power point

Report
COMPREHENSIVE
CLINIC
สาขาวิชาทันตกรรมสาหรั บเด็ก 2557
วัตถุประสงค์ : นทพ.มีเจตคติท่ ดี ีและมีความ
รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบองค์ รวม
วัตถุประสงค์
1.ตรวจพิเคราะห์ โรค กล่ าวรายงาน case วางแผนการรักษา และให้
การรักษาผู้ป่วย
2.ทางานทันตกรรมป้องกันทุกรูปแบบ สาหรับผู้ป่วยแต่ ละราย โดย
ประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟั นผุรวมถึงวิเคราะห์ และให้ คาแนะนา
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามวัย
3.อุดฟั นทัง้ ในฟั นนา้ นมและฟั นแท้ แก่ ผ้ ูป่วยเด็ก
4.ทาครอบฟั นโลหะไร้ สนิมในฟั นนา้ นมสาหรับผู้ป่วยเด็ก
5.รักษาประสาทฟั นในฟั นนา้ นม แก่ ผ้ ูป่วยเด็ก
6.ถอนฟั นนา้ นมและฟั นแท้ ให้ แก่ ผ้ ูป่วยเด็ก
7.จัดการพฤติกรรมของผู้ป่วยโดยวิธีไม่ ใช้ ยา (non-pharmacological
management) ให้ ยอมรั บการทาฟั นและมีทศ
ั นคติท่ ดี ีต่อการทาฟั น
Competency in 2 yrs (21 tasks)
1.Charting , Treatment plan
1.1 New case or Recharting
1.2 Recall case
Recall case:
case ที่ต้องตรวจ วางแผนการรักษาและการป้องกัน
แก่ Pt ที่ได้ รับการรักษาเสร็จสมบูรณ์มาแล้ ว 3 เดือน หรื อ
6 เดือน โดยนทพ.ต้ องวิเคราะห์ case อย่างเหมาะสม
ทังนี
้ ้อาจมี/ไม่มีการส่งถ่ายภาพรังสี หรื อจะมี/ไม่มีแผนการ
บูรณะฟั นก็ได้
2.Comprehensive case :
• Charting, treatment plan and visit plan
(new case or recharting ซึง่ ไม่ใช่ case ในข้ อ 1 & 2)
• PI and OHI ทา 1 ครัง้ (ไม่ใช่ case ในข้ อ 7)
• มีการรักษาประสาทฟั น /บูรณะฟั น อย่างน้ อย 2 visit
• มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
&พฤติกรรม Pt ระหว่างการรักษา
3. ส่งถ่าย และอ่าน/แปลผลภาพรังสี Bite-wing technique
และ Periapical technique
4. Caries risk assessment and Preventive
plan including diet counseling
(4.1 Diet analysis and diet counseling บังคับรหัส 54เป็ นต้ นไป)
5. PI, OHI
6.Apply topical fluoride
7.Sealant on permanent tooth
8.Calculate maximum dose of local anesthesia
9. Inferior alveolar nerve block and
infiltration technique
10. Choose clamp and apply rubber dam
11. PRR type II or III on primary or
permanent tooth
12.Fillings Class I and II with amalgam or
tooth-colored materials
13. Access opening for pulpotomy or pulpectomy
