Diversity Icebreaker - presentation sales

Report
Diversity Icebreaker® er DNV-sertifisert
som utviklingsverktøy for seminarbruk
Oversikt
1. Introduksjon til Diversity Icebreaker (DI)
2. Det klassiske DI-seminar
3. Effekten av DI
4. Tilleggsmateriell
5. Fordelene ved å bruke DI i din bedrift
Introduksjon til DI
•
•
•
•
•
et unikt konsept for kommunikasjonspreferanser
annerledes enn andre klassiske verktøy
DI er rask, samlende og gjør aktiv bruk av humor
Blå (oppgave), Rød (relasjon) and Grønn (forandring)
Sosiale konstruksjoner i seminaret som en «bottom-up
prosess»
1. Spørreskjema
Kartlegging av preferanser
2. Seminar
Skape en felles forståelse av egne og
andres perspektiver og erfaringer.
Introduksjon til DI
•
Lett å bruke
•
Lett å forstå
• Vitenskapelig validert og relabilitetstestet
• Sertifisert av Det Norske Veritas
•
Utløser raskt humor og entusiasme
•
Fargene skaper en praktisk modell for samhandling
Det klassiske DI-seminar
•
DI blir benyttet i grupper, organisasjoner og
konferanser
•
Klassisk seminar: ca. 1 – 2 timer
•
Seminaret består av 4 trinn:
1.
2.
3.
4.
Utfylling og scoring av spørreskjema
Inndeling av deltakerne i tre grupper
Gruppe-presentasjoner
Åpen diskusjon og læringsprosess
Det klassiske DI-seminaret
Trinn 1: Veiledning med utfylling av skjema
Enhver kombinasjon er
OK så lenge summen
blir 6:
6-0-0
5-1-0
4-2-0
4-1-1
3-2-1
2-2-2
Det klassiske DI-seminaret
Trinn 1: Veiledning i forhold til skåring av skjema
Legg sammen scorene i
de blå rutene og skriv
svaret ved siden av den
blå boksen og på
forsiden
Den samlede score for
Blå + Rød + Grønn=84
Det klassiske DI-seminaret
Trinn 2: Inndeling av deltakerne i 3 grupper
•
For å få like store grupper kan man oppmuntre noen
deltakere til å delta i andre grupper enn deres
dominerende farge (bruke sin sekundære farge)
“Hva er styrken/e til din farge i samspill med andre?”
“Hva er styrkene til de to andre gruppene, separat
beskrevet?”
Det klassiske DI-seminaret
Trinn 3: Gruppepresentasjon
•
•
•
•
Hva kjennetegner de andre fargene? (en farge av gangen)
Deltaker – observatør perspektiv
Følelse av gruppesamhold
Aktiv bruk av humor
Det klassiske DI-seminaret
Trinn 4: Læringsprosessen
•
Åpen diskusjon: “Hva har vi lært?”
Positive forventninger om en god dialog
Vi har skapt vårt
eget «språk»
Kategoriene er
komplementære
og egalitære
Økt forståelse for
gruppedynamikken
Ingen farge er bedre enn
andre
Mennesker opptrer ulikt
i forskjellige situasjoner
Man kan bidra
på forskjellige måter
i ulike stadier av
prosessen
Din forskjell er min
utfordring
Det er OK å være forskjellig
hvis dette blir oppfattet
positivt av andre
Klassisk DI seminar
•
Skaper nysjjerrighet om egne og andres synspunkter
•
Deltakerne utvikler ny kunnskap om seg selv og andre
gjennom gode dialoger og direkte involvering
•
Begrepene Rød, Blå og Grønn bidrar til en gjensidig
anerkjennelse av forskjeller.
•
Gir en positiv læringsprosess som nesten er
uforglemmelig
Effekten av DI
•
Forbedrer kommunikasjon og dialog
•
Fremmer fleksibilitet og og kreativitet
•
Styrker tillit og forventning om å bli respektert
•
Skaper positiv gruppedynamikk
•
Forsterker selverkjennelse
•
Forbedre sosialt samspill
Effekten av DI
•
Fremmer nysgjerrighet på andre og vilje til å lytte
•
Bringer inn en felles begrepsforståelse
•
Bidrar til konfliktløsning
•
Skaper psykologisk trygghet
for eksperimentell læring
•
Fremmer verdsettelse av
mangfold
Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
•
Diversity Icebreaker-modellen gir mulighet for å arbeide
videre med begrepene i ulike retninger; ledelse, team,
kreativitet, samhandling, kunde interaksjon, med mer.
