Presentasjon av Terje Nicolaysen

Report
Overordnede føringer – arealplan
Innspill fra næringslivet i Sarpsborg
• Sunn vekst
Nærings- og arbeidsplassutvikling må være fokus og drivkraft også i arealplanen for å skape
ønsket, sunn og bærekraftig vekst i Sarpsborg
– Arealplan skal stimulere til ønsket og tilrettelagt befolkningsvekst som skal styrke
Sarpsborg som sted å bo og arbeide
– Veksten (bo- og næringsarealer) skal bidra til å bedre kommunens inntekts- og
kostnadsnivå (totalt og i gjennomsnitt)
– Vekst må ta hensyn til miljøforhold, transport, landbruk, rekreasjon mv
• Arealplanen må se vekstarealer i sammenheng
– Nye og definerte typer av nærings- og boligarealer, fortrinnsvis i samme område
(reduserer transport ved at folk kan bo nær arbeidsplassen)
– Behov for arealer til infrastruktur
• Langsiktige føringer for vekstområder må følges opp gjennom ulike
prioriteringer
Arealer og retning for vekstområder i Sarpsborg
Innspill fra næringslivet i Sarpsborg
1.
Prioriterte vekstarealer
Arealer som støtter ”hovedbevegelser” i samfunnsutviklingen i regionen
A. Aksen Sentrum – Grålum – Kalnes (Sentrum mot sykehus)
i.
ii.
Samlet plan for områder langs 118 til Grålum
Kartlegge ledige/transformasjonsarealer (eks. Høyskolebygget, Valaskjold, omr. v/Nettbuss, KPS, Lekevoll)
Nye områder Grålum – Kalnes (sør for E6)
Differensiere mellom kontor-arealer nær E6 og annen virksomhet i forlengelsen av Bjørnstad industriområde)
B. Aksen Sannesund – Greåker (Sentrum mot Fredrikstad)
Samlet plan som hensyn tar ny jernbanetrase (frigivelse av dagens trase)
i.
Akse langs Glomma
ii.
Akse langs 109
iii.
Greåker ”sentrum”
C.
2.
Sentrumsutvikling
Viktig pga. arealtilgjengelighet og attraktivitet for sentrum generelt
A.
B.
C.
3.
Økt utnyttelse av Kampenes-området
Fortettingsstrategi
Transformasjonsstrategi
Forskjønnings/attraktivitetsstrategi (konkrete føringer i Sentrumsplan)
Fortetting i øvrige områder
Generelt ingen utvidelse av dagens arealbruk
Hva slag næring – hva lags boliger
Innspill fra næringslivet i Sarpsborg
•
Næringsarealer – hovedføringer for ønskede virksomheter
– Kunnskaps-/kompetansebaserte virksomheter (ønsket befolkningssammensetning)
– Virksomheter med store ringvirkninger (leverandører, utdanningssystemer, tiltrekning av
andre selskaper osv)
– Virksomheter som har nytte av eksisterende virksomheter (gjensidig styrkende)
•
Boligarealer:
–
–
–
–
Økt antall eneboliger er største behov (med god beliggenhet)
Rekkehus/små-blokker
Leiligheter
Største arbeidsplassøkning vil komme på Grålum/Kalnes – det gir føringer for hvor nye boliger
må prioriteres tidlig i perioden.
– Balanse - Eie/utleie
•
Rekreasjonsarealer vs. utbygging?
– Kulås: Er rekreasjonsområde, kan utnyttes bedre og fylles mer med aktiviteter
– Sarpsborg-marka; attraktivt rekreasjonsområde (også ”feil” retning ift. vekstområder)
– Tunevannet: Utbygging på vestsiden (inkludert turvei langs/rundt vannet.
God beliggenhet ift. store arbeidsplassområder Grålum – Kalnes
– Ved en transformasjon av elvebredden Sannesund – Greåker bør gang/turvei integreres
Bruk av arealene
Innspill fra næringslivet i Sarpsborg
1.
Prioriterte vekstarealer
A.
Aksen Sentrum – Grålum – Kalnes (Sentrum mot sykehus)
Gjennom hele perioden
i.
ii.
iii.
B.
Aksen Sannesund – Greåker (Sentrum mot Fredrikstad)
Trolig i seneste del av perioden, avvente jernbaneomlegging
i.
ii.
iii.
C.
Industri og lignende
Sentrumsutvikling
Først i perioden
A.
Fortetting:
i.
ii.
B.
Flate + høyde
Krav til visuell oppgradering
Transformasjon
i.
ii.
iii.
iv.
3.
Blanding boliger + kontor/småindustri/håndverk langs Glomma mot Greåker
Bolig langs Glomma + Hannestad mot Grålum
Kontor mv langs 109
Økt utnyttelse av næringsområde Kampenes (mot Rakkestad)
Hele perioden
i.
2.
Næring: Kontor
Næring: Småindustri/håndverk mv Kalnesskogen/Bjørnstad industriområde
Bolig; fortetting + Tunevannet + Bjørnstadjordene + område Maugesten/Ravneberget og mot byen + Vister-området
Østre bydel (noe bolig, noe næring )
Området nærmest museet/fossen/broene bør vurderes på nytt og danne et friområde/kreativ buffer mellom industriområdet til Borregaard
og byen for øvrig
Deler av Brg-jordene (kontor)
Torsbekkdalen – stadion-området (bolig + kontor-næring)
Stasjonsområde – Glengshølen utnyttes bedre?
Fortetting i øvrige områder

similar documents