Sammenhenger mellom språk, kognisjon og bruk av ASK

Report
Tilpasset undervisning:
Sammenhenger mellom språk,
kognisjon og bruk av ASK.
Kristine Stadskleiv, OUS/UiO
Psykologspesialist og stipendiat
[email protected]
1
Tema
• Kommunikasjon og språk
• Kognisjon og eksekutiv fungering
• Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
– barn som bruker hjulpet kommunikasjon
• Becoming an aided communicator (BAC)
=> «language for action»
• Tilpasset undervisning ≈ tilrettelegging av miljø
2
Eksekutiv fungering
• Et psykologisk konstrukt definert som et sett med sammensatte
høyereordens kognitive ferdighet som er nødvendig for målrettet aktivitet
– Planlegging; evnen til å etablere en sekvens med undermål for å oppnå
et større, forhåndsbestemt, mål
– Monitorering/oppdatering; konstant overvåking av oppgaver, med
raske skifter mellom innhold som legges til og forsvinner fra
arbeidshukommelsen
– Arbeidshukommelse; den delen av hukommelsessystemet som holder
på informasjon, midlertidig, mens mentale operasjoner pågår
– Skifting; raskt å kunne veksle mellom oppgaver
– Inhibisjon; overkjøre “automatiske” atferder når de ikke er passende
• Involverer bevisst kontroll av handling og tanke
(Anderson, 2008; Benson et al., 2013; Doebel and Zelazo, 2013; Eysenck and Keane, 1990; Hudson
and Farran, 2011; Hitch and Towse, 1995; Miyake and Friedman, 2012; Stuss, 1992; Usai et al.,
2013; Wiebe et al., 2008; Willoughby and Blair, 2011)
Eksekutive funksjoner og språk
• Luria (1961) og Vygotsky (1986):
– Et barns private tale hjelper det løse vanskelige oppgaver
– Tale antar derfor en dirigerende og planleggende funksjon, og
bidrar til å regulere atferd
– Privat tale ble ansett som en forløper for indre tale, som igjen
ble ansett som et instrument for tankeprosessen
• Evnen til å verbalisere og navngi gjenstander støtter utføringen av
eksekutive oppgaver (Landry et al., 2012; Doebel and Zelazo, 2013;
Miyake et al., 2004)
Alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK)
• ASK er språk som ikke er en persons egen tale
• Vanligste former for ASK er
– Håndtegn (manuelle tegn)
– Grafiske symboler (foto, piktogram, PCS, Bliss): Hjulpet
kommunikasjon
– Skrift
• Ulike behov for ASK og skiller derfor mellom
– Alternativ kommunikasjon
• ASK-brukergruppe: Uttrykksmiddelgruppen
– Supplerende kommunikasjon
(von Tetzchner, 2002)
Eksempler på hjulpet kommunikasjons hjelpemidler for barn i
uttrykksmiddelgruppen
6
Barn med omfattende tale- og bevegelsesvansker
• Ute av stand til eller svært begrenset mulighet til å håndtere
gjenstander
• Ute av stand til å handle direkte på den fysiske verden; å
utføre de bevegelsene som er nødvendige for å nå et mål
• Språk er ofte deres beste egenskap
 Handler i verden gjennom språk
 Bruk av hjulpet kommunikasjon forutsetter eksekutiv
fungering
Eksekutiv fungering hos barn som
bruker hjulpet kommunikasjon
• Å konstruere setninger med hjulpet kommunikasjon krever
navigering gjennom en kommunikasjonsbok
– Evnen til å planlegge ytringen (hvilke symboler man vil benytte,
hvor disse finnes, hvilken rekkefølge de skal presenteres i etc.)
