เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด

Report
เมนู..บันทึกการให้บริการหญิงหลังคลอด
1. เลือกเมนู “การให้บริการหญิงหล ังคลอด” ระบบจะแสดง
หน้าจอด ังรูปด้านล่าง
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
2. ระบุว ันทีม
่ าร ับบริการ โดยคลิกเลือก
ทีป
่ ฏิทน
ิ ของระบบ
ระบบจะไม่ อนุญาตให้ เลือกวันทีม่ ารั บบริ การล่ วงหน้ า หมายถึง วันทีม่ ารั บบริ การมากกว่ าวันปั จจุบัน แต่ สามารถบันทึกข้ อมูลย้ อนหลังได้
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
3. กรอกเลขที่บตั รประจาตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกดปุ่ ม
ระบบจะแสดง ชื่อ – สกุล / วัน เดือน ปี เกิด / เพศ / สิทธิ (หลัก) และ
สิทธิ (ย่ อย) ดังรูปตัวอย่ างด้ านล่ าง
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
กรอกข้อมูล HN
กรอกข้อมูล AN (ถ้ามี)
ระบุประเภทผูป
้ ่ วย ว่าเป็นผูป
้ ่ วยนอก หรือผูป
้ ่ วยใน
เลือกระยะเวลาให้บริการฯ โดยแพทย์แผนไทยติดต่อก ัน 4 หรือ 5 ครงั้
ระบุครรภ์ปจ
ั จุบ ันของผูเ้ ข้าร ับบริการ ทีเ่ ข้าร ับบริการในครงน
ั้ น
ั้ ๆ
ระบุวธ
ิ ก
ี ารคลอดว่าเป็นการคลอดปกติ หรือ ผ่าต ัดคลอด
ระบุว ันทีค
่ ลอดโดยเลือกจากปฏิทน
ิ ของระบบ
กรอกข้อมูลสถานทีค
่ ลอด (ถ้ามี)
4 หรือ 5 ครงั้
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
12. ระบุผูใ้ ห้บริการ
ระบบจะแสดงรายชือ่ ผูใ้ ห้บริการคนดังกล่าวในทุก ๆ กิจกรรมหลักในครัง้ แรกที่เลือก แต่
ทัง้ นี้ผูใ้ ช้สามารถเปลีย่ นแปลงผูใ้ ห้บริการในแต่ละกิจกรรมเองได้
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
13. กรอกเวลาในการให้บริการ ในทุกกิจกรรมหลัก
14. กรอกข้อมูลกิจกรรม การนัง่ ถ่าน (ถ้ามี)
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
15. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก และจากนัน้ กดปุ่ ม
ระบบจะแงเตือนเพือ่ ให้ยนื ยันการบันทึกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
16. กดปุ่ ม
เพือ่ บันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้งผลการบันทึกข้อมูล ดังรูปด้านล่าง
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
– กรณีเข้าร ับบริการในครงอื
ั้ น
่ ๆของครรภ์เดิม
ร ับบริการมาแล้ว 1 ครงั้
กรอกเลขทีบ
่ ัตรประชาชน ระบบจะแสดงข้อมูลของผูเ้ ข้าร ับบริการให้อ ัตโนม ัติ ยกเว้นข้อมูล HN
/AN ประเภทผูป
้ ่ วย และแสดงรายละเอียดจานวนครงที
ั้ เ่ ข้าร ับบริการมาแล้ว
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
– กรณีเข้าร ับบริการในครรภ์ใหม่หล ังจากทีเ่ ข้าร ับบริการครบในครรภ์แรก
้ ฐาน
กรอกเลขทีบ
่ ัตรประชาชน ระบบจะแสดงข้อมูลพืน
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
การแก้ไขข้อมูลบริการ
• เลือกเมนู “การให้ บริการหญิงหลังคลอด”
• ระบุวนั ทีม่ ารับบริการ ระบบจะแสดงข้ อมูลประวัติการให้ บริการทีเ่ กิดขึน้ ในวันดังกล่ าวให้ อตั โนมัติ
เมนู..การให้บริการหญิงหลังคลอด
การแก้ไขข้อมูลบริการ
• คลิกไอคอน
เพือ่ แก้ไขข้อมูล ระบบจะนาข้อมูลที่เคยบันทึกไว้มาแสดงที่หน้าจอทัง้ หมด
เมนู...รายงานการให้บริการแพทย์แผนไทย
รายงานการให้บริการแพทย์แผนไทย
เมนู...รายงานการให้บริการหญิงหลังคลอด
เมนู...รายงานการให้บริการหญิงหลังคลอด
แบบสอบถามหญิงหล ังคลอด
แบบสอบถามว ัดความพึงพอใจ
การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
1
การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
2
การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
3
เลือกปี งบประมาณ
การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
4
การตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินกองทุน
5
Download
ตารางการจ ัดสรรเงิน
แจ้ งปัญหาและข้ อเสนอแนะ การใช้ โปรแกรม
IT Helpdesk
โทรศัพท์ : 0 2141 4200
E-Mail
: [email protected]

similar documents