Verhogen leeropbrengsten - VO-raad

Report
Verhogen leeropbrengsten; hoe
doe je dat?
Workshop VO-congres Kiezen voor klasse
Wik Jansen, coördinator Taskforce Zeer
Zwakke Scholen, project Leren verbeteren
met medewerking van Co Tammeling,
directeur H.N. Werkman College, Groningen
Nieuwegein, 14 maart 2013
Leren verbeteren
project voor risicoscholen en (zeer) zwakke
afdelingen
 Het project Leren verbeteren (VO-raad en AOC Raad)
ondersteunt bestuur en management van
risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen bij het
verbeteren van achterblijvende leeropbrengsten en
ontoereikende onderwijsprocessen.
– www.vo-raad.nl/lerenverbeteren
Aanbod
Algemeen
– Flyer
– Urgentiemeter
– Informatiepakket
– Netwerken
Specifiek
Risico- en zwakke scholen
– Ondersteuning bij
analyse en verbeteracties
Zwakke en zeer zwakke scholen
– Audit
Zeer zwakke scholen
– Inzet procesbegeleider
– Interim-management
– Begeleiding op maat
Citaten – die we niet graag zien
“Op basis van het gegeven dat de
school in 2012 voor het zesde jaar
op rij onvoldoende opbrengsten
heeft en de onzekerheid of de
voorgenomen maatregelen van het
bestuur resulteren in aantoonbare
verbeteringen in de opbrengsten,
kent de inspectie het arrangement
zeer zwak toe.”
Uit: Brief van directeur Toezicht,
Inspectie van het Onderwijs
Citaten – die we niet graag zien (2)
De opbrengsten van de afdeling
vwo zijn al vier schooljaren niet
goed: het rendement bovenbouw
en het gemiddeld CE-cijfer zijn
opnieuw als ‘slecht’ beoordeeld en
het oordeel betreffende het
verschil SE-CE is ‘onvoldoende’.”
Uit: Rapport van bevindingen
kwaliteitsonderzoek, Inspectie van het
Onderwijs
Citaten – die prettiger zijn om te lezen
“De school heeft op grond van eigen
analyses een inschatting gemaakt van het
opbrengstenoordeel 2013. Hieruit blijkt
dat de school er in geslaagd is om in het
afgelopen schooljaar verbeterde
opbrengsten te realiseren. Zo is het
gemiddelde CE-cijfer gestegen van 5,8
naar 6,3 en is het verschil SE-CE
teruggebracht naar nihil”
Uit: Vertrouwelijke auditrapportage van een
Zeer Zwakke School
Citaten – die prettiger zijn om te lezen (2)
“De door de school
ondernomen gerichte acties om
de onderwijsopbrengsten te
verbeteren hebben ten aanzien
van het CE-cijfer en het
bovenbouwrendement al na een
jaar effect gesorteerd”.
Uit: Vertrouwelijke
auditrapportage van een Zeer
Zwakke School
Leeropbrengsten in balans
Examenindicatoren én
bovenbouwrendement vaak probleem
Rendement bovenbouw:
Gemiddeld CE-cijfer – relatief:
Bron: Opbrengstenoordeel 2012, Onderwijsinspectie
Berekening rendement bovenbouw
Het bovenbouwrendement wordt berekend door de
kans te schatten dat leerlingen zonder zitten blijven
hun diploma halen:
 Per leerjaar wordt op basis van IDU-gegevens het
percentage leerlingen berekend dat aan het eind
van het schooljaar is bevorderd
 Op basis van examengegevens wordt het
percentage geslaagde leerlingen berekend
 Deze percentages worden per schoolsoort
gemiddeld, waarna het gemiddelde percentage net
zo vaak met zichzelf vermenigvuldigd wordt als er
leerjaren in de bovenbouw zijn.
Berekening rendement bovenbouw
Het rendement bovenbouw van deze vwo-afdeling is dus 59%
Bovenbouwrendement relatieve indicator
1. Het berekende percentage wordt gecorrigeerd op
percentage lwoo-leerlingen (geldt niet voor havo en vwo),
percentage leerlingen uit apcg-postcodegebieden en
externe instroom in het 3e leerjaar.
2. De eigen score wordt vervolgens afgezet tegen de score
van vergelijkbare schoolsoorten/scholen.
De relatieve score wordt verkregen door percentielscores te
bepalen:
Verhogen leeropbrengsten op het
Werkman College
De opdracht voor Werkman College
 Vijf maanden voor het Centraal Examen
2012 moet…..
– Gemiddeld CE-cijfer van 5,7 (2011) naar
minimaal 6,0 in 2012
– Verschil SE-CE van .70 (2011) naar kleiner of
gelijk aan .50
 Wat zou u in die 15 weken doen?
En wat heeft het Werkman College gedaan?
Analyse van de cijfers van de afgelopen 2 jaar (SE en CE
resultaten per groep, sectie, docent) om Plan van aanpak op te
kunnen stellen:
 Streefcijfers eindgemiddelde SE en gemiddelde CE cijfers
examen 2012 bepalen
–
er stonden al twee SE-cijfers, sturing alleen nog mogelijk op laatste twee
cijfers)
Alle betrokkenen volledige openheid van zaken geven
(urgentiebesef!)
 Met secties analyse en alle cijfers doornemen en plan van
aanpak bespreken: verantwoordelijkheid nemen voor resultaat
 Mogelijkheden 'quick wins' benutten

