenir:
« Bir kadın evinden dışarıya üç kez
çıkmalıdır.Vaftiz edildiği,evlendiği ve öldüğü
zaman .Kadın,kedi ve baca evi hiç
terketmemelidir.»
C.Perkins GILMAN, Kadın ve Ekonomi adlı
eserinden.
« Kadınlara danışınız fakat onların
dediklerinin tersini yapınız.»
«Kadınlara muhalefet ediniz.Çünkü onlara
muhalefette bereket vardır»
Suyuti, Leali,II,147
İbn Arrak, Tenzihü’ş-Şeria, II,210
Ey kadınlar topluluğu,sadaka veriniz ve çok istiğfar
ediniz.Çünkü bana cehennem halkının çoğunluğunu sizlerin
oluşturduğu gösterildi.Orada bulunan akıllı bir kadın: «Ya
Rasulallah bize ne oluyor da çoğumuz cehennemlik
oluyoruz? Diye sordu.Hz. Peygamber: «Çok lanet
ediyorsunuz,kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz.Aklı
başında bir varlığın aklını sizi kadar çelebilen aklı ve dini
eksik başka bir varlık görmedim.»dedi. O kadın Ya
Rasulallah akıl ve din noksanlığı nedir?dedi.Hz. Peygamber:
«Aklın noksan olması 2 kadının şahitliğinin bir erkeğin
şahitliğine denk olmasıdır.Kadınlar namaz kımadan bir çok
geceler oturuyor,Ramazanda oruç tutamıyor.Bu da dinin
noksan olmasıdır.»
Buhari ,Müslim,Tırmizi,Nesai,Ebu Davud,İbn
Mace,Ahmed b.Hanbel
Yahudi kutsal metinlerinde şöyle bir ifade
mevcuttur:
«Kadın ölümden daha acıdır.Salih kullar binde bir de
olsa yakalarını kurtaracaklardır.Fakat kadınlar
arasında Allahın huzurunda kurtuluşa erecek tek
bir kimse bile bulamıyorum.»
Yahudilikte kadınların dini bakımdan noksan sayılmalarının
sebebi adet görmeleri ve bu durumda kirli sayılmalarıdır:
« Ve eğer bir kadının akıntısı olur ve bedeninde akıntısı kan
olursa yedi gün murdarlığında kalacak ve ona her dokunan
akşama kadar murdar olacaktır.Üzerinde yattığı ve oturduğu
da murdar olacaktır….ve sekizinci günde kendisi için 2 kumru
yahut 2 güvercin yavrusu alacak ve onları kahine toplanma
çadırının kapısına getirecek.Ve kahin birini suç takdimesi ve
o birini de yakılan takdime olarak arz edecek ve kahin onun
için murdarlığının akıntısından dolayı Rabbin önünde kefaret
edecektir.
Levililer, 15/19-20,29-30
« Kadınları üst kattaki odalarda
oturtmayın,onlara yazı yazmayı öğretmeyin,
ip eğirmeyi ve Nur suresini öğretiniz.»
el-Hakim,el-Müstedrek ale’s-Sahihayn,
II,430 NO:3494
«Kızına ilim öğreten ona ahlaksızlık öğretmiş gibi
değerlendirilecektir.»
TB,Sotah,20a
« ..Ve eğer bir şey öğrenmek isterlerse evde kendi
kocalarına sorsunlar, çünkü kadına kilisede söylemek
ayıptır.»
I. Korintoslulara Mektup 14/35
CAHİLİYE KÜLTÜRÜ’NÜN
İSLAM’A YANSIMALARI
« Kadın için iki tane örtü vardır: kabir ve
koca. «Bunlardan hangisi daha efdaldir?»
denildi.Hz. Peygamber kabir diye cevap
verdi.»
İbnü’l Cevzi, Mevzuat, III,237
«Kadın için kabrin dünyada yaşamaktan
hayırlı olduğu ve ne kadar az yaşarsa o kadar
az günaha gireceği düşüncesi,Cahiliye
devrinin anlayışını çağrıştırmaktadır.Bunun
Hz.Peygambere ait olmayacağı açık bir
husustur.»
Ali Osman ATEŞ
« Uğursuzluk ancak üç şeydedir:
Atta, kadında ve evde.»
Buhari; Cihad ,47
« Kadın avrettir.Muhakkak ki o evinden dışarı çıktığı
zaman şeytan bakışlarını ona çevirir.Evinden dışarı
çıkmış bir kadın , evinin iç tarafında oturup duran bir
kadından Allah’ a daha yakın olamaz.»
Heysemi,Mecmaü’z-Zevaid,4/575,no:7671
Tırmızi, Rada’ ,18/1173
Rivayete göre Hz. Ömer şöyle demiştir:
«Kadınlar avrettir,onları evlerde örtünüz ve
onların zayıflıklarını susmakla tedavi ediniz.»
