presentasjonen Erik Oddvar Eriksen

Report
Er post-nasjonalt
demokrati mulig?
Erik Oddvar Eriksen
ARENA Senter for europaforskning, UiO
Er post-nasjonalt demokrati mulig?
• EU en politisk enhet som handler i sin egen rett,
gjør krav på å være demokratisk
• Krav om demokrati og rettferdighet oppstår i
relasjoner mellom borgerne som medlemmer av
en stat
• Overnasjonal statsdannelse medfører
konkurranse om hvem som bestemmer lovene
En transnasjonal maktkontekst
• EU reguleringskompetanse på nær sagt alle
politikkområder som gjelder for en stat
• Traktatene utgjør en overordnet rettslig struktur,
som begrenser medlemsstatenes suverenitet
• Mens medlemmer av en internasjonal
organisasjon har vetorett, har EUs
medlemsstater godtatt at de kan bli stemt ned
• Etablering av maktbastioner hinsides
nasjonalstaten; kommandohøyder som borgerne
kan «erobre»
Demokratisering
• EU har elementer av representasjon, åpenhet,
gjennomsiktighet, inklusjon og velgerkontroll
• Over flere tiår har EUs institusjoner, spesielt
EU-domstolen og Europaparlamentet,
medlemsstatenes regjeringer og parlamenter,
sosiale bevegelser og folkelig press, endret EU til
en postnasjonal enhet som sikter mot direkte
legitimitet
• Hva når overnasjonal tvangsmakt medfører en
konkurranse om den sentraliserte makten?
Funksjonelle ekvivalenter til
statsbasert styre
• EU kan vise til en rekke nyskapninger som
bilegger konflikter mellom stater på en fredelig
måte og som gjør det mulig å snakke om
postnasjonalt demokrati
Konstitusjonell sammensmelting
• EU verken kompetanse til å øke egne
kompetanser eller monopol på makt
• Likevel forventning om at EU-lovgivningen
etterleves:
a) På grunn av den opprinnelige, frivillige
autoriseringen av europeisk integrasjon med
etableringen av Kull- og stålunionen og med de
påfølgende søknadene om medlemskap fra
enkeltstater, ofte støttet av folkeavstemninger
b) Fordi representanter for borgerne er direkte
involvert i EU-lovgivningen
Delt suverenitet
• I EU hviler demokratiet på to pilarer: stater og
borgere
– Rådet er sammensatt av representanter for
medlemsstatene
– Europaparlamentet er direkte valgt
• Traktatene snakker om folkene i medlemsstatene
og om borgerne i Unionen
Statsløst styre – 1/2
• EUs legitimering pluss iverksetting gjennom
medlemsstatenes maktapparat innebærer et
styresett som er statsløst, men likevel
autoritativt
• Lover fattes og iverksettes gjennom et system av
myndighetsutøvelse på flere nivåer
Statsløst styre – 2/2
• Styresettet – «government» heller enn stat –
viser til den politiske organiseringen av
fellesskapet og dets legitimitetsbasis; et statsløst
begrep om et rettslig konstituert fellesskap
• Karakteriseres verken av normativ forrang eller
monopol på vold, men av muligheten til å handle
i fellesskap og blir anerkjent innen et rettslig
rammeverk
Parlamentarisk sammenveving
• Det representative system i Europa utgjøres ikke
bare av Europaparlamentet, men også den
komplekse måten som det er forbundet med og
understøttet av nasjonale parlamenter på
• Interparlamentarisk samhandling er
traktatfestet
• Tidlig varslingsmekanisme en
subsidiaritetsvaktbikkje
Lagdelt offentlig sfære – 1/2
• Den allmenne europeiske offentlige sfære som
demokratiet krever, forblir latent så lenge
borgerne ikke gjør bruk av sine rettigheter til å
samle seg til et «publikum»
• EU har mange adgangspunkter og arenaer for
drøfting, forhandling og beslutning
• Sterke offentligheter: rettslig institusjonaliserte
og regulerte debatter blant spesielt utnevnte eller
utvalgte personer som er autorisert til å fatte
kollektivt bindende beslutninger i politikkens
sentrum
Lagdelt offentlig sfære – 2/2
• Transnasjonale offentligheter: politikknettverk
av en gruppe aktører med en felles interesse for
bestemte temaer, problemer og løsninger
• I Europa er det et sett av medier og institusjoner
hvor innbyggerne er adressert i egenskap av
europeiske borgere og som borgere av
medlemsstatene
Et rettslig konstituert fellesskap
• EU kan vise til en rekke nyskapninger som
bilegger konflikter mellom stater på en fredelig
og demokratisk måte
• Det definerende kjennetegnet på EU er ikke
suverenitet og selvbestemmelse, men
med-medlemskap og med-bestemmelse

similar documents