Inledningen av Kalla Kriget

Report
Uppdelningen
av Tyskland
Fotbolls VM 1974
 Jalta konferensen i februari 1945
• Deltagare: Churchill, Roosevelt och Stalin
• Överenskommelsen:
1. fria val i det då ockuperade Polen,
2. att Nazityskland skulle delas in i fyra
ockupationszoner
3. Sovjet skulle hjälpa USA i kampen mot Japan.
• Problemet:
1. Sovjet ville att regeringen i Lublin (kontrollerad av
Sovjet) skulle bli Polens lagliga regering och inte
exilregeringen i London.

Potsdamkonferensen den 15 juli till 2 augusti
1945
• Deltagare: Churchill, Truman (ny president), Stalin
• De fem D:na – Denazifiering, Demilitarisering,
Demokratisering, Demontage, Decentralisering.
• Överenskommelse:
 Polens nya gränser – Oder – Neisselinjen och Curzonlinjen
• Problem:
 Innan mötet i Potsdam meddelade Molotov att valen i Polen
skulle hållas i sovjetisk stil, d v s med representanter utvalda
av Sovjet
 Truman ville demobilarisera snabbt efter kriget mot Japan
och i den amerikanska kongressen ville man gå tillbaka till
isolationspolitiken
• Lösningen:
 Gå med på Sovjets krav för att slippa väpnad konflikt…
 Under
hösten och vintern 1946
installerades Sovjetvänliga regeringar i
Polen, Ungern, Rumänien och Bulgarien
 Sovjet försökte även bli kvar på
Bornholm, men tvingades lämna ön
 Under hösten 1946 utropas de nya
folkrepublikerna Rumänien och
Bulgarien
 USA väljer att byta politik och inte längre
titta på
HARRY S TRUMAN


Den 12 mars 1947
framträdde Truman inför
kongressen där han
begärde 400 miljoner
dollar i stöd åt
Grekland och Turkiet
Han presenterade
också Trumandoktrinen
där han ansåg det vara
USA:s plikt att hjälpa
nationer att stå emot
utländsk aggression och
ockupation.
GEORGE C MARSHALL





Den europeiska ekonomin hade haft
väldigt svårt att återhämta sig och
USA befarade att den ekonomiska
nöden skulle orsaka politisk
instabilitet i länder som Frankrike och
Italien.
Den 5 juni 1947 talade USA:s
utrikesminister Marshall
vid Harvard och presenterade
Marshallplanen för att ge ekonomiskt
stöd åt länderna i Europa
Efter ett planeringsmöte i Paris i juni
1947 stod det dock klart att länderna i
Östeuropa inte skulle ta emot hjälpen
Den 3 juli kallade Molotov planen för
"en otillåten inblandning i de
europeiska ländernas
angelägenheter”
Under 1948-1952 kostade
Marshallhjälpen 11,8 miljarder dollar.
USA



Ett starkt Europa att handla
med en stark allierad i
Västtyskland
Hindra ett nytt sovjetiskt
imperium – skapa balans
Hindra Sovjet att kräva ett
ekonomiskt
krigsskadestånd av
Tyskland för att förhindra
en ny Versaillesfred
CCCP



Skapa en buffertzon mot
Tyskland och därmed
förhindra framtida krig
När krigsskadeståndet
nekades svarade Stalin
med att bilda staten DDR
1948
Var i behov av tillgången
till världshaven –
påtryckningar mot Turkiet
 Varade
mellan den 24 juni 1948 till 12 maj
1949
 Detta var Sovjets svar på bildandet av
Västtyskland och införandet av D-marken
som valuta
 Sovjet spärrade av vägarna till Västberlin
 USA svarade med en ”luftbro” – flygplan
fraktade livsmedel, kläder och bränsle
 Totalt fraktades ca 7000 ton per dag och
under det första halvåret flögs ca 55
miljoner kilometer
50- talet: Koreakriget, Suezkonflikten
 60- talet: Kongokrisen, Kubakrisen, Berlinmuren,
Vietnamkriget, ”Dominoteorin”, Pragvåren
 70- talet: Div konflikter på den Afrikanska
kontinenten, ”Avspänningspolitiken”
 80- talet: Afghansk-Sovjetiska kriget, SDI
(Strategic Defense Initiativ), Berlinmurens fall
 90- talet: Jugoslaviens fall, Sovjetunionens fall,
Tjeckoslovakiens fall
 … och många, många fler som vi går igenom vid
ett senare tillfälle!


similar documents