kvaliteedijuht Kiira Parre

Report
Ettevalmistustest ülikooli
Click to edit Master title style
institutsionaalseks
akrediteerimiseks
Infotund
28.05.2014
Millest tuleb juttu

Institutsionaalne akrediteerimine ja selle
korraldus

Senised ettevalmistavad tegevused

Mida lähiajal veel on vaja teha

Institutsionaalse akrediteerimise
ajagraafik

Hindamiskomisjoni koosseis
Institutsionaalne akrediteerimine

on välishindamine, mille käigus hinnatakse
ülikooli:
o juhtimise
o töökorralduse
o õppe- ja teadustegevuse
o õppe- ja uurimiskeskkonna
vastavust õigusaktidele, ülikooli
eesmärkidele ja arengukavale

ülikoolil on kohustus läbida institutsionaalne
akrediteerimine vähemalt kord 7 aasta jooksul

institutsionaalse akrediteerimisega seotud
materjalid on kättesaadavad TTÜ siseveebi
avalehel rubriigis „Institutsionaalne
akrediteerimine“
Institutsionaalse
akrediteerimise korraldus



Hindab 4-6 liikmeline rahvusvaheline komisjon
Määratud tähtajaks tuleb esitada EKKAle
institutsionaalse akrediteerimise eneseanalüüsi
aruanne
Aruanne peab sisaldama ülikooli tugevuste ja
parendusvaldkondade tõenduspõhist analüüsi nelja
valdkonna lõikes:
o
o
o
o

Hindamiskomisjon:
o
o
o

organisatsiooni juhtimine ja toimimine
õppetegevus
T&A ja/või muu loometegevus
ühiskonna teenimine
tutvub aruandega
teostab hindamisvisiidi
annab hinnangu eraldi kõigi valdkondade lõikes peale
aruande ja ülikooliga tutvumist
Lõppotsuse akrediteerimise kohta teeb EKKA
hindamisnõukogu
Ettevalmistumine
 Moodustatud on juhtrühm:
o
o
o
o
Jakob Kübarsepp
Ardo Kamratov
Erkki Truve
Andrus Salupere
 Moodustatud valdkondlikud töögrupid:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ülikooli juhtimine
Õppetegevus
Täiendusõpe
Teadustegevus
Innovatsioon ja arendustegevus
Personalijuhtimine
Rahaliste vahendite juhtimine
Taristu juhtimine
Rahvusvahelistumise korraldamine
Turundus- ja kommunikatsioon, teenused avalikkusele
IKT juhtimine
Mis on praeguseks tehtud (1)



2013 oktoobris valmis juhtimissüsteemi
käsiraamatu esmaversioon (avalikustatud
TTÜ siseveebis)
Käsiraamatu tutvustamiseks/tagasiside
saamiseks ja meie juhtimissüsteemi
analüüsimiseks viidi 2013 lõpus
üliõpilastele ja struktuuriüksuste juhtidele
läbi töötoad
Käsiraamatu protsesside kirjeldusi selgitav
(täiendatud, parandatud) osa on tõlkimisel
inglise keelde
https://v2.ttu.ee/siseveeb/uleulikoolilised-tegevused/institutsionaalne-akrediteerimine/
Käsiraamatu ülesehitusest
Käsiraamat koosneb kuuest peatükist:
1. Ülevaade TTÜ juhtimisest ja strateegilisest
planeerimisest
2. Teadus- ja arendustegevus
3. Õppetegevus, sh täiendusõpe
4. Avalikkusele suunatud teenused
5. Põhiprotsesse toetavad tugiprotsessid:
o
o
o
o
o
o
o
Personalijuhtimine
Rahaliste vahendite juhtimine
Taristu juhtimine
Õiguskeskkonna loomine
IT juhtimine
Turunduse ja kommunikatsiooni korraldamine
Dokumendihaldus ja asjaajamine
6. Üliõpilasesinduse juhtimine
Mis on praeguseks tehtud (2)

