Rutiner for oppfølging av elevfravær

Report
Rutinebeskrivelser for
oppfølging av
og tiltak ved
elevfravær i
Ringsaker
kommune
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Formål:
 Sikre
ajourførte fraværsregistre som kan
begrunne tidlig innsats i forhold til elever
med bekymringsfullt fravær
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Generelt om fravær
 Elevens
og foreldrenes plikter og
kommunens plikter
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Hovedregelen:
 Alle
barn og unge som oppholder seg i
Norge har rett og plikt til
grunnskoleopplæring.
 Retten og plikten til grunnskoleopplæring
kan oppfylles på fire forskjellige måter:
Mørkved skole skoleåret 2012/13
 1.
offentlig grunnskole
 2. privat hjemmeundervisning
 3. privat grunnskole godkjent etter
privatskoleloven
 4. privat grunnskole godkjent etter
opplæringsloven
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Permisjoner:
 Kommunen
eller rektor kan gi en elev
permisjon fra grunnskoleopplæringen i
inntil to uker.
 Forutsetningen er at dette er forsvarlig.
 Dersom foreldrene ønsker å ta barna ut
av skolen lenger enn dette, og de
oppholder seg i Norge, gjelder reglene
om hjemmeundervisning.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Dokumentert og
udokumentert fravær:
 Bakgrunnen
for dette er elevenes
opplæringsplikt.
 Eleven skal i utgangspunktet delta i
opplæringen.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Dokumentert fravær:
 Fravær
i henhold til permisjon gitt av
skolen.
 Fravær av helsemessige grunner, der
foreldrene har meldt fra til skolen.
 Fravær der eleven har legeerklæring.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Udokumentert fravær:
 Fravær
som foreldrene ikke har meldt fra
om.
 Fravær som er av lengre varighet enn det
skolen har gitt eleven permisjon for.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Fravær:
 Skal
meldes skolen samme dag som
eleven er fraværende. Det skal gis
beskjed fra foresatte om årsaken til
fraværet, og hvor lenge man tror det blir.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Fravær:
 Kontaktlærer
kontakter hjemmet samme
dag der eleven er fraværende uten at
det er gitt beskjed fra foresatte.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Fravær:
 Kontaktlærer
har ansvar for at fravær
føres daglig i LMS – systemet fronter.
 Ved fravær utover 5 dager skal
kontaktlærer ta kontakt med hjemmet
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Langvarig fravær:
 Når
eleven er borte av helsemessige
årsaker, er melding fra foreldrene gyldig
dokumentasjon.
 Skolen kan kreve legeerklæring for
langvarig fravær.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Prosedyre når en elev er borte
uten at fraværet er dokumentert:
 1.
Skolen kontakter hjemmet.
 2. dersom skolen ikke får kontakt med
foreldrene eller hjemmet bør den:
Mørkved skole skoleåret 2012/13
 Skrive
et brev til
foresatte om hvor
det informeres om
opplæringsplikten
og straffeansvar
 Kontakte andre
skoler eller
barnehage, hvis
eleven har søsken
der.
 Oppsøke
hjemmet
 Kontakte
foreldrenes
arbeidsgiver
 Kontakte
folkeregisteret.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Bekymringsmelding:
 Skoleleder
sender bekymringsmelding til
barnevernet hvis eleven ikke møter opp til
pliktig opplæring.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Dokumentasjon:
 Informasjon
om fravær.
 Skriftlig dokumentasjon på oppfølging.
 Kopier av brev og andre dokumenter til
foreldre.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Dokumentasjon:
 Skolen
bør dokumentere telefonsamtaler
og andre muntlige samtaler:
-
Hvem har tatt kontakt
Hvem ble kontaktet
Når
Resultatet av kontaktforsøkene, opplysninger som er
framkommet
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Melding til NAV:
 Hvis
en elev ikke kommer tilbake etter et
ferieopphold, eller det er grunn til å tro et
eleven oppholder seg i utlandet skal NAV
ha melding om dette.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Prosedyrer ved bekymringsfullt
fravær:
 Ved
gjentatt fravær der årsaken ikke er
knyttet til sykdom, kalles foresatte og
eleven inn til et møte på skolen. Dette skal
dokumenteres. Tiltak en blir enige om
iverksettes umiddelbart.
 Kopi av tiltak gis skolens helsesøster til
orientering.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Overgangsmøter:
 Det
skal være egne overgangsmøter med
foresatte i elevsaker der fravær er et
problem.
Mørkved skole skoleåret 2012/13
Eksternt støtteapparat:
 Skolen
vurderer til enhver tid behov for å
involvere eksternt støtteapparat i
oppfølgingen av disse elevsakene.
Mørkved skole skoleåret 2012/13

similar documents