Giám thị 1 - Amsterdam

Report
Chào mừng các thầy cô về dự
TẬP HUẤN
CÔNG TÁC COI THI NÓI
MÔN NGOẠI NGỮ
Người trình bày: Lê Đức Thuận
Hà Nội, 13-6-2012
THÔNG TIN HỮU ÍCH
Tải tài liệu tập huấn và phần mềm
Audio Recorder Platinum phục vụ
công tác coi thi nói Ngoại ngữ tại
website trường Hà Nội – Amsterdam:
www.hn-ams.edu.vn mục Văn bản
hoặc Thông báo mới
 Mọi thông tin thắc mắc (nếu có) về công
tác coi thi nói môn Ngoại ngữ, các thầy
cô gửi về email: [email protected]
 Để nhận file powerpoint về tập huấn,
các thầy cô gửi về email:
[email protected]

Quy trình làm việc của Ban tổ chức
Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu chung.
Phần 2. Giới thiệu:
- Quy trình làm thi của Giám thị 1 và Giám thị 2,
- Tính năng, thông số cài đặt phần mềm Audio
Recorder Platinum
Phần 3. Phân chia CBCT thành 6 nhóm mỗi nhóm
22 đ/c tương ứng với 6 giảng viên hướng dẫn về 6
phòng thi.
- Cho CBCT thực hành đóng vai.
- Giải đáp các thắc mắc về quy chế làm thi.
Phần 4. Nghỉ giải lao.
Phần 5. Tập hợp lại tại phòng 200 chỗ để giải đáp
các thắc mắc còn lại.
QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA
GIÁM THỊ 1 VÀ GIÁM THỊ 2
Hà Nội, 13-6-2012
QUY TRÌNH LÀM VIỆC
CỦA GIÁM THỊ 1
Ghi chú: Giám thị 1 là giám thị phụ
trách máy vi tính của thí sinh trong
phòng thi.
TRƯỚC GIỜ THI
Giám thị 1 cần:
 Kiểm tra máy vi tính, kiểm tra
headphone; khởi động phần mềm
Audio Recorder Platinum
 Kiểm tra phần mềm ghi âm đã thiết
lập đúng thông số thời gian quy định
là 7 phút chuẩn bị và 2 phút ghi âm
như hình sau đây hay chưa?
TRƯỜNG HỢP SAI THÔNG SỐ
Giám thị 1 điều chỉnh bằng cách:
 Kích chuột trái vào “Auto Record”.
 Điều chỉnh thông số ở thao tác số 2
và số 4 ở hình dưới đây.
 Kiểm tra các thư mục được đặt đúng
tên theo quy định.
CHÚ Ý:
 Máy
thí sinh có hai thư mục
C:\TS2012 và thư mục
C:\LUU_Pxx_y với xx là số phòng
thi và y là số máy. Ví dụ:
C:\LUU_P12_3 là máy số 3 của
phòng 12.
 Máy giáo viên có thư mục
C:\TS2012_Pxx.
KHI CÓ HIỆU LỆNH LÀM BÀI
Giám thị 1 lần lượt thực hiện các thao
tác sau:
• Ký tên vào giấy nháp của thí sinh.
• Hướng
dẫn thí sinh sử dụng
headphone; vị trí đồng hồ hiển thị thời
gian chuẩn bị và thời gian ghi âm trên
phần mềm ghi âm.
HIỂN THỊ THỜI GIAN CHỜ
ĐẾM THỜI GIAN GHI ÂM
Sau khi thí sinh sẵn sàng làm bài
-
Nhắc thí sinh “bắt đầu làm bài”.
Kích chuột trái vào nút “Start record” để
kích hoạt phần mềm ghi âm.
Ghi tên file trùng với số báo danh của
thí sinh lên thư mục C:\TS2012 (đã được
đặt ngầm định). Ví dụ thí sinh có số báo
danh A10123, file ghi âm có tên file
A10123.mp3. Kích chuột trái vào nút
“Save” (thao tác 3 ở hình dưới)
Trong quá trình thí sinh thực hiện
phần trả lời của mình
thị 1 giám sát các hoạt động của thí sinh, quan sát
màn đồng hồ trên phần mềm ghi âm và nhắc thí sinh “còn
một phút” khi thời gian chuẩn bị câu trả lời còn 01 phút;
khi thời gian chuẩn bị còn 10 giây nhắc thí sinh “chuẩn bị
ghi âm”.
- Sau khi hết thời gian ghi âm, phần mền hiển thị thông báo
để khẳng định thư mục, tên file ghi âm. Chọn OK
-Giám
Trong quá trình thí sinh thực hiện
phần trả lời của mình
Copy file ghi âm bài làm của thí sinh
trong thư mục C:\TS2012 vào thư mục
C:\LUU_Pxx_y.
- Copy file ghi âm bài làm của thí sinh
trong thư mục C:\TS2012 vào USB.
- Xóa file ghi âm của thí sinh trong thư
mục C:\TS2012.
- Chuyển USB cho giám thị 2, hướng dẫn
thí sinh di chuyển về máy giáo viên.
-
Kết thúc buổi thi
Thí sinh cuối cùng trong phòng thi thi
xong, giám thị thực hiện các việc sau:
- Copy toàn bộ bài thi trong thư mục
C:\LUU_Pxx_y trên các máy thí sinh lên
cùng một USB (trên USB có 4 thư mục lưu
bài thi ở 4 máy thí sinh).
- Ghi toàn bộ bài thi trên USB lên 01 đĩa
CD.
- Xóa toàn bộ bài thi trên các máy.
- Ghi số hiệu phòng thi lên đĩa CD và cả
04 giám thị ký tên lên đĩa CD.
- Nộp đĩa CD và USB cho lãnh đạo hội
đồng coi thi.
QUY TRÌNH LÀM VIỆC
CỦA GIÁM THỊ 2
Ghi chú: Giám thị 2 là giám thị
phụ trách máy vi tính của giáo
viên trong phòng thi.
Trong giờ thi:
Sau khi thí sinh thực hiện xong bài thi, giám thị
1 chuyển USB chứa bài làm của thí sinh cho
giám thị 2. Lần lượt thực hiện các thao tác sau:
- Copy file ghi âm bài làm của thí sinh từ USB
lên thư mục C:\TS2012_Pxx trên máy vi tính
giáo viên.
- Xóa file ghi âm trên USB.
- Cho thí sinh nghe lại toàn bộ phần trả lời của
mình trên máy vi tính giáo viên (lưu ý: tên file
bài làm của thí sinh trùng với số báo danh của
thí sinh).
- Sau khi nghe xong yêu cầu thí sinh ký xác
nhận vào Phiếu thu bài thi (kể cả trường hợp thí
sinh không nói gì để ghi âm);
- Cho thí sinh ra khỏi phòng thi.
Kết thúc buổi thi
Thí sinh cuối cùng trong phòng thi thi xong,
giám thị thực hiện các việc sau:
- Ghi toàn bộ bài thi của thí sinh trong thư mục
C:\TS2012_Pxx trên máy giáo viên lên đĩa CD
(yêu cầu ghi trực tiếp từ ổ đĩa cứng).
-Ghi toàn bộ bài thi của thí sinh trong thư mục
C:\TS2012_Pxx trên máy giáo viên lên lên 01
USB.
- Xóa toàn bộ bài thi trên máy.
- Ghi số hiệu phòng thi lên đĩa CD và cả 05 giám
thị ký tên lên đĩa CD.
- Nộp đĩa CD và USB cho lãnh đạo hội đồng coi
thi.

similar documents