Dimensjonering av vedkløyver

Report
LuMa WP 600
Pål – Magnus Lunner, Arne Onshus og Lars Halvor Stokstad
Hvorfor ved og kløyver?
 Stadig økt fokus på bioenergi og miljø
 En av gruppas medlemmer har et bioenergianlegg som




fyres på 90 cm langved
Ideen er å lage en kløyver som kan kløyve ved i denne
lengden, men også kortere ved
Etterspørsel etter ulike lengder ved salg av ved
Kløyveren kan på sikt bli en integrert del av en
vedmaskin
Behov for vedkløyver som tar både store og små
dimensjoner
Litt om oppgaven
 En allerede bygget vedkløyver
 Laget som en prototyp med brukte materialer og




komponenter
Dimensjonert og beregnet ut ifra både prototypen og
en versjon med ideelle profiler
Sett på marked og økonomi ved eventuell produksjon
for salg
Satt oss inn i forskrifter og regler
Laget DAK tegninger på prototyp og på ny modell
Kravspesifikasjon
Disse kravene stilles til kløyveren:











kløyve kabber opp til 60 cm i diameter
kløyveren må ha en maksimal syklustid på ca. 10 sek. (tur/retur, ved 90 cm kabber)
skal være uavhengig av egen traktor for drift (egen motor)
skal være transporterbar som en tilhenger
kløyveren skal være dimensjonert for en kløyvekraft på 800 kN
det skal være mulig å bygge på en sagenhet med tilhørende innmaterbånd osv.
produktet skal oppfylle alle forskrifter for denne typen maskiner
tilpasset utstrakt bruk av brukte materialer
kunne produseres av standardprofiler ved eventuell masseproduksjon
stabil og solid konstuksjon
maskinen må være effektiv og sikker å bruke
Tegninger
Beregnede komponenter
Beregninger
Beregninger
Materiale og metoder
 Stål som konstruksjonsmateriale (i hovedsak S 235)
 De fleste forbindelser er MIG-sveiset
 Flest kilsveiser
 Enkelte boltforbindelser
 Stålet er kappet med båndsag og plasmaskjæremaskin
 Hull er boret med kjernebor
 Kan bygges ut i fra standardprofiler og komponenter,
men også med utgangspunkt i gjenbruk av materialer
 Kan sammenstilles i et godt utstyrt gårdsverksted
Alternative løsninger
 Beregnet prototyp som allerede er bygget
 Beregnet alternativ løsning med mer ideelle profiler
for eventuell produksjon
 Sett på andre løsninger for den sistnevnte
 Andre materialer
 Annen konstruksjon
 Andre profiler
Fordeler og ulemper
Vi tar for oss fordeler og ulemper med versjonen tenkt for produksjon:
Fordeler:








Solid
Tar vedkabber inntil 60 cm
Konstruert med hensyn på miljø.
Kan bygges ut i fra resirkulerte materialer.
Kan brukes både til produksjon av ved til husholdning og til industri.
Flyttbar
Ivaretar HMS på en god måte
Kan integreres i en vedmaskin, med kappeenhet, innmating og
transportbånd.
 Binder ikke opp egen traktor til drift, og er heller ikke avhengig av
strøm.
Fordeler og ulemper
Ulemper:
 Vekt
 Smidighet, da den kan være noe ”voldsom” å flytte
med seg
 Pris
 Egen motor som krever vedlikehold og oppfølging
Forskrifter, lover & regler
 Forskrift om maskiner
 Typegodkjenning
 CE – merking
 Tekniske krav med hensyn på HMS:







Vernedeksel?
To – hånds betjening?
Nødstopp?
Andre sikkerhetstiltak?
Støy?
Behov for personlig verneutstyr?
Generell teknisk utforming
Forskrifter, lover & regler
 Forskrift om bruk av arbeidsutstyr:
 Stiller krav til bruker og operatør
 Maskinen må være av godkjent type, j.fr. forrige forskrift
 Vegtrafikkloven, og forskrift om kjørende og gående
trafikk:
 Stiller krav dersom maskinen skal forflyttes på veg:
 Lys?
 Reflekser?
 Bredde?
 Andre ting?
Prisoverslag
Marked og salg
 Få konkurrenter som lager maskin i denne størrelsen
 Tyske Posch lager en kløyver med 41 tonns kløyvekraft,
som tar kabber opp til 50 cm
 Importeres til Norge av TH-teknikk AS på Løten
 Produktet er et spesialprodukt
 Lite aktuelt å produsere i store volum
 Tipasset et utvalg profesjonelle vedprodusenter
 Estimert maksimalt salgsvolum nasjonalt er 20-30
maskiner årlig
Konklusjon
 Maskinen er et allsidig og solid produkt
 Grunnkonstruksjon og utgangspunkt for en vedmaskin
 Bygget for grov og lang ved
 Oppgaven har vært lærerik, nytt og konstruktiv
 I tråd med fagets målsettinger
 I tråd med utdanningen
 Nyttig da kløveren faktisk bygges
Til slutt:
Gruppe 3 presenterer LuMa WP 600

similar documents