İbn Kuteybe,Uyunu’l-Ahbar, 4,78
« Kadınları zarar veremeyecek miktarda aç, aşırı
gitmeyecek kadar da kıyafetsiz bırakınız.Çünkü kadınlar
iyice doyar güzelce giyinirlerse,onlar için dışarı çıkıp
gezmekten daha sevimli bir şey yoktur. Fakat onlar biraz
aç biraz da çıplak kalırlarsa onlar için evde oturmaktan
hayırlı bir şey yoktur.»
İbnü’l Cevzi, Mevzuat,II,282-283
Suyuti,Leali,II,154
İbn Arrak, Tenzihu’ş- Şeria, II,212-213
 «Ahmak adamın rüyası da aklınca olur
aklı gibi değersizdir,bir şeye yaramaz.
Bil ki aklı ve ruhu da zayıf olduğu için
kadının rüyası erkeğin rüyasından
daha aşağıdır,daha değersizdir.»
Mevlana , Mesnevi
 « İkinci edeb: Kadınlarla güzel
geçinmek ve akıllarının noksan
olduğunu düşünüp onlara acıyarak
eziyetlerine katlanmaktır.»
Gazali,İhya,Muaşeret
 «Onlar yorulsa hatta ölseler bile
problem değil.Bırakın onlar çocuk
doğururken ölsünler.Çünkü onlar
bunun için bu dünyadalar.»
Martin Luther
 «Bilmiyor musunuz ki, her biriniz
bir Havva’sınız? Tanrı’nın size olan
cezası bu çağda da devam ediyor.
Siz, şeytanın kapısısınız: yasak
ağacın mührünü açansınız, İlâhî
kanunu ilk terk edensiniz; sizler,
şeytanın saldırmayı göze alamadığı
adamı razı edensiniz; Tanrı’nın
sureti olan insanı yok edensiniz.
Sizin hak ettiğiniz cezadan dolayı
Tanrı’nın oğlu ölmek zorunda
kaldı.»
St. Tertullian
Ayni, kadınlarının akıl
ve dinlerinin erkeklere
oranla eksik olduğunu
kabul etmektedir.
“Kadın, kadın olmaktan
ötürü utanmalıdır”
İskenderiyeli
Clement
«Bulutlarda gümbürdeyen
Zeus
Yarattı baş belası olarak
Sindi,cehennemliklerin kadın soyunu ölümlü
insanlara
çoğunluğunu oluşturan
O kadınlar ki, kötülüktür
kadınların,
işleri güçleri
Hz.Peygambere muhatap
İyiliğe karşı kötülük
olanlar değil,kadın
sağladı onlarla.»
cinsinin çoğunluğu
Hesiodos
olduğunu kaydetmiştir.
Yine Fahrettin-i Razi ve İbn Kesir de bu
anlayışta olan alimlerdendir. Nitekim razi
Nisa 5.ayeti şöyle açıklamıştır:
«Allahın geçiminize dayanak kıldığı
mallarınızı aklı ermezlere vermeyin,o
mallarla onları besleyin,onları giydirin ve
onlara güzel söz söyleyin»
« Fakat kadının öğretmesine ve erkeğe hakim
olmasına izin vermem…çünkü önce adem
sonra avva yaratıldı.ve Adem aldanmadı.
Fakat kadın aldanarak suça düştü: fakat iman
ve sevgi ve takdiste vekar ile dururlarsa çocuk
doğurması ile kurtulacaklardır.»
Timetheos a I.mektup,2/12-15
 Nisa 1.
Ali BULAÇ, Elmalılı M.Hamdi YAZIR, Hüseyin ATAY,
Süleyman ATEŞ, Ömer Rıza DOĞRUL, *Hayrettin
KARAMAN:
«Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan,ondan eşini
yaratan ve her ikisinden bir çok erkek ve kadın türetip-yayan
Rabbinizden korkup- sakının.Ve (yine) kendisiyle
,birbirinizle dilekleştiğiniz Allah’tan ve akrabalık(bağlarını
koparmak) tan sakının.»
DİB:
«……..sizi bir tek nefisten yaratan ondan eşini vareden…..»
Yaşar Nuri ÖZTÜRK:
«…sizi bir tek canlıdan yaratan ondan da eşini
vücuda getiren…»
*Bekir SADAK:
«…sizi bir tek kişiden yaratan ondan da eşini var
eden…»
Suat YILDIRIM:
«…sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da eşini
yaratıp…»
Abdülbaki GÖLPINARLI:
«…sizi tek bir candan yarattı o canın eşini de
ondan yaratıp..»