14. Pulpotomy or pulpectomy
15. SSC
16. Extraction primary tooth
17. Analgesic and antibiotic prescribtions
นทพ.ปี 5 ต้ องจ่ายยาแก้ ปวดและแก้ อกั เสบได้ และควรได้
อย่างน้ อย 3 ใน 7 ของงานหลัก* คือ PRR,
restoration Class I หรื อ II, SSC,
pulpotomy หรื อ pulpectomy,
Comprehensive case
เมื่อจบปี 6 นทพ.ต้ องทางานครบตาม
competency list ทังหมด
้
จึงจะได้ รับการ
พิจารณาเกรด
คะแนนคุณภาพการปฏิบัตงิ านคลินิก
A ทาขันตอนนั
้
น้ ๆ ได้ ถกู ต้ องในระดับดีมาก
B มีความบกพร่องเกิดขึ ้นเล็กน้ อยและแก้ ไขหรื อปรับปรุงได้ ดี
C ผิดพลาดหรื อบกพร่องปานกลางซึง่ แก้ ไขหรื อปรับปรุงให้ เป็ น
ที่ยอมรับได้
F ผิดพลาดหรื อบกพร่องอย่างมาก ก่อให้ เกิดความเสียหาย ไม่
สามารถแก้ ไข และไม่สามารถยอมรับได้
N/A
ยังไม่ได้ รับการประเมินหรื อไม่จาเป็ นต้ องได้ รับการประเมิน
P หมายถึงผ่านการประเมินโดยไม่ได้ รับการคิดคะแนน
ระเบียบการปฏิบัตงิ าน
1.ระเบียบกลางทัว่ ไปของการปฏิบตั ิงานในคลินิก
2.เบิกแฟ้มผู้ป่วยเอง และก่อนทางานต้ องลงชื่อผู้ป่วย HN ระบุซี่
ฟั นและชนิดงานที่ทาล่วงหน้ าทังในสมุ
้
ดลงชื่อปฏิบตั ิงานและ
คอมพิวเตอร์ (ตามเวลาในข้ อ 13) ยกเว้ นcase OPD ให้ ลง
คอมพิวเตอร์ ทนั ทีท่ ที ราบว่ าจะให้ การรั กษาอะไร ส่ วน
assistant ให้ ลงงานโดยไม่ ต้องระบุ HN
3.ถ้ านัดผู้ป่วยไม่ได้ ให้ ขอรับ case OPD โดยส่งใบขอ
case ได้ ลว่ งหน้ า โดยต้ องมารับรายชื่อผู้ป่วยไปนัดผู้ป่วยเอง
4. ผู้ป่วยผิดนัด/เลื่อนนัด ให้ บนั ทึกใน Daily record และ
ให้ อ.นิเทศน์งานเซ็นรับทราบ เมื่อมีหลักฐานผู้ป่วยผิดนัด 2
ครั ง้ ให้ จ่ายออกได้
5.ก่ อนนาผู้ป่วยเข้ ามาที่ unit ให้ มารวมกลุ่มเพื่อแจ้ ง
แผนการรั กษาและขัน้ ตอนการรั กษาเพื่อเรี ยนรู้ กลุ่มย่ อย
และลดโอกาสผิดพลาดในคลินิก จากนันไปรั
้ บใบแจ้ งค่ารักษา
และแบบบันทึกสถิติและอธิบายแผนการรักษา หรื องานที่จะทาใน
วันนัน้ แจ้ งค่ารักษาให้ ผ้ ปู กครองทราบและเห็นชอบก่อน (ถ้ าเป็ น
ผู้ป่วยใหม่ให้ ตรวจดูวา่ ผู้ปกครองเซ็นชื่อยินยอมแล้ ว) ไม่ เช่ นนัน้
จะไม่ อนุญาตให้ ทาการรั กษาผู้ป่วย
6. ต้ องลงงานในคอมพิวเตอร์ และเชิญอาจารย์ตรวจงาน
ตามขันตอนการเช็
้
คงาน เพื่อให้ อ.สามารถให้ คะแนนใน
ขันตอนที
้
่กาหนดได้ ทนั ที
7. หลังเสร็จการรักษาแต่ ละครัง้ รวบรวมให้ อ.เซ็น
7.1 Daily record & interdepartmental communication ถ้ ามี
