Klicka här för att ta del av en Powerpoint från årsmöte i

Report
Årsmöte med Utby Fiber
Ekonomisk förening
Tisdagen den 3 mars
Jaktstugan Rotviksbro
Syfte med mötet:
1) Ordinarie årsmöte
2) Besluta om byggstart
§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
§3. Godkännande av röstlängden
§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§6. Fastställande av dagordningen
§7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Agenda
Mötets öppnande
Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Hälften väljs på ett år och andra hälften på två år.
Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
Preliminär kostnad för utbyggnad av fiber på Utby
Eventuell utökning av området med c:a 10 fastigheter öster om E6 vid Undavägen
Läget beträffande ansökan om stöd
Beslut om arbetets fortsättning
Beslut om budget.
Övriga ärenden
Mötets avslutande
§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
§3. Godkännande av röstlängden
§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
§6. Fastställande av dagordningen
§7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Verksamhetsberättelse 2014
Vid årets slut hade föreningen drygt 210 medlemmar med 227 stycken anslutningar
Styrelsen har varit
Ordförande Göran Holmberg
Kassör Gun Bergman
Sekreterare Lennart Olsson
Nät och produktion och t.f. kassör
Sigvard Nilsson
Webbansvarig Daniel Samuelsson
Frågor o svar Orvar Nordström
Ledamöterna
Olof Grundberg
Ann-Sofie Ekedahl
Fredrik Selvén
Suppleant Tom Jonsson
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten och flera
möten i mindre grupper
Verksamhetsberättelse 2014
Genomförda administrativa åtgärder under året:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Registrering av föreningen
Inköp av ekonomisystem, dator och skrivare för kassör
Utarbeta stadgar, anslutningsavtal för olika anslutningssituationer och markavtal.
Upprätta medlemsregister
Medlemsrekrytering
Fakturering av medlemsavgifter och insatser
Upprättande och underhåll av hemsida
Diskussioner med berörda markägare
Framtagning av ritningsunderlag och grovplanering av preliminär dragning av nätet
Ansökan om bidrag från länsstyrelsen (staten).
Täta kontakter och möten med länsstyrelsen, Uddevalla kommun och andra
fiberföreningar i närområdet
• Upprättande av avtal med Vattenfall om samförläggning av kabelrör
Verksamhetsberättelse 2014
Förberedande åtgärder för det fysiska ledningsnätet:
• Studier på plats för att planera bästa sträckning av nätet
• Inköp av en mindre mängd slang för fiberkabel
• Samförläggning av slang med el-ledning och andra ledningsdragningar
i Utby och Nedre Berg
Resultaträkning 2014
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter
Kostnader
Operatörskostnad
Förbrukningsinventarier
Kontorsmaterial
Trycksaker
Hyra
Övriga förvaltningskostnader
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Summa kostnader
Resultat
20 300
50
14
20 364
-1 500
-7 288
-374
-700
-400
-1 100
-2 716
-12
-14 090
6 274
Balansräkning 2014
Tillgångar
Skulder och eget kapital
Fordran medlemmar
Momsfordran
Summa fordringar
30 800
2 788
33 588
Kassa
Bank
200
99 886
Summa tillgångar
133 674
Insatser
Förutbetalda intäkter
Årets resultat
Summa skulder o eget kapital
127 300
100
6 274
133 674
§8. Beslut om fastställande av balansräkningen och
resultaträkningen samt om disposition av årets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
§10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och
revisorer
§11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
• Medlemsavgift förslag 100 kr/medlem för 2015
• Insatser tidigare beslutat. Förslag att det står fast:
•
•
•
•
•
Max 19 500 kr
Gäller för 1 fastighet med 1 anslutning
Högre kostnad - extra stämma
Högre kostnad - rätt att frånträda avtalet
Vid frånträde, medlemmens andel av de kostnader
föreningen haft återbetalas ej.
• Två eller tre delbetalningar skall betalas enligt
betalningsplan som styrelsen beslutar.
§12. Val av ordförande för 1 år
Förslag
-
omval av Göran Holmberg
§13. Val av övriga styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter.
Hälften väljs på ett år och andra hälften på två år.
