Regnskap

Report
Regnskap
Eksempelregnskap
for 2011
Foreløpig regnskap, avslutningsmomenter
og endelig regnskap
November 2011
Solid treindustri AS
■
Kort presentasjon av selskapet og virksomheten
■
Foreløpig regnskap
■
Momenter til årsavslutningen
■
Endelig regnskap
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
1
Solid treindustri AS
■
Produksjonsbedrift
–
Produksjon av vinduer og dører, med tilbehør
–
Kunder i inn- og utland, primært ”Eurosonen”
–
135 ansatte, 125 årsverk
–
–
–
Eies 100% av morselskapet Mor AS, i konsernet inngår også tre
søsterselskaper
Resultatet for 2010 var sterkt preget av omlegging av produksjonen,
med reduserte inntekter sammenlignet med tidligere år
For 2011 har omleggingen gitt ønskede resultater, salget er økt
betydelig og resultatet er godt og over budsjett/forventningene
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
2
Resultat
Foreløpig regnskap
Gjenstår blant annet:
■
–
–
–
–
–
Varelagerendring
Tap fordringer
Avskrivning
Pensjonsforpliktelse
Skatt og
resultatdisposisjon
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
3
Balanse
■
Foreløpig regnskap, eiendeler - anleggsmidler
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
4
Balanse
■
Foreløpig regnskap, eiendeler - omløpsmidler
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
5
Balanse
■
Foreløpig regnskap,
egenkapital og gjeld
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
6
Poster og momenter til vurdering
■
Pensjonsforpliktelse
■
Regnskapsmessige
avsetninger
■
Konsernbidrag
Pengeposter i utenlandsk
valuta
■
Skatt
■
Leasing
■
Disponering
■
Avskrivninger
■
Endelig regnskap med noter
■
Forskning og utvikling
■
SkatteFUNN
■
■
■
Varebeholdning og
beholdningsendring
Tap på krav –
delkredereavsetning
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Små foretak – aktuelle
forenklinger for
eksempelregnskapet
7
Varebeholdning – utgangspunkt er anskaffelseskost
–
–
–
Anskaffelseskost for varer er kostnadene ved kjøp og tilvirkning. I
anskaffelseskost for varer må alle kostnader som er gått med til å bringe varene
til nåværende tilstand og plassering tas med. Generelle salgs- og
administrasjonsutgifter og forsknings- og utviklingsutgifter anses normalt ikke som
kostnader knyttet til varenes tilstand og plassering.
Anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris og utgifter tilknyttet varekjøpet som toll,
avgifter, provisjoner og transportutgifter og indirekte innkjøpskostnader. Det
gjøres fradrag for rabatter, bonuser og kostnadsreduserende tilskudd. Det betyr
at også kontantrabatter reduserer anskaffelseskost.
For varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer er anskaffelseskost
kostnadene ved tilvirkning av varene. Disse kostnadene vil dels være variable, og
dels direkte og indirekte faste. Anskaffelseskost for varer under tilvirkning og
ferdig tilvirkede varer skal være full tilvirkningskost. Full tilvirkningskost omfatter
direkte og indirekte, variable og faste tilvirkningskostnader. Bruk av full
tilvirkningskost vil i større grad enn variabel tilvirkningskost likebehandle kjøp og
tilvirkning av like ferdigvarer.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
8
Varebeholdning – utgangspunkt er anskaffelseskost, forts
–
–
–
Faste kostnader er bl.a. en funksjon av foretakets produksjonskapasitet.
Foretakets kostnader ved å bruke varige driftsmidler fremkommer i regnskapet
som avskrivninger. Ved egentilvirkning av varer skal en del av denne kostnaden
tilordnes anskaffelseskost for den tilvirkede enheten. Ved tilordning av slike
kostnader i tilvirkningskost må det ses hen til kapasitetsutnyttelsen. Ved
beregning av indirekte faste kostnader skal normal kapasitetsutnyttelse legges til
grunn. Ved større tilvirkning enn normal utnyttelse tillegges virkelig kostnad. I
perioder med stor lageroppbygging kan verdien av produksjonskapasiteten være
lavere enn det som gjenspeiles ved bruk av full tilvirkningskost. I slike situasjoner
skal det utvises varsomhet ved tilordning av faste indirekte tilvirkningskostnader.
Renteutgifter inngår i tilvirkningskost. Normalt vil omløpshastigheten for varer
være så høy at renter ikke tillegges.
Ikke forventede kostnader på grunn av feil i tilvirkningen skal behandles som
periodekostnader.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
9
Varebeholdning i det foreløpige regnskapet
Råvarer
11 783 415
Ukurans råvarer (på egen konto)
- 503 633
Handelsvarer
2 074 510
Varer under tilvirkning
1 612 292
Egentilvirkede ferdigvarer
7 293 062
Sum
22 259 646
= Uendret fra inngående balanse
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
10
Varebeholdning pr 31.12.2011
■
Råvarer
–
–
■
9 238 133
300 000
Handelsvarer
–
–
■
Talt opp og verdsatt til anskaffelseskost
Herav vurdert som ukurant (delvis skadet)
Talt opp og verdsatt til anskaffelseskost
Ingen ukurans
1 332 978
Varer i arbeid
–
–
Talt opp og verdsatt til variabel kost
(materialer og lønn)
1 052 870
■ Ferdigstillelsesgrad er tatt hensyn til i verdsettelsen
Tillegg for andel faste kostnader, 17,65%
185 800
av de variable kostnadene
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
11
Varebeholdning 31.12.2011, forts
■
Egentilvirkede ferdigvarer
–
–
■
18 741 447
3 307 314
Beholdningsendring – presentasjon:
–
–
■
Talt opp og verdsatt til variabel kost
(materialer og lønn)
Tillegg for andel faste kostnader, 17,65%
av de variable kostnadene
Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer på egen linje
Råvarer og handelsvarer, inkludert i varekostnader
Skattemessig verdi
–
–
Råvarer – høyere, på grunn av ukurans
Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer – lavere, på grunn av at
skattemessig tilvirkningskost ikke inkluderer faste kostnader
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
12
Beholdningsendring råvarer og handelsvarer
Råvarer, redusert beholdning
2 545 282
Råvarer, redusert ukurans
- 203 633
Handelsvarer, redusert beholdning
Sum, øker varekostnaden
741 532
3 083 181
Varekostnad i foreløpig regnskap
80 377 566
Varekostnad i endelig regnskap
83 460 747
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
13
Beholdningsendring egentilvirkede varer
■
Varer under tilvirkning, redusert beholdn.
