ดาวน์โหลดเอกสาร

Report
นิวคาสเซิล ไปถึงไหนกันแล้ว?
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ทวีศกั ดิ์ ส่ งเสริ ม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จ. นครปฐม 73140
089-8343536
[email protected]
1
โรคนิวคาสเซิ ล แบ่งตามความรุ นแรงของการเกิดโรค
ได้ 3 กลุ่มใหญ่
1. ก่อโรครุ นแรงน้อย
(Lentogenic strain)
2. ก่อโรครุ นแรงปานกลาง ตายน้อย รอยโรคอาจเห็นไม่ชดั เจน
(Mesogenic strain)
3. ก่อโรครุ นแรงมาก ตายมาก พบรอยโรคชัดเจน
(Velogenic strain)
2
3
HN
F
วิธีการที่เชื้อไวรัสนิวคาสเซิ ลติดเข้าไปในเซลล์ไก่
(http:www.nist.gov/mml/ceramics/functional_properties.cfm)
4
นิวคาสเซิ ล ในไก่พ้นื เมือง
ส่วนใหญ่มกั จะป่ วยและตายอย่าง
รวดเร็วภายใน 4-5 วันหลังมีการติด
เชื้อในฝูง เชื้อระบาดค่อนข้างรวดเร็ว
และเป็ นวงกว้าง
ตายเกือบทัง้ หมดฝูง หากไม่มี
ภูมคิ มุ ้ กันต่อต้านโรคนี้มาก่อน
5
นิวคาสเซิล ในไก่เนื้อ
เกิดแบบเฉียบพลันและ
แพร่ กระจายตัวได้เร็ วมาก
อัตราการป่ วยและตายขึ้นอยูก่ บั
ภูมิคุม้ กันที่สามารถป้ องกันโรค
ในตัวไก่ (ในไก่เนื้อทัว่ ไปที่เคย
ได้รับวัคซีน เสี ยหายประมาณร้อย
ละ 10-40.
6
7
นิวคาสเซิ ล ในไก่ไข่
โดยทัว่ ไป อาการป่ วยและตายจะ
พบได้นอ้ ยกว่าไก่เนื้อ
โดยเฉพาะในฝูงที่ได้รับวัคซี น
มาพอสมควรและต่อเนื่องและมี
ภูมิคุม้ กันเฉลี่ยทัว่ ไปในระดับดี
มีผลกระทบต่อผลผลิตไข่และ
คุณภาพของไข่และเปลือกไข่
เป็ นบริ เวณกว้าง
8
9
10
ปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคในฟาร์ม
ภูมคิ มุ้ กันใน
ฝูงไก่ไม่
สม่าเสมอกัน
ทัง้ ฝูง
ระดับ
ภูมคิ มุ้ กันส่วน
ใหญ่มรี ะดับสูง
เสียหาย
น้อย
ระดับ
ภูมคิ ุม้ กันส่วน
ใหญ่มรี ะดับต่า
เสียหาย
มาก
เชื้อโรคเข้า
มาในฟาร์ม
11
ให้ (ทา) วัคซีนไก่ เพือ่ อะไร?
12
?
?
?
อะไรคือสาเหตุทาให้
ภูมคิ มุ้ กันไม่สม่าเสมอในฝูงไก่และมีระดับ
ต่าไม่เพียงพอต่อการต้านทานโรค
?
?
13
14
15
16
17
18
แนวทางการแก้ไขและฟื้ นฟูผลผลิตไข่ไก่
จากปัญหานิวคาสเซิล
การปฏิบตั ริ ะหว่างการติดเชือ้ และปว่ ย
แนวทางการฟื้นฟูสขุ ภาพไก่
การติดตามระบบภูมคิ มุ้ กันของฝูงไก่สม่าเสมอ
ปรับปรุงระบบการป้องกันโรค
19
20
พึงระลึกเสมอว่า
• ระบบป้องกันโรค สาคัญมาเป็ นอันดับหนึ่ง
• วัคซีนเป็ นเครือ่ งมือในการลดความเสียหาย หากระบบการ
ป้องกันโรคทาได้ไม่ดพี อ
• วัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชือ้ แต่กระตุน้ ให้เกิดการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กัน เพือ่ ยับยัง้ การเพิม่ จานวนและแพร่ของเชือ้ ใน
ร่างกายไก่ หากเชือ้ เพิม่ จานวนได้จนทาให้อวัยวะเสียหายและ
ไก่ฟ้ืนตัวไม่ได้ ไก่จะปว่ ยและตาย
• ปจั จัยหลักคือ ทาทุกวิถที างไม่ให้เชือ้ โรคเข้ามาในฟาร์มได้
และพยายามให้ไก่มภี มู คิ มุ้ กันเพียงพอทีจ่ ะต้านทานโรคได้
21
22
23
ขอสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้งั หลายบันดาล ให้ ทุกคนมีความสุ ข ความเจริญทัว่ หน้ ากัน
24

similar documents