Förslag 2 år
Sigvard Nilsson
Lennart Olsson
Daniel Samuelsson
Orvar Nordström
Gun Bergman
Förslag 1 år
Olof Grundberg,
Ann-Sofie Ekedahl,
Fredrik Selvén
Suppleant Tom Jonsson
§14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
Förslag: Birgitta Olofsson och Tommy Hansson med Lennart Eriksson
som suppleant
§15. Val av valberedning, lägst två och högst fem
personer, varav en skall vara sammankallande
Förslag: Lenny Lämber, Per-Olof Karlsson och Lars-Göran Eskilsson med
Lenny som sammankallande
§16. Preliminär kostnad för utbyggnad
• Kalkyl
• Tidplan
Kostnader per anslutning
Statsbidraget på 40 % till föreningens investering i fiberanslutningar ger följande
kostnader
Beräknad kostnad per anslutning efter 40 % i bidrag
16 500 kr
Kostnader per anslutning utan bidrag
27 500 kr
Kostnaden utan bidrag är den lägsta kostnad man får betala för anslutning till fiber
om man väljer att inte vara med i föreningen nu och vill ha fiberuppkoppling
senare.
Preliminär tidplan för projektets genomförande
Preliminär tidplan för Utby Fiber
>> Medlemsmöte, Utby Fiber ekonomisk förening bildad:
Värva medlemmar, förprojektering, markandsundersökning och kalkyl
>> Medlemsmöte för att beslut om att söka bidrag / teckna anslutningsavtal:
Skriva anslutningsavtal med medlemmar
Ansöka om bidrag
Projektera ledningsnät och skriva markavtal
Upphandla ledningsbyggnation & fiber dragning
>> Medlemsmöte för beslut om byggstart:
Bygga och installera ledningsnätet
Upphandla kommunikations- och tjänsteoperatör
>> Medlemsmöte för beslut kommunikations- och tjänsteoperatör:
Driftsättning och inkoppling av medlemmar i fibernätet
Avsluta byggnation/dokumentation och övergå i förvaltning
Preliminär betalplan kapitalinsats:
2014
Q1
Q2
2015
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
13/2
Pågår - nuläge 220 medl.
27/8
Pågår - nuläge 170 avtal
Första ansökan inskickad…
Pågår…
Kan starta efter beslut
årsmötet…
X
X
5000 kr
Pågår - nuläge c:a 170 st betalt
5500 kr
Inkoppling
början
2016 ?
5500 kr
Nästa insats prel. sept 15
Slutavräkning
§17. Eventuell utökning av området.
c:a 10 fastigheter öster om E6 vid Undavägen
§17. Eventuell utökning av området
Förslag till beslut:
• Styrelsen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att ansluta
fastigheterna till en rimlig kostnad
• Om kostnaden är lägre än eller högst lika stor som kostnaden per
anslutning för föreningen har styrelsen rätt att utöka
verksamhetsområdet med de fastigheter som framgår av kartan
• Skulle problem med ansökan uppstå om berörda fastigheter anslutas
skall styrelsen inte utöka verksamhetsområdet
§18. Läget beträffande ansökan om stöd
• Ansökan är digital genom e-legitimation
• Ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade
kostnader
• Alla föreningar ska upphandla, dock finns ett
direktupphandlingsbelopp
• Det är poäng istället för kölista som gäller
• Samråd är inte obligatoriskt, men krav vid behov.
• Ansökan skall vara inne ??
• Ansökan behandlas och beslut tas september 2015
Ansökan poängsystem
• Investeringen sker i prioriterat geografiskt område
1 poäng:
2 poäng:
4 poäng:
+1 poäng:
Tätort med mellan 501 och 1000 invånare ingår i projektet
Tätort med mellan 201 och 500 invånare ingår i projektet
Ingen tätort med mer än 200 invånare ingår i projektet.
