Gapanalys Uppsala/Örebroregion Uppdatering av

Report
Gapanalys Uppsala/Örebroregion
Uppdatering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer
för missbruks- och beroendevården
4 april 2014
Helena de la Cour & Ann-Sofi Holmberg
svnuppsalaorebro.se
Översikt rekommendationer
Bedömnings
instrument
Upprättare
Medicinska
test
Behandling
vid alkoholabstinens/
beroende
Bensodiazepiner
Cannabis
svnuppsalaorebro.se
Centralstimulantia
Opoider
Samsjuklighet
Ungdomar
och
familjebehandling
Bedömningsinstrument
Bedömningsinstrument
SCID 1 används inte i hälften av
regionens landsting för att
diagnosticera missbruk eller
beroende av alkohol och
narkotika (prioritet 5)
En övervägande del av landstingen
använder inte ASI för att bedöma
hjälpbehov för personer med
alkohol- eller narkotikaproblem
(prioritet 1)
Endast några få kommuner
använder ADAD för att bedöma
hjälpbehov hos ungdomar med
alkohol- eller narkotikaproblem
(prioritet 4)
svnuppsalaorebro.se
Medicinska test
Medicinska test
Nästan inga kommuner eller landsting använder
sig av mätning av EtG och EtS i blod och urin
för att upptäcka nyligt intag av alkohol (prioritet
2)
Inte heller mätning av alkoholhalt i urin används
i de flesta kommuner och landsting för att
upptäcka nyligt intag av alkohol (prioritet 7)
För att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol
används CDT och PEth av de flesta landsting
men inte alls i kommunerna (prioritet 2)
Mätning av GT, ASAT och ALAT i blodprov för
att upptäcka långvarigt högt intag av alkohol
används inte i de flesta kommuner (prioritet 3
och 5)
svnuppsalaorebro.se
Behandling vid alkoholabstinens/beroende
Behandling vid
alkoholabstinens/beroende
Två landsting uppger sig inte behandla
alkoholberoende med nalmefen
(prioritet 7)
Tre landsting använder inte topiramat eller
baklofen som behandling vid
alkoholberoende (prioritet 7)
Motivationshöjande behandling, MET,
erbjuds generellt sett inte personer med
missbruk eller beroende av alkohol
(prioritet 1). Viss förvirring finns även i
regionen av vad MET egentligen innebär
inom både kommun och landsting.
Psykodynamisk och interaktionell terapi är
tämligen ovanlig i regionen som
behandling för missbruk eller beroende av
alkohol (prioritet 3)
svnuppsalaorebro.se
Bensodiazepiner
Bensodiazepiner
Landstingen följer redan de
rekommendationer som Socialstyrelsen
har.
svnuppsalaorebro.se
Cannabis
Cannabis
Hälften av regionens kommuner och
landsting erbjuder inte personer med
missbruk eller beroende av cannabis kognitiv
beteendeterapi, KBT (prioritet 2)
Endast några få kommuner i ett specifikt län
använder sig av HAP som psykosocial
behandling till personer med missbruk eller
beroende av cannabis (prioritet 4)
Hälften av landstingen erbjuder inte
motiverande samtal (MI) som behandling till
personer med missbruk eller beroende av
cannabis (prioritet 5)
De flesta landsting och kommuner erbjuder
inte personer med missbruk eller beroende
av cannabis förstärkningsmetod som tillägg
till kognitiv beteendeterapi (prioritet 6)
svnuppsalaorebro.se
Centralstimulantia
Medicinska
test
Behandling
vid alkoholabstinens/
beroende
Bedömningsins CentralBensoCentralstimulantia
trument
diazepiner
stimulantia
Tre landsting använder inte Naltrexon
som behandling till personer med
amfetaminberoende (prioritet 4)
De flesta landsting och några kommuner
erbjuder inte personer med missbruk eller
beroende av centralstimulerande preparat
community reinforcement approach
(CRA) med tillägg av förstärkningsmetod,
eller 12-stegsbehandling (prioritet 3)
Personer med missbruk eller beroende av
centralstimulerande preparat erbjuds inte
KBT som behandling i hälften av regionens
landsting och kommuner (prioritet 4)
Hälften av landstingen erbjuder heller inte
personer med missbruk eller beroende av
centralstimulerande preparat MI (prioritet
6)
svnuppsalaorebro.se
Samsjuklighet
Opoider
Opoider (begränsad information, alla
län har inte svarat på detta område då
rekommendationerna publicerades
senare)
De flesta landsting tycks inte behandla personer med
opiatabstinens med varken buprenorfin eller
metadon (prioritet 1 för båda)
Community reinforcement therapy (CRA) används
inte av landstingen men däremot i några kommuner
som behandling till personer med opiatberoende i
läkemedelsassisterad behandling (prioritet 4)
Inget landsting verkar erbjuda personer med
opoidanalgetikaberoende varken nedtrappning eller
läkemedelsassisterad behandling med buprenorfinnaloxon där nedtrappning inte lett till opoidfrihet
(prioritet 3 för båda)
svnuppsalaorebro.se
Samsjuklighet
Samsjuklighet
Personer med alkoholberoende och
samtidig adhd får endast behandling
med atomoxetin i hälften av
landstingen (prioritet 5)
Fyra landsting behandlar inte
personer med amfetaminberoende
och samtidig adhd med metylfenidat
(prioritet 5)
Integrerad behandling vid
samsjuklighet (depression/psykisk
sjukdom och beroende/missbruk)
erbjuds i cirka 75 % av landstingen
(prioritet 3)
svnuppsalaorebro.se
Ungdomar och familjebehandling
Ungdomar och
familjebehandling
Det är oklart om ungdomar med alkoholeller narkotikaproblem erbjuds korta
insatser (MI eller MET), motivationshöjande
behandling i kombination med kognitiv
beteendeterapi (MET och KBT) eller
adolescent community reinforcement
approach (ACRA) eller assertive continuing
care (ACC) (prioritet 3)
Endast några få kommuner erbjuder HAP
som behandling till ungdomar som
använder cannabis (prioritet 3)
Generellt sett erbjuder varken
kommunerna eller landstingen ungdomar
med alkohol- eller narkotikaproblem inga
metoder för familjebehandling (prioritet 3
och 4)
svnuppsalaorebro.se
Indikatorer –synpunkter från regionen