■
Egentilvirkede ferdigvarer, økt beholdning
- 14 755 699
■
Sum/netto, presenteres på egen linje
- 14 382 077
■
= Kostnadsreduksjon
■
Presentasjon i resultatregnskapet, fra NRS 1 Varer:
–
–
373 622
”I artsinndelt resultatregnskap skal endring i beholdning av varer under
tilvirkning og ferdig tilvirkede varer spesifiseres i egen post eller
fordeles på de respektive arter av tilvirkningskostnader.”
Solid Treindustri AS har valgt presentasjon i egen post
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
14
Varebeholdning pr 31.12.2011 i balansen
Råvarer
9 238 133
Ukurans råvarer (på egen konto)
- 300 000
Handelsvarer
1 332 978
Varer under tilvirkning
1 238 670
Egentilvirkede ferdigvarer
22 048 761
Sum
33 558 542
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
15
Regnskap (RV) og Skatt (SV)
RV 2011
SV 2011
RV 2010
Råvarer
8 938 133
9 238 133
11 279 782
Handelsvarer
1 332 978
1 332 798
2 074 510
2 074 510 -
Varer i arbeid
1 238 670
1 052 870
1 612 292
1 370 450 Faste
kostnader
Egentilvirking
ferdigvarer
22 048 761
18 741 447
7 293 062
6 199 100 -”-
Sum
33 558 542
30 365 428
22 259 646
Forskjell RV SV
3 193 194
Endring, når vi går fra regnskap til skatt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
SV 2010 Kommentar
forskjell
11 783 415 Ukurans
21 427 475
832 171
- 2 360 943
16
Fordringer og tap på krav
■
Laveste verdis prinsipp
–
–
–
Regnskapsloven § 5-2, laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, for
fordringer betyr det at det må avsettes for forventede tap
Konstaterte tap i 2011 = kr 213 023
Pr 31.12.2011 vurderes tapsrisiko for fordringer slik:
■
■
■
■
■
Fordring på kunde som vurderes som usikker, risiko for konkurs, fordring
eks mva kr 568 913
Ut fra erfaringsmessige tall, vurdering av tapsrisiko på resterende
kundefordringer, beste estimat - anslag ca kr 280 000
Total delkredereavsetning (avrundet), kr 850 000
Avsatt for tap fra inngående balanse, kr 450 000
Økning kr 400 000
Skatt – egne regler, fradrag for realiserte tap + sjablonavsetning
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
17
Fordringer – skattemessig sjablonavsetning
■
Beregning:
–
–
Konstaterte tap i år og i fjor, dividert på sum kredittsalg i år og i fjor,
ganges med faktortallet 4 og med kundefordringer til pålydende
12 434
+ 213 023
196 023 000
+ 173 199 000
x4 x 23 531 141 = 57 475
Forskjell mellom regnskap og skatt:
■
■
■
Økt regnskapsmessig delkredereavsetning
Økt skattemessig sjablonavsetning (null i 2010)
Netto tillegg, når vi går fra regnskap til skatt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
400 000
- 57 475
342 525
18
Pengeposter i utenlandsk valuta, 1
■
Definisjon:
–
–
–
En rett til å motta (eller en forpliktelse til å levere) et kontantbeløp som
er fastsatt eller vil kunne fastsettes.
Eksempler på pengeposter er kundefordringer, leverandørgjeld,
avsetninger som skal gjøres opp med kontanter og betalbar skatt.
Eksempler på ikke-pengeposter er aksjer, forskuddsbetalte beløp for
varer og tjenester (for eksempel forskuddsbetalt leie), goodwill,
immaterielle eiendeler, varebeholdninger, eiendom, anlegg og utstyr
samt avsetninger som skal gjøres opp ved levering av en ikkepengepost eiendel
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
19
Pengeposter i utenlandsk valuta, 2
■
Regnskapsmessig behandling
–
–
■
På hver balansedag skal pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til
valutakursen på balansedagen.
Ikke-pengeposter skal ikke omregnes.
