********* PowerPoint - คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

Report
10 อันดับ กล่ มุ โรคทีพ่ บมากทีส่ ุ ดของผู้ป่วยทีเ่ ข้ ารับการรักษา
ที่ร้านยาไทยโพธิ์เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ
Top 10 groups of cause according from Phongern-Abhaibhubejhr osot pharmacy
นางสาวฐานิตา บุญเชิด และนางสาวศศิวสิ าข์ โหสุ วรรณ
นิสิตชั้นปี ที่ 4 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผศ.ดร.สุ นนั ทา โอสิ ริ
บทคัดย่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั มีการใช้สมุนไพรในการรักษาและบรรเทา
อาการเจ็บป่ วยมากขึ้นซึ่ งร้านยาไทยโพธิ์ เงิน-อภัยภูเบศรโอสถประจา
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีชื่อเสี ยงในด้านการรักษาโดยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย คือ การให้คาปรึ กษาและการรักษาโดยใช้สมุนไพร
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการรักษาจึงทาการสารวจเกี่ยวกับการเข้า
รับการรักษาของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับโรคต่างๆและนามาเทียบเคียงโรคกับกลุ่ม
อาการทางแผนปัจจุบนั และจัด 10 อันดับกลุ่มโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุด
จากข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลของร้านยาไทยโพธิ์ เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผูท้ ี่เข้ารับการรักษาที่มีการลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยคลินิก
โดยมี HN- ตามด้วยตัวเลขทั้งหมด 4 หลัก ซึ่ งเข้ารับการรักษาตั้งแต่วนั ที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งจะเลือกเฉพาะผูป้ ่ วยคลินิกที่มี
HN- ตามด้วยตัวเลขทั้งหมด 4 หลัก ไม่รวมถึงผูป้ ่ วยทัวร์ ที่มี HN- ตามด้วย
ตัวเลข 3 หลัก จานวน 216 คน พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ที่เข้ารับการรักษา มาพบ
แพทย์ดว้ ยอาการของโรคผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนังมากที่สุดถึงร้อยละ
29.17 และได้รับการรักษาโดยการใช้ยาต้มเฉพาะบุคคลซึ่ งแต่ละบุคคลจะ
ได้รับยาต้มไม่เหมือนกัน แพทย์จะมีการติดตามผลและรักษาอย่างเนื่อง ส่ วน
ใหญ่ที่ผปู ้ ่ วยรับการรักษาอย่างต่อเนื่องอาการเจ็บป่ วยนั้นดีข้ ึนจากการรักษา
ในครั้งแรก คิดเป็ นร้อยละ 55 ของผูเ้ ข้ารับการรักษาทั้งหมด โดยยาต้มที่
แพทย์ให้การรักษานั้นจะขึ้นอยูก่ บั อาการของโรค อาการร่ วมอื่นๆ และสภาพ
ร่ างกายของผูป้ ่ วยซึ่ งจะใช้การรักษาแบบองค์รวมในการรักษา
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
เพื่อให้ทราบข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ี่มารับการรักษา
เพื่อสารวจกลุ่มอาการที่พบมากที่สุดของผูป้ ่ วยที่มารับการรักษา
เพื่อศึกษาเทียบเคียงกลุ่มอาการทางแผนปัจจุบนั
เพื่อศึกษายาที่ผปู้ ่ วยได้รับหลังจากเข้ารับการรักษา
วิธีการวิจยั
เป็ นการวิจยั แบบสารวจ (Survey Research) โดยผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่าง
หนึ่งกลุ่ม จานวน 216 คน บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบ
ไปด้วย อายุ เพศ ภูมิลาเนา การเทียบเคียงกลุ่มอาการทางแผนปั จจุบนั
(รง.504) และยาที่ผปู้ ่ วยได้รับหลังจากเข้ารับการรักษา
ผลการวิจยั
จากผลการศึกษาพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ
55.09 เพศชาย ร้อยละ 44.91 มีอายุอยูใ่ นช่วง 41-60 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 49.53 รองลงมาได้แก่ อายุ 61 ปี ขึ้นไป อายุ 21-40 ปี และ
อายุ 0-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.39 21.30 และ 2.78 ตามลาดับและภูมิลาเนา
ของผูท้ ี่เข้ารับการรักษานั้นมีความแตกต่างกัน
ตารางแสดง 10 อันดับ กลุ่มโรคทีพ่ บมากทีส่ ุ ดของผู้ป่วยทีเ่ ข้ ารับการ
