Årshjul for FAU

Report
Årshjul Abildsø skole FAU
System for elevvurdering
Årsrapport fra arbeidsgruppene og FAU styret
Juni
September
Undervisningstimer og bruk av
April
vikartimer
Status fra arbeidsgruppene i forhold
til mål/fokusområdene
November
Februar
Status for personalsituasjonen samt
presenterer endelig budsjett
Status arbeidsgruppene i forhold til
mål/fokusområdene
FAU styremøte hver måned
Følge opp saker fra siste møte
Løpende saker
Forberede møte med rektor
Innkalling til neste møte
Arbeidsplaner
Nye medlemmer i arbeidsgrupper
Valg av nye styremedlemmer
Kvalitetsportalen og status for læremidler
og bøker
Valg av nytt driftstyremedlem
FAU gir innspill til budsjettet
Arbeidsgruppene redegjør for valg av
sine mål /fokusområder
FAU styre har møter med rektor ca hver måned
Følge opp saker fra FAU til skolens ledelse
Detaljer vedr rektors informasjon til FAU stormøtene:
Opplegget for arbeidsplaner (A-plan) / lekseplaner
FAU mener at det bør utformes et enhetlig opplegg for arbeidsplanene, hvor det ikke
er tilfeldig om den enkelte elev velger blå, rød eller grønn oppgave. Dagens situasjon er
at noen elever har stor frihet til å velge de oppgaver som ”tilfeldigvis” passer best ut
fra egne ”snevre” ønsker, mens andre i større grad styres av lærers og foresattes
vurderinger av elevens evner og behov i ”bredere” forstand. Samtidig må det være
muligheter for individuelle tilpasninger, blant annet en tettere daglig oppfølging av
lekser dersom eleven har behov for dette.
FAU ønsker at det lages et enhetlig opplegg for bruk av A-plan. FAU ønsker også en
tilbakerapportering på hvordan A-plan fungerer.
Kvalitetsportalen Oslo er et nettstedet for de som ønsker å finne informasjon om
resultater og ressursbruk knyttet til den enkelte osloskole. Dokumentasjon om
elevenes læringsutbytte er vesentlig i arbeidet med å forbedre grunnopplæringen.
Elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger er lagt til grunn for Utdanningsetatens
definisjon av kvalitet.
Kvalitetsportalen har som mål å gi mer pålitelig informasjon til ulike brukergrupper om
tilstand og utviklingsbehov i Osloskolen og er delt inn i seks hovedområder/faner:
Årsmelding er skolenes tekstlige rapportering om innsats og resultater på strategiske
hovedområder
Nøkkeltall gir en helhetlig oversikt over informasjonen som er presentert inn under
fanene; Skolefakta, Resultatkvalitet, Strukturkvalitet og Prosesskvalitet
Skolefakta inneholder bl.a. kontaktinformasjon, elevtall og årsverk.
Resultatkvalitet beskriver det helhetlige læringsutbyttet for eleven.
Strukturkvalitet beskriver de rammebetingelser og ressurser som er til rådighet.
Prosesskvalitet handler om skolens indre aktiviteter, selve arbeidet med og
tilretteleggingen av opplæringen.
Det er mulig å sammenlikne skolens resultater med resultater fra foregående år under
funksjonen sammenligning.
Det nasjonale nettstedet www.skoleporten.no vil i enkelte tilfeller publisere resultater
som ikke er i Kvalitetsportalen Oslo. Dette gjelder blant annet fullstendige resultater
fra elevundersøkelsen.
Status for bøker og læremidler
FAU ønsker generelt at det er lærebøker tilgjengelig for elevene på skolen, også i
småtrinnet ned til første klasse. Bøker motiverer elevene og gir foresatte et pedagogisk
rammeverk for å hjelpe barna. Løsbladsystemer er ikke ønskelig. FAU ønsker en
systematisk gjennomgang av situasjonen på klassetrinnene, og spesielt informasjon om
det er bøker som mangler av en eller annen grunn.
Status for personalsituasjonen
FAU ønsker informasjon om stillinger, bruk av delingstimer, ekstratimer og bruk av
vikartimer generelt. FAU mener det er viktig at det stilles krav til vikarer – at ikke disse
timene sløses bort. I tillegg ønskes statusinformasjon når det gjelder lærere etter fag,
spesielt ønskes informasjon om fag og klasser uten kvalifiserte lærere.
Undervisningstimer og bruk av vikartimer
FAU mener det er viktig at skolen bruker det timetall som elevene har rett til å få, og
som Oslo kommune måtte bestemme ut over det som er fastsatt i nasjonale
læreplaner. Det er også viktig at skolen utnytter timene godt, ikke minst ved bruk av
vikartimer. Når vikarer benyttes, skal disse settes godt inn i arbeidet, slik at de kan
følge opp undervisningen på en god måte. FAU ønsker en årlig oppfølging fra skolens
ledelse når det gjelder bruk av undervisningstimer og vikarer.
Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo sier når det gjelder bruk av
undervisningstimer:
- Oslo kommune kom bra ut. Fylkesmannen påpekte derimot at vi må ha et forsvarlig
system for å følge med på at elevene får de timene de har rett på. Dette følger vi
selvfølgelig opp, sier Søgnen.
For å sikre at elevene får de undervisningstimene de skal ha, vil elevenes time/arbeidsplaner i mai kunne se annerledes ut enn i februar, alt etter hvordan fagtimene
disponeres.
- Aktiviteter som for eksempel Operasjons Dagsverk kan integreres i fag, men dette må
planlegges fra skolens side, sier Søgnen.
Utdanningsetaten vil føre årlig tilsyn med årstimetallet på utvalgte skoler.
System for elevvurdering - lusing
Utdanningsetaten har over flere år hatt en målrettet satsing på grunnleggende
ferdigheter, og ett av hovedområdene er lesing. Et viktig felt har vært å lære skoler opp
i bruk av LUS. LUS er et verktøy som gir kunnskap om den enkelte elevs
lesekompetanse. Alle elevene vurderes opp mot fastsatte kriterier, og skolene får ny
innsikt i elevenes utbytte av de skriftlige tekstene de arbeider med. Skoler som
benytter LUS forplikter seg til å involvere hele personalet i arbeidet, og kartleggingen
gjelder alle elever. Innsatsen griper midt inn i det Kunnskapsløftet handler om, å
styrke de grunnleggende ferdighetene.
Over 50 skoler har gjennomgått skolering i bruk av et leseutviklingsskjema (LUS), og
bruker dette verktøyet i arbeidet med å følge opp elevenes leseutvikling. Skolene kan
vise til særdeles gode resultater. 16 nye skoler starter opplæring høsten 2006.
LUS er et kartleggingsverktøy som kan brukes til å finne ut hvor langt den enkelte elev
er kommet i sin leseutvikling. Utformingen av verktøyet er basert på forskning om
hvordan barn lærer å lese. Skjemaet er inndelt i tre faser, som hver omfatter flere
punkter. Skjemaet gir hjelp til å følge utviklingen fra å kjenne igjen eget navn
(ordbildet) til å fordype seg i en stor og komplisert tekst og raskt finne nøkkelen til
tekstens innhold og struktur. LUS hjelper læreren til å synliggjøre den utviklingen
eleven gjennomgår. LUS angir ikke en bestemt metode for hvordan leseopplæring bør
foregå.

similar documents