Skattemessig behandling
–
–
Foretak som har plikt til å utarbeide årsregnskap skal følge
regnskapsprinsippet for urealisert valutatap/-gevinst på kortsiktige
fordringer/gjeld som inngår i regnskapet
Langsiktige poster – omvurderingskonto, gir fradrag for urealiserte tap,
mens netto urealisert gevinst kan forskyves til realiseringstidspunktet.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
20
Pengeposter i utenlandsk valuta, 3
Balan se -
K u n d efo rd rin g er
Eu ro
Pund
Bo k fø rt
Bo k fø rt
d age n s
O m re gn e t til
k u rs
NOK
k u rs
NOK
A gio /d isagio
650 830
7,8025
5 078 101
7,13
4 640 418
-437 683
138 586
7,7605
1 075 497
7,13
988 118
-87 378
353 855
7,8855
2 790 324
7,13
2 522 986
-267 337
14 873
9,0935
135 248
9,996
148 671
13 423
8 300 193
-778 976
SU M
9 079 169
Lev era n d ø rg jeld
Eu ro
SEK
SU M
58 602
7,68
450 063
7,13
417 832
32 231
19 388
7,764
150 528
7,13
138 236
12 292
32 533
7,5425
245 380
7,13
231 960
13 420
1 858 900
84,43
1 569 469
88,9
1 652 562
-83 093
2 440 591
-25 150
2 415 441
Su m /n e tto
–
-804 126
Kostnadsføres, ingen forskjell mellom regnskap og skatt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
21
Valuta – ”digresjon”, ikke fra eksempelregnskapet
■
Ikke-pengeposter
–
–
Omregnes ikke til balansedagens kurs, men ved vurdering av
nedskrivning skal virkelig verdi av poster i utenlandsk valuta beregnes
med balansedagens kurs også for ikke-pengeposter
Eksempel:
■
■
■
■
Kjøp driftsmiddel Euro 10 000 000, 3.11.2010, kurs 8,2080,
NOK 82 080 000
Vi ser bort fra avskrivning, indikasjon på verdifall pr 31.12.2010; Euro 200
000 i verdifall
Beregning virkelig verdi 9 800 000 * balansedagens kurs 7,8125, NOK 76
562 500
Nedskrivning i NOK 5 517 500, herav reelt verdifall, Euro 200 000 omregnet
med transaksjonsdagens kurs 8,2080 = NOK 1 641 600, resterende
nedskrivning skyldes valutakursendring
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
22
Leasing
■
Regnskapsmessig behandling av finansiell leasing:
Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll
knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på
leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende
eiendeler og forpliktelser balanseføres.
–
■
■
Finansielle leieavtaler balanseføres til verdien av vederlaget i
leieavtalen = nåverdien av leiebetalingene.
Skattemessig behandling:
Den som privatrettslig er eier vil som utgangspunkt også
skattemessig anses som eier av leasinggjenstanden.
Den regnskapsmessige behandlingen er uten betydning for
den skattemessige vurderingen.
–
–
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
23
Solid treindustri AS og leasing
■
Regnskap
–
–
–
–
–
–
■
Balanseført finansiell leasing IB
Leasinggjeld IB
Ingen tilgang eller andre endringer i 2011
Leasinggjeld UB
Ordinær avskrivning i 2011
Balanseført finansiell leasing UB
7 402 865
1 027 111
0
4 306 306
3 096 559
Skatt
–
–
–
–
–
All leasing er behandlet som leie skattemessig
Kostnadsføring av leasingbetalingen
Forskjell regnskap skatt, tbf ord. avskr.
Betalt leasing i 2011
Økning resultat, når vi går fra regnskap til skatt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
4 306 306
1 027 111
3 279 195
24
Anleggsmidler
■
Selskapets foreløpige regnskap inneholder:
–
–
–
–
■
FoU, inngående balanse + årets tilgang
(Utsatt skattefordel, inngående balanse – se moment skatt)
Maskiner og anlegg, inngående balanse + årets tilgang *)
Driftsløsøre, inventar mv, inngående balanse + årets tilgang *) begge
inkluderer også regnskapsmessig balanseført leasing
Momenter
–
–
–
Det har ikke vært avgang i løpet av 2011
Det foreligger ingen indikasjoner på nedskrivning, se etterfølgende
oversikter
Ordinære avskrivninger beregnes med utgangspunkt i anskaffelseskost,
økonomisk levetid og avskrivningsprofil – valgt lineær avskrivning
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
25
Nedskrivning – indikasjoner
■
Fra foreløpig regnskapsstandard, minimum dette må det tas
hensyn til som indikatorer på at nedskrivning må vurderes:
–
Indikatorer basert på ekstern informasjon:
1.
2.
3.
4.
Anleggsmidlets markedsverdi har i perioden falt vesentlig mer enn det
som kunne forventes som følge av elde eller slit ved normal bruk.
En vesentlig negativ endring i teknologiske, markedsmessige,
økonomiske og juridiske rammebetingelser.
Markedsrenter eller andre markedsbaserte avkastningskrav har økt i
perioden, og økningen antas å påvirke diskonteringsrenten som
anvendes til å beregne anleggsmidlets bruksverdi og vesentlig redusere
anleggsmidlets gjenvinnbare beløp.
Markedsverdien av egenkapitalen er mindre enn foretakets balanseførte
egenkapital. [Ofte i/a – ikke mulig å kjenne – for ikke-børsnoterte foretak]
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
26
Nedskrivning – indikasjoner, forts
■
Fra foreløpig regnskapsstandard, minimum dette må det tas
hensyn til som indikatorer på at nedskrivning må vurderes:
–
Indikatorer basert på intern informasjon:
1.
2.
3.
Observert ukurans eller fysisk skade av anleggsmidlet.
Vesentlige endringer i perioden som har negative konsekvenser for bruk
eller forventet bruk av anleggsmidlet. Slike endringer inkluderer planer
om avvikling og restrukturering.