การส่งต่อผู้ป่วยหรื อ x-ray
7.2 ใบแจ้ งค่ ารั กษาที่ระบุ ICD 10 (แม้ ไม่ เก็บเงิน)และแบบบันทึกสถิติ
7.3 แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน (ติดรู ปถ่ าย) หากไม่ นามาให้ เซ็น จะตัด
คะแนน conduct ประจาวันครัง้ ละ 1 คะแนน
7.4Competency check list เพราะถ้ าหลักฐานไม่ เพียงพออาจไม่ เซ็น
ย้ อนหลัง /เซ็นให้ แต่ ตัดคะแนน conduct กลาง 0.05 คะแนนจากคะแนนเต็ม
5 คะแนน
8. หลังเสร็จการรั กษาแต่ ละครั ง้ ส่ งแบบบันทึกสถิตแิ ละแฟ้มผู้ป่วยให้
เจ้ าหน้ าที่การเงินปั๊ มจ่ ายเงินใน treatment record ทุกครั ง้
- ส่ งเด็กกับผู้ปกครอง บอกการรั กษาที่ทาไป การปฏิบัตติ ัว&การรั กษาครั ง้ หน้ า
- ถ้ าเป็ นเด็กในโครงการทาฟั นฟรี เขียนใบตัดยอดค่ ารั กษา ใบแจ้ งการรั กษา& การ
ปฏิบัตติ ัวให้ ผ้ ูปกครองทราบ
ระบุว่าครั ง้ ต่ อไป
-ผู้ป่วยเข้ าสู่ระบบ recall เพราะเสร็จการรั กษา หรื อ
-นทพ.ต้ องการผู้ป่วยรายนีม้ ารั บการรั กษาต่ อ หรื อ
-ผู้ป่วยรายนีม้ ีงานที่ต้องรั กษาต่ อ แต่ นทพ.ไม่ ขอนัด
ผู้ป่วยรายนี ้
ถ้ าไม่ ระบุ อ.อาจสุ่มนัดผู้ป่วยรายอื่นมาให้ แต่ ถ้านทพ.กลุ่ม
ใดไม่ ทาตามระเบียบการนัด จะยกเลิกการนัดเด็กใน
โครงการให้ นทพ.ทัง้ กลุ่มนัน้
9. ดูแลสภาพเครื่ องมือ ความสะอาดอุปกรณ์ บริเวณ
ทางาน ทิ ้งเศษขยะ ล้ างเครื่ องมือผ่านน ้าก่อนคืน
10.การถ่าย X-ray ในคลินิกเด็ก
-ให้ ปั๊มจ่ายเงินที่ใบ request และลงบันทึกหน้ า
interdepartmental communication
-ส่ง film ที่ถ่ายแล้ วพร้ อมใบ request วางไว้ ในตะกร้ า
ที่ทางคลินิกจัดไว้ ให้ และ film อีกชุดให้ ยดึ เข้ ากับแผ่น
พลาสติก พร้ อมเขียนวันที่ ชื่อและ HN กากับไว้ บนแผ่น
พลาสติกด้ วยปากกา permanent
11. เครื่ องมือ/วัสดุชารุด แจ้ งให้ ผ้ ชู ่วยทันตแพทย์ทราบ เขียน
ใบชารุดพร้ อมคืนเครื่ องมือนัน้
12. การลากิจ ส่งจดหมายแจ้ งอ.ผู้ประสานงานรายวิชา
ล่วงหน้ า ลาป่ วยให้ สง่ จดหมายลา&ใบรับรองแพทย์
ต้ องนาแบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนมาให้ อ.ประจาสาขาเซ็น
หากไม่มีใบลาและไม่มีลายเซ็นอ.กากับจะถือว่าขาดการลง
ปฏิบตั ิงานวันนัน้ การลาในบางกรณีที่ได้ รับการเห็นชอบจาก
สาขา นทพ.แจ้ งขอลงชดเชยได้
13.กาหนดเวลาการปฏิบัตงิ าน
-ลงชื่อผู้ป่วย HN ซีฟ
่ ั น ชนิดงานในแฟ้มลงชื่อปฏิบตั ิงานล่วงหน้ า
หรื อก่อนเวลา 9.00 หรื อ 13.00 น. และเซ็นชื่อปฏิบตั ิงาน
ก่อนเวลา 9.15 หรื อ 13.15 น.
