Informationsmöte av Språkservice Sverige AB

Report
2012
Skåne
Kort information
av och om
Språkservice Sverige AB
2012
Skåne
Pirkko T Kyllönen
Tel 040-28 62 27
[email protected]
Tolketikens 3 huvudregler
2012
Skåne
1. Neutralitet och opartiskhet
”En tolk skall förhålla sig neutral till de parter
han tolkar för och i de frågor samtalet gäller.
En tolk är skyldig att i sin egenskap av tolk
hålla inne med sina egna åsikter och
värderingar rörande de personer eller frågor
han möter.”
(Ur Tolkkunskap)
Tolketikens 3 huvudregler
2012
Skåne
2. Skyldighet att iaktta gällande jävsregler
släktingar och vänner till ena parten
lojalitet till landsmän på bekostnad av yrkesetiken
ovänskap till en part
ekonomiskt beroende
starka känsloförbindelser
politiskt frändskap eller fiendeskap kan göra tolken
jävig.
Om jäv föreligger är tolken alltid skyldig att tala
om att han är jävig.
Tolketikens 3 huvudregler
2012
Skåne
3. Tystnadsplikt
”En tolk får inte obehörigen berätta om det han erfarit
under eller i samband med ett tolkuppdrag.
Tystnadsplikten gäller även gentemot uppdragsgivare
eller tolkförmedlare. Tystnadsplikt bortfaller endast om
anmälningsskyldighet föreskrivits i lag, i vissa fall när
man vittnar inför domstol, eller om den person till vars
förmån tystnadsplikten gäller medger att
tystnadsplikten bryts.”
(Ur Tolkkunskap)
Att tänka på vid tolkning
•
•
•
•
•
•
•
•
Tänk på tidsåtgången
Tänk på placeringen
Ge tolken tid att presentera sig
Tala entydigt och konkret
Låt tolken avsluta sina meningar
Undvik dialektalord och metaforer
Ställ kontrollfrågor
OBS! tolken ska bara vara expert i
språkfrågan!
2012
Skåne
Att tänka på vid telefontolkning
2012
Skåne
• Kontrollera ljudet och att språket/dialekten är
rätt
• Presentera de närvarande
• Be tolken att presentera sig
• Tala högt och tydligt
• Tänk på att inte tala samtidigt
• Tala om vad som händer i rummet
• Avsluta med att stämma av tiden med tolken
Om telefontolkning
• Region Skånes uttalade mål: 40 % av all
tolkning ska ske genom telefon:
•
•
•
•
Bättre tillgång till kompetensen i hela landet
Inga kostnader för tolkens resor
Miljöaspekten
Sekretessaspekten
2012
Skåne

similar documents