Intern rapportering som tilsier at avkastningen fra anleggsmidlet blir
dårligere enn forventet. Dette kan omfatte forhold som vesentlig
overskridelse av investeringsutgift i forhold til opprinnelig budsjett, eller
en vesentlig nedjustering av forventede fremtidige kontantstrømmer eller
resultater.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
27
Ordinære avskrivninger og oversikt balanseførte verdier
■
Beregning med utgangspunkt i individuell avskrivningsplan for
hver eiendel eller komponent:
–
–
–
–
FoU
Balanseført leasing
Øvrige varige driftsmidler
Sum
FoU
1 025 519
4 306 306
5 290 331
9 596 637
M askine r &
Driftsløsøre ,
A nle gg
inve ntar m v
Sum
IB
4 746 145
18 740 388
1 482 634
24 969 167
Tilgan g
1 350 000
5 540 391
611 848
7 502 239
-1 025 519
-8 430 030
-141 088
-9 596 637
5 070 626
15 850 749
1 953 394
22 874 769
Å re ts av sk r
UB
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
28
Split leasing og øvrige driftsmidler + spesifikasjon avskrivninger
Sum
driftsm idle r
IB
Tilgan g
Ø vrige
He rav le asing
24 969 167
7 502 239
7 402 865
-
driftsm idle r
17 566 302
7 502 239
Å re ts av sk r
-9 596 637
-4 306 306
-5 290 331
UB
22 874 769
3 096 559
19 778 210
A vskrivninge r
Le asin g
4 306 306 Skatte m e ssig - m o t le asin gle ie
Ø v rige d riftsm id le r
5 290 331
Skatte m e ssig - m o t sald o av skr. o g
skatte m . lin e æ re av skriv n .
Bru tto re gn skap sm e ssig av skriv n in g
Ju ste rt fo r p e rio d ise rin g skatte FUN N tilsku d d
N e tto re gnskapsm e ssig avskrivning
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
9 596 637
-190 365
Skatte m e ssig - e ge n b e h an d lin g
av Skatte FUN N
9 406 272
29
Skattemessige avskrivninger
Skatte m e ssige avskrivninge r
Lin e æ re av sk riv n in ge r
2 325 096
Sald o av sk riv n in ge r
3 965 259
Sum
6 290 355
Re gnskapsm e ssig tilsvare nde avskrivninge r
5 290 331
Endring m idle rtidig forskje ll
■
-1 000 024
Reduksjon av resultatet, når vi går fra regnskap til skatt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
30
Forskning og utvikling, FoU
■
Regnskapsmessig behandling av egne utgifter til FoU
–
Kostnader som ikke oppfyller vilkårene for balanseføring skal
kostnadsføres
■
–
Vilkår for balanseføring: Identifiserbar, kontrolleres av foretaket – fremtidig
økonomisk fordel og kan måles tilstrekkelig sikkert
Dersom vilkårene for balanseføring er oppfylt kan kostnadsføring
likevel velges, se regnskapsloven § 5-6: ”Utgifter til egen forskning og
utvikling kan kostnadsføres.”
■
Er et prinsippvalg, en eventuell endring skal behandles som
prinsippendring, små foretak kan velge resultatføring av effekten, mens alle
andre regnskapspliktige skal føre direkte mot egenkapitalen og omarbeide
alle relevante sammenligningstall
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
31
FoU, skattemessig behandling
■
Skattemessig behandling
–
■
Kostnader til egen forskning og utvikling skal i utgangspunktet
fradragsføres etter hvert som kostnadene påløper,
realisasjonsprinsippet – men:
Egne kostnader til forskning og utvikling skal aktiveres dersom:
–
–
de refererer seg til et konkret prosjekt med sikte på å utvikle et nærmere
bestemt driftsmiddel (så vel materielt som immaterielt driftsmiddel),
det er sannsynlig at driftsmidlet blir en realitet. I sannsynlighets-vurderingen
må alle vesentlige forutsetninger for at prosjektet kan bli et driftsmiddel være
oppfylt, herunder tekniske, kommersielle og økonomiske forutsetninger for å
fullføre prosjektet, og den økonomiske levetiden på driftsmidlet er minst tre
år.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
32
SkatteFUNN – fradrag i skatt
–
–
–
For kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt
Må tilfredsstille kravene i skatteloven § 16-40 samt forskrift 19. november
1999 nr 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN)
§§16-40-1 til 16-40-10.
Fradrag = 18% eller for SMB bedrifter 20%, mange oppfyller vilkårene for
SMB:
■
■
■
■
–
Har færre enn 250 ansatte, og
har en årlig salgsinntekt som ikke overstiger 40 millioner euro eller en årlig
balansesum som ikke overstiger 27 millioner euro, og
oppfyller uavhengighetskravet; ikke 25% eller mer samlet eierandel fra foretak
som ikke oppfyller SMB vilkårene over (visse unntak)
Maksimal fradragsramme pr år = MNOK 5,5 for egenutviklede prosjekter og
MNOK 11 for prosjekter utført av godkjent forskningsinstitusjon
For flere detaljerte regler om beregning av fradragsramme, fradrag og
maksimal støtte, se artikkel hos Skatteetaten og hjemmesiden for
SkatteFUNN
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
33
SkatteFUNN regnskapsmessig behandling
■
Offentlig tilskudd
–
–
SkatteFUNN er en tilskuddsordning som administreres via
skatteoppgjøret
Regnskapsføres ikke som en reduksjon av skattekostnaden, men på lik
linje med andre tilskudd
■
■
