Ungdomars och vuxnas läsförmåga * resultat av PIAAC i ett

Report
Ungdomars och vuxnas läsförmåga
– resultat av PIAAC 2012 i ett
utvecklingsperspektiv
Mats Myrberg
KTH
Projekt och publikationer till grund för
presentationen:
PIAAC 2012, ”Program for the International Assessment of Adult
Competencies”: OECD Skills Outlook 2013- First Results From the Survey of
Adult Skills
PISA 2012:15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.
Skolverkets rapport 398 2013
PISA 2000-2012: Fra 15 til 27 år – PISA-eleverne i 2011/12. SFI-rapport 14:13
Pågående forskningsprojekt: Skill acquisition, skill loss, and age.
A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Denmark, Finland,
Norway, and Sweden NORDFORSK
Mats Myrberg KTH/ECE
Sverige resultat i PISA 2000-2012
520
515
510
505
500
Matematik
Läsförståelse
Naturvetenskap
495
490
485
480
475
470
2000
2003
2006
2009
Mats Myrberg KTH/ECE
2012
Literacy 16-24 år i PIAAC – ”Program for the International
Assessment of Adult Competencies” 2012
England
Estland
Finland
Italien
Japan
Korea
Nederländerna
OECD genomsnitt
Polen
Spanien
Sverige
USA
240
250
260
270
Mats Myrberg KTH/ECE
280
290
300
Andel unga (16-24) i PIAAC 2012 med avancerade IT-kunskaper
England
Estland
Finland
Italien
Japan
Korea
Nederländerna
OECD genomsnitt
Polen
Spanien
Sverige
USA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Mats Myrberg KTH/ECE
60%
70%
80%
90%
100%
Sverige på sjätte plats eller Sverige på 26:e
plats?
• Mäter PISA och PIAAC samma verklighet?
Vad är ”literacy” i PISA och PIAAC?
• Studierna historiska bakgrund
• Mätteknik – precision och relevans
• Vad beror skillnaderna på?
• Hur skall vi värdera resultaten?
Mats Myrberg KTH/ECE
Samma grundläggande element i PISA:s och PIAAC:s
syn på vad literacy är:
PIAAC-literacy:
PISA-literacy:
• Literacy is defined as the
ability to understand,
evaluate, use and engage with
written texts to participate in
society, achieve one’s goals,
and develop one’s knowledge
and potential.
• Literacy encompasses a range
of skills from the decoding of
written words and sentences
to the comprehension,
interpretation, and evaluation
of complex texts.
• Reading literacy is understanding,
using, reflecting on and engaging
with written texts, in order to
achieve one’s goals, develop
one’s knowledge and potential,
and participate in society.
• Reading literacy includes a wide
range of cognitive competencies,
from basic decoding, to
knowledge of words, grammar
and larger linguistic and textual
structures and features, to
knowledge about the world.
Mats Myrberg KTH/ECE
Mätteknik – precision och relevans!
PIAAC
• Totalt 4.600 vuxna svenskar
16-65 år, dvs inte fullt 100
per åldersklass
• Test och intervju i hemmet,
ingen tidsgräns
• Stort bortfall men god
representativitet
• Ej identiska instrument med
föregående mätningar, IALS
1994 och 1998
PISA
• Totalt 4.700 åk9-elever
(födda 1996), tvåstegsurval
skolor/elever
• Test och enkät under två
lektionstimmar
• Litet bortfall, god
representativitet
• ”High stakes vs ”low
stakes”?
Mats Myrberg KTH/ECE
Orsaker till skillnaderna
 Olikheter i instrumenten - utbildningsfokus i PISA,
arbetslivsfokus i PIAAC
 Förmågeutveckling 15-24 år -”Cognitive
enhancers” i vardagen
 ”5000 timmar” – ”Matteuseffekten”!
 Teorier om lärande – relevans och belöningsvärde
 ”Fluid” vs ”crystallized” intelligence
 ”American high school – who cares?”
 Skolpolitiska beslut som lett fel – vad kan vi
åtgärda?
Literacyutveckling – två tvärsnitt
108
106
104
102
100
IALS1994
PIAAC 2012
98
96
94
92
90
17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30 år 31 år 32 år 33 år 34 år 35 år 36 år
Mats Myrberg KTH/ECE
Hur skall vi värdera resultaten?
Alternativa tolkningar:
• PISA 2012-debaclet kommer att fortplantas till PIAAC 2022
• 15-åringarna 2012 kommer till följd av sina erfarenheter som
unga vuxna att prestera lika väl i PIAAC 2022 som unga vuxna i
Sverige gjorde i PIAAC 2012
• ”Literacy” kommer att tillmätas mindre betydelse än ”ITbaserad problemlösning” i framtiden – ungdomarna är redan
där
Mats Myrberg KTH/ECE
Literacyutveckling i längden
– SFI-studien ”Fra 15 til 27 år”
• 1900 danska 15-åringar i PISA 2000 följs upp till PIAAC 2012
• Markant ökning i Literacy mellan 15 och 27, särskilt för
pojkarna
• Starkt samband mellan läsförmågan vid 15 år och fortsatt
utveckling till 27 år
• Fortsatt utbildning den viktigaste enskilda faktorn bakom
utvecklingen
• ”Use-it-or-lose-it” – NEET (”Not in Education, Employment or
Training”)!
Mats Myrberg KTH/ECE
Literacy på högskolenivå
• Finska gymnasieexaminerade bättre än amerikanska
högskoleutbildade
• Motsvarande två skolårs skillnad i literacypoäng mellan
Finlands och Sveriges högskoleexaminerade
• Studier av skrivförmåga - Victoria Johansson, Lunds
universitet: Utveckling av skriftlig och muntlig framställning
från mellanstadiet till universitetet
• Internetanvändning bland hög- och lågutbildade
• Literacy och ”Skill Acquisition”
• Literacy - utbud och efterfrågan, fem kravnivåer
Mats Myrberg KTH/ECE
Spekulativ avslutning - Vad kommer att hända
med den svenska läsförmågan i framtiden?
• Utbildning och läsförmåga går hand i hand –utbildning är den
främsta kravställaren
• Vilka är läsningens belöningsvärden? - Läsningens
järntrianglar (Gudmund Hernes)
• Modern mediedramaturgi – 8 klipp i minuten (varför Assar
Lindbeck inte ville ställa upp i TV)
• Hermodsgenerationen vs ”Idol”
• ”Literacy is a fresh commodity”
• Lokalpressens roll för lokala gemenskaper i kontrast till ett
splittrat medielandskap med virtuella gemenskaper
• Framtidens arbetsliv –bifurkationsteorin återupplivad
Mats Myrberg KTH/ECE
Lärdomar att dra:
• Skolkunskaper ≠ vuxenkompetens
• ”Facts kick” – dåliga nyheter först
• Vetenskaplig granskning av instrumenten (enkät,
uppgifter, ”reading components”)
• Vad bör vi göra inför PISA 2018/PIAAC2022?
a) Matchning PISA/NP, registeruppgifter
b) Fokus på förklarande variabler
c) Bilateralt forskningssamarbete i stället för ”league
tables”
Mats Myrberg KTH/ECE

similar documents