ART - et program for trening av sosial kompetanse

Report
ART
- et program for trening av sosial
kompetanse
Førstelektor Knut K. Gundersen
Diakonhjemmet Høgskole
Rogaland
Fagkonsulent Asbjørg Berget
Habiliteringstjenesten i Oppland
ART
- Multimodalt program bestående av 3 komponenter
Sosiale ferdigheter
(atferd)
Sinnekontroll
(emosjoner)
Moralsk resonnering
(kognisjon)
Spesifikk trening
Spesifikk trening
Spesifikk trening
2
Mål
– Styrke sosial kompetanse
– Erstatte aggressiv atferd med sosialt
akseptabel atferd
Rasjonale
1. Generell øking i sosial kompetanse reduserer
problematferd gjennom





Teknikker for å redusere frustrasjon /sinne
Øking av situasjonsforståelse
Større repertoar av sosiale ferdigheter
(handlingsstratergier)
Bedre problemløsningsferdigheter
Større empatisk forståelse
2. Erstatte avvikende atferd ved å lære spesifikk
alternativ atferd med samme funksjon (baseres
på funksjonelle analyser / jfr. Durand FKT)
Trening i sosial kompetanse
•
Utgangspunkt i en ”ferdighets mangelmodell”
– Sosial situasjoner takles dårlig grunnet begrensninger i eller mangel på spesifikke ferdigheter
(Bierman & Welsh, 1997)
•
Negativ korrelasjon mellom mål på sosial kompetanse og
–
–
–
–
–
ensomhet (Jones, Hobbs, & Hockenbury, 1982),
depresjon (Tse & Bond, 2004; Segrin, 1990),
hjerte- og karlidelser (Ewart, Taylor, Kraemer, & Agras, 1991),
rusproblematikk (Gaffney, Thorpe, Young, Collett, & Occhipinti, 1998),
ungdomsforbrytelser (Renwick & Emler, 1991) og atferdsproblemer (Najaka, Gottfredson, &
Wilson, 2001; Webster-Stratton & Hammond, 1998; DeRosier, 2004).
– Det er også påvist sammenheng mellom barns evne til å etablere vennskap og grad av psykiske
vansker gjennom hele livet (Hay, Payne, & Chadwick, 2004)
•
Ved å øke sosial kompetanse minskes stress / atferdsvansker
•
Også sterk samvariasjon mellom sosial kompetanse og skoleprestrasjoner.
•
75% av barn med lærevansker har manko på sosiale ferdigheter(Kavale & Forness, 1996
Sosial informasjons-bearbeidings modell
(Crick and Dodge, 1994)
En sosial samhandling kan forstås gjennom følgende 6 trinn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Utvelgelse av sosiale signaler,
Tolking av sosiale signaler,
Klargjøring av mål,
Etablering av handlingsalternativer
Valg av respons
Gjennomføre respons.
Blant annet så har barn og unge med atferdsvansker av ulike grunner
problemer med en eller flere av disse trinnene (Foster & Crain, 2002)
og hensikten med kompetansefremmende tiltak blir således å øke
deres kapasitet på disse områdene.
Forutsetninger for at program skal ha effekt
• Tiltak å være rettet mot den enkeltes
problemområder - risikofaktorer
• Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset
målgruppa
• Metoden må ha dokumentert effekt
• Metoden må være korrekt implementert
– Blant annet plan for generalisring
7
•
ART opprinnelig
– Utviklet av Arnold P Goldstein, Barry Glick og
John Gibbs ved Syracuse University i New York
– Start 1978 - gjennomgående gode resultater
•
Non-profit
– Materiell distribueres i bøker og gjennom kurs
•
Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring
3 norske medlemmer (Børge Strømgren, luke moynahen, Knut
Gundersen)
– www.aggressionreplacementtraining.org/
•
I Europa
– ART utbredt særlig i Sverige, Nederland, Polen, Storbritannia,
Russland, Lithauen, Island
– Norge spredte forsøk (Gundersen / Moynahan 1995) med
utviklingshemmede / autismespekteret
– Goldsteinseminar 2000 og oppstart av 60 studiepoengs
videreutdanning i “Trening i sosial kompetanse 2002
8
ART-senteret
Ann Karin
Sigmundstad
Johannes Finne
Johannes Langeveldt
Frode Svartdal
Knut Gundersen
Tutte Mitchell Olsen
Сотрудничает с бывшими студентами по вопросам
контроля качества и обучения тренеров
ART med utviklingshemmede / autisme
Art I barnehage
ART i barnevernsinst
ART i
fengsel
Helsekole
ART.