Tilskudd til driftskostnader, resultatføres i samme periode som de aktuelle
kostnadene, som hovedregel som kostnadsreduksjon
Investeringstilskudd, brutto- eller nettoføring i balansen, hvor bruttoføring er
hovedregelen. Resultatføring i takt med avskrivningene, som en
korreksjonspost til avskrivningene.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
34
FoU og SkatteFUNN i Solid treindustri AS
■
FoU
–
–
■
Regnskapsmessig = oppfyller vilkårene for balanseføring og
balanseføring er valgt
Skattemessig = vurdert som aktiveringspliktig også skattemessig
SkatteFUNN
–
–
–
–
–
Godkjent prosjekt i 2011, samlede kostnader kr 1 350 000
Oppfyller kriteriene for SMB, 20% fradrag, RF 1053
SkatteFUNN fradrag (i betalbar skatt) kr 270 000
Periodisering i takt med avskrivningene, årets inntektsføring av
periodiserte tilskudd, kr 190 365
Tilbakeført tilsvarende skattemessig, støtte SkatteFUNN er ikke
skattepliktig inntekt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
35
Pensjonsforpliktelse
■
Regnskap og skatt:
–
–
–
–
–
–
–
Selskapet har hatt en ytelsesbasert ordning, hvor netto forpliktelse ble
beregnet til kr 3 724 582 ved utgangen av 2010
I løpet av 2011 har selskapet avtalt innskuddsbasert pensjonsordning
med et flertall av de ansatte
Ved utgangen av 2011 viser derfor aktuarberegningen en betydelig
redusert pensjonsforpliktelse, kr 1 165 035
Redusert forpliktelse reduserer årets lønnskostnader med
kr 2 559 547
Tilsvarende beløp trekkes ifra igjen når vi går fra regnskap til skatt,
pensjoner kostnadsføres ved betaling – av pensjon eller premie, mens
endring i balanseført forpliktelse ikke påvirker skattemessig resultat
Betalte premier i 2011 utgjør kr 3 742 248
Netto kostnadsført pensjonskostnad er kr 1 182 701
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
36
■
■
■
Avsetninger
Regnskapsmessig
–
Avsetning for kostnader i samsvar med sammenstillingsprinsippet
Skattemessig
–
Det er realisasjonsprinsippet som avgjør tidspunktet for skattemessig
fradrag
■
■
”Vanlige” påløpte kostnader, for eksempel avsetning for påløpt strøm,
påløpte honorarer og lignende er pådratt i skattemessig forstand og
kommer til skattemessig fradrag i avsetningsåret
Enkelte andre avsetninger, som for eksempel for fremtidig vedlikehold,
garantier mv tilbakeføres i det skattemessige resultatet og kommer til
fradrag på det fremtidige oppgjørstidspunktet
Eksempelregnskapet
–
Økte avsetninger, som ikke anses skattemessig realisert, med kr 200
000 i 2011 – tilbakeføres/legges til når vi går fra regnskap til skatt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
37
Konsernbidrag
■
Vilkår og beregning
–
–
–
Eierandel > 90%
Maksimalt konsernbidrag beregnes etter samme regler som utbytte,
dvs aksjelovens regler om fri egenkapital – aksjelovens § 8-1
Konsernbidraget er fradragsberettiget for giver, forutsatt at det er
■
■
–
Innenfor skattemessig overskudd i inntektsåret i giverselskapet
Lovlig, ref aksjelovens regler om maksimalt konsernbidrag – knyttet til
reglene om utbytte og fri egenkapital
Konsernbidraget er skattepliktig for mottaker, i utgangs-punktet selv om
giver ikke får fradrag. Konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi
det overstiger den ellers alminnelige inntekt, er imidlertid ikke
skattepliktig for mottakeren.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
38
Fri egenkapital = aksjeloven § 8-1 Hva kan utdeles som utbytte (1)
(1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente
resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital
etter fradrag for
1. udekket underskudd;
2. balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel;
3. den samlede pålydende verdi av egne aksjer som selskapet har
ervervet til eie eller pant i tidligere regnskapsår, og kreditt og
sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-9 som etter disse bestemmelsene
skal ligge innenfor rammen av fri egenkapital;
4. den del av årsoverskuddet som etter lov eller vedtekter skal avsettes til
et bundet fond eller ikke kan utdeles som utbytte.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
39
Fri egenkapital = aksjeloven § 8-1 Hva kan utdeles som utbytte (2)
(1) Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalen etter
balansen er mindre enn ti prosent av balansesummen, uten å
følge en fremgangsmåte som fastsatt i §§ 12-4 og 12-6 for
nedsetting av aksjekapitalen. [som nedsettelse av kapital, melding til
Foretaksregisteret og kreditorvarsel]
(3) Egenkapital som kan utdeles som utbytte etter første og annet
ledd uten å følge fremgangsmåten etter §§ 12-4 og 12-6, regnes
som selskapets frie egenkapital.
(4) Det kan ikke i noe tilfelle besluttes utdelt mer enn forenlig med
forsiktig og god forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som
måtte være inntruffet etter balansedagen, eller som må forventes
å ville inntreffe.