Koostatud on TTÜ lühitutvustus
http://ttu.ee/ulikool/tutvustus/

IT osakonna toel alustati 2013 sügisel
„Juhi töölaua" (Management Dashboard)
koostamist
Eesmärk on koondada finants-, õppe- ja
T&A tegevusega seotud tulemusnäitajad
(NAVI, ÕIS, ETIS, isiklikud „lauasahtli
Excelid“) ühtsesse süsteemi, mis
võimaldaks kasutada andmeid ja nende
alusel tehtud analüüse juhtimisotsuste
tegemiseks
Mis on praeguseks tehtud (3)

Jooksvalt vaadatakse üle ja tõlgitakse
TTÜ-siseseid olulisemaid õigusakte,
regulatsioone

Kaardistatud on TTÜs erinevates valdkondades
läbiviidavad tagasisideküsitlused ja koostatud
tervikliku tagasisidesüsteemi kirjeldus

Koostatud on eneseanalüüsi aruande esialgne
versioon (avalikustatakse siseveebis mai
alguses)

Eneseanalüüsi aruandele tagasiside saamiseks
korraldati 22. ja 23. aprillil üliõpilastele ja
struktuuriüksuste juhtidele töötoad

Käsil on Juhtimissüsteemi käsiraamatu
täpsustatud versiooni koostamine
Mida on vaja teha lähiajal

Eneseanalüüsi aruande lõppversiooni
koostamine, tõlkimine ja vormistamine

Juhtimissüsteemi käsiraamatu parandatud
versiooni koostamine, mai 2014

Eneseanalüüsi esitamine EKKAle,
hiljemalt 22. juuli 2014

Oluliste õigusaktide tõlkimise jätkamine

Tegevuste jätkamine TTÜ „Juhi töölaua"
käivitamiseks

TTÜ tervikliku tagasisidesüsteemi rakendamine

Akadeemilise personali CV-de korrastamine
ETIS-es; vajadusel töötajate ametijuhendite
ajakohastamine

Hindamiskomisjoni kohtvisiidiks ettevalmistavate
koolituste korraldamine
Institutsionaalse akrediteerimise
läbiviimise ajagraafik (1)
Millal?
Mis?
Kellelt?
Kellele?
22.07.14
Eneseanalüüs
TTÜ
EKKA
05.08.14
Eneseanalüüsi
märkused
EKKA
TTÜ
19.08.14
Eneseanalüüsi
parandused
TTÜ
EKKA
22.08.14
Eneseanalüüs
EKKA
Hindamiskomisjon
01.10.14
Külastuse kava
kooskõlastamine
EKKA
TTÜ
22.-24.10.14 Hindamiskomisjoni külastus
31.10.14
Tagasisideküsitlus EKKA
21.11.14
Hindamisaruanne
Hindamiskomisjon
TTÜ
EKKA
Institutsionaalse akrediteerimise
läbiviimise ajagraafik (2)
Millal?
Mis?
Kellelt?
Kellele?
28.11.14
Hindamisaruanne
EKKA
TTÜ
12.12.14
Kommentaarid
hindamisaruandele
TTÜ
EKKA
19.12.14
Lõplik
hindamisaruanne
Hindamiskomisjon
EKKA
22.12.14
Lõplik
hindamisaruanne
EKKA
EKKA HN,
TTÜ
19.03.15
Akrediteerimisotsus
EKKA HN
02.04.15
Akrediteerimisotsus
EKKA
09.04.15
Akrediteerimisotsuse ja eneseanalüüsi aruande
avalikustamine EKKA kodulehel
TTÜ
Hindamiskomisjoni koosseis
 Geoffrey W. Chase - esimees, Professor, Dean of
Undergraduate Studies Department, San Diego State
University, WASC (USA)
 Muzio M. Gola - Professor, Vice-Rector for Quality,
Evaluation and Accreditation, Turin Technical
University (Itaalia)
 Paul Rullmann - Vice-President of Education and
Operations (2002-2013), Delft University of
Technology (Holland)
 Alex-N.Eberle - Vice Rector for
Development/Planning (2009-2013), University of
Basel (Šveits)
 Andreas Moesgaard Christiansen - Technical
University of Denmark (Taani), liige üliõpilasena
 Ott Pärna, Estonian Investment Corporation Ltd.

similar documents