Trening Sosial
Forståelse
ART i rusinst.
АРТ в школе
60 studiepoengs videreutdanning i
“Trening i sosial kompetanse”
ART-instruktører
Deltids studie over 2 år:
8 ukes samlinger
ART sentral metode
ART-trenings praksis med forskning
Andre metoder i trening av sosial kompetanse
11
8 dagers ART-trener kurs
4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening
3 dager repetisjon og moralsk resonnering
1 dag med praktisk prøve
ART-eksamen 15 studiepoeng
12
Veiledning
Veiledning i:
Implementering
Metodeutvikling
Miljøterapi / generalisering
Motivasjons- og belønningssystemer
13
FamilieART
Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker
2 dagers påbygningskurs for ART-trenere
Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning
14
Trening i sosial forståelse
6 dagers kurs
JuniorARTtrener
16
Evalueringsundersøkelser i Norge
17
Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03)
Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse - og
sosialdirektoratet (Nordahl -06)
Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater.
”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens
ungdomstrinn i forhold til grupper som har
utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd.
Brukt i primærforebyggende sammenheng bør
programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.”
”Anbefalt av Ungsinn”
18
Hvor trenes ART i Norge?
Barnehager
Skoler
Fengsel
Psykiatri
Barnevernsinstitusjoner
Rusinstitusjoner
Asperger / Autisme
Psykisk utviklingshemming
ART grupper i alle landsdeler
i over 50 kommuner.
Over 2000 trenere
Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper
20
ART program (standardprogram)
• Vanligvis 10 ukers program
• Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr
gang, helst ulike dager
21
Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere
Klar oppgave
fordeling mellom
trenerne
Sosial ferdighetstrening
•
•
•
•
Målet er å gi elevene sosiale ferdigheter som de kan benytte som
alternativ til aggresjon
60 definerte ferdigheter for barn / 50 ferdigheter for ungdom
5 / 6 kategorier
8 – 9 ferdigheter trenes pr. kurs
Grunnleggende sosiale
ferdigheter
Viderekommende
sosiale ferdigheter
Ferdigheter for å
håndtere følelser
Ferdigheter som
alternativ til aggresjon
Ferdigheter for å
håndtere stress
Planleggingsferdigheter
Å be om lov
Å fremføre en
klage
Å finne
årsaken til et
problem
Å uttrykke
egne følelser
Å hevde sin
rett
Å vise
sportsånd
Å sette seg et
mål
Å belønne seg
selv
Å unngå
trøbbel
Å takle det å
mislykkes
Å konsentrere
seg om en
oppgave
Å lytte
Å be om hjelp
Å gjenkjenne
egne følelser
Å starte en
samtale
Å bli med i en
aktivitet som
er i gang
Å si takk
Å følge
instrukser
Asbjørg Berget
Fast struktur på hver time
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Velkomst
Evt. presentere gjester – minne om regler
Hva har skjedd siden sist
Tilbakeblikk
1.Definer ferdigheten
Hjemmeoppgaver
2. Modeller ferdigheten
3. Når ferdigheten anvendes
Dagens ferdighet
4. Velg hovedaktør
Lek
5. Planlegg rollespillet
Tilbakeblikk
6. Gjennomfør rollespillet
Hva gjorde jeg bra –
7. Feedback
8. Ny aktør
hva kunne jeg gjort annerledes
9. Hjemmelekse
Evt ”vennskapsrunde”
– Avslutning
Stressmestringsferdigheter
Ferdighet 42
Forholde seg til gruppepress.
Trinn for trinn:
1. Tenk på hva gruppen vil at
du skal gjøre, og hvorfor.
2. Tenk på hva du ønsker å
gjøre.
3. Bestem deg for hvordan du
skal si det til gruppa.
4. Gjennomfør valget ditt.
Forslag til rollespill:
• Skole/arbeidsplass:
Hovedpersonen må takle
gruppepress som går på å gjøre
hærverk i nabolaget.
• Hjemme:
Hovedpersonen står overfor press
fra broren som vil stikke av.
• Sammen med venner:
Hovedpersonen står ovenfor
press for å slåss.
