Minoritetsspråklige barn i barnehagen

Report
Minoritetsspråklige barn i barnehagen – regelverk
Presentasjon laget av Juridisk avdeling 2 (barnehage), Utdanningsdirektoratet,
til bruk for fylkesmennene – februar 2014 – oppdatert juni 2014
Minoritetsspråklige barn – hvem er det?
• Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven
eller forskriftene
• Ingen særbestemmelser – alle barn som går i barnehage
har krav på et barnehagetilbud i tråd med forskrift om
rammeplan for barnehagen, uavhengig av barnets
bakgrunn
• Utgangspunkt er målgruppen for «tilskudd til tiltak for å
bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i
førskolealder». Det vil si barn med en annen språk- og
kulturbakgrunn enn norsk, unntatt barn som har samisk,
svensk, dansk eller engelsk som morsmål.
Flere minoritetsspråklige barn i barnehagen
• I 2012 gikk 34 363 minoritetsspråklige barn i barnehage
(12 % av alle barnehagebarn)
• Økning på cirka 3 800 barn, nesten 13 % fra året før
• Særlig kraftig økning blant ett- og toåringene
• 70,1 % av alle minoritetsspråklige barn mellom 1-5 år gikk i
barnehage
• 90,1 % av alle barn i Norge mellom 1-5 år gikk i barnehage
• Ingen forskjell i avtalt oppholdstid mellom
minoritetsspråklige barn og alle barn i barnehagen
Utvalgte temaer med blikk på de minoritetsspråklige barna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rett til plass
Prioritet ved opptak
Tilskudd
Barnehagetilbudet
Språkstimulering
Spesialpedagogisk hjelp
Samarbeid med foreldre
Overgang til skole
Asylsøkerbarn
Rett til plass
§ 12a. Rett til plass i barnehage
• Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i
samsvar med denne loven med forskrifter.
• Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
• Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket
fastsettes av kommunen.
• Minoritetsspråklige barn har samme rett til
barnehageplass som andre barn
• Unntak for asylsøkerbarn
Prioritet ved opptak
• Minoritetsspråklige barn som gruppe er ikke gitt
lovfestet rett til prioritet ved barnehageopptak i
barnehageloven § 13
• Flere kommunale og ikke-kommunale barnehager
velger likevel å prioritere minoritetsspråklige barn
ved opptak
• Det er adgang til dette dersom det er fastsatt i
barnehagens vedtekter
• De kan ikke prioriteres foran barna med lovfestet prioritet
i § 13
Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i
førskolealder
• Formål fra retningslinjene
• «Målrettede språkstimuleringstiltak i førskolealder, herunder tospråklig
assistanse i barnehage, vil kunne bidra til en bedre skolestart for barn
som ikke har norsk som morsmål og på sikt øke barnas deltakelse på alle
samfunnets arenaer i tittelen på tilskuddet.»
• God morsmålsutvikling og grunnleggende norskkunnskaper ved
skolestart
• Delmål
• Stimulere kommunene til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til
barnehagen
• Bidra til at kommunene utformer helhetlige tiltak på tvers av de ulike
tjenestetilbudene (barnehage, skole, helsestasjon, språkopplæring for
foreldre)
Tilskudd
• Udir gir tilskuddet til kommunene
ut fra antall minoritetsspråklige
barn som går i barnehage – tall
fra barnehagenes årsmeldinger
• Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av søknader fra den
enkelte barnehageeier og eventuelt andre tjenester
• Søknaden må vise hvilke behov barnehagen eller andre tjenester
har for ekstra ressurser for å tilrettelegge for
språkstimuleringstiltak
Tilskudd
• Bruken av tilskuddet må tilpasses lokale behov
• Kan brukes til for eksempel tospråklig assistanse, innkjøp av
språkmateriell, sikre god foreldrekontakt og utvidet
foreldresamarbeid, informasjon om betydning av barnehage for
barnets utvikling
• Tilskuddet skal ikke brukes til å finansiere
spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7
• De siste årene har tilskuddssatsen gått ned og antall
minoritetsspråklige barn opp
• Ordningen er under evaluering
Barnehagetilbudet – krav i barnehageloven
• Fra formålsbestemmelsen: Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen,
på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet.
• Fra § 2:
• Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn,
sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.
• Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen
kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring
i et sosialt og kulturelt fellesskap.
• § 3: Barnas rett til medvirkning
Krav i barnehageloven
• Barnehageloven § 2 og forskrift om rammeplan for
barnehagens innhold og oppgaver
• Kommunen må legge til rette for at alle barna i barnehage
får et fullverdig og likeverdig barnehagetilbud
• Barnehagen skal støtte alle barnas utvikling og gi et
tilpasset barnehagetilbud basert på barnas egne
forutsetninger
• Dette omfatter også minoritetsspråklige barn, som ofte har
særlig utbytte av barnehagen for sosial og språklig utvikling
Hva krever rammeplanen av barnehagen?
Barnehagen skal sørge for å
• integrere barnet i det sosiale og kulturelle fellesskapet
• støtte barnets helhetlige utvikling basert på egne
forutsetninger
• støtte dobbel kulturtilhørighet
• skape et språkstimulerende miljø
• støtte at barnet bruker sitt morsmål
• arbeide aktivt med å fremme barnets norskspråklige
kompetanse
Språkstimulering
• Rammeplanen punkt 2.5 om språklig kompetanse
• «Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. De
må få tidlig og god hjelp.»