– Monitorering av progresjon
– Unngåelse av unødvendige søk gjennom bokens hierarkiske
system; viktig da bruk av hjulpet kommunikasjon er tidkrevende
• Få nevropsykologiske studier av barnegruppen
(Oxley, 2003; Murray and Goldbart, 2011; Thistle and Wilkinson, 2013
Light and Lindsay, 1991; Ratcliff, 1994; Oxley and Norris, 2000)
«Becoming an aided communicator»
• «BAC. Becoming an aided communicator: Aided language skills in
children aged 5-15 years – a multi-site and cross-cultural
investigation»
• Internasjonalt prosjekt: 16 land/20 steder
• Leder: Professor Stephen von Tetzchner, UiO
• Studien inkluderer en rekke ulike oppgaver som undersøker
forståelse, uttrykksevne og kommunikasjon, samt formell utredning
av kognisjon og språk
• Barn som bruker hjulpet kommunikasjon løser
kommunikasjonsoppgaver sammen med venner, foreldre og lærere
• Utførelsen til barna sammenlignes med hvordan jevnaldrende
matchet for alder og kjønn utfører tilsvarende oppgaver
9
BAC oppgaver
• Delstudie: «Investigating exectuive functions in children with severe
speech and movement disorders using structured tasks»
• 29 barn som bruker hjulpet kommunikasjon og 27 barn som bruker tale
• Fra Norge, Canada, Nederland, Sverige og Tyskland
• BAC Construction
– Barnet beskriver en modell
– Modellen er skjult for kommunikasjonspartner (foreldre, lærere,
venner), som også har en mengde gjenstander å velge mellom
– Partneres oppgave er, basert på barnets instruksjoner, å konstruere
en tilsvarende figur som modellen
• BAC Description without naming
– Barnet beskriver en avbildet gjenstand på en slik måte at
kommunikasjonspartner kan gjette hva det er bilde av
– Barnet får instruksjon om at det ikke får navngi gjenstanden
10
Eksempel på BAC-construction
Partners
gjenstander
Barnets
modell
11
Eksempel på “BAC-description”
12
Forskningspørsmål
Barn som bruker hjulpet kommunikasjon vs tale
Barn som bruker hjulpet kommunikasjon forventes å ha mer utfordringer
med oppgavene ettersom bruk av hjulpet kommunikasjon stiller doble
krav til eksekutive funksjoner
Språk og kognisjon
Det er en sammenheng mellom språkforståelse og ekspressive språklige
ferdigheter og kognitive ferdigheter
13
Oppgave
Mål
BAC
Planlegging
Construction
Kategorier
Vanskelig å avgjøre om barnet har en plan
Ingen tegn på at barnet har en plan
Barnets plan utvikles gjennom løsningen av oppgaven
Tydelig plan fra starten av oppgaven
Skårer
0
1
2
3
Monitorering Differansen mellom spesifisiteten på barnets ytring ved
starten og slutten av oppgaven
(spesifitetsskåre 1-5)
BAC
Description
Impulsivitet
Items the child names, contrary to instruction
0-1
Oppgaver og variabler
ASK
Tale
Mean (SD)
Mean (SD)
t
p
BAC CONSTRUCTION
Korrekt konstruerte modeller (%) (N=28, 27)
64.7 (34.1)
92.6 (10.1)
-4.147 .000*
419.6 (251.7)
88.2 (51.7)
6.808 .000*
2.5 (0.5)
2.8 (0.2)
-3.353 .002*
Gjenstander (N=27, 27)
0.58 (0.29)
0.90 (0.10)
-5.384 .000*
Attributter (N=27, 27)
1.01 (0.51)
1.67 (0.55)
-4.665 .000*
Spesifisitet (starten av oppgaven) (N=27, 27)
2.2 (0.6)
3.2 (0.5)
-6.575 .000*
Spesifisitet (slutten av oppgaven) (N=27, 27)
2.6 (0.7)
3.5 (0.5)
-6.029 .000*
Monitorering (N= 28, 27)
0.4 (0.2)
0.3 (0.3)
Korrekt gjettede bilder (%) (N=27, 22)
65.1 (28.7)
96.7 (7.4)
-5.517 .000*
Impulsivitet (%) (N=27, 25)
14.6 (23.9)
1.6 (4.4)
2.793 .009*
Tid (sek) (N=26,27)
Planlegging (N=27, 27)
0.693
.491
BAC DESCRIPTION
ASK
Tale
Begge gruppene
Korrekt løste oppgaver
Korrekt løste oppgaver
Korrekt løste oppgaver
BAC
Construction
BAC
Description
BAC
Construction
BAC
Description
BAC
Construction
BAC
Description
Monitorering
.64**
.16
.37
-.46*
.26
.08
.19
-.34
.54**
.05
.42**
-.38**
Impulsivitet
-.34
-.63**
-.42*
-.88**
-.39**
-.69**
Planlegging
ASK
Tale
Begge gruppene
Språklig fungering – forståelse* og uttrykksevne’
Forståelse
Uttrykk
Forståelse
Uttrykk
Forståelse
Uttrykk
Planlegging
.40*
.60**
-.30
.38
.38*
.54**
Monitorering
.09
.03
-.33
.07
.09
.05
Impulsivitet
-.13
-.26
.22
.21
-.21
-.33
*undersøkt med TROG-2
‘ undersøkt med BAC naming
Language for action!
