Personlig assistans som en del av välfärdstjänsterna - ett

Report
Personlig assistans ur ett
sociologiskt perspektiv
Forskningsledare Antti Teittinen
Förbundet Utvecklingsstörning
Utgångspunkter
• Lagstiftning
– Socialvårdslagen
• Lag om service och stöd på grund av handikapp
3.4.1987/380
– 8 c § (19.12.2008/981) Personlig assistans
– 8 d § (19.12.2008/981) Sätt att ordna personlig assistans
• Praktiska erfarenheter av personlig assistans
• Sociologiska tolkningar
Lagstiftning
• Socialvårdslagen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Socialväsendet i kommunen ansvarar för servicen
Allmän lag
Socialt arbete
Fostran och familjerådgivning
Hemtjänst
Boendetjänster
Institutionsvård
Familjevård
Verksamhet som stöder sysselsättningen av funktionshindrade
personer
– Arbetsverksamhet för funktionshindrade personer
– Åtgärder som förstärker underhållsbidraget
Lagstiftning
• Lag om service och stöd på grund av
handikapp 3.4.1987/380
– Socialväsendet i kommunen ansvarar för
servicen
– Bedömning av servicebehov och serviceplan
– Primär lag i förhållande till
specialomsorgslagen
Lagstiftning
– Tjänster och stödåtgärder som omfattas av kommunens särskilda
skyldigheter att ordna service:
• Ändringsarbeten i bostaden
• Redskap och anordningar (hjälpmedel) som hör till bostaden
• Personlig assistans
• Färdtjänster och ledsagartjänster
• Serviceboende
• Dagverksamhet
– Anslagsbundna tjänster och stödåtgärder
• Anpassningsträning
• Ekonomiskt stöd för redskap, apparatur och anordningar
• Ersättning för specialdiet
• Ersättning för särskild beklädnad
• Övriga behövliga tjänster
Lagstiftning
• Hur skall man ordna personlig assistans?:
– Kommuner kan ersätta för de kostnader, inklusive de
avgifter och ersättningar som en arbetsgivare skall
betala enligt lag, som avlönandet av en personlig
assistent.
– Kommuner kan ge den servicesedel som uppgår till ett
skäligt värde och med vilken personen i fråga kan
skaffa assistentservice.
– Kommuner kan skaffa assistentservice av en offentlig
eller privat serviceproducent eller genom att själv
ordna servicen eller ingå avtal om servicen med en
annan kommun eller andra kommuner.
Lagstiftning
• Utvecklingsbehov i lagstiftningen
– Personlig assistans borde betyda, att kontinuerligt behov
av stöd inte är barriären för att få personlig assistans.
Högsta förvaltningsdomstolen, beslut 2012:36 och
2012:46.
– Ett behov av uppföljning - för att få service och tjänster
även om personen själv inte har resurser att definiera sitt
behov av personlig assistans.
– Att stöda mobilitet i dess individuella omfattning,
ändringar i kommunernas struktur och utvecklingen av de
allmänna tjänsterna.
Praktiska erfarenheter av personlig
assistans
• Alla vill inte eller kan inte vara arbetsgivare till en
personlig assistent, dvs. samtidigt behöver man
ha olika modeller för att få tjänster.
• Hjälp och vård är inte samma sak, men skillnaden
mellan dem kan vara hårfin.
• För tillfället finns det över 200 hundra
arbetsplatser för personlig assistans via Arbetsoch näringsbyrån, men det är brist på personliga
assistenter
• Kvalitetskrav för personlig assistent i
platsannonser:
Praktiska erfarenheter av personlig
assistans
– Personliga egenskaper
•
•
•
•
•
Kön
Ålder
Hällsotillstånd
Fysisk kondition
Flexibel
– Kompetens / dagliga aktiviteter
•
•
•
•
Språkkunskap
Körkort
Datorer m.m
Hushållsarbete
– Särskilda färdigheter / fritidsintressen
• Skall definieras i platsannonserna
Praktiska erfarenheter av personlig
assistans
– Utbildning
• Det finns inga formella kvalifikationer
• Utbildning i andra stadiet skall ges:
– T.ex. på folkhögskolor
– Innehåller information om arbetslivet (inkl.
Arbetslagstiftning)
– Hur man skall möta personer med funktionshinder och vilka
utmaningar dessa personer har i sina liv
– Interaktion
– Anställningsfrågor
– Hjälpmedel, ergonomi osv.
– Lämplig erfarenhet i arbetslivet
Sociologiska tolkningar
• Personlig assistans möjliggör och stöder olika
färdigheter / förmågor hos en person med
funktionsstörning (jmf. Martha Nussbaum)
• Mänsklig förmåga betyder mänsklig värdighet,
mänskliga rättigheter och politiska rättigheter.
• Dessa mål kräver politiska principer och inte
bara fördelning av välfärdsstatens resurser
Sociologiska tolkningar
• Människor har olika behov av resurser och olika
sätt att använda resurser.
• Mänsklig förmåga står i förhållande till tid och
rum.
• Egna förmågor eller personliga färdigheter
påverkas av yttre miljö och omgivning, och vice
versa.
• Människor måste ha möjligheter att utveckla eller
lära sig helt nya färdigheter och nyttja dessa i
samhället.

similar documents