Dokumentasjon

Report
Dokumentasjon
TEK10
Kapittel 2
Dokumentasjon for oppfyllelse av krav
Dokumentasjonen fra ansvarlig
prosjekterende skal:
TEK10
Kap. 2
> Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i pbl og
forskrift om tekniske krav til byggverk
> Gi sporbarhet mellom krav, prosjekterte ytelser
og tekniske løsninger
> Være tilstrekkelig grunnlag for produksjon
> Være egnet som grunnlag for kontroll og tilsyn
> Være grunnlag for FDV
2
Begreper
Verifikasjon
Skriftlig bevis for
oppfyllelse av krav og
ytelser.
Dokumentasjon
Alt skriftlig materiale
som utarbeides i et
byggeprosjekt, inklusive
verifikasjonen.
3
Brukerbehov
Funksjonskrav
Rammebetingelser
Se også Byggforsk 401.010
Ytelser
Tekniske
løsninger
4
Funksjonskrav
Overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles
i det ferdige byggverket
> Vil vanligvis være angitt kvalitativt (med ord)
Eksempel på funksjonskrav
Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det
oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig
ulempe fra naturpåkjenninger.
5
Funksjonskrav
ytelser
Det er ”umulig” å prosjektere
og bygge direkte ut fra
kvalitative funksjonskrav
til byggverk
Funksjonskrav
> Hvordan verifisere
oppfyllelse?
Funksjonskrav må om mulig
omformes til målbare/
etterprøvbare ytelser
Ytelsesnivåer
Ill. SINTEF Byggforsk
6
Ytelser
Teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, kapasitet eller egenskap
hos byggverk, bygningsdel, installasjon eller utearealer
> Skal om mulig angis kvantitativt (tallfestet) slik at de er
objektivt målbare/etterprøvbare
Eksempel på ytelser
U-verdier, brannmotstand, lydreduksjonstall, dimensjoner
(lengde, bredde, høyde)
7
Ytelseskrav i forskriften
> Uteareal og plassering av byggverk (§§ 8-4, 8-6 og 8-7)
> Tiltak mot spredning av brann mellom byggverk (§ 11-6)
> Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (§ 11-12)
> Utgang fra branncelle (§ 11-13)
> Planløsning og bygningsdeler i byggverk (Kap.12)
> Luftkvalitet (§§ 13-1 til 13-3) og radon (§ 13-5)
> Våtrom og rom med vanninstallasjoner (§ 13-20)
> Energi (Kap. 14)
> Heisstol og lastbærer (§ 15-13)
> Rulletrapp og rullende fortau (§ 15-15)
8
Preaksepterte ytelser i veiledningen
Preakseptert ytelse
> Ytelse angitt av myndighet i veiledning til
byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle,
eller bidra til å oppfylle, ett eller flere
funksjonskrav i forskriften.
> Preaksepterte ytelser angir minimum som er
nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.
9
Konsept
SAK10 § 12-3
Detaljprosjektering
SAK10 § 12-4
Utførelse
Bruk/drift
10
Verifikasjon av funksjonskrav
TEK10
Byggteknisk forskrift
§ 2-1
Funksjons- og ytelseskrav
Alt. 1
Alt. 2
> Ytelseskrav i forskriften skal
oppfylles
Preaksepterte
ytelser
Verifiserte
ytelser
Analyse
> Der forskriften bare gir
funksjonskrav skal
oppfyllelse av disse påvises
• ved bruk av preaksepterte ytelser
(forenklet prosjektering), eller
• ved analyse
Tekniske løsninger
11
Forenklet prosjektering
Byggteknisk forskrift
Funksjons- og ytelseskrav
Alt. 1
Alt. 2
Preaksepterte
ytelser
Verifiserte
ytelser
Analyse
Må oppfylle:
> Ytelseskrav i forskriften, og
> Preaksepterte ytelser gitt i
veiledningen
NB! Må beskrive hvilke preaksepterte
ytelser som er valgt, og bekrefte at
disse er fulgt.
Tekniske løsninger
12
Byggteknisk forskrift
Funksjons- og ytelseskrav
Alt. 1
Alt. 2
Preaksepterte
ytelser
Verifiserte
ytelser
Analyse
Eksempel funksjonskrav:
Brannmotstand tilstrekkelig
for rømning og redning
Eksempel preakseptert:
REI 30
Tekniske løsninger
Ill. SINTEF Byggforsk
13
Byggteknisk forskrift
> (Loven), byggteknisk forskrift +
egendefinerte krav (brukerkrav)
Funksjons- og ytelseskrav
> Veil. til byggteknisk forskrift
Alt. 1
Alt. 2
Preaksepterte
ytelser
Verifiserte
ytelser
Analyse
Tekniske løsninger
> Norsk standard (bærende
konstruksjoner, lydforhold)
> Byggforskserien (verifiserte
alternative ytelser eller ytelser
som ikke er dekket av veil. til
byggteknisk forskrift)
> Sertifiserte/godkjente produkter
og løsninger, dokumenterte
løsninger i Byggforskserien,
håndbøker etc.
> Standardisert beregning, prøving
14
Verifikasjon ved analyse
> Oppfylle ytelseskrav i forskriften, og
> Vise at andre valgte ytelser oppfyller funksjonskravene
• Fullstendig analyse
• Komparativ analyse (Vise at valgte ytelser samlet er minst
på nivå med de preaksepterte ytelsene)
15
Byggteknisk forskrift
Funksjons- og ytelseskrav
Alt. 1
Alt. 2
Preaksepterte
ytelser
Verifiserte
ytelser
Analyse
> Analysemetoden må være
egnet til og gyldig for
formålet
> Forutsetninger som legges til
grunn skal være beskrevet og
begrunnet
> Analysen skal angi
nødvendige
sikkerhetsmarginer
Tekniske løsninger
16
Verifikasjon av ytelser
TEK10
Byggteknisk forskrift
§ 2-2
Funksjons- og ytelseskrav
Alt. 1
Alt. 2
Preaksepterte
ytelser
Verifiserte
ytelser
Analyse
> Vise at valgte tekniske
løsninger tilfredsstiller
fastsatte ytelser
> Metoder i samsvar med
Norsk Standard eller
likeverdig standard
Tekniske løsninger
17
Dokumentasjon av løsninger
TEK10
Byggteknisk forskrift
§ 2-3
Funksjons- og ytelseskrav
Alt. 1
Alt. 2
Preaksepterte
ytelser
Verifiserte
ytelser
Analyse
> Prosjekterende skal
dokumentere løsningene
med tegninger, beskrivelser
etc.
> Vise oppfyllelse av krav
> Nødvendig og tilstrekkelig for
Tekniske løsninger
• utførelse (jf. SAK10 § 12-3)
• kontroll (jf. SAK10 § 14-2
• FDV (jf. TEK10 § 4-1)
18
Kapittel 4
Dokumentasjon for FDV
§ 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen
TEK10
§ 4-1
(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende
skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for
ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som
grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning,
drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner
og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.
(2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig,
bortfaller kravet.
19
§ 4-2 Oppbevaring av dokumentasjon
for driftsfasen
TEK10
§ 4-2
Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og
oppbevares av eier av byggverket.
20

similar documents