-ลงชื่อในคอมพิวเตอร์ ทนั ทีที่ทราบว่าจะทางานใดหรื อก่อนเวลา
10.00 หรื อ 14.00 น
-หยุดการทางานก่อน 11.30 หรื อ 15.30 น. และ
รวบรวมเอกสารตามข้ อ 7 ให้ อาจารย์เซ็น &จ่ายค่ารักษา
-ส่งคืนเครื่ องมือ* ก่อนเวลา 12.15 หรื อ 16.15 น.
* ช้ ากว่านันต้
้ องล้ างเองแล้ วส่งคืนในวันรุ่งขึ ้น ก่อน 9.00 น.
การไม่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบจะถูกตัดคะแนนตามระเบียบกลาง
(หรือตามดุลยพินิจอ.นิเทศงาน/ตามมติของอ.ในสาขาวิชา) เช่ น
ลงชื่อแต่ ไม่ ปรากฏตัว/ไม่ มาปฏิบัตงิ านหัก
0.2
%
ละทิง้ ผู้ป่วย > 2 เดือนขึน้ ไป
0.6-1 %
ไม่ ลงคอมพิวเตอร์
0.1
%
เซ็น chart ย้ อนหลัง/ไม่ เซ็น chart (เงื่อนไขตามสาขาวิชา) 0.1 %
จ่ ายโอน case กันเอง
0.2
%
ไม่ จ่ายออกใน 2 เดือนหลังหมดเวลาปฎิบัตงิ าน 0.2
%
(พิจารณาควบคู่กับการละทิง้ ผู้ป่วย และถ้ าจ่ ายออกหลังออกเกรดแล้ วจะให้
ทางานที่เวชระเบียน 1 คาบต่ อผู้ป่วย 1 ราย)
ระเบียบการรับและคืน case ผู้ป่วย
การรับ case ผู้ป่วย
-การรับเข้ าผู้ป่วยจากคิว นทพ.ติดต่อ Pt. ตามที่ได้ รายชื่อก่อน แล้ ว
ค่อยรับเข้ ากับเจ้ าหน้ าที่ประจาคลินิกให้ เรี ยบร้ อยก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
-การรับ case OPD ให้ รับเข้ าเฉพาะรายที่ทาการรักษาต่อเนื่องเมื่อทา
เสร็จให้ จ่ายออกทันที
-การรับโอน case เฉพาะซี่จากผู้ช่วยทันตแพทย์ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่เวช
ระเบียนเพื่อรับแฟ้มผู้ป่วย และเซ็นกากับ จากนันจึ
้ งให้ อ.เซ็นโอน case
ให้ หรื อในทานองกลับกัน บาง case อาจให้ อ.เป็ นผู้เซ็นโอนให้ ก่อน
-การโอน case ผู้ป่วยโดยนักศึกษาด้ วยกันเองถือเป็ นความผิด
หากมีความจาเป็ นต้ องโอน case ให้ นาแฟ้มผู้ป่วยมาปรึกษา
อาจารย์ ประจาสาขาก่ อนล่ วงหน้ าว่ าจะอนุญาตหรือไม่
การคืน case ผู้ป่วย
กรณีทางานเสร็จสิน้ ตามแผนการรั กษา
ให้ ปั๊ม complete case พร้ อมเขียนวันที่ที่ทางานเสร็ จในแต่ละ
งานลงในตาราง Tx plan นาแฟ้มประวัติไปเข้ าคิว recall ที่
เจ้ าหน้ าที่เวชระเบียน แล้ วให้ อ.ประจาเซ็นกากับก่อนจ่ายออกกับ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ตอ่ ไป
กรณีหมดเวลาการลงปฏิบัตงิ าน ให้ ระบุวนั ที่ที่ทางานแต่ละชนิด
เสร็จในตาราง Tx plan และเขียนชื่อ HN ผู้ป่วย พร้ อมงานที่ยงั
ไม่ได้ รับการรักษาลงในใบสรุปงานที่ต้องให้ การรักษาต่อ แล้ วให้ อ.