(5) Ved beregningen av fri egenkapital kommer kreditt til en aksjeeier
ikke til fradrag etter første ledd nr 3 i den grad kreditten avvikles
ved at det foretas en avregning i utbyttet.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
40
Solid treindustri AS, fri egenkapital (1)
■
Illustrasjon fra foreløpig regnskap, de endelige tallene blir
annerledes
Re su ltat (o b s fo re lø p ig)
13 017 345
A n n e n EK IB
45 027 531
M e llo m su m
58 044 876
Ud e k k e t u n d e rsk u d d
Fo U i b alan se n
Go o d w ill
N e tto u tsatt sk atte fo rd e l
-6 096 145
-731 236
Egn e ak sje r
-
Lån ak sje e ie re o g n æ rståe n d e
-
Lån /sik k e rh e tsstille lse i
Sik k e rh e tsstille lse ak sje e ie re o g n æ rståe n d e
-
k o n se rn te lle r ik k e m e d
Be re gn in g e tte r § 8-1 fø rste le d d
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
51 217 495
41
Solid treindustri AS, fri egenkapital (2)
■
Illustrasjon fra foreløpig regnskap, de endelige tallene blir
annerledes
A k sje lo v e n § 8-1, an n e t le d d :
Balan se su m
115 902 145
10% av b alan se su m m e n
11 590 215
A k sje k ap ital i se lsk ap e t
15 000 000
D e k k e r o p p 10% k rav e t, d e tte e r d e rfo r in ge n b e gre n sn in g fo r
fri e ge n k ap ital - u tb y tte gru n n lag o g m ak s k o n se rn b id rag
–
Dersom 10% kravet setter begrensninger kan likevel høyere utbytte
eller konsernbidrag tenkes utdelt, forutsatt at reglene om
kapitalnedsetting – med melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel
gjennomføres, uten innsigelser og gjennomføring først etter utløp av
kreditorfristen
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
42
Solid treindustri AS
■
Morselskapet og et søsterselskap har skattemessige
underskudd
–
–
■
Til sammen underskudd på MNOK 8
Endringene fra foreløpig til endelig regnskap vil ikke kunne medføre at
MNOK 8 ikke skulle være innenfor rammen av det selskapet kan gi i
konsernbidrag
Regnskapsmessig behandling for giverselskapet
–
Skattekostnaden (28%) knyttet til beløpet som gis som konsernbidrag
vises som skattekostnad hos giverselskapet
■
–
Betalbar skatt i balansen inkluderer ikke dette beløpet, siden
konsernbidraget gir skattemessig fradrag, men kostnaden i
resultatregnskapet skal vises ”riktig” – i samsvar med regnskapsmessig
resultat
Netto konsernbidrag (72%) vises som disponering
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
43
Mer om konsernbidrag (KB)
■
Føring hos morselskap som mottar KB
–
–
–
–
I normaltilfellet som finansinntekt, på linje med utbytte fra datterselskap
Dersom datterselskapet helt nylig er anskaffet, med betaling for
akkumulerte resultater, kan KB bli å anse som en tilbakebetaling av
anskaffelseskost
Regnskapsføres datterselskaper etter egenkapitalmetoden blir mottatt
KB (som utbytte) å føre mot balanseført verdi av investeringen
Skattekostnaden på mottatt KB i morselskapets regnskap kommer
”automatisk”, gjennom den ordinære skatteberegningen
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
44
Enda mer om KB
■
Konsernbidrag fra morselskap til datterselskap
Hovedregel for regnskapsføring:
–
■
Netto konsernbidrag (etter fradrag for skattekostnad – som skal
vises som skattekostnad) øker morselskapets investering i
datterselskapet
–
■
–
Konsernbidraget begrenses ikke av resultatet hos giver, ettersom
nettoeffekten blir en økning av eiendelene – i stedet for reduksjon av
egenkapitalen hos giver
Det må deretter vurderes om investeringen i datterselskapet må
nedskrives, dette blir i så fall en regnskapsmessig kostnad – som
reduserer egenkapitalen hos giver
Unntak - forenkling for små foretak
■
Dersom konsernbidraget gis for å dekke opp underskudd i datter
(noe som ofte er tilfellet) kan konsernbidraget (netto) føres som
disponering også når det er konsernbidrag fra morselskap
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
45
Ordinært resultat
O rd in æ rt re su ltat i fo re lø p ig re gn sk ap
13 017 345
En d rin g e ge n tilv irk e d e v are r
14 382 077
En d rin g råv are r/k jø p te h an d e lsv are r
-3 083 181
Ø k t d e lk re d e re av se tn in g fo rd rin ge r
-400 000
D isagio p e n ge p o ste r u te n lan d sk v alu ta
-804 126
Re gn sk ap sm e ssige av sk riv n in ge r
P e rio d ise rin g S k atte F UN N
Re d u se rt p e n sjo n sfo rp lik te lse
-9 596 637
190 365
2 559 547
Ø k te re gn sk ap sm e ssige av se tn in ge r
-200 000
O rd in æ rt re su ltat i e n d e lig re gn skap
16 065 390
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
46
Fra skatt til regnskap -> skattemessig resultat
O rd in æ rt re gn sk ap sm e ssig re su ltat
16 065 390
Ik k e frad ragsb e re ttige t re p re se n tasjo n
o g gav e r
S k atte F UN N , åre ts stø tte
S k atte F UN N , e n d rin g p e rio d ise rin g
152 715
-270 000
79 636
N e tto S k atte F UN N = -190 365
D riftsm id le r, fo rsk je ll av sk riv n in ge r
-1 000 021
V are b e h o ld n in g, e n d rin g RV -S V
-2 360 943
F o rd rin ge r, e n d rin g d e lk re d e re /sjab lo n
342 525
Le asin g, h ø y e re av sk riv n in g sm l m e d
le asin gle ie n i 2011
Ø k t re gn sk ap sm e ssig av se tn in g
3 279 195
200 000
Re d u se rt p e n sjo n sfo rp lik te lse
-2 559 547
S k atte m e ssig re su ltat fø r k o n se rn b id rag
13 928 950
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
47
Ikke fradragsberettigede kostnader, noen eksempler …. (1)
■
Representasjon:
–
–
■
Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller
forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden
eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner
av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av
brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på
arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er
rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer
det gjelder.
Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke
overstige den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige
takseringsregler. Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele
beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er
videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke
serveres brennevin. I så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat.
Sist fastsatte beløpsgrense:
–
Kr 400 pr person, i takseringsreglene for 2010
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
48
Ikke fradragsberettigede kostnader, noen eksempler …. (2)
■
Gaver og oppmerksomheter til forretningsforbindelser
–
Gavegjenstander:
■
–
Kostnader til gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte,
skal i utgangspunktet behandles som representasjon. I visse tilfeller kan
kostnadene ved gavegjenstander med firmamerke/firmanavn som ikke
overstiger kr 220, likevel være fradragsberettiget som reklamekostnad.