• Tilbake
Sinnekontroll
10 ukers grunnleggende program
Time 1
Innledning
Time 2
Ytre og indre triggere
Time 3
Signaler
Time 4
Dempere
Time 5
Mine egne dempere
Time 6
Konsekvenser
Time 7
Hvordan havner jeg i konflikt situasjoner?
Time 8
Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon
Time 9
Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon
Time 10 Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon
Trening
Moralsk resonnering
• Tankekomponenten i ART
• Dilemmadiskusjoner der deltakerne blir presentert
for et moralsk dilemma som drøftes
– Skal jeg ta hensyn til meg selv, kameraten, andre?
– Bygger på moraske stadier som reflekterer gradvis større
grad av empati.
– Identifiserer typiske tankefeil, eks.
• bagatellisering
• forutsette det verste
• skylde på andre
Forskning
• Lite forskning på ART med utviklingshemming
– Spesifikke grupper med ART på
videreutdanningen. Positive erfaringer, men
kartleggingen ikke relevant for gruppa
– Masteroppgave Asbjørg Berget
• Signifikant positive resultater på mål for sosial
kompetanse og reduksjon på problematferd, men for
liten gruppe til å trekke sikre resultater
– Doktorgrad Børge Strømgren
“Nettverksferdighetstrening”
• Forutsetning: Ethvert problem er et problem for minst 2 parter og alle må
gjøre noe for å løse problemet.
• 1 Velg et problemområde
– Ikke start med det mest alvorlige problemet
– Eksempel: Problemer når en skal vekkes
• 2. Rollespill til uønsket samhandling oppstår.
– Spørsmål: Hvilke intensjoner har de 2 personer?
– Eksempel: Gutten var sint og moren ble også sint
• 3. Brainstorming
– Hva kunne de ha gjort annerledes? Hvordan kan du få samme resultat, men
uten negative konsekvenser?
– Teknikk “moynahans fjernkontroll”
– Alternative “script” for begge personer.
– Eksempel Mor: “Du må stå opp” Sønn: “Gi meg 5 minutter” Give me five
minutes” Mor: “ok”
SPT - Knut Gundersen / Lisbeth Valjord
29
• Øving på alternative
samhandlingsmønstre
– “Trippeldans”
• 1. Step: Trenere framfører
• 2. Step: Trener spiller sønnens rolle; alle øver på
morens rolle..
• 3. Step: En av trenerne spiller morens rolle og
alle deltakere spiller sønnens rolle etter tur.
• Evt. Feilkorrigeringstrening
SPT - Knut Gundersen / Lisbeth Valjord
30
Forutsetninger for at et program skal ha effekt
Programmet må være validert
Washington State’s Evaluation of Evidence-Based Juvenile
Justice Programs (Barnoski, Aos, 2004):
ART delivered competently
 Reduces 18-month felony recidivism by 24 percent.
 Benefit to cost ratio of $11.66.
(Regardless of competence: $6.71 savings)
(501 I ART-gruppa. 417 I kontrollgruppa)
Behaviour Problems. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for the
ART and comparison groups for the CADBI and CBCL instruments.
* = p < .01
CADBI
ART
Pre
CBCL
Post
F
Paren 156.
t
5
130.
2
18.03*
Teach 143.
9
124.
0
Youth 72.0
*
51.6
Post
F
Paren 18.4
t
13.8
27.59
*
8.11*
Teach 17.0
.
12.1
13.49
*
5.97*
Youth
14.2
14.81
*
Paren 10.4
t
9.6
.29
Teach 13.2
.
11.8
.39
Youth
14.1
5.45*
Com- Paren 98.9 93.3 0.36
t
pariso
Teach 134. 117. 2.13
n
0
7
Youth 50.0
51.6
.02
Pre
17.6
17.0
Social skills. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for
the ART and comparison groups for the SSRS and HIT instruments.
* = p < .01
SSRS
Post
F
Paren 25.2
t
26,4
10.64*
Paren
t
Teach 22.4
24,1
11.60*
Teach
.
Youth 101.
4
106.
3
2.19
Youth
Com- Paren 27.1 26,7 .42
t
pariso
Teach 22.4 23,4 1.73
n
Paren
t
ART
Pre
HIT
Youth 103,
4
109.
9
1.58
Pre
Post
F
3.30
2.67
9.58*
2.93
2.49
7.35*
Teach
.
Youth

similar documents