Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av

Report
Effekt, strategiska val, trendspaning och
kritisk granskning
Umeå 2010-04-29
Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm
Agenda, vad jag vill prata om!
● Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett
fastighetsägarperspektiv
● En kort trendspaning, vad händer på
värmemarknaderna?
– Energibesparing eller effektbesparing?
Fråga, protestera och avbryt gärna 
Fastighetsägarna Stockholm
● Branschorganisation
● Grundades 1870
● Stockholms- och Gotlands län
● Ca 5 700 medlemmar med:
– 10 000 fastigheter, 170 000 lägenheter
– Fastighetsvärde cirka 500 miljarder kronor
– Cirka 2 600 bostadsrättsföreningar
● Energi och miljö finns bland de prioriterade frågorna att driva
4
Att byta uppvärmningsform, strategiska val ur ett
fastighetsägarperspektiv
Flödesschema vid byte av uppvärmningsform
1. Behov
2. Strategiska val
3. Utredning av förutsättningar, tekniska och
organisatoriska
4. Val av teknik
5. Upphandling
6. Genomförande
7. Drift
Källa: Forsling P, Allt annat än olja, Sveriges Kommuner och Landsting, 2008
Behov
● Varför byta uppvärmningsform? Tänkbara motiv:
– Tekniskt behov, befintlig anläggning är tekniskt uttjänt
– Ekonomiskt behov, allt för dyr drift
– Önskan/krav att minska miljöbelastning
● Ofta sammanfaller motiven med varandra.
– Oljan är dyr och dålig. Konvertering ger ekonomiska
och miljömässiga vinster….
● Många offentliga fastighetsägare har politiskt
ställda krav på sig att konvertera med
miljömotiveringar
1.
Behov
2.
Strategiska val
3.
Utred förutsättningar
4.
Val av teknik
5.
Upphandling
6.
Genomförande
7.
Drift
Strategiska val, parametrar att utvärdera
● Ekonomi
–
–
–
–
En självklarhet att utvärdera.
Inte bara driftkostnad före-efter!
Inkludera alla kostnadsposter för alla alternativ!
Finns det potentiella intäkter?
● Miljöprestanda
–
–
Samma grundtanke som ekonomisk utvärdering
Hur utvärderas olika alternativ mot varandra? Primärenergi? Marginalel eller mix?
● Drift och underhåll
–
–
Egen personal eller inhyrd? Ett ledningsbeslut! Vad gäller imorgon?
Kan man/bör man upphandla ”färdig värme” istället?
● Riskhantering
–
–
–
Grundläggande för alla strategiska överväganden
Alla ägg i samma korg?
Inlåsningseffekter? Behåll förhandlingsutrymmet!
1.
Behov
2.
Strategiska val
3.
Utred förutsättningar
4.
Val av teknik
5.
Upphandling
6.
Genomförande
7.
Drift
Utreda förutsättningar, tekniska och
organisatoriska
● Tekniska förutsättningar
–
–
–
–
–
Utredning på egen hand eller med konsultstöd?
Konsulterna har preferenser, på gott och ont. Välj med omsorg.
Erfarna konsulter vågar dimensionera snålt!
Husets förutsättningar, radiatorsystem, effektbehov, utrymmesbehov
Omgivande förutsättningar, lokala utsläpp, körbanor, borrning
● Organisatoriska förutsättningar
– Egen personal? Kopplat till det strategiska resonemanget
– Samlat fastighetsbestånd?
– Jourtid?
1.
Behov
2.
Strategiska val
3.
Utred förutsättningar
4.
Val av teknik
5.
Upphandling
6.
Genomförande
7.
Drift
Val av teknik
● Föregående analys ger underlag för beslut om
teknikval:
– Värmepump? Vilken typ?
– Biobränsleeldning? Vilket bränsle?
– Fjärrvärme?
1.
Behov
2.
Strategiska val
3.
Utred förutsättningar
4.
Val av teknik
5.
Upphandling
6.
Genomförande
7.
Drift
Upphandling
● Etablerad process, väl beskrivet i andra sammanhang:
–
–
–
–
Förfrågningsunderlag
Anbudsutvärdering
Förhandling
Avtalstecknande
● Bra förfrågningsunderlag ger jämförbara anbud!
–
–
–
–
–
Energitäckningsgrad?
Effekttäckningsgrad?
ÄTA-kostnader? Hur reglera?
Demontering/rivning?
Kvarvarande olja!
● Använd standardiserade entreprenadavtal
1.
Behov
2.
Strategiska val
3.
Utred förutsättningar
4.
Val av teknik
5.
Upphandling
6.
Genomförande
7.
Drift
Genomförande
● Att konvertera uppvärmningssystemet är en vanlig
entreprenadprocess. Inga principiella skillnader från andra
byggprocesser
–
–
–
–
●
●
●
●
Tidpunkt för konvertering? Årstid?
Värmeförsörjning under byggskedet, ansvar? Jourtid?
Löpande besiktning under byggskedet?
Information till boende och brukare!
Instruktion och utbildning
Märkning och dokumentation
Slutbesiktning
Garantibesiktning och prestandakontroll
1.
Behov
2.
Strategiska val
3.
Utred förutsättningar
4.
Val av teknik
5.
Upphandling
6.
Genomförande
7.
Drift
Driftskede
● Äntligen är allt på plats, nu är det bara att luta sig
tillbaka eller?
–
–
–
–
–
–
–
–
Myndighetskrav, köldmediekontroll, läckage, skydd mot brand
Prestandakontroll och driftstatistik
Översyn inför säsongsskifte
Driftekonomisk trimning
Uppföljning av krav ställda i upphandlingsskedet
Ekonomisk utvärdering
1.
Behov
Dokumentera erfarenheter
2.
Strategiska