Det finns minst en servicepunkt för kommersiell eller offentlig service som
kommer att anslutas till nätet
Viktning: 30
Utby tätort 219 invånare, ingen servicepunkt ger 2 poäng
• Projektet ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet enbart
permanenthushåll
1 poäng: 50–74 % anslutna inom avgränsat område för projektet
3 poäng: 75–84 % anslutna inom avgränsat område för projektet
5 poäng: 85 % eller fler anslutna inom avgränsat område för projektet
Viktning: 35
Utby fiber nuläge 221 permanentboende 172 anslutna 78 % Mål 85 % ger 5 poäng
105 utbor varav 39 medlemmar
• Projektet har ett högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet
2 poäng:
20–49 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
3 poäng:
50–99 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
4 poäng:
100–199 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
5 poäng:
Minst 200 möjliga anslutningar inom avgränsat område för projektet
Viktning: 25
Totalt 326 fastighetsägare och 381 fastigheter
Utby fiber 5 poäng
• Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för
investeringen
+1 poäng: Det finns en finansieringsplan som tryggar likviditeten för hela projektet
+1 poäng: Det finns en projektledare utsedd för projektet
+1 poäng: Det finns en ekonomiansvarig utsedd för projektet
+1 poäng: Det finns en upphandlingskunnig utsedd
+1 poäng: Det finns en person med relevant teknisk kunskap utsedd för projektet
Viktning: 10
Utby fiber 5 poäng
Organisation
Administrationsgrupp
Ansvarig:
Göran Holmberg
Biträdande: Lennart Olsson
Nätbyggnadsgrupp
Nätbyggnadsansvarig:
Biträdande nätansvariga:
Gun Bergman
Daniel Samuelsson
Ansvarsområden:
Övergripande styrningsfrågor (mål, tidsplan, mm)
Medlemsvärvning, markägarkontakter
Myndighetskontakter, mediakontakter
Bidragsansökan, finansierings- och bankfrågor
Avtalsutformning, avgiftssättning
Upphandlingsfrågor
IT-lösningar för föreningen, hemsida, mm
Medlemsadministration /fakturering /registervård
Sigvard Nilsson
Fredrik Selvén
Orvar Nordström
Ann-Sofie Ekedahl
Olof Grundberg
Områdesansvariga:
Lokalt ansvariga för entreprenadarbetena kommer att utses bland
föreningens medlemmar
Ansvarsområden:
Övergripande projektplanering /-ledning för nätbyggnaden
Teknisk förstudie, nätstruktur
Kvalitets- och miljöplanering
Kostnadsberäkning för bidragsansökan (konsult upphandlas)
Projektering (upphandlas, granskas, godkänns)
Upphandling av arbete, materiel, konsultinsatser, mm
Arbetsledning av entreprenörer (grävning, blåsning, skarvning, mm)
Kvalitetskontroll
Driftsättning
Dokumentation
Slutbesiktning (upphandlas)
Etablering av drift- /underhållsrutiner
Etablering av användarstöd
Avslut för Nätbyggnadsprojektet
§19. Beslut om arbetets fortsättning
Förslag att uppdra år styrelsen att gå vidare med ansökan till
länsstyrelsen
Underlag för ansökan skall vara
• Totalt 326 fastighetsägare med 381 fastigheter, av fastighetsägarna är 221
permanentboende på fastigheten
• Uppskattat antal anslutningar på 275 st
• Medlemmar 200 permanentboende med 225 anslutningar och 50 utbor med
50 anslutningar
• Kostnad totalt 6 000 000 kr
• Samråd med kommunen
• Samråda med länsstyrelsens miljöenhet
• Kontrollera Post och telestyrelsens karta ”Ansökningskartan”
§19. Beslut om arbetets fortsättning
Styrelsen skall vidare
• Löpande stämma av med länsstyrelsen angående förutsättningar för
att få stöd
• Fortsätta den samläggning av fiber som påbörjats
• Skriva markavtal med berörda markägare
• Genomföra upphandling av nedläggning av fiber inom området under
förutsättning av att bidrag erhålls från länsstyrelsen.
• Styrelsen får besluta om antingen totalentreprenad eller
delentreprenader
§19. Beslut om arbetets fortsättning
• Alternativ 1 påbörja nedläggning av fiber i september 2015 under
förutsättning av ett positivt beslut från länsstyrelsen
• Alternativ 2 påbörja grävningsarbetet under våren/sommaren 2015
under förutsättning av att styrelsen bedömer det sannolikt att vi kan
få bidrag från länsstyrelsen.
§20. Beslut om budget för 2015.
Förslag
Intäkter
Medlemsavgifter
Ränteintäkter
Summa intäkter
22 500
1 000
23 500
Kostnader
Projektering, upphandling
Samgrävning
Nedläggning av fiber
Administrativa kostnader
Utlägg styrelsen
Summa kostnader
-
25 000
300 000
3 000 000
10 000
10 000
3 345 000
Resultat
-
3 321 500
§20. Beslut om budget för 2015
Finansiering - förslag
Ing behållning
Kassa bank m.m.
133 574
Tillkommer
Momsåterbet
300 000
Bidrag länsstyrelsen
1 000 000
Insatser uttaxering 1 pågår
Insatser uttaxering 2
september
1 112 700
1 250 000
Avgår
Årets underskott
Summa utg behållning
-3 321 500
474 774
§21. Övriga ärenden
• ???
§22. Mötets avslutande

similar documents