Statlig styring av samhandlingsreformen * lokal politisk samordning?

Report
Statlig styring av
samhandlingsreformen –
krevende lokale prioriteringer?
Fagkonferanse om styring og organisatorisk
kompleksitet i offentlig sektor
24. oktober 2013
Signy Irene Vabo
Samhandlingsreformen
— Styrke det helhetlige pasientforløpet
— Flere pasienter ivaretas i primærhelsetjenesten og
på hjemstedet, i stedet for i sykehus
— Ny helse- og omsorgslov og folkehelselov av 2011
— Avtaler mellom kommunene og helseforetakene bl.a.
om samarbeid ved inn- og utskriving av pasienter
— Kommunalt medfinansieringsansvar og betaling for
utskrivningsklare pasienter
— Lokalmedisinske tjenester i kommunene fra 2016
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 2
Tema og spørsmål
Samhandlingsreformen: Nasjonale myndigheter
tilrettelegger for bedre ressursutnyttelse i og koordinering
mellom de organisatoriske enhetene som til sammen
utgjør helse- og omsorgstjenester til pleietrengende eldre
Hvordan påvirker den statlige tilretteleggingen – gjennom
valg av virkemidler i politikkutformingen – kommunenes
prioriteringer lokalt?
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 3
Begrepene
— Koordinering – det generelle & faglige begrepet
— Flere forhold er satt opp mot hverandre og vurdert i forhold til en
helhet – og delene er tilpasset slik at helheten blir best mulig
— Det er snakk om et gi-og-ta forhold – og koordinering er aldri en
nøytral aktivitet!
— Samhandling
— Det vi gjør når vi koordinerer
— Samarbeid
— Koordinering som følge av frivillig innsats fra involverte parter
— Samordning
— Tvungen koordinering
Kilde: Jacobsen 2004: 81–83, se også DIFI 2010: 9
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 4
Koordineringsmekanismer
Bouchaert, Peters og Verhoest. 2010.
The coordination of public sector organizations.
Palgrave Macmillan.
—Styringsinstrumenter
1.Strategisk styring (planlegging og evaluering)
2.Finansiell styring (budsjett, revisjon, tilsyn)
3.Inter-organisatorisk kultur- og
kunnskapsadministrasjon
4.Prosedurale instrumenter for pålagte
konsultasjoner og innspill
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 5
—Organisatoriske virkemidler
5. Reorganisering av ansvar
6. Reorganisering av kommandolinjer
7. Etablering av spesifikke koordineringsfunksjoner
eller enheter; eller -kommandolinjer
8. Markedsreguleringer
9. Systemer for informasjonsutveksling
10. Rådgivende og konsulterende enheter
11. Enheter for å treffe kollektive beslutninger
12. Felles enheter (partnerskap)
13. «Chain-management» strukturer
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 6
Koordineringstiltak i samhandlingsreformen
Styringsinstrumenter
1 Strategisk styring
Top-down og linjebasert
strategisk styring
• Nasjonal koordineringsgruppe for
samhandlingsreformen
2 Finansiell styring
Tradisjonelle inputorienterte
finansielle styringssystemer
• Øremerkede tilskudd til opprettelse av
øyeblikkelig hjelp funksjoner i kommunene
Resultatorienterte finansielle
styringssystemer fokusert på
incentiver
• Kommunal medfinansiering av sykehusopphold
• «Dagbøter» ved manglende mottak av
utskrivningsklare pasienter
Resultatorienterte finansielle
styringssystemer orientert mot
informasjonsutveksling og
konsolidering av den politikk
som fremmes
• Samhandlingsmidler – støtte til
samhandlingsprosjekter
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 7
Koordineringstiltak i samhandlingsreformen
Eksempler på instrumenter lokalt
• Interkommunale fagnettverk –
organisert rundt pasientgrupper
• Praksiskonsulenter
• Kombinasjonsstillinger sykehus og
kommunehelse
• Interkommunale opplæringssykehjem
Styringsinstrumenter
3. Interorganisatorisk kultur-,
kompetanse- og
informasjonsadministrasjon
4. Prosedurale instrumenter for
pålagte konsultasjoner og innspill
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 8
• Informasjon og veiledning fra
Helsedirektoratet og fylkesmennene
• Helsedirektoratets styringsdata for
kommunene
• Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom
regionale helseforetak og kommunene
Koordineringstiltak i samhandlingsreformen
Organisatoriske virkemidler
5. Reorganisering av ansvar
7. Etablering av spesifikke
koordineringsfunksjoner,
-enheter eller
kommandolinjer
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 9
• Flytting av øyeblikkelig hjelp
funksjoner/lokalmedisinske tjenester fra
sykehusene til kommunene (fra 2016)
• Nasjonalt nettverk
• Samhandlingssjefer/direktører i sykehusene
Eksempler på organisering lokalt
• Samhandlingsstillinger i kommunene
• Koordinatorer i interkommunale
samarbeidsregioner og nettverk
• Fagforum – for fagfolk fra ulike tjenester
• Folkehelsekoordinatorer (fra tidligere)
• Interkommunale helsenettverk
• Regionale medisinske faggrupper for
kommunal øyeblikkelig hjelp
Koordineringstiltak i samhandlingsreformen
Organisatoriske virkemidler
9. Systemer for
informasjonsutveksling
10. Rådgivende og
konsulterende enheter
11. Enheter for å treffe
kollektive beslutninger
12. Felles enheter
13. «Chain-management»
strukturer
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 10
• Elektronisk kommunikasjon mellom sykehus,
kommuner og fastleger, mfl.
• Helsedirektoratet, Fylkesmannen
Eksempler på organisering lokalt
• Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)
• Regionale samarbeidsutvalg
Eksempler på organisering lokalt
• Interkommunale samarbeid, regionråd,
vertskommunemodell , samkommunemodell eller
andre organisasjonsformer
• Rettledere for helhetlige pasientforløp(?)
Kommunene som mottakere – hva skjer?
1. Kommunene ser ut til å respondere meget
villig på de ulike virkemidlene
—Antall liggedøgn i sykehusene er redusert
betydelig!
—Kommunene satser på forebyggende helsearbeid!
—Innovative faglig gode prosjekter florerer!
—Mange nye samarbeidsarenaer er etablert!
—Fagfolk får nye og interessante oppgaver – og
karrieremuligheter!
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 11
Kommunene som mottakere – hva skjer?
2. Kommunene blir forhandlere av egne
rammebetingelser …
—Samarbeidsrelasjoner formaliseres gjennom avtaler
—Profesjonalitet i forhandlerrollen?
—Kommunene som samarbeidende forhandlingsparter?
—Raushet i utgangspunktet, men hva skjer i
fortsettelsen?
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 12
Kommunene som mottakere – hva skjer?
Kommunenes utgifter 2012 (gjennomsnitt)
3. Kommunens prioriteringsutfordringer
forsvinner ikke!
—Kommunene prioriterer både forebygging og økt
satsing på det medisinske tilbudet
—Reformen er så langt underfinansiert
—«Når krybben er tom bites hestene»
—Hva med «vanlige» pleie og omsorgstjenester?
—Hva med andre sektorer i kommunen?
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 13
Kommunene som mottakere – hva skjer?
4. Hva med oss – når vi blir pasienter?
—Økt fokus på økonomi og formalisering
… styrkes det administrative argumentet, på bekostning av
det faglige?
—Blir det et mer helhetlig og bedre pasientforløp
… uansett hvor vi bor i landet?
Fagkonferansen
24. oktober 2013, side 14

similar documents