En wat heeft het Werkman College gedaan?(2)

Kaders inhoud SE's vastleggen
–



In gesprek over cesuur met sectie, na correctie SE: bijsturen
waar nodig (naar boven of beneden)
Gesprekken met leerlingen over lessen en verbetermogelijkheden
Elke individuele leerling in beeld: ondersteunen en bijsturen waar
nodig
–


bijv. toetstijd opvoeren, moeilijkheidsgraad vragen verzwaren en
leerlingen daar in de lessen ook op voorbereiden
leerlingen en ouders ook verantwoordelijkheid geven!
Meerdaags programma examentrainingen opzetten
Strakke regie op communicatie, veel aandacht voor ‘damage
control’
Wat was daarvan op deze school het
resultaat?
h.n. werkman college
Werkman
College
VWO
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Biologie
Wiskunde A
Scheikunde
Beeldende vormgeving
gemeentelijke scholengemeenschap
mavo havo atheneum
nieuwe sint jansstraat 11
9711 VG groningen
tel: 050 5886500
fax: 050 3140162
internet : www.werkman.org
e-mail: [email protected]
Gem. SE-cijfer
Gem. CE-cijfer
Verschil SE-CE
2011
2012
2011
2012
2011
2012
6,5
6,5
6,5
6,6
6,3
6,6
6,3
6,5
6,1
6,2
8,0
6,4
6,6
6,6
6,8
6,1
6,5
6,2
5,8
6,1
5,9
7,1
5,7
6,0
5,9
5,8
5,5
5,8
5,6
6,2
5,4
5,4
6,2
6,3
6,6
6,3
7,0
6,2
6,3
6,9
6,3
5,9
6,3
6,1
0,7
0,5
0,6
0,8
0,8
0,8
0,7
0,3
0,7
0,8
1,9
0,1
0
0,3
- 0,2
- 0,1
- 0,2
- 0,7
- 0,5
0,2
- 0,4
1,0
Hogere leeropbrengsten: hoe borg je dat?
Hoge leeropbrengsten: hoe blijf je
scherp?
Verhogen leeropbrengsten: hoe doe je dat
nou?
 Mogelijke
verbetergebieden:
– determinatie en selectie
– onderwijsaanbod en
toetsbeleid
– pedagogisch didactisch
handelen van docenten
– zorg en begeleiding
Heeft u nog vragen?
Mail of bel ons, of bezoek onze website.
[email protected]
T 030 232 48 00
www.vo-raad.nl/lerenverbeteren

similar documents