Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap * MSB

Report
Tillsynsutbildning för nyanställda
5 – 6 februari 2014
Inom området lagen om skydd mot olyckor med
syfte att öka kunskapen om
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB)
• Lagen om skydd mot olyckor
• Länsstyrelsernas tillsynsroll
Avdelningen för risk- och
sårbarhetsreducerande
arbete
Internrevision
Myndighetsledning
Generaldirektör
Överdirektör
Myndighetsledningens
stöd och strategisk
ledningsfunktion
Controllerverksamhet
EU-och Natosamordning
Övrigt stöd
Avdelningen för utbildning,
övning och beredskap
Avdelningen för
samordning och insats
Avdelningen för utvärdering
och lärande
Avdelningen för
verksamhetsstöd
Avdelningen för utvärdering och
lärande
Avdelningschef Pertti Nordman
•
Tillsynsenheten
Lena Tellvik, Karlstad
•
Enheten för inriktning och planering av
samhällsskydd och beredskap
Mona Matsson, Stockholm
•
Enheten för inriktning och beställning av
forskning och studier
Per Sundström, Stockholm
•
Enheten för strategisk analys
Carin Kaunitz, Stockholm
•
Enheten för lärande av olyckor och kriser
Thomas Gell, Karlstad
Tillsyn - begrepp
Operativ tillsyn:
Självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som
följer av lagar och andra bindande föreskrifter som vid behov kan leda till beslut
om åtgärder för att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.
Tillsynsvägledning:
Stöd som en tillsynsmyndighet på högre nivå ger till annan tillsynsmyndighet.
Tillsynsvägledning består av uppföljning, utvärdering och samordning av den
operativa tillsynen samt råd och stöd till operativa tillsynsmyndigheter
Marknadskontroll:
Myndighetens åtgärder för att säkerställa att en vara som gjorts tillgänglig på
marknaden uppfyller gällande krav. MSB marknadskontrollerande myndighet
inom områdena LFG, LBE och miljöbalken där myndigheten utfärdat föreskrifter.
Tillsynsenhetens verksamhet
•
•
•
•
•
Lag om skydd mot olyckor, LSO
Lag om transport av farligt gods, LFG
Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE
Marknadskontroll enligt LFG och LBE
Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)
• Förordningen om utvinningsavfall
• Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm AB
Tillsynsenheten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lena Tellvik, chef
Lena Lindqvist, avdelningsadministratör
Filip Stegander, LFG
Malin Uppvall, LFG (föräldraledig)
Linda Hallberg, vik LFG
Carina Fredström, Seveso och utvinningsavfall
Carl Bonde, Seveso, utvinningsavfall
Peter Norlander, Seveso, utvinningsavfall
Jens Hagberg, LBE
Helen Cerwall, LBE
Tiina Germgård, LBE
Marianne Runhage, marknadskontroll
Anne Marie Lindgren, marknadskontroll
Jenny Selrot, LSO och alarmeringsavtalet
Eleonor Storm, LSO och alarmeringsavtalet
Charlotte Larsgården, LSO och ersättningsärenden
Magnus Olofsson, LSO och ersättningsärenden
Frida Billström, LSO
Hans Pettersson, LSO
Tillsynsenheten - LSO
•
Frida Billström
Tillsynsvägledning LSO – konferenser, metodstöd
kommunala handlingsprogram
•
Eleonor Storm
Tillsynsvägledning LSO – alarmeringsavtalet,
årsuppföljning LSO, boken kommunal tillsyn LSO
•
Hans Petterson
Tillsynsvägledning LSO – farliga verksamheter, statlig
räddningstjänst
•
Magnus Olofsson
Tillsynsvägledning LSO – statlig räddningstjänst,
projekt uppföljning och indikatorer,
ersättningsärenden
•
Jenny Selrot
Operativ tillsyn LSO – alarmeringsavtalet, stöd
enhetsledning
•
Charlotte Larsgården
Operativ tillsyn LSO – ersättningsärenden
Lagen om skydd mot olyckor
• Operativ tillsyn över länsstyrelsernas planläggning av
räddningstjänst och sanering efter utsläpp av radioaktiva
ämnen samt planläggning för övertagande av kommunal
räddningstjänst.
• Ersättningsärenden kommuner – räddningstjänst och sanering
• Samordning av statlig räddningstjänst
• Tillsynsvägledning till länsstyrelserna i deras tillsyn över
kommunernas uppgifter enligt LSO samt till kommunerna i
deras tillsyn över den enskildes skyldigheter.
Lagen om skydd mot olyckor - tillsynsvägledning
Effektmål
•
Följsamheten till lagstiftningen har ökat. Kommunerna bedriver i
högre grad en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn över landet.
Länsstyrelserna bedriver en ökad tillsyn över kommunerna.
Prestationsmål
•
•
•
•
•
Fortsatt utveckling av processen för årsuppföljning av kommuners
och länsstyrelsers arbete enligt LSO.
Metodstöd för länsstyrelsernas samråd med kommunerna
angående handlingsprogram har kommunicerats med
länsstyrelserna.
Tillsynsvägledningsbesök har genomförts hos åtta länsstyrelser.
Kompetensutvecklande insatser har genomförts för länsstyrelserna
genom två tillsynskonferenser, en kunskapsdag om farlig
verksamhet och en grundutbildning för nyanställda.
Fortsatt kommunikation och implementering av boken ” Kommunal
tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor”.
Lagen om skydd mot olyckor - tillsynsvägledning
Effektmål
•
Följsamheten till lagstiftningen har ökat genom att kommunerna
genomför räddningsinsatser på ett effektivt sätt och inom
godtagbar tid.
Prestationsmål
•
Resultat av studien över kommunernas förmåga har tagits tillvara.
Metodstöd för länsstyrelsernas tillsyn över kommunernas förmåga
har utvecklats.
•
Löpande stöd har getts till länsstyrelserna i enskilda
tillsynsärenden.

similar documents