20141014 -5 infomøte - Veidekke - Hans2

Report
BIR Nett-Terminal Jekteviken E01
Presentasjon til nabomøte 14.10.2014
Agenda
1 Gjennomføring og fremdrift
2 Hvordan påvirkes naboer?
3 Mål og forventninger
4 Avslutning/Innspill og spørsmål
1 Gjennomføring og fremdrift
Fase 1
■ Inngjerding av byggeplass
■ Sikring mot Torborg Nedreaas gate
■ Omlegging av infrastruktur
■ Tidsperiode:
 13.oktober til 3.november
 Arbeider mot Torborg Nedreaas gate kan risikeres utført om natt.
Fase 2
■ Utgraving av masser i mørkegrønt område(1m)
■ Omsnuing av masser i spunt linjen.
■ Tidsperiode:
 23.oktober til 10.november
 Arbeider utføres mellom 07.00 og 19.00
Fase 3
■ Spunting av byggegrop(blå linje)
■ Nabomøte Jekteviken\VIDEO0023.mp4
■ Tidsperiode:
 Ca10.november til ca 30.november
 Arbeider er tenkt utført mellom 07.00 og 19.00
Fase 4
■
Stabilisering av spunte grop
■
Utgraving av sterkt forurenset masse(mørkegrønt område)
■
Utgraving av lettere forurenset masse(lysegrønt område)
■
Tidsperiode:


Ca 20.november til ca 15.desember
Arbeider er tenkt utført mellom 07.00 og 19.00(ved båt anløp vil dagene bli lengre)
Fase 5
■ Oppfylling av byggegrop med sprengstein(mørkegrønt område)
■ Oppfylling av parkanlegg(lysegrønt område)
■ Tidsperiode:
 Ca 10.desember til ca 12. januar.
 Arbeider er tenkt utført mellom 07.00 og 19.00
Andre arbeider
■ Oppfylling kontinuerlig under betong produksjonen(jan/ feb.
2015
■ Reetablering av fortau og fjerning byggeplass gjerde(juli/ aug.
2015)
2 Hvordan påvirkes naboer i de forskjellige fasene
2 Hvordan påvirkes naboer i de forskjellige fasene
■ Fase 1:




Maskinstøy fra gravemaskiner
Lastebilkraner som heiser, metall lyder
Roterende varsellys
Håndverktøy
■ Fase 2:



Maskinstøy fra gravemaskiner
Lyd fra masser som lastes i lastebil
Tidvis lukt ifb. med omsnuing av masser
■ Fase 3



Kontinuerlig støy fra spunt arbeidene (ref. film)
Maskinstøy fra borerigg/gravmaskiner
Sporadisk lukt
■ Fase 4



Maskinstøy fra gravmaskiner/lastebiler/borerigg
Lukt vil kunne være mer fremtredende, spesielt på de dagene hvor det lastes på båt(4 x 1dag)
Lyd fra masser som lastes i lastebil
■ Fase 5



Maskinstøy fra gravmaskiner/lastebiler
Sporadisk lukt
Lyd fra masser som tippes av lastebil
Hvordan påvirkes naboer – Anleggstrafikk
■ Ca. 20.000 tonn med masser skal fjernes fra byggegropen. 3000 av disse tonnene skal
transporteres til Rådalen. Utkjøring via havneporten og ut på offentlig vei nett.
Resterende masser, skal fraktes bort med båt. Kun intern transport inne på
havneområdet.
■ Inntransport av 7000m3 sprengstein til oppfylling i byggegropen. Innkjøring via
havneporten.
Hvordan påvirkes naboer – Støy
■ Den mest sjenerende støyen vil være når man etablerer stål spunten (ref. film). Denne
pågår intensivt men i en forholdsvis kort periode(10-15 arb. dager)
■ Generelt vil det meste av støyende aktiviteter være i likhet med helt normal
anleggsstøy(gravmaskiner/lastebiler/borerigger)
Hvordan påvirkes naboer – Lukt
■ Ref. tidligere presentasjoner
Tiltak på anleggstrafikk/støy:
■ Moderne maskinpark
■ Korrekt antall maskiner
■ Vibrasjon for å etablere spunt, i stedet for at den slås ned
■ Intensive arbeidsperioder(begrenser tiden, noe mer intensivt)
Tiltak på lukt:
■ Kontrollert utgraving
■ Effektiv utgraving
■ Korte gravefronter, unngå mellomlagring
■ Intensive arbeidsperioder(begrenser eksponeringstiden)
■ Beredskap:
 Presseninger / duk til å dekke over eksponerte overflater
 Kalk til å tilsette på overflaten, for å binde opp massene
 Evt. flyveaske som strøs over eksponerte flater som avgir lukt
■ Måling:




Hydrogensulfid (H2S) skal måles kontinuerlig av en gassmåler med loggefunksjon og webgrensesnitt.
Personell i byggegrop skal være utstyrt med eller i umiddelbar nærhet til en person med
multigassmålere som måler H2S, CO, O2 og LEL (brennbare gasser, typisk metan).
I tillegg skal singelgasmålere av H2S være tilgjengelig for personell.
Grenseverdier settes i henhold til «forskrift om tiltaks- og grenseverdier» som tro i kraft 1. januar
2013. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358#KAPITTEL_1.
3 Mål og forventninger
Mål og forventninger
Veidekke har som mål å gjennomføre dette prosjektet uten skade på personell, utstyr,
materiell og uten skade på det ytre miljø.
Vi ønsker å ha et godt forhold til naboer, trafikkanter og andre entreprenører og
offentlige etater.
Veidekkes ledelse forventer at alle på prosjektet bidrar til at vi når de mål vi har satt
oss, og at vi får et godt arbeidsmiljø på plassen.
4 Prosjektorganisasjon
4 Prosjektorganisasjon
5 Avslutning/Innspill og spørsmål
■ Direkte spørsmål til utførelsen?
■ Blir også mulig å stille spørsmål helt til slutt!

similar documents