Oppmerksomheter:
■
■
Kostnader til enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser er
fradragsberettiget, forutsatt at kostnadene ikke overstiger kr 220
Kostnader til kranser ved dødsfall er fradragsberettiget uten hensyn til
beløpsgrensen som nevnt foran.
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
49
Betalbar skatt og skattekostnad
Sk atte m e ssig re su ltat fø r k o n se rn b id rag
13 928 950
K o n se rn b id rag, b ru tto
-8 000 000
Gru n n lag b e talb ar sk att
5 928 950
Be re gne t be talbar skatt
1 660 106
I tille gg fø re s sk atte k o stn ad e n p å
k o n se rn b id rage t so m sk atte k o stn ad
i re su ltatre gn sk ap e t, 28% av MN O K 8
O g v id e re e n d rin g u tsatt sk att
Sum skatte kostnad i re sultatre gnskape t
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
2 240 000
565 363
4 465 469
50
Utsatt skatt/utsatt skattefordel
M id le rtid ige fo rsk je lle r
D riftsm id le r
1.1.2011
31.12.2011
-3 073 804
-2 073 783
832 171
3 193 114
-450 000
-792 525
6 375 754
3 096 559
-571 097
-650 733
A v se tn in g fo rp lik te lse r
-2 000 000
-2 200 000
P e n sjo n sfo rp lik te lse
-3 724 582
-1 165 035
Su m /n e tto gru n n lag u tsatt sk att/sk atte fo rd e l
-2 611 558
-592 403
-731 236
-165 873
V are b e h o ld n in g
Fo rd rin ge r
Balan se fø rt le asin g
P e rio d ise rin g Sk atte FUN N
Be re gn e t u tsatt sk atte fo rd e l
En d rin g - re d u se rt fo rd e l = ø k t sk atte k o stn ad
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
565 363
51
Betalbar skatt i balansen
Su m sk atte k o stn ad i re su ltate t
He rav u tsatt sk att
He rav sk atte k o stn ad k o n se rn b id rag
Be re gn e t b e talb ar sk att
4 465 469
-565 363
-2 240 000
1 660 106
Frad rag Sk atte FUN N stø tte so m ad m in istre re s
v ia sk atte o p p gjø re t
Be talbar skatt i balanse n
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
-270 000
1 390 106
52
Disponering
Re gn sk ap sm e ssig o rd in æ rt re su ltat fø r sk att
16 065 390
Sam le t sk atte k o stn ad
-4 465 469
Å rsre su ltat
11 599 920
Disp o n e rin g:
K o n se rn b id rag, n e tto e tte r sk atte e ffe k t
5 760 000
Re ste re n d e o v e rfø re s til an n e n e ge n k ap ital
5 839 920
Su m d isp o n e rt
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
11 599 920
53
Resultatregnskap – driftsresultat
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
54
Resultatregnskap, finansposter, skatt og årsresultat
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
55
Balanse, eiendeler – anleggsmidler
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
56
Balanse, eiendeler – omløpsmidler
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
57
Balanse, egenkapital og langsiktig gjeld
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
58
Balanse, kortsiktig gjeld
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
59
Noter – regnskapsloven kapittel 7
*) = Aktuelt for Solid treindustri AS
■
§ 7-1 Opplysningsplikt *)
–
–
–
–
–
■
Hvilke noteopplysninger som skal gis
I tillegg det som er nødvendig for å bedømme resultat og stilling
Kan utelate det som ikke er av betydning, men enkelte
noteopplysninger er likevel alltid obligatoriske
Nødvendig for å gi rettvisende bilde, regnskapsloven § 3-2a =
tilleggsopplysninger
Vesentlig risiko eller fordeler som ikke er innregnet i balansen –
ytterligere tilleggsopplysninger
§ 7-2 Regnskapsprinsipper *)
–
Opplysninger om anvendte prinsipper, herunder inntektsføring og
omregning av utenlandsk valuta
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
60
Noter, forts
■
§ 7-2 Regnskapsprinsipper, forts
–
–
–
–
■
§ 7-2a Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta
–
■
Endring skal begrunnes
Forskjell mellom selskaps- og konsernregnskap skal opplyses og
begrunnes i konsernregnskapet
Sikringsvurdering og evt porteføljevurdering
Kontinuitet ved regnskapsføring av konserndannelse eller fusjon skal
opplyses og begrunnes
Tilleggsopplysninger hvis ikke NOK
§ 7-3 Virkning av prinsippendring mv
–
Skal opplyses, herunder omarbeiding av sammenligningstall
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
61
Noter, forts
■
Oversikt notekrav
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
§ 7-4 Virkning av endring i konsernsammensetningen
§ 7-5 Finansiell markedsrisiko
§ 7-6 Enkelttransaksjoner
§ 7-7 Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen
§ 7-8 Salgsinntekter *)
§ 7-8b Driftskostnader etter art, bare aktuelt hvis funksjonsinndelt
resultatregnskap
§ 7-9 Langsiktige tilvirkningskontrakter
§ 7-10 Varer *)
§ 7-11 Lønnskostnader *)
§ 7-11a Aksjeverdibasert betaling
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
62
Noter, forts
■
Oversikt notekrav, forts
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
§ 7-12 Anleggsmidler *)
§ 7-13 Varige driftsmidler *)
§ 7-14 Immaterielle eiendeler *)
§ 7-15 Datterselskap mv *) delvis
§ 7-16 Investering ført etter egenkapitalmetoden
§ 7-17 Virkelig verdi finansielle instrumenter
§ 7-18 Aksjer og andeler i andre selskaper
§ 7-19 Fordringer
§ 7-20 Obligasjoner
§ 7-21 Gjeld *)
§ 7-22 Mellomværende med selskap i samme konsern *)
