Nytt veiledningsmateriale for forurenset tegl og betong

Report
Bruk av lett forurenset betong
Gjenbruk versus deponering
Hilde Valved
Bruk av lett forurenset betong
•
•
•
•
Hvorfor jobber vi med dette?
Hva gjør vi?
Hva sier regelverket?
Erfaringer fra saksbehandling
Hvorfor jobber vi med dette?
Bakgrunn
•
•
•
•
•
Mål i rammedirektivet om 70 % materialgjenvinning av bygg- og
anleggsavfall innen 2020
Årlig genereres det ca 700 000 tonn betong
Redusere behovet for å utvinne steinmasser, eller andre masser,
som betongen kan erstatte
Unngå feiltolkning av regelverket
PCB-mengder fordelt på konsentrasjoner og mengden
forurenset betong fordelt på konsentrasjoner
Hvorfor jobber vi med dette?
Konsentrasjoner og mengder av PCB i bygningsmasser
Mill tonn
betong 16
Tonn PCB
90
80
14
70
12
60
10
8
6
2/3 betong
3 % PCB-total
50
1/3 betong
97 % PCB-total
Betongmengde (mill tonn)
40
30
4
1 mg/kg
PCB-7
2
20
10
0
0
0,01-0,1
0,1-1
1-5
5-10
10-50
> 50
Målte konsentrasjoner av PCB-7 i maling/puss
Ca 100 tonn PCB-total i maling og murpuss i betongfasader (NGU)
Ca 40 millioner tonn PCB-forurenset betong i stående bygningsmasse
Tall som brukes i dette foredraget er usikre
PCB-mengde (tonn)
Hvorfor jobber vi med dette?
Mål
Gjenvinne mer betong, men samtidig være restriktive med
spredning av miljøgifter
Hva gjør vi?
Noe av det vi har gjort
•
•
•
Vi har undersøkt hvordan mengder av PCB er fordelt på
konsentrasjoner (Norconsult)
Workshop
Vi har gjennomført modelleringer av utlekking av PCB og
tungmetaller ved ulike scenarioer for bruk av betong (SINTEF
Byggforsk)
Hva gjør vi?
SINTEF-rapport: Utlekking av PCB og tungmetaller
•
Påvirker utlekkingen:
- nedbør
- tildekking
- bunn
- temperatur
- partikkelstørrelser
- aldring
- pH
•
3 ulike scenarioer:
- bærelag eller forsterkningslag under asfaltdekke på gang- og sykkelveg
- forsterkningslag under asfaltdekke på parkeringsplass
- terrengregulering
Hva gjør vi?
Resultater
•
•
•
•
Det er mindre utlekking av miljøgifter fra betong enn fra jord
(betongen holder bedre på miljøgiftene)
Akseptabel utlekking varierer mye etter hvilke parametere som
brukes i modellen
Kan akseptere høyere konsentrasjoner av miljøgifter til bruk
under asfaltdekke enn til terrengregulering
Høyere konsentrasjoner av enkelte tungmetaller og PCB enn
normverdiene til dedikerte bruksformål
Hva gjør vi?
Betraktninger i arbeidet med et faktaark
•
•
•
•
•
•
•
•
Beskrivelse av enkelte tiltak som vi har vurdert ikke vil medføre
nevneverdig forurensning
Ikke uttømmende
Nødvendig med miljøkartlegging
Forskjell på tungmetaller og PCB
Veiledende, avfallsleverandør sammen med grunneier er
ansvarlige
Til bruk under asfaltdekt vei
Forutsetning om prøvetaking i malingssjiktet før rivning av
bygget
Viktig å vurdere totale mengder, ikke bare konsentrasjoner
Hva gjør vi?
Normverdier og farlig avfallsgrenser
Parameter
Normverdi (mg/kg)
Farlig avfall (mg/kg)
As
8
1 000
Cd
1,5
1 000
Cu
100
25 000
Cr
50
25 000
Ni
60
25 000
Pb
60
2 500
Zn
200
25 000
∑PCB7
0,01
50
Hva sier regelverket?
Forurensningsloven
Næringsavfall skal i utgangspunktet bringes til lovlig avfallsanlegg, jf.
forurensningsloven § 32
 men åpner for gjenvinning eller brukes på annen (nyttig) måte
 må ikke være i strid med forurensningsforbudet og forsøplingsforbudet
Hva sier regelverket?
Forurensningsloven
Utgangspunktet i forurensningsloven er at det er forbudt å ha, gjøre eller
sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning, jf.
forurensningsloven § 7 første ledd. Med mindre det:
- gis tillatelse
 kan få tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 11 første ledd
- ikke medfører nevneverdig forurensning
 kan finne sted uten tillatelse, jf. forurensningsloven § 8 tredje ledd
- er tillatt direkte gjennom forskrift
Erfaringer
Erfaringer fra saksbehandling
•
•
•
•
•
Prøver fra fraksjoner av bygget før rivning versus prøver fra en
knust betonghaug
Hvem bør søke?
Bruk av gjennomsnittskonsentrasjoner
Mangel på estimering av totalmengder
Myrområde vil påvirke utlekking

similar documents