• Hvordan kan barnehagen oppdage og hjelpe?
• Helhetlig observasjon av barnas ferdigheter og utvikling er en del
av barnehagens oppgave
• Husk at systematisk kartlegging av et barns ferdigheter, for
eksempel i språk, krever samtykke fra foreldrene
• Se Udirs veileder: Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat
(2013)
• Se temaheftene Om språklig og kulturelt mangfold (2006) og Om
språkmiljø og språkstimulering i barnehagen (2009)
Spesialpedagogisk hjelp
• Hvis ansatte i barnehagen er bekymret for et barns utvikling og har
oppdaget at barnet kan ha behov for særskilt støtte og oppfølging,
kan det bli aktuelt for barnehagen å samarbeide med andre tjenester
i kommunen
• Barnet kan ha særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, jf.
opplæringsloven § 5-7
• Utvikler barnet seg senere eller annerledes enn det som er forventet?
• Fra Udirs språkveileder: De ansatte i barnehagen må være i stand til å se og
vurdere barnas språk i et flerspråklig perspektiv. Det er viktig å være
oppmerksom på at det som regel tar lengre tid å lære seg flere språk enn bare
ett. Det er derfor vanlig med en noe langsommere progresjon i språkutviklingen.
• Barn som bor i asylmottak har rett til spesialpedagogisk hjelp når det
er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder
Spesialpedagogisk hjelp
• Foreldrene skal involveres i alle fasene i en sak om
spesialpedagogisk hjelp
• Det er krav om samtykke fra foreldrene før det blir gjort
sakkyndig vurdering og før det blir gjort vedtak om å sette i
gang spesialpedagogisk hjelp
• Spesialpedagogisk hjelp skal være gratis – trekkes fra
foreldrebetalingen
Samarbeid med foreldre
• Fra rammeplanen punkt 1.8 om samarbeid med barnas hjem
•
I møte med foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har barnehagen et spesielt ansvar for at
foreldrene har mulighet til å forstå og gjøre seg forstått i barnehagen. Å møte foreldre fra ulike
kulturer, både innen det norske samfunnet og fra andre land, krever respekt, lydhørhet og innsikt.
Dette forutsetter at personalet er bevisste og tydelige i egen yrkesrolle og trygge på egen
kompetanse.
• Minoritetsspråklige foreldre har krav på samme informasjon fra barnehagen som
andre foreldre
• Språkutfordringer/kulturutfordringer – hvordan løse dem i praksis?
•
•
•
Flerspråklige ansatte?
Informasjonsskriv på flere språk?
Annet?
• Samarbeid med foreldrene er spesielt viktig ved samarbeid med andre tjenester i
kommunen eller eventuell individuell kartlegging av et barn
•
Informert samtykke fra foreldre
Overgang fra barnehage til skole
• Fra rammeplanen punkt 5.1 om samarbeid med
grunnskolen
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra
barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært
samarbeid med barnets hjem.
• Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at
barnehagene samarbeider med skolene
• Overføring av informasjon om enkeltbarn krever samtykke
fra foreldrene
Særlig om asylsøkerbarn
• Kunnskapsdepartementet har vurdert at barn av asylsøkere ikke
regnes som «bosatt» etter § 12a så lenge det ikke er fattet vedtak om
oppholdstillatelse eller hvis det er gitt avslag på søknaden. De har
derfor ikke en lovfestet rett til barnehageplass.
•
•
Det samme gjelder enslige mindreårige asylsøkere.
Først etter at det er fattet vedtak om oppholdstillatelse og en kommune har tatt dem imot
for varig bosetting, regnes barna som «bosatt» etter § 12a.
• Asylsøkerbarn som går i barnehage, har krav på et tilpasset
barnehagetilbud på lik linje med andre barn
• Barn som bor i asylmottak har rett til spesialpedagogisk hjelp etter
opplæringsloven § 5-7 når det er sannsynlig at barnet skal være i
Norge i mer enn tre måneder
Nyttige lenker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barnehageloven med forskrifter: www.lovdata.no
Om satsingen Kompetanse for mangfold 2013-2017:
http://www.udir.no/Utvikling/Artikler-utvikling/Kompetanseloft-pa-det-flerkulturelle-omradet-20132017/
Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelser om barnehageregelverket:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Tolkning-av-regelverket1/
Barnehagestatistikk: http://ssb.no/utdanning/statistikker/barnehager
Meld. St. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-620122013/4.html?id=705981
Om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Tilskudd/
Direktoratets språkveileder: http://www.udir.no/Barnehage/Pedagogikk/Veiledere/sprakveileder/
Kunnskapsdepartementets temahefter til rammeplanen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2008/temahefter---rammeplanfor-barnehagen.html?id=498148
Veilederen Fra eldst til yngst om overgangen fra barnehage til skole:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/veiledninger_brosjyrer/2008/fra-eldst-til-yngstsamarbeid-og-sammenh.html?id=517292

similar documents