•
DI fungerer på tilsvarende måte på alle nivå i
organisasjonen
•
Spørreskjemaet er tilgjengelig
på 19 ulike språk
Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
ANVENDELSESOMRÅDER
TEAM, PROSJEKTARBEID OG
INNOVASJON
Bevissthet om ulike roller
FORANDRINGER DET
SKAPER
Skaper en positiv
anerkjennelse av unikhet
Felles forståelse og tillit
Effektivt teamarbeid
HVA GIR DET MEG?
Kommunikasjon preget av
åpenhet og tillit
Bedre styring av kreative
prosesser
Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
ANVENDELSESOMRÅDER
FORANDRINGER DET
SKAPER
KOMMUNIKASJONSTRENING
OG KONFLIKTHÅNDTERING
Bedre forståelse av ulike
kommunikasjonsstiler
Åpen og presis
kommunikasjon
Mindre konflikter
HVA GIR DET MEG?
Bedre samarbeid
Tydeligere og lettere
mottagelig
tilbakemeldinger?
Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
ANVENDELSESOMRÅDER
FORANDRINGER DET
SKAPER
KICK-OFF OG EVENTS
Utvikling av felles språk
og forståelse
En uforglemmelig felles
humoristisk opplevelse
Mer effektiv oppstart for
en ny prosjektgruppe
HVA GIR DET MEG?
Gode forutsetninger for
en meningsfull
forbindelse mellom
interessenter og
prosjektmedarbeidere
Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
ANVENDELSESOMRÅDER
FORANDRINGER DET
SKAPER
MANGFOLDSLEDELSE
Lett forståelige
kategorier som bidrar til
å håndtere mangfold
Et trygt arbeidsmiljø som
fremmer tillit og åpenhet
Færre misforståelser
HVA GIR DET MEG?
Lik begrepsforståelse
En positiv og
inkluderende
arbeidskultur
Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
ANVENDELSESOMRÅDER
SELVINNSIKT, LEDELSE OG
PERSONLIG UTVIKLING
Økt selvrefleksjon
FORANDRINGER DET
SKAPER
HVA GIR DET MEG?
Større bevissthet om
kommunikasjons- og
problemløsningspreferanser
Motivasjon for
egenutvikling og å ta
lærdom fra sosialt samspill
Ledere som forstår det
sosiale samspillet i eget
team
Fordeler ved å benytte DI i din organisasjon
ANVENDELSESOMRÅDER
FORANDRINGER DET
SKAPER
TVERRKULTURELL OPPLÆRING
OG KONFLIKTHÅNDTERING
Nedbryting av kulturelle
barrierer
Et felles språk som
fungerer på tvers av
kulturelle forskjeller
«Bærekraftige» løsninger
på kulturelle konflikter
HVA GIR DET MEG?
Mer effektive metoder for
å håndtere internasjonale
team, fusjoner og
oppkjøp
Tilleggsmateriell
Referanser
Eksempler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Statoil
Skanska
Hafslund
Schibsted
Statkraft
Gjensidige Forsikring
Kværner
Aker Solutions
Aibel
Total
Kongsberg-Gruppen
Telenor
Innovasjon Norge
Gard
NAV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EDB Ergo Group
•
Steria
•
NHO
•
KS
•
Arbeiderpartiet
•
ISS
•
NRK
•
Tine
•
Nærings- og
Handelsdept.
•
Fornyings- og
•
administrasjonsdept. •
Utenriksdept.
•
Helse- og omsorgsdept.
Kunnskapsdept.
Sintef
Helse Sør-øst
Rikshospitalet
Universitets-sykehuset i
Nord-Norge
Universitetet i Oslo
NTNU
Universitetet i Tromsø
Larvik kommune
Kristiansand kommune
Lier kommune
Sandefjord kommune
Statens Pensjonskasse
Eier av Diversity Icebreaker –
Human Factors AS
•
•
•
•
•
Et internasjonalt konsulentselskap som ble etablert i 1993
Spisskompetanse innenfor teamutvikling, ledelse, kulturelt
mangfold, kommunikasjon, prosjektledelse og måleverktøy
Så vel praktisk som teoretisk orientert
Åpen Innovasjonsmodell
Generøsitet og åpenhet er kjerne/sentrale verdier
•
•
•
1995: Rød, Blå og Grønn ble etablert som kategorier for
kommunikasjon
1997: Spørreskjemaet ble første gang tatt i bruk
2003: Seminarmodellen ble tatt i bruk
Eier av Diversity Icebreaker
Human Factors AS
Human Factors AS, Norway
www.human-factors.no
Diversity
Icebreaker
Network
på LinkedIn
Diversity
Icebreaker –
International
på Facebook

similar documents