ประจาเซ็นกากับก่อนจ่ายออก
การคืน case ผู้ป่วย
•ถ้ าติดต่ อผู้ป่วยไม่ ได้ หรื อปฏิเสธการรั กษา
เขียนเหตุผลของการคืน case พร้ อมแนบหลักฐานที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาในแฟ้มประวัติผ้ ปู ่ วย เช่น
1.จดหมายลงทะเบียน หรื อ EMS
2.ไปรษณียบัตรแบบฟอร์ มของคลินิกเด็ก โดย
เจ้ าหน้ าที่เวชระเบียนเป็ นผู้สง่ แล้ วผู้ป่วยไม่ติดต่อ
กลับมาภายใน 10 วัน
การคืน case ผู้ป่วย
3.การติดต่อทางโทรศัพท์ ต้ องมีผ้ ชู ่วยทันตแพทย์เป็ น
พยานรับรู้ และเซ็นรับทราบ
4.กรณีผ้ ปู ่ วยผิดนัด 2 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ ต้ องมี
ลายเซ็นอาจารย์ใน Daily Record
5.ผู้ปกครองที่ขอเลื่อนการนัดออกไปก่อนหรื อหา
เวลานัดให้ ตรงกับวันที่นทพ.ปฏิบตั ิงานได้ ยาก ให้
บันทึกการติดต่อไว้ ใน Daily record และให้ อ.เซ็น
รับทราบเพื่อดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
การจ่ ายออกทุก case ต้ อง
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ ายเงิน
การเซ็นชื่อของอาจารย์ นิเทศ ให้
เรี ยบร้ อยก่ อนให้ อาจารย์ ประจาใน
สาขาเซ็นอนุญาตแล้ วจึงนาไปจ่ าย
ออกที่ผ้ ูช่วยทันตแพทย์
*
ระบบบริการผู้ป่วยในคลินิกเด็ก
1. ผู้ป่วยรับคิวตอนเช้ า (OPD): เปิ ดรับทุกวันราชการ
เฉพาะในรอบเช้ าโดยเปิ ดรับบัตรตังแต่
้ 7.30 น.-11.00 น.
และรับโดยจากัดจานวนไม่เกิน 6 คน
-เป็ นการบาบัดฉุกเฉิน เช่น บวม ปวด หรื อฟั นได้ รับอุบตั ิเหตุ
หรื อเป็ นการรักษาฟั นเฉพาะซี่ที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน
-ผู้ป่วยที่ไม่ให้ ความร่วมมือในการรักษา มีโรคประจาตัวที่ต้อง
ได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ หรื อการรักษามีความยุง่ ยากซับซ้ อน
อาจไม่ได้ รับการรักษาในวันนันๆ
้ แต่จะได้ รับการตรวจและนัด
เข้ าคิวตามความเหมาะสม
2.ผู้ป่วยนัด
ผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษาต่อเนื่อง จะได้ รับการเข้ าคิวเพื่อ
นัดมารับการรักษากับนทพ.หรื อ นักศึกษาปริญญาโท
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ทนั ตแพทย์ หรื อ อาจารย์สาขา
ทันตกรรมสาหรับเด็ก ตามเกณฑ์ การแบ่ งกลุ่มการนัด
ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะ
-ได้ รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสมบูรณ์
-ได้ รับการนัดมารักษาอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์
-มีการติดตามดูแลจนอายุ 12 ปี
เกณฑ์ การแบ่ งกลุ่มการนัดผู้ป่วย
การรั กษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์
