PowerPoint-presentasjon

Report
OLF skatteseminar 2011
Aktuelle saker v/ Arne Messmer
Oversikt – aktuelle saker
Saker på høring
• Forskrift om opplysningsplikt knyttet til realisasjon av naturgass
• Endring i § 10 forskriften
• Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt
Innspill/forslag oversendt FIN/Samferdselsdept/Statnett
•
•
•
•
•
•
•
2
Behandling av norsk gasseksport med ny CO2 – avgift
Klage på vedtak om sentralnett-tariffen for 2010
Kostnadselementer knyttet til kontinentalsokkelflygningene
Subsidiæransvar ved salg av lisenser – skattemessige avklaringer
Beregning av rente på skattebetalinger
Kalkulering av gjennomsnittlig rentebærende gjeld
Geografisk virkeområde for petroleumsskatteloven
Aktuelle saker - § 10 forskriften
Endring i § 10 forskriften:
• Forskriften utvides til å omfatte flere transaksjonstyper
• Justering av redegjøringsbestemmelsen
• Partene i en transaksjon må være stiftet før skattemessig effektiv
dato for overdragelsen
• Ved overdragelse av særskattepliktig virksomhet skal overdragende
selskap oppløses innen utgangen av året etter effektiv dato
Hørings kommentarer fra OLF:
• Positivt å omfatte flere transaksjoner – men bør være rom for avvik
• Selskaper som er part i en transaksjon må kunne skattemessig
tilordnes inntekter eller kostnader med virkning forut for faktisk
stiftelsestidspunkt når selskapet er stiftet som følge av den
gjennomførte overdragelsen
3
Aktuelle saker - § 10 forskriften
• Behov for eget punkt om andeler i tillatelser som tvangsoverdras
med hjemmel i samarbeidsavtalen artikkel 9
• OLF vil anbefale at krav om selskap som har overdratt sin
særskattepliktige virksomhet må oppløses innen utgangen av året
etter effektiv dato ikke tas inn i forskriften
•
•
•
•
Landvirksomhet er ikke omfattet av forskriften
Forholdet knyttet til subsidiæransvaret
Utbetaling av fremførbart underskudd – tidshorisont
Problemstillinger for utenlandsk eierselskap
• Vederlagsfri overdragelse av andel foreslås også omfattet av
forskriften
• Siktemål at overdragelser i størst mulig grad kan gis med grunnlag i
§ 10 forskriften – anmoder om større fleksibilitet til å akseptere
avvikende forhold til standardreglene der dette er begrunnet i
kommersielle forhold
4
Aktuelle saker – eiendomsskatt
Forhold knyttet til eiendomsskatt:
5
Aktuelle saker - eiendomsskatt
Utskrivning av eiendomsskatt:
• Utgangspunkt; gjeldende saksbehandlingsregler for eiendomsskatt
er mangelfulle
• Forvaltningslovens regler skal i hovedsak gjelde
• Klage over eiendomsskatt som gjelder annet enn verdsettelse skal
gå til fylkesmannen. Klage over takseringen skal fortsatt gå til
kommunal nemnd
• Lovteknisk opprydding
Hørings kommentarer fra OLF:
• Positivt at forvaltningslovens regler skal gjelde i hovedsak
• Habilitet; Den sakkyndige er som regel den samme for
overtakstnemnda som for takstnemnda dersom taksten påklages 
bruk av fylkesnemnd
6
Aktuelle saker – eiendomsskatt
• Bruk av takstmann burde være obligatorisk ved taksering av store
og komplekse anlegg
• Taushetsplikten; Ligningsloven bør gjelde – Forvaltningsloven har
”mildere” bestemmelse
• Begrunnelse for vedtak skal kommentere alle anførsler som er tatt
opp av skatteyter
• Mulighet for kommunen til å reise søksmål mot ”leiaren i
klagenemnda” - kan resultere i at en eiedomskattetakst oppheves
til skade for skatteyter uten at skatteyter har vært part i saken
• Ser ikke noen grunn til å opprettholde bestemmelse om summarisk
oppregulering
7
Aktuelle saker – CO2 avgift på naturgass og LPG
Behandling av norsk gasseksport med ny CO2-avgift
• CO2 avgift er miljømessig begrunnet – redusere utslipp
• Avgiften ble 1. sept 2010 utvidet til også å gjelde naturgass og LPG
• Hvem er avgiftspliktige
• Kun produsenter plikter å la seg registrere, importører kan
• Når oppstår avgiftsplikt
• Ved uttak fra en registrert virksomhets godkjente lokale eller ved innførsel
• For importør som ikke er registrert – alltid ved innførsel
• Fritak for gass som utføres til utlandet
• Minstekrav til utførsel (150 kg LPG / 300 Sm3 naturgass)
• Med utførsel menes utførsel av varer fra Norge til en annen stats
landterritorium. Varen må mao ha en mottaker i et annet land. Utførsel til
et annet lands kontinentalsokkel omfattes ikke av fritaket
8
Aktuelle saker – CO2 avgift på naturgass og LPG
Innspill fra OLF:
• OLF - ikke høringsinstans for forskriftsutkast
• Enkelte medlemsbedrifter innga høringssvar men dette berørte kun
bruk av gassprodukter innenlands
• Spørsmål knyttet til ilandføring, prosessering og eksport fra
sokkelen kan ikke ses å ha vært utredet
• Ilandføring
•
Lagerregnskap?
• Prosessering
•
•
•
Handel og eksport
•
•
9
Hvem kan anses som ”produsent”?
Et regelverk tilpasset gass?
Parter som driver med handel av gass kan være avskåret fra registrering
Gjennomføring av refusjonsordning
Aktuelle saker – CO2 avgift på naturgass og LPG
•
Forslag til løsninger:
•
•
•
•
10
Gass som endelig eksporteres omsettes uten at det kreves registrering
og rapportering
Gass som tas ut for bruk i Norge rapporteres
Det gis adgang for operatør av prosessanlegg til å la seg registrere som
”produsent”
FIN har bedt TAD om uttalelse i saken
Aktuelle saker
Klage på vedtak om sentralnett-tariffen for 2010
• Statnett har for 2010 valgt å fjerne petroleumsrelatert virksomhet
fra forbruksgruppen kraftintensiv industri
• Økt nettleie med opptil 100% og utgjør 15-30 mill alene for 2010
• NVE har gitt medhold i klage – Statnett anket til OED
Avgifter knyttet til kontinentalsokkelflygningene
• Start-avgift opptil 4 ganger høyere enn for annen sivil luftfart
• Redegjørelse for Underveisavgiften gitt – ønsker samme
redegjørelse for Start-avgift
• På nåværende tidspunkt ønsker Avinor ikke å redegjøre
• Start-avgift i strid med EU-forordninger
• Saken er tatt opp med Samferdselsdepartementet
11

similar documents