Realt sparande

Report
Förvaltningshögskolan
Makroekonomi
Osvaldo Salas
FÖRELÄSNING 2
Introduktion
BNP (forts)
Finansräkenskaperna
Litteratur: kapitel 3 och 4 (F&J)
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
1
Individens sparande: definitioner
 Realkapital
Maskiner, infrastruktur och lager.
 Realt sparande
Nettot av utgifter för köp och försäljningar av
reala tillgångar plus reparationer och
underhåll minus kapitalförslitning
 Disponibel inkomst =bruttoinkomst - skatter
- ränteutgifter + transfereringar
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
2
Totalt, finansiellt och realt sparande
Konsumtion
Disponibel inkomst
Realt sparande
Totalt sparande
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
Utgifter
Finansiellt sparande
3
 Finansiellt sparande =
disponibel inkomst - konsumtionsutgifter realkapitalutgifter.
 Totalt sparande
= disponibel inkomst - konsumtionsutgifter
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
4
Individens förmögenhet
 Nettoförmögenhet
Summan av real förmögenhet och finansiell
nettoförmögenhet. Nettoförmögenhet kallas också
eget kapital.
–Finansiell nettoförmögenhet =
= Finansiella tillgångar - skulder
 Eget kapital =
finansiell tillgångar - skulder + real förmögenhet
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
5
Betalningsbalansen
 Betalningsbalans
Uppställning i tabellform av nationens valutaflöden så
att summan av alla poster är lika med noll.
 I princip gäller*:
Bytesbalans + Finansiell balans = 0
Bytesbalans = - Finansiell balans
* Vi bortser från den mindre posten kapitalbalansen och restposten
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
6
 Bytesbalansen (current account)
Nettoinflöde av valuta från löpande transaktioner med
omvärlden
 Bytesbalans =
nettoexporten (export – import)
+ nettofaktorinkomster från utlandet
+ nettotransfereringar från utlandet (EU-avgifter och bidrag, U-hjälp)
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
7
 Finansiella balansen
Nettoinflöde av valuta från finansiella transaktioner med
omvärlden:
– försäljning av inhemsk tillgång innebär ett valutainflöde
– köp av utländsk tillgång innebär ett valutautflöde
– minskning av valutareserven innebär ett valutainflöde
 Finansiella balansen =
–
–
–
–
nettot av köp och försäljningar av finansiella tillgångar (portföljinvestering)
nettot av köp och försäljningar av reala tillgångar (direktinvestering)
nettot av lån till utlandet (portföljinvestering)
minskning i valutareserven
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
8
Varför är bytesbalans = - finansiell balans?
 Varje transaktion med omvärlden registreras som två poster med
motsatta tecken
 Exempel 1: Exportförsäljning:
1. Positiv post i bytesbalansen = valutainflöde
2. Negativ post i finansiell balans = valutautflöde genom:




köp av utländsk finansiell tillgång (negativ portföljinvestering)
köp av utländsk real tillgång (negativ direktinvestering)
lån till utlandet (negativ portföljinvestering)
ökning i valutareserven
 Exempel 2: Svenskt företag säljs till utlandet
1. Positiv post i finansiell balans = positiv direktinvestering
2. Negativ post i finansiell balans = valutautflöde enligt ovan
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
9
Sveriges betalningsbalans 2008,
nettosiffror miljarder kronor, www.scb.se
1. Bytesbalans, netto
2. Kapitalbalans
197
-5
3. Finansiell balans, netto
190
4. Restpost
382
1+2+3+4
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
0
10
Nationens finansiella sparande
= nationens inkomster – nationens utgifter
= bytesbalansen





Y = BNP
F = nettofaktorinkomster + nettotransfereringar från utlandet
NX = X-IM = nettoexport
NX +F = bytesbalans
DBNI = Y + F = Disponibel bruttonationalinkomst
 Bytesbalansen = nationens inkomster – utgifter, ty
1. Addera F till bägge sidor av BNP-identiteten:
DBNI = Y + F = C + I + LL + G + NX + F
2. Gör NX + F fritt:
NX + F = DBNI - (C + I + LL + G)
Bytesbalans
Inkomster
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
Utgifter
11
Vad innebär ett bytesbalansöverskott?
 Överskott – nationens inkomster är större än
dess utgifter. Överskottet kan användas till att:
– betala tillbaka lån från utlandet
– låna till utlandet
– köpa tillgångar från utlandet
Nationens finansiella nettoposition ökar
Nationalförmögenheten ökar
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
12
Vad innebär ett bytesbalansunderskott?
En analogi med en typisk student
 Underskott – studentens (nationens) utgifter är större än
hennes inkomster: ett utflöde av kronor,
vilket finansieras med ett inflöde av kronor från
– CSN-lån (negativ portföljinvestering)
– försäljning av reala tillgångar (negativ direktinvestering)
– försäljning av finansiella tillgångar (negativ portföljinvestering)
– spargrisen (minskning av valutareserven)
Studentens (nationens) nettoförmögenhet minskar
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
13

similar documents