• Både barn som bruker hjulpet kommunikasjon og barn som bruker tale løste
flesteparten av oppgavene i BAC Description og BAC Construction.
• Barn som bruker hjulpet kommunikasjon er i stand til å:
– Planlegge, utføre og monitorere instruksjoner slik at de får
kommunikasjonspartnere til å utføre nødvendige fysiske handlinger
– Beskrive gjenstander på en slik måte at partnere, som ikke kan se
gjenstanden, likevel forstår hva slags gjenstand det er.
• Språk kan kompensere for de manglende motoriske ferdighetene som er
nødvendige for å handle direkte i verden
• Var mer krevende for barna som brukte hjulpet kommunikasjon (tid og
innsats)
 Impliserer en kontinuerlig bruk av eksekutive ressurser
Handlerhjulpet
 Planlegging var signifikant relatert til resultatet; barna som brukte
kommunikasjon virket å ha en mindre klar plan fra starten avdet om
erfaring?
18
Konklusjon; språkets rolle
•
•
•
Positive og signifikante korrelasjoner mellom
– planlegging og språkforståelse
– planlegging og ekspressive språklige ferdigheter
Barn som bruker tale kan lettere korrigere misforståelser når de overvåker
konstruksjonsprosessen
– Det koster mindre å produsere ytringer med tale enn med hjulpet kommunikasjon
– Barn som brukte hjulpet kommunikasjon; ga mer upresis informasjon i starten og la
så til nødvendig informasjon om de så at det var behov for det
– Barn som brukte tale: Ga presis nok informasjon på starten, men la likevel til
informasjon underveis når det observerte hvordan partneren løste oppgaven
Bruk av symboler, og ikke skrift, som hjulpet kommunikasjon: Flere impulsive feil
– Har et gitt, men begrenset, vokabular å uttrykke seg ut fra
– Hvert symbol må ha en videre betydning enn det korresponderende talte ordet
– Er vant til at kommunikasjon er en samkonstruksjonsprosess; barnet gir ett eller
noen få nøkkelord og forventer så at kommunikasjonspartner bistår i å fullføre
ytringen
(von Tetzchner and Martinsen, 2000; Brekke and von Tetzchner, 2003).
Transaksjonsmodellen
• Legger vekt på miljøets “plastisitet”
– Voksne endres også som følge av samspill over tid med barnet
• Legger vekt på barnet som aktivt bidragende til sin egen utvikling
– Barnet er ikke bare en passiv mottaker
– Barnet er med på å forme sitt miljø
• Ved atypisk utvikling:
– Viktig å ikke bare se på hva slags eventuelle vansker barnet
måtte ha
– Se på samspillet mellom barnet og miljøet
=> Hvordan tilrettelegge for mest mulig utviklingsfremmende miljø?
20
Tilpasset undervisning ≈ tilrettelegging av miljø
• Hvordan kan vi gi barna muligheter for et rikt og nyansert språk slik at
barn som ikke har motoriske forutsetninger for å selv «handle i verden»
kan handle gjennom å bruke språket til å få andre til å handle for dem
• Hvordan kan vi tilrettelegge for at barna får bruke sin sterkeste side –
språket – til å utforske, erfare og påvirke?
• Hvordan kan vi tilrettelegge for at barn som ikke selv kan oppsøke
erfaringer og undersøke omverdenen kan få disse erfaringene på annen
måte?
– Ta med på opplevelser
– La kjenne på, erfare, utforske
– Delta i lek – også konstruksjonslek – med jevnaldrende
• Hvordan må kommunikasjonshjelpemidlene være utformet for å være
lettest mulig å navigere i; slik at barna i størst mulig grad kan bruke sine
kognitive ressurser på oppgaveløsning og ikke på å planlegge
kommunikasjon?
21
Takk!
• Til alle barn og foreldre som har deltatt i prosjektet
• Til kollegaer i BAC-prosjektet, og spesielt til medforfattere på
studien:
– Stephen von Tetzchner
– Beata Batorowicz
– Hans van Balkom
– Annika Dahlgren-Sandberg
– Gregor Renner
• Til mine veiledere Stephen von Tetzchner og Reidun Jahnsen
22

similar documents