Utvärdering av Boråsmodellen

Report
Utvärdering av Boråsmodellen
Syfte: undersöka hur modellen fungerat utifrån
intentionerna ur bibliotekets och utbildningarnas
perspektiv
Rektor beslutade genom ett top-down- beslut 2009 om att en
modell för IK-undervisning skulle införas vid Högskolan i Borås
efter fem år utvärderades den.
Ansvariga vid biblioteket och utbildningarna intervjuades, liksom
representanter för tre andra lärosätesbiblioteks IK-undervisning.
Totalt 30 personer. Dokumentstudier ingick , liksom relaterad
forskning.
Slutsatser och resultat
• Flertalet anser att beslutet om införandet av
Boråsmodellen har stärkt och tydliggjort betydelsen av IKkompetens vid HB
• Behovet av IK-undervisning varierar liksom kunskap om,
synen på och betydelsen av den
• Undervisningen har anpassats/skräddarsytts i högre grad
utifrån utbildningarnas olika behov
• Modellen används i olika grad och på olika vis
• Kommunikationen och samarbetet har stärkts mellan
bibliotek och utbildningarna, samt ambitionsnivån har höjts
• För bibliotekets del har modellen inneburit tydligare
struktur och en högre grad av legitimitet
Boråsmodellens svårigheter/svagheter
• Studenter och lärares har varierande förkunskaper och
intresse av IK-undervisning
• Alltför stora studentgrupper och samläsning innebär
problem
• Vissa oklarheter finns angående ansvarsfördelning för olika
delar av IK-undervisningen och för vad som händer mellan
momenten, vem har ansvar för vad, samt att det är för
långt mellan IK-undervisningstillfällena
• Otydliga kurs- och examensmål samt brister i studenters
sökarbetsuppgifter, egna litteratursökningar, källkritik, samt
forskningsanknytning
• Svårigheter att säkerställa progression i IK-momenten
Utvecklingsmöjligheter
• Förstärka ämnesanknytningen och
professionsanknytningen ytterligare
• Förstärka kunskapen om och betydelsen av IK-/MIKundervisning hos lärare och studenter
• Förbättra kontinuiteten och systematisera
utvärderingarna av IK-undervisning.
• Modernisera undervisningen och dess pedagogik, stärk
anknytningen till forskningen. Stärk progressionen
• Förtydliga ansvarsfördelningen av moment och mellan
kurstillfällena. Likaså betygskriterierna
• Utöka Borås-modellen till att omfatta även avancerad
nivå och forskarutbildning
Jämförelse med andra lärosäten
• Unikt med HB:s top-down beslut (andra lärosäten har beslut
om undervisningsnivåer/tillfällen, riktlinjer och organisatorisk
tillhörighet, samrådsformer/råd)
• Alla undervisningsnivåer ingår vid de undersökta lärosätena
• Akademiskt skrivande är kopplat till IK-undervisning
organisatoriskt
• Intressant koppling gymnasium – högskola vid två av de tre
undersökta lärosäten
• Svårigheter att säkerställa progression vid samtliga lärosäten
• Verktyg och metoder har vidareutvecklats liksom kurs- och
examensmål liksomutvärdering av dem
Synen på IK och forskning
• IK: generisk ACRL -normerande standarder om
hur studenter utvecklar förmågor och färdigheter
• IK: en rad förmågor att söka,, välja, finna, granska
och sammanställa information
• IK: nära samspel mellan lärare och bibliotekarier i
sitt sammanhang där den formas och är giltig
• IK: synen på olika professioners samarbete där
yrkenas olikheter särarbete betonas och ses som
hinder eller samarbete som gränsöverskridande
utvecklande lärande fördjupande samspel
Frågor att diskutera vidare
• Ska modellen fortgå i nuvarande utformning?
• Hur ska kunskapen om och betydelse av IK förstärkas?
• Ska modellen utökas till att omfatta alla
undervisningsnivåer? Hur ska det gå till?
• Ska akademiskt skrivande ingå i Borås-modellen? Hur?
• Vad innebär den nya organisationen med akademier
för modellen? Ökad samläsning? Fördjupning? Kvalitet?
Ökad forskningsanknytning? Samarbetet och
ansvarfördelning mellan olika berörda i framtiden?
• Kan en vidareutveckling av modellen bidra till att stärka
HB:s profil och lärosätets professionsmål?

similar documents