presentasjon 25.mai 2012

Report
Referansegruppe for LUA
Møte 25. mai 2012
Agenda
•
•
•
•
•
Velkommen
Presentasjon av deltagere
Referansegruppen - sammensetning og fokus
Presiseringer av regelverket for selvvalg
Forslag til praktisk utforming av selvvalg (Norges
Colonialgrossisters forbund)
• Informasjonsbehov og mulige informasjonstiltak
vedrørende reseptfrie smertestillende legemidler
• Eventuelt
Sammensetning
•
•
•
•
•
•
•
Apotekforeningen
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen
Norges Colonialgrossisters forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Statens legemiddelverk
Referansegruppen for LUA (1)
• Hovedfokus for gruppen
– Regelverksutvikling og regelverksforståelse,
herunder
• Salgsmodell (selvvalgsutforming, alder etc)
– Tilsyn
• Erfaringer, behov, organisering med mer.
– Økonomi
• Prisutvikling i LUA i forhold til apotek med mer.
Referansegruppen for LUA (2)
• LUA-listene (produkt- og selvvalgslistene)
behandles ikke lenger av gruppen
– Begrunnelse:
• Det foreligger allerede en bred årlig
høringsprosess for oppdatering av produkt- og
selvvalgslistene
• Innspillene fra referansegruppen tilfører lite nytt i
forhold til det Legemiddelverket mottar gjennom
høringsprosessen
• Flere av deltagerne i referansegruppen har ikke
medisinskfaglig kompetanse
Presiseringer av regelverk for
selvvalg i LUA
• Brev av 29/2-12 som oppfølging av møtet i
referansegruppen i oktober 2011.
• Formål var å tydeliggjøre:
– «…adskilt fra andre varer i utsalgsstedet»
– «…ikke er tilgjengelige for mindreårige»
– «…under oppsyn av utsalgsstedets betjening»
«…adskilt fra andre varer …»
• Alle legemidler i selvvalg skal oppbevares
samlet og tydelig adskilt fra andre varer.
• At dette er en spesiell gruppe varer skal
fremgå både fysisk og gjennom merking.
«…utilgjengelig for mindreårige»
• Mindreårige = små barn
• Hylleplassering ca 140 cm over gulvet
eller høyere
«…under oppsyn…»
• Del av lokalet hvor betjeningen normalt er
tilstede, eks. kasse eller ferskvaredisk.
Praktisk utforming av selvvalg
Norges Colonialgrossisters forbund
Reseptfrie smertestillende legemidler
• Oppdrag i tildelingsbrevet for 2012:
– Legemiddelverket skal følge befolkningens
bruk av smertestillende legemidler for å
hindre feilbruk og utilsiktede bivirkninger.
• Styringsparameter: Informasjonstiltak
• Innst. 11 S (2011–2012)
«Komiteen vil understreke at befolkningens bruk av reseptfri
legemidler trenger å følges. Blant annet bør befolkningens bruk
av smertestillende medikamenter følges nøye for å hindre
feilbruk og utilsiktede bivirkninger»
Reseptfrie smertestillende legemidler
• Informasjonstiltak rettet mot:
– Feilbruk
– Utilsiktede bivirkninger
• Mulige tilnærminger er:
– Smertestillende og ungdom
• Mediefokus tidligere
• Forskningsdata fra RELIS
– Utilsiktede forgiftninger
• Overforbruk akutt eller kronisk
• Uheldig bruk av preparater med samme innhold
Eventuelt
?

similar documents