*Ali Fikri YAVUZ:
«…sizleri bir tek şahıstan (Hz. Âdem’den) yaratan, o
şahıstan da eşini (Havva’yı) vücuda getiren…»
Ahmed DAVUDOĞLU:
«… sizleri bir tek şahıstan (Hz. Âdem’den) yaratan, o
şahıstan da eşini (Havva’yı) vücuda getiren..»
Celal YILDIRIM:
«…Sizi bir tek nefs (can olan Âdem)den yaratan,
ondan da eşini meydana getiren…»
Ahmed HULUSİ:
«… sizi tek bir nefsten (benlikten) yaratan… ve ondan
da kendi eşini (bedensel benlik) halk eden …»
 DİB: « Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve
erkeklerin mallarından sarfetmelerinden dolayı erkekler
kadınlar üzerine hakimdirler. İyi kadınlar gönülden boyun
eğenler ve Allahın korunmasını emrettiğini,kocasının
bulunmadığı zaman da koruyanlardır serkeşlik etmelerinden
endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin,yataklarında onları yalnız
bırakın,nihayet dövün.Size itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol
aramayın. Doğrusu Allah yücedir,büyüktür.»
Elmalılı ve Ahmed Davudoğlu:
«…erkekler kadınlar üzerinde hakim dururlar…»
Bekir SADAK:
«…erkekler kadınların işlerini yürütüp idare ederler..»
Muhammed HAMİDULLAH ve Hüseyin ATAY:
«…erkekler kadınlar için yöneticidirler…»
Hayrettin KARAMAN ve Suat YILDIRIM:
«…erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur…»
*Abdülbaki GÖLPINARLI:!!!
«…erkekler kadınlardan ÜSTÜNdür….»
 DİB ve Mehmet Nuri YILMAZ:
«Ey inananlar,kendiniz,ana babanız ve yakınlarınız
aleyhlerine de olsa Allah için şahit olarak adaleti
gözetin.İster zangin ister fakir olsun Allah onlara daha
yakındır.Adaletinizde heveslere uymayın.Eğer
eğriltirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki Allah
işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.»
Maide 8
ُ َ‫ْط َو ََل يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َشن‬
‫آن قَ ْو ٍم َعلَى‬
َ ‫ين آ َمنُوا ُكونُوا قَ َّوا ِم‬
َ ‫يَاأَيُّهَا الَّ ِذ‬
ِ ‫ين ِ َّّلِلِ ُشهَ َدا َء بِ ْالقِس‬
َّ ‫َّللاَ إِ َّن‬
َّ ‫أَ ََّل تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا هُ َو أَ ْق َربُ لِلتَّ ْق َوى َواتَّقُوا‬
‫َّللاَ َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُو َن‬
DİB ,Muhammed HAMİDULLAH ve Bekir SADAK:
«Ey inananlar Allah için adaleti ayakta tutup gözeten
şahitler olun…..»
Hüseyin ATAY:
« …..gözcüler olun….»
Hasan Basri ÇANTAY:
«Allah onlardan kimini(erkekleri)
kiminden
(kadınlardan)üstün kılmıştır…..»
MEVDUDİ:
« Erkekler kadınların işlerinin idarecileridir, çünkü
Allah birini diğerinden üstün kılmıştır.»
1)Tercih (Üstünlüğün Onlara Verilmiş Olması)
2) Erkeklerin (Kadınların Geçimini Sağlamak İçin)
Kendi Mallarından Harcamaları
AMİNE WEDUD-MUHSİN
AMİNE WEDUD-MUHSİN:
« BAZI ERKEKLER
BAZI YÖNLERDEN
BAZI KADINLARDAN
ÜSTÜNDÜRLER»
 Nisa 34 de «onlar(eril çoğul),onlara(dişil çoğul) tercih
edilmişlerdir.» denmemekte ,Onların bazısı bazısına
denilmektedir !!!
 Bu nedenle bazı erkekler bazı yönlerden bazı
kadınlardan,bazı kadınlar da bazı yönlerden bazı
erkeklerden üstün kılınmışlardır.
 Bu nedenle Allah’ın tercih ettiği şey –her neysemutlak bir şey değil belli şartlarla kayıtlı bir şeydir.
 «Erkekler, Allah’ın bazı erkeklere bazı kadınlardan
fazla verdiği meselelerde ve erkeklerin paralarından
harcamaları durumunda kadınlar üzerine
kavvamdırlar.» Azize el-Hıbri
«Erkekler kadınların işlerinin yöneticileridir.»
ZEMAHŞERİ
«Erkekler ,kadınların işlerinin idarecileridir,çünkü
Allah birini diğerinden üstün kılmıştır.»
MEVDUDİ
SEYYİD KUTUP a göre kavvam olunması toplum
içinde aileyle ilgili bir meseledir.Bu nedenle kadınların
bakımını sağlamanın ,erkeklere ,kadınlar üzerinde
kavvam olma ayrıcalığını verdiğini söylemektedir.Bu
açıdan Kutup, kavvameyi maddi geçimle sınırlandırılmış
bir biçimde ele alır.
