Power-point om tester

Report
Skal vi bruke tester i utredning av
minoritetsspråklige?
 Hvilke tester er aktuelle å anvende
 Hva er målsetning med testingen
 Hvilke forbehold må vi ta
Espen Egeberg 2014
 Tester har oftest standardiserte former for prosedyrer og
gjennomføring, og normerte mål for utvikling, normalitet
eller avvik av atferd, ferdigheter og evner
 Et gitt avvik på et eller flere områder brukes gjerne som
indikasjon på ulike vansker, eller spesielt sterke eller svake
funksjoner (eksempelvis ulike grader av
utviklingshemning).
 En test sammenligner med normer i et avgrenset
befolkningsutvalg
Espen Egeberg 2014
Espen Egeberg 2013
 En test inneholder et utvalg av oppgavetyper og
innholdselementer (eksempelvis ordene i en ordprøve) for
å vurdere et gitt område.
 Ut fra gitte hypoteser eller teorier antas det at oppgavetype
og innhold som velges ut skal gjenspeile evner eller
ferdigheter innen et område.
 Dette utvalget av oppgaver og innhold, og hvor vanlig det
er at personene i normeringsutvalget behersker dette,
bestemmer normene i testen.
Espen Egeberg 2014
 Det er ingen garanti for at testing gjennom morsmålet gir et
korrekt bilde av barnets nivå. Regresjon av morsmålet kan
skje hvis det anvendes lite til mer formell læring.
 Samtidig er ikke andrespråket utbygd nok, og gir også et feil
bilde av barnets potensiale.
Espen Egeberg 2014
Espen Egeberg 2013
 Informasjonsprosessering på et svakere språk kan
resultere i markant svakere prosessering.
 Mentale prosesser ble mer og mer sårbar (for til slutt å
kutte ut) når materialet ble komplekst, når testsituasjonen
ble for støyende, og når stressnivået økte (undersøkelse
ref i Figueroa og Hernandez 2000) .
Espen Egeberg 2014
Tre hovedgrupper av validitets- og
reliabilitetsproblemer ved testing av
minoritetsspråklige
• Feilkilde med bakgrunn i normering (lite antall fra en
aktuell minoritet i normeringsutvalget, hvilket øker sjansen
for at utvalget er ikke-representativt)
• Feilkilde med bakgrunn i innhold (testinnhold og
prosedyrer reflekterer den dominante kulturs standarder
for språkfunksjoner, felles kunnskap og atferd)
• Feilkilder med bakgrunn i språk og kultur (faktorer som på
uheldig måte påvirker formelle testprestasjoner for elever
med annen språklig og kulturell bakgrunn, inkludert testing
med tidsbegrensning, vansker med norsk vokabular, og
den nærmest umulige sjansen for å avgjøre hva
tospråklige elever kan på sine to språk) (Garcia og Pearson
1994)
Espen Egeberg 2014
Bruk av tolk i testing
 Hvilke tester er aktuelle?
 Hvem kan assistere i dette?
 Hvordan gjennomføre testingen
Espen Egeberg 2014
Espen Egeberg 2013
Bruk av nonverbale tester
 Er det mulig å tenke seg tenkning uten former for språk?
 Og hvordan skal vi så definere språk?
 Mentale begreper er mentale økonomiseringer og
snarveier.
 Et utbygd og anvendelig begrepssystem gjør behandling
av informasjon lettere
 Eksempelvis vil skriftlige symbolsystemer kunne
prosesseres raskere enn tolkning av konkreter
 De fleste ferdighetene vi har lært, også løsning av visuelle
oppgaver, har vi lært og erfart gjennom språklig input og
"mentalt-språklige" operasjoner.
 Hvilke konsekvenser kan dette ha for et svakt resultat på
ikke-verbale prøver?
Espen Egeberg 2014
Espen Egeberg 2013
Cummins (1984) hevder at testing av non-verbale evner kan
gi mindre ”treffende” vurderinger ift. hvordan barnet klarer
seg i skolesammenhenger.
 Cummins hevder også at resultatene på ikke-verbale
tester er mindre stabile over tid.
 En ikke-verbal test vil selvfølgelig heller ikke avdekke
eventuelle spesifikke språkvansker.
Espen Egeberg 2014
 Resultater vil alltid være mer eller mindre avhengig av
erfaringer, blant annet med språk (ord/tegn) og materiell (bilder
o.l.)
 Det advares vanligvis mot å bruke tester som en normbasert
vurdering i forhold til denne gruppen
 Det bør legges mer vekt på å vurdere individuelle styrker og
svakheter
Espen Egeberg 2014
Dynamisk testing
 Hvordan barnet klarer å utnytte ny informasjon, nye
demonstrerte strategier, gjennom test-instruksjon-test.
 Mål på (kognitiv) modifiserbarhet, nærmeste utviklingssone
Espen Egeberg 2014
Dynamisk vurdering, testing av muligheter
verbalt eller non-verbalt, kan gjøres gjennom
modifisering som å





gi instruksjon på enklere måter på et eller begge språk
demonstrasjon av oppgaven
utvide eller fjerne tidsbegrensning,
endre presentasjons eller responsmåter
og gi barnet promts og hjelp i problemløsningen
Espen Egeberg 2014
Prøv alltid ut resultater og hypoteser gjennom utredning som
andre tester, pedagogiske prøver og observasjoner.
Hvordan barnet mestrer andre tilsvarende oppgaver i
hverdagen, for eksempel puslespill, lese/skrive, tegne, spill
Start med de mest opplagte, ikke-eksotiske
hypotesene
Espen Egeberg 2014

similar documents