รักษาที่ร้านยาไทยโพธิ์เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ
ตารางแสดง 10 อันดับ ยาทีจ่ ่ ายให้ กบั ผู้ป่วยตามกลุ่มโรคทีร่ ้ านยาไทย
โพธิ์เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ
10 อันดับกลุ่มโรค
1. โรคผิวหนังและเนือ้ เยือ่ ใต้ ผวิ หนัง
2. โรคระบบย่ อยอาหาร รวมโรคใน
ช่ องปาก
3. โรคระบบกล้ ามเนือ้ รวมโครงร่ างและ
เนือ้ ยึดเสริม
4. โรคระบบสื บพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
5. โรคระบบหายใจ
6. โรคระบบไหลเวียนเลือด
7. โรคเลือดและอวัยวะสร้ างเลือดและ
ความผิดปกติเกีย่ วกับภูมิคุ้มกัน
8. โรคระบบประสาท
9. เนือ้ งอก (รวมมะเร็ง)
10. โรคติดเชื้อและปรสิ ตอืน่ ๆ
10 อันดับยาทีจ่ ่ ายให้ กบั ผู้ป่วยตามกลุ่ม
โรค
1. ยาต้ มเฉพาะบุคคล
2. นา้ มันแก้ คนั
3. ยาหอมนวโกฐ
4. สหัสธารา
5. ชาชงรางจืด
ยาหอมอินทจักร
6. ยาหอมทิพโอสถ
7. ยาหอมเทพจิตร
8. ประสะไพล
ชาชงตรีผลา
9. ธาตุบรรจบ
เบญจกูล
นา้ มันกระดูกไก่ ดา
เลือดงาม
ชาชงยอ
10. ชาชงอัญชัน
ยาต้ มเถาวัลย์ เหล็ก
ยาต้ มลดระดับนา้ ตาลในเลือด
ประสะเจตพังคี
มันทธาตุ
ธรณีสัณฑะฆาต
จานวน
63
35
ร้ อยละ
29.17
16.20
22
20
17
16
13
10.19
9.26
7.87
7.41
6.02
11
9
5
5.09
4.17
2.31
กลุ่มโรคที่พบมากที่สุดของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาที่ร้านยา
ไทยโพธิ์ เงิน-อภัยภูเบศรโอสถคือ โรคผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผิวหนัง
ร้อยละ 29.17 รองลงมาได้แก่ โรคระบบย่อยอาหารรวมถึงโรคในช่อง
ปากโรคระบบกล้ามเนื้อโครงร่ างและเนื้อยึดเสริ ม โรคระบบสื บพันธุ์
ร่ วมปั สสาวะ และโรคระบบหายใจตามลาดับ
สรุ ป
จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่มารับการรักษาที่ร้านยา
ไทยโพธิ์ เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ รพศ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีการ
ลงทะเบียนเป็ นผูป้ ่ วยคลินิก โดยมี HN- ตามด้วยตัวเลขทั้งหมด 4 หลัก
ซึ่ งเข้ารับการรักษาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ.2556 มีผปู ้ ่ วยเพศหญิงเข้ารับการรักษามากกว่าเพศชายร้อยละ 15
ซึ่งผูป้ ่ วยร้อยละ 72.6 มาจากภูมิลาเนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่จงั หวัดปราจีนบุรี
และกรุ งเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.5 ของ
ผูป้ ่ วยทั้งหมด 216 คน มาเข้ารับการรักษาด้วยอาการของโรคผิวหนัง
และเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนังเป็ นอันดับที่ 1 และได้รับการรักษาโดยการจ่าย
ยาต้มเฉพาะบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ การรักษาจะมีการติดตามผลการรักษา
ซึ่ งส่ วนใหญ่ผปู้ ่ วยมีอาการดีข้ ึนจากการรักษาครั้งแรกมากถึงร้อยละ 55
ของผูป้ ่ วยทั้งหมด
ข้อเสนอแนะ
การเก็บข้อมูลควรเป็ นการเก็บข้อมูลทั้งหมด รวมถึงยาต้ม
เฉพาะบุคคลซึ่งควรที่จะมีการสารวจสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา
เป็ นส่ วนใหญ่ เพื่อที่จะสามารถนาไปศึกษาตารับยาและตั้ง
ตารับยากลางในการรักษาโรคได้ในครั้งต่อไป
จานวน
ร้ อยละ
187
37
14
13
10
86.57
17.13
6.48
6.02
4.63
8
7
4
3.70
3.24
1.85
3
1.39
2
0.93
ยาที่ผปู้ ่ วยได้รับนั้นมีความแตกต่างกัน ส่ วนใหญ่เป็ นยาต้ม
เฉพาะบุคคล เนื่องจากผูท้ ี่เข้ารับการรักษามีอาการเจ็บป่ วยที่
แตกต่างกัน ผูท้ ี่เป็ นแพทย์จึงจัดยาให้แตกต่างกันตามลักษณะอาการ
โดยวิเคราะห์ตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ยาที่ผปู้ ่ วยได้รับ
รองลงมาได้แก่ น้ ามันแก้คนั ซึ่งมีความสอดคล้องกับอันดับกลุ่ม
โรคที่พบมากที่สุดของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาที่ร้านยาไทยโพธิ์
เงิน-อภัยภูเบศรโอสถ

similar documents