« Erkek ve Kadın her ikisi de Allah ın yarattığı
varlıklardır ve Allah yarattıklarından hiç birine
zulmetmeyi murad etmez.»
 Nüzul ortamındaki toplumunun düşünce tarzını
yansıtan Huru’l ayn betimlemeli eş tabirinin
kullanıldığı Mekke Dönemi
 Mekke Döneminin Başlarındaki Huru’l ayn anlayışının
yıkılarak Zevc teriminin kullanılmaya başlandığı
dönem
 Her iki merhalenin de aşıldığı bunlardan çok daha
büyük ileri bir dostluk perspektifinin yansıtıldığı
Dönem
AMİNE WEDUD-MUHSİN
44/DUHAN 54:
DİB: «İşte böyle bunun yanısıra biz onları iri gözlü
hurilerle evlendiririz.»
52/TUR 20:
«…Ayrıca biz onları ,ceylan gözlü hurilerle
evlendirmişizdir.»
55/RAHMAN 72:
« Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler
vardır.»
56/VAKIA 22:
«…..saklı inciler gibi iri gözlü huriler…»
* 37/SAFFAT 21-22:
«Bu sizin yalanlamakta olduğunuz ayırma
günüdür.(Meleklere denir ki ) Zulmetmekte olanları,ezvacı
ile birlikte ve tapmakta olduklarını da biraraya getirip
toplayın.»
* 43/ZUHRUF 69-70:
«Ey benim ayetlerime iman edenler ve müslüman olanlar siz
ve ezvacınız cennete girin,sevinç içinde ağırlanacaksınız.»
*36/YASİN 54-56:
«…..Kendileri ve zevcleri tahtlar üzerine yaslanmışlardır.»
2/BAKARA 25:
«İman edip salih amellerde bulunanları müjdele.Onlar için
altlarından ırmaklar akan cennetler vardır….orada onlar için
tertemiz ezvac vardır.»
3/AL-İ İMRAN 15:
«Korkup sakınanlar için Rableri katında içinde temelli
kalacakları,altından ırmaklar akan cennetler,tertemiz ezvac ve
Allah’ın rızası vardır.
4/NİSA 57 :
«İman edip salih amellerde bulunanları,altından ırmaklar
akan,içinde ebedi kalacakları,cennetlere sokacağız.Orada onlar için
tertemiz ezvac vardır.Ve onları ne sıcak ne soğuk tam kararında
gölgeliğe sokacağız.»
« İslamın savunucularının iddia ettiğinin aksine bir
bütün olarak kadınların rolü erkeklerinkine göre
ikincildir.Erkekleri kadınlara göre üstün gören ve
tanıklıkta iki kadını bir erkeğe eş tutan Kuran bunun
kanıtıdır.»
Fatmagül Berktay, Tek Tanrılı Dinler
Karşısında Kadın,s.111
« Kadının aklen ve dinen dun olduğuna dair Ebu Said elHudri hadisinden anlaşılmaktadır ki,Muhammed kadının
tanımını şöyle yapmıştır:
Kadınlar aklen ve dinen dun yaratıklardır.
Bu tanımı yaparken de bunu Kuranın şu ayetine
dayandırmıştır:
İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir.
Sadece tanıklık bakımından değil ve mirastan pay alma
bakımından da kadını erkeğin yarısı saymış ve yine Kurana
yerleştirdiği bu hükümle bu insafsızlığını ortaya vurmuştur:
«…erkeğe iki dişinin hissesi kadar vardır.»
«Ancak ne var ki Muhammed kadın sınıfının kötü
yaratılmış olduğuna inandığı içindir ki bu hikayeyi
Havva’yı suçlu kılacak şekilde kullanmıştır. Bu
nedenle ‘Havva anamız olmasaydı kadın cinsi
zevcine ihanet edip aldatmazdı…’demiştir. Belirtmek
istediği şey fitneciliğin ve kötülüğün kaynağının
kadın neslinden gelme olduğudur.»
İlhan ARSEL, Şeriat ve Kadın
BU, FEMİNİZM ÇERÇEVELİ BİR KADIN TASAVVURU
DEĞİLDİR!
BİLAKİS BU, RAHMAN’IN KADINA VERDİĞİ
HAKLARI, BÜYÜK BİR CÜR’ETLE KADINDAN
KOPARIP ALAN, BUNU DA «HAKİKİ MÜMİN OLMA»
VASFIYLA YAPAN ZİHNİYETE KARŞI TEYAKKUZ
HALİNDEKİ DURUŞUN İLK ADIMIDIR.
TEŞEKKÜRLER

similar documents