กดปุ่มบันทึกเมื่อเลือกข้อมูลเสร็จแล้ว การบันทึกข้อมูลส่วนที่ 5 พิมพ์ Hn ผู้

Report
1.ดับเบิลคลิก
Aid2
1.กดปุ่ ม Unzip (เลือกเป็ น
D:\)
4.กดปุ่ ม ปิ ด
3.กดปุ่ ม ok และกดปุ่ มปิ ด
โปรแกรมจะเก็บโฟลเดอร์ Aid2 ไว้ ในไดร์ ฟ
D:/
2. สร้ าง shortcut ที่ desktop
1.ดับเบิลคลิก
MEDSOC.EXE
2. กรอก Username และ
Password เพื่อเข้ าสู่
โปรแกรม
ขันตอนการบั
้
นทึกข้ อมูลโปรแกรม
แสดงเมนูตา่ งๆ ของโปรแกรม
ขันตอนการตั
้
งค่
้ าก่อนใช้ งานโปรแกรม
ขันตอนการตั
้
งค่
้ า
กาหนดรหัส สถานบริ การ
ของท่าน
พิมพ์ชื่อ-นามสกุลของนักสังคมฯ
และตาแหน่ง
กาหนดชื่อแผนก (ใช้ ใน
ส่วนที่ 2)
ขันตอนการเพิ
้
่มแผนก
พิมพ์ชื่อแผนก แล้ วกดปุ่ ม
บันทึก
ขันตอนการบั
้
นทึกข้ อมูลโปรแกรมส่วนที่ 1
พิมพ์ชื่อ รพ.
จากนันกดปุ่
้
ม
Enter
ค้ นหารหัส
รพ.
หากใช ้เครือ
่ งหมาย * จะโชว์ทงั ้ ห
ระบุ รหัสรพ.แล ้ว
1
Enter
2
3
แก ้ไขข ้อมูล
ผู ้ป่ วย
บันทึกข ้อมูล
ผู ้ป่ วย
1.
2.
3.
4.
ใส่ Hn ผู ้ป่ วย (หากไม่มจ
ี ะต ้องกาหนดขึน
้ เอง หรือติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ วชระเบียนเพือ
่ ขอรับ Hn)
หากเป็ นผู ้ป่ วยในให ้ระบุ An ด ้วย
ใส่เลขที่ สังคมสงเคราะห์ทผ
ี่ ู ้ป่ วยได ้รับ
จากนัน
้ ก็ลงข ้อมูลของผู ้ป่ วยตามฟอร์มทีก
่ าหนด จนครบ แล ้วกดปุ่ มบันทึก
การแก้ ไขข้ อมูล
ผู้ป่วย
ระบุ Hn ผู้ป่วย หากจาไม่ได้ ให้
กดปุ่ มกล้ อง
1.ทาการแก้ ไขข้ อมูลผู้ป่วย เสร็ จแล้ วกดปุ่ ม
Update
2.หากต้ องการลบกดปุ่ ม Delete
การบันทึกข้ อมูลส่ วนที่
2
พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรือกด
ปุ่ มค้ นหา หากไม่ ทราบ
Hn
จากนัน้ กด Enter
การบันทึกข้ อมูลส่ วนที่
2
กดปุ่ มบันทึกเมื่อเลือกข้ อมูล
เสร็จแล้ ว
การบันทึกข้ อมูลส่ วนที่
3
Hn ได้ มาจากส่วนที่ 2
กดปุ่ มบันทึกเมื่อเลือกข้ อมูล
เสร็จแล้ ว
การบันทึกข้ อมูลส่ วนที่
4
Hn ได้ มาจากส่วนที่ 2
คลิกเพื่อเลือกแหล่งที่อยู่
ของรูป (path)
คลิกเลือกชื่อนักสังคม
สังเคราะห์ผ้ บู นั ทึกข้ อมูล
กดปุ่ มบันทึกเมื่อเลือกข้ อมูล
เสร็จแล้ ว
ควรสร้ างFolder เก็บรูปไว้ เช่น D:\Aid\picture
คือเอารูปผู้ป่วยไปเก็บไว้ ที่ Path D:\Aid\picture และเปลี่ยนชื่อ
ตามHn จะต้ องเป็ นนามสกุล .JPG
การบันทึกข้ อมูลส่ วนที่
5
พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรื อ
กดปุ่ มค้ นหา หากไม่
ทราบ Hn จากนัน้ กด
Enter
กดปุ่ มบันทึกเมื่อเลือกข้ อมูล
เสร็จแล้ ว
การบันทึกข้ อมูลส่ วนที่
6
พิมพ์ Hn ผู้ป่วย หรื อ
กดปุ่ มค้ นหา หากไม่
ทราบ Hn จากนัน้ กด
Enter
กดปุ่ มรวมคะแนน
กดปุ่ มบันทึกเมื่อเลือกข้ อมูล
เสร็จแล้ ว
การทารายงาน ส่วนที่ 7
1. คลิกส่วนที่
7 เพื่อทา
รายงาน
3.ถึงวันที่
2.เลือกช่วงวันที่
4.คลิกปุ่ ม
ประมวลผล
การทารายงาน ส่วนที่ 7
5.คลิกปุ่ มปุ่ ม
OK
6.คลิกปุ่ ม พิมพ์
7.เลือกรายงานที่ต้องการ
การทารายงาน ส่วนที่ 7
8.คลิกรูปเครื่ องพิมพ์หาก
ต้ องการพิมพ์ออกทาง
เครื่ องพิมพ์
9.หากไม่ต้องการพิมพ์
คลิกรูปExit
1
.
3
.
2
.
1.ตังค่
้ า เป็ นการกาหนดครัง้ แรกก่อนใช้ โปรแกรม
2. เป็ นการส่งข้ อมูลทังหมดไปเป็
้
นไฟล์ Excel
3.เป็ นการสารองข้ อมูล (เครื่ องจะต้ องมีโปรแกรม
winzip) จะถูกเก็บไว้ ใน folder backup
อยูท่ ี่ d:\aid2\backup\
1
กาหนดรหัสสถานบริการของท่าน
ครัง้ เดียว
2 เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนักสังคมสงเคราะห์
3 ตาแหน่ง
5
6
4
กดปุ่ มบันทึก เมือบันทึกเสร็จหาต้ องการเพิ่มอีกให้ ที่หมายเลข2
แล้ วลบชื่อคนที่บนั ทึกเสร็จออก จากนันพิ
้ มพ์ตอ่ ได้ เลย พิมพ์เสร็จแล้ ว
กดปุ่ มบันทึก หาต้ องการเพิ่มอีกให้ ทาตามข้ อ 2 – 4
5. เป็ นการแก้ ไขชื่อ และตาแหน่ง
6.เป็ นการกาหนดแผนกที่สง่ ผู้มารับบริการมาให้
hn สามารถลงเครื่ อง / ได้ (an,sn)
เลข 13 หลัก หากไม่มีให้ กดปุ่ ม G เพื่อให้
โปรแกรม กาหนดให้ Auto เพื่อไม่ให้
เลขซ ้ากัน
ส่วนที่ 2 – 6 ดูประวัติเก่าแต่ละส่วนแต่ละvisit ได้

similar documents