Presentasjon BioEnergy

Report
Forretnings presentasjon 2010
Visjon
• BioEnergy Norway AS sin visjon er å bli skandinavias
ledende selskap innen BioEnergy innen 2015
Skog
Forbrenning
Flis
Gas rensing
Gas generator
Grid
2
Forretningside
• Produksjon og distribusjon av energigjenvinning
basert på retur trevirke og produksjon av
biobrensel
• BioEnergy Norway kjennes som troverdig,
langsiktig, løsningsorientert, leveransesikker og
lønnsom
• Virksomheten skal gi et betydelig positivt bidrag
for miljø, kunder, samarbeidspartnere, nærmiljø,
medarbeidere og eiere
3
Vi tilbyr
• Totalleverandør med nasjonal og internasjonal kompetanse
• Forutsigbart konsept med forutsigbare og konkurransedyktige
energipriser
• Biobrensel – pellets
• Leveransesikkerhet
• Mottak og energigjenvinning av returtre – impregnert trevirke
• Miljøorientert samarbeidspartner med spisskompetanse på skogsdrift
og produksjon av pellets
• Topp moderne maskinpark for returtre og pelletsproduksjon
• Miljøriktige og fremtidsrettede løsninger
• Attraktive samarbeidsavtaler
4
Skogsvirke
• Skogsvirke kan brukes som biobrensel direkte uten
annen forbehandling enn flising, og de beste
fraksjonene kan inngå i brikett og pelletsproduksjon.
• Skogsvirke er for eksempel: hogstavfall, gjerne kalt
grot, greiner og topper helstammer fra tynningsdrifter
virke fra ungskogspleie og avstandsregulering, lavere
kvaliteter fra sluttavvirkning
• Stubber
• Ferskt virke rankes opp og tørkes ved vei/terminal.
Etter flising blir virket benyttet direkte i energisentraler.
De reneste kvalitetene kan tørkes og foredles til
briketter og pellets.
• Bark
• Bark utgjør ca 10% av tømmervolumet og forbrukes i
stor grad i treindustriens egne energisentraler. Bark
har et relativt høyt askeinnhold.
5
Blandet returtre
•
•
•
•
•
Blandet returtre er innsamlet trevirke som ikke er impregnert, men har til en viss
grad vært overflatebehandlet, limt, eller utsatt for ulike grader av forurensning.
Eksempler er:
Trevirke fra byggeplasser revirke fra riving kommunale gjenbrukstasjoner eller
annen sorteringsvirksomhet
Skal ikke inneholde:
Det er avgjørende at fraksjonen ikke inneholder avfall. Blandet returtre må ikke
inneholde impregnert tre, brannhemmende plater, glass- og mineralull eller
andre isolasjonsmaterialer, papp- og papiravfall, plast, presenninger, metaller,
møbler, stoffer og tøy, PVC, stein og betong eller annet avfall. Større mengder
av MDF-plater, huntonitt og sponplater gir alt for mye finstoff og må også
unngås.
Blandet returtre, leveres oppfliset og benyttes direkte som biobrensel ved
energigjenvinningssentraler. Visuell mottakskontroll og løpende analyser sikrer
at fraksjonen ikke inneholder impregnert tre eller annet farlig avfall.
6
Energi gjennvinning
• Energigjenvinning av impregnert returtre
• BioEnergy Norway as skal fremstår som Norges
ledende aktør innen mottak, mellomlagring og
energigjenvinning av impregnert returtre.
Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall,
og selskapet innehar en spesialtillatelse fra SFT
for en miljømessig og sikker håndtering av denne
type avfallstrevirke.
• Fra farlig avfall til miljøriktig energi
7
Produksjon i Tromsø
8
Produksjon og distribusjon
• BioEnergyNorway skal bli Norges ledende
leverandør av biobrensel i form avflis.
• BioEnergyNorway skal bli Norges ledende
leverandør av biobrensel i form av pellets og
briketter
• Brikettene produseres av helt rent trevirke, og
benyttes som høykvalitetsbrensel av ulike
langsiktige samarbeidspartnere i Norge og
Europa
9
Hvor står vi i dag ¾ år etter
ideen ble født?
• Første 5-årskontrakt for leveranse av 3000 årstonn til
flisfyringsanlegg.
• Opsjon på kjøp av 20.000 tonn biovirke
• Flising på for Perpetuum på Stormoen deponi
• Sikret oss produksjonsareal /lokaler i Troms
• I anbyderfase på betydelige mengder til anlegg i Midt-/
Sør-Norge
• I forhandler posisjon som totalleverandør av
skogstjenester på Østlandet inkl flisproduksjon.
• Forhandlinger om eierskap til pelletsovn produksjon
• Opsjon på kjøp av pelletsfabrikker i Danmark, Estland og
Sverige. Allerede godkjent finansiert gjennom
Eksportfinans
• Sikret areal for produksjonsanlegg på sentrale Østlandet
• Egen rolle: Ansvarlig for oppfølging av alle nye
produksjonsanlegg
10
Pellets fabrikker
• BioEnergy Norway vil sette opp Pellets fabrikker i
flere regioner i Norge
• I starten en i Østlandsregionen og en i Tromsø
• Knutepunkts tanke lanseres for å etablere
“ankerfester “ i Norge /Skandinavia.
11
Din partner innen Bio Energi
Drift - Returvirke - Biobrensel
BioEnergy Norway AS
Tjuvholmen Alle 3, N-0252 Oslo
www.bioenergynorway.no
12

similar documents