Bra och relevanta indikatorer men allt för många
För många utvecklingsindikatorer –datakällor saknas. Kan
Beroenderegistret vara en tillgång?
Saknar indikatorer för vad individen får. Kan man använda
sig av t.ex. PROMS för att se nytta och resultat på utförda
behandlingar?
Huvudmännen efterlyser större samspel mellan
Socialstyrelsen och kvalitetsregistren
svnuppsalaorebro.se
Behov av stöd till implementering






Regionen ense om att stöd för implementering behövs på olika
nivåer som t.ex. webb, kunskapsseminarier och personellt stöd
(samordnare eller någon med stödansvar)
Gemensamma (K+L), återkommande utbildningar
Gemensam systematisk implementering
Nationella metodutbildningar i MET och metoder för vård av
ungdomar efterfrågas (arrangerade av Socialstyrelsen)
Gemensamma vårdprogram (nationella/regionala/lokala?)
För att underlätta implementeringen måste alla verksamheters
uppdrag vara tydliga
svnuppsalaorebro.se
Ekonomiska, resursmässiga och
organisatoriska konsekvenser






Primärvården och BUP behöver extra fokus
NR kräver förändrade arbetssätt
Utökat samarbete inom och mellan huvudmännen
Förstärkning av personella resurser behövs (framför allt
inom KBT, dokumentation och handledning)
Resurser behövs för utbildning och uppföljning
Utveckla organisatoriska förutsättningar för att skapa
gemensamma mottagningar (K+L)
svnuppsalaorebro.se
Övrigt

Vi saknar rekommendationer om doping, blandmissbruk
och iatrogena läkemedelsmissbruk

Samlade synpunkter (länsvis) på kompletteringen gällande
rekommendationerna om opoider, ADAD och HAP senast
den 22 april (för att hinna med Samverkansnämndens AU)
svnuppsalaorebro.se
 Särskilda fokusområden för
psykiatrin i LD:
- diagnostik :SCID
- medicinska test : EtG och EtS
- läkemedelsbehandling vid alkohol abstinens och
– beroende
- psykosocial behandling vid alkoholberoende
- nertrappning vid långvarigt bruk av
bensodiazepin
- psykosocial behandling vid beroende av cannabis
-läkemedelsbehandling och psykosocial
behandling vid CS-beroende
- hela ungdomsområdet
svnuppsalaorebro.se

similar documents