- ผู้ป่วยอายุตงแต่
ั ้ 5-12 ปี
- สามารถให้ ความร่วมมือในการรักษาได้ ดี
- ไม่มีปัญหาโรคประจาตัวที่ต้องได้ รับการดูแล
เป็ นพิเศษ/ตรวจและให้ทันตสุข
ศึ กษาหรือการรักษาทีไ่ มซั
่ บซ้อน
ในผูป
้ ่ วยมีโรคประจาตัว/เด็ก
พิเศษ
เกณฑ์ การแบ่ งกลุ่มการนัดผู้ป่วย
การรักษาโดยนักศึกษาปริญญาโท
- ผู้ป่วยอายุต่ากว่า 5 ปี
-
ไม่ให้ ความร่วมมือในการรักษา
มีโรคประจาตัวที่ต้องดูแลเป็ นพิเศษ
ขันตอนการรั
้
กษามีความยุง่ ยากซับซ้ อน
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นเบื ้องต้ น
(อัตราค่ ารักษาโดยอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโทจะเท่ ากัน)
ผู้ป่วยตามโครงการพิเศษต่างๆ
1.ปากแหว่ง เพดานโหว่
2.ผู้ป่วยเด็กที่รับมาจากโรงเรี ยน
จะได้ รับการทาฟั นฟรี แต่ ต้องทาหลักฐานเรียกเก็บเงิน
(ยกเว้ นค่ารักษาทางทันตกรรมจัดฟั น และการทาเครื่ องกันที่
ซึง่ ผู้ปกครองต้ องจ่ายเงินเอง)
ค่า x-ray ฟิ ล์มละ 80 บาท, หากถ่าย OPG แจ้ งจนท.ว่าอยูใ่ น
โครงการทาฟั นฟรี พิมพ์ใบแจ้ งราคาจากห้ อง x-ray นามายื่น
จนท.การเงินชัน้ 1 ช่องหมายเลข 8 จากนันส่
้ งใบแจ้ งเก็บเงินมา
รวมไว้ ที่การเงินชัน้ 3 เพื่อสรุปตัดยอดเป็ นรายเดือน
ทาฟั นผู้ป่วยเด็กนักเรี ยนเน้ นการนัดให้ ถูกต้ อง
ต้ องตรงต่ อเวลาและทางานอย่ างระวัง
ในคลินิกเด็ก แม้ อ.ตรวจงานเพื่อนอยู่ นทพ.
สามารถเข้ ามาแจ้ งรายงานต่ างๆได้
การรักษาผู้ป่วยเด็กที่รับมาจากโรงเรี ยน
1. ในครัง้ แรกผู้ปกครองจะมากับเด็กด้ วยเพื่อทาประวัติ ฟั งผลการ
ตรวจ ร่ วมวางแผนการรักษาและให้ คายินยอมในการรักษา (ต้ อง
เสร็จในครัง้ เดียว เพราะครัง้ ต่ อไปผปค.อาจมาหรือไม่ มากับเด็ก
แล้ ว)
2. เมื่อรักษาเสร็จ ให้ เขียนใบแจ้ งผปค.ถึงการรักษาที่ทาในวันนัน้ และ
แนบใบอธิบายการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษา และทุกครัง้ ที่ฉีดยาชา
ต้ องกาชับไม่ ให้ เด็กกัดริมฝี ปากเล่ น
3. เขียนใบแจ้ งเก็บค่ ารักษาและใบตัดยอดค่ ารักษาของโครงการทา
ฟั นฟรี มาให้ อ.เซ็นกากับ ก่ อนยื่นเอกสารที่เจ้ าหน้ าที่การเงิน
Tx plan incomplete เมื่อ
นทพ.เขียนแผนการรักษาของฟั นแต่ละซี่ในตารางพร้ อมเรี ยงลาดับ
severity ของปั ญหาและลาดับ quadrant ที่จะทาการรักษา
ในลักษณะ quadrant dentistry และวางแผนทันตกรรม
ป้องกัน ไม่ เสร็จ
ซึ่งจะให้ นักศึกษาไปตรวจงาน Tx plan ต่ อในคราวหน้ า
โดยไม่ จาเป็ นต้ องตรวจงานกับอ.ท่ านเดิม
หากเขียน visit planning ส่ งไม่ ทนั ก็ให้ ส่งตรวจ visit
planning กับอ.ท่ านอื่นครั ง้ หน้ าต่ อไป

similar documents