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
63
Noter, forts
■
Oversikt notekrav, forts
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
§ 7-23 Skattekostnad *)
§ 7-24 Ekstraordinære poster [skal ikke benyttes]
§ 7-25 Egenkapital *)
§ 7-26 Antall aksjer, aksjeeiere mv *)
§ 7-27 Egne aksjer
§ 7-28 Garantiforpliktelser (som ikke er regnskapsført)
§ 7-29 Andre forpliktelser (som ikke er regnskapsført)
§ 7-30 Antall ansatte *)
§ 7-30a Obligatorisk tjenestepensjon, OTP *)
§ 7-30b Transaksjoner med nærstående parter *)
§ 7-31 Ytelser til ledende personer *)
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
64
Noter, forts
■
Oversikt notekrav, forts
–
–
–
–
–
■
§ 7-31a Godtgjørelse til revisor *)
§ 7-31b Ytelser til ledende personer mv i store foretak
§ 7-32 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv
§ 7-33 Betingede utfall
§ 7-34 Utvinning av petroleum, kraftproduksjon mv
Notene for Solid treindustri AS er lagt ved i separat dokument
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
65
Kontantstrøm
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
66
Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (1)
■
Opplysninger om
Art av virksomhet, hvor virksomheten drives, inkl evt filialer
Skal minst gi rettvisende oversikt over utvikling, resultat,
stilling
Beskrivelse av sentral risiko og usikkerhetsfaktorer
Opplysninger om FoU
Hvis nødvendig, finansielle og ikke-finansielle sentrale
resultatindikatorer, inkl opplysning om miljø- og
personalsaker
Henvisning og tilleggsforklaringer til årsregnskapet
Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere fremtidig
utvikling.
Forklaring til avvik fra resultatmål eller andre opplysninger
om forventet utvikling i tidligere års årsberetninger
–
–
–
–
–
–
–
–
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
67
Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (2)
■
Opplysninger om, forts
–
–
–
Finansiell risiko av betydning for regnskapet, mål og strategier for
styring av finansiell risiko, herunder strategi for sikring – for hver
hovedtype.
Gjøre rede for foretakets eksponering mot markedsrisiko, kredittrisiko
og likviditetsrisiko
Opplysninger om fortsatt drift
■
■
■
■
–
”Bekrefte ok”, alternativt
Tvil – redegjøre for usikkerheten.
Styrets handleplikt etter aksjelovgivningen – opplyse om tiltak.
Sannsynlig avvikling – redegjøre for beregning av virkelig verdi, hvis det
ikke fremgår av note
Anvendelse av overskudd eller dekning av tap, hvis det ikke fremgår av
årsregnskapet
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
68
Årsberetning, for foretak som ikke er små – regnskapsloven § 3-3a (3)
■
Opplysninger om, forts
–
–
–
–
–
–
Arbeidsmiljøet, opplyse særskilt om skader, ulykker og sykefravær
Redegjøre for faktisk tilstand mht likestilling, herunder tiltak for å
forhindre forskjellsbehandling
Sysselsetter jevnlig mer enn 50 ansatte, redegjøre for tiltak for å
fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven
Ytre miljø – påvirkning av og tiltak
Konsernregnskap – dekke virksomheten i konsernet
Ekstrakrav for noterte foretak
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
69
Hvilke foretak er små?
■
Terskelverdier små foretak ble hevet fra og med 2010 *)
–
–
–
■
Salgsinntekt MNOK 70 (tidl. MNOK 60)
Balansesum MNOK 35 (tidl. MNOK 30)
Årsverk, uendret => 50
Når terskelverdiene endres (økes) legges de nye og økte
beløpsgrenser til grunn for vurdering pr. balansedagen og
forrige balansedag
–
*) regnskapsloven § 1-6 ble endret 1. juli 2010, med virkning fra og med
regnskapsåret 2010
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
70
I konsern
■
Morselskapet -> hele konsernet
–
–
–
–
Alle datterselskaper, også datterselskaper som kunne vært utelatt fra
konsolidering
Balanseeliminering - som ved konsolidering
Kjøp datterselskap, fra oppkjøpstidspunktet
Salg datterselskap og redusert eierandel til under DS:
■
■
■
Kan holde datterselskapets salgsinntekt og årsverk utenfor årets tall
Datterselskapets salgsinntekt/årsverk for i fjor må imidlertid regnes med i
fjorårstallene
Datterselskaper
–
Vurderes separat, dersom andre prinsipper enn i konsernregnskapet så
må dette omarbeides for konsolideringsformål
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
71
I gruppen små foretak – konsekvenser for eksempelregnskapet
■
Enklere krav til oppstillinger og opplysninger
–
–
–
■
Ikke krav om kontantstrømoppstilling
Langt enklere noteopplysninger
Vesentlig mindre krevende/omfattende bestemmelser om
årsberetningens innhold
Aktuelle forenklinger mht vurderingsregler
–
–
–
–
Egentilvirkede varer kan verdsettes til variabel kost, hvilket tilsvarer
den skattemessige verdsettelsen
Finansiell leasing kan kostnadsføres
Utsatt skattefordel kan unnlates balanseført
Forsikret pensjonsforpliktelse trenger ikke balanseføres
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
72
Thank you
Presentation by Name Surname
© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.
The KPMG name, logo and ‘cutting through
complexity’ are registered trademarks or trademarks
of KPMG International Cooperative (KPMG
International).

similar documents