Internasjonal diakoni i lys av troens tre artikler

Report
Internasjonal diakoni i lys av
troens tre artikler
Kjell Nordstokke
Trinitarisk diakoni
• Tradisjonelt knyttes diakonien til én av troens
artikler:
• Pietismen: det personlige kall om å følge Jesus og
hans eksempel. Den ydmyke tjenesten.
• Luthersk kallsetikk: Tjeneste på skapelsens plan.
Forvalter-oppdraget. Det alminnelige kall til
nestekjærlig handling.
• Kirkefokusert: Diakoni som kjennetegn på
menighetens liv. Nattverden konstituerer.
Drøfting: Hva er styrken og svakheten ved disse tre
modellene?
Trinitarisk diakoni - 2
• Vanskelig å skille markant mellom skapelsens
og frelsens plan.
• Jesu diakoni skjedde i det offentlige rom
• Sendelsen (misjon) til hele verden rommer en
diakonal dimensjon
• Skifte av fokus:
 Fra person til fellesskap
 Fra kirke (ordning/struktur) til sendelse
 Fra ydmyk tjeneste til myndig oppdrag
Diakoni i lys av skapelsen - 1
• Guds skaperverk som creatio continua. Skapelsens
telos, den evige sabbatsfred
• Alt tilhører Gud (Salme 24, 1-2), ingen del av
virkeligheten er bare sekulær, men inkludert i Guds
skapervilje
• Alt og alle er gjenstand for Guds omsorg, “dignified” av
skapelsens mål: “det var godt” (1 Mos 1)
• Mennesket skapt i Guds bilde, “svært godt”, “kronet
med herlighet og ære” (Salme 8, 5)
• Det kristne menneskesynet er realistisk, ser både
menneskets storhet og sårbarhet – Adam skapt av støv
(1 Mos 2, 7)
Diakoni i lys av skapelsen - 2
• Diakonia er medvirkning i Guds fortsatte
skapergjerning: å fremme skapelsens kvaliteter.
Forvalteroppdraget (1 Mos 2, 15)
• Synd: opprør mot Guds skaperordning og brudd
av relasjoner. Guds fortsatte omsorg etter
syndefallet (1 Mos 3, 21; 4, 15).
• Diakoni som kall til å motstå ondskapens krefter
og til å helbrede brutte relasjoner
• Det kristne samfunnsynet. Paktsrelasjonen sikrer
rettferd og fred (Salme 85, 10-14; 72, 1-4)
• Diakonien har som oppgave å fremme et godt
samfunn. Saligprisningene (Matt 5,1-12)
Jesu diakonale tjeneste - 1
Synoptikernes
framstilling av Jesu liv:
1. Virke i Galilea
2. Disippelundervisning i
områdene i nord
3. Opp til Jerusalem
4. Jerusalem: Jesu død
og oppstandelse
Jesu diakonale tjeneste - 2
• Samtalen med disiplene om å tjene (Mark 10,
35-45)
• Fyrstene undertrykker, styrer med hard hånd.
«Slik er det ikke blant dere»
• Den som vil være stor … skal være tjener.
Inversjonsprinsipp
• Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som
løsepenge for mange
Jesu diakonale tjeneste - 3
• Menneskesønnen sendelse tolket i lys av
Jesajas profeti om Herrens lidende tjener
• Oppdraget er å være sendt til det lave og
forkomne
• Oppdraget har som mål å forløse og inkludere,
cf Luk 22, 27
Jesu diakonale tjeneste - 4
Inkarnatorisk diakoni
• Sosialt nærværende i periferien
• Vandret omkring
• Sensitiv – brukte alle sansene
• Profetisk nærvær – talte de svakes sak
• Forkynte Guds rike – åpnet nye perspektiv
• Handlet – helbredet, inkluderte, myndiggjorde
Jesu diakonale tjeneste - 5
• Det hvor Jesus er i sin sendelse, kalles også
disiplene til å være
• «Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg
er, skal også min tjener være. Den som tjener
meg, skal min Far gi ære» (Joh 12, 26)
• Fotvaskelsen: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal
elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal
dere elske hverandre» (Joh 13, 34)
• Sendelsen: «Som Far har sendt meg, sender jeg
dere» (Joh 20,21)
Jesu diakonale tjeneste - 6
• Ydmyk og myndig
• «tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik»
(Fil 2, 7)
• Messiansk myndighet (eksousia)
• «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet!»
(Mark 1, 27)
• «de var slått av undring over hans lære, for han
talte med myndighet» (Luk 4, 32)
• «alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli
Guds barn» (Joh 1, 12)
Helligånden i diakonalt perspektiv - 1
• Helligånden som Livgiveren. (1 Mos 1 ,2)
• Adam ble gitt livspust, et tegn på forbindelsen med
Livgiveren (Ånden og ånden)
• Livet er hellig og skal beskyttes - et diakonalt ansvar
• Ånden myndiggjorde Jesus til hans messianske gjerning
(Luk 4, 18-19)
• Jesus lovet disiplene Ånden som paracletos: advokat,
hjelper, rådgiver, trøster, sannhetsvitne (Joh 14, 1617.26; 15, 26-27; 16, 7)
• På pinsedag myndiggjorde (Apg 1, 8; 2, 1-4) Ånden
disiplene til å vitne om “Guds storverk” (Apg 2, 11) og
til oppdraget Kristus hadde gitt dem
Helligånden i diakonalt perspektiv - 2
• Dåpen: Ånden inkluderer og myndiggjør til nytt liv i Kristus, til å
være salt og lys I verden
• Ånden skaper og helliger fellesskap. Nattverden: gjensidig
inklusjon, tilgivelse, forsoning, “dignification” og
“empowerment”
• Diakonal spiritualitet: Ora et labora – bønn og arbeid. Betinget
av bildet av Gud, av nesten, og av seg selv.
• Diakoni i forvandlingens og forsoningens Ånd , “of go-between,
of creative imagination and of being a pathfinder”
• Håpets Ånd: gir mot til en alternativ forståelse av virkeligheten
og til alternativ handling (Rom 12, 1-2)
• Den Treenige Gud åpenbart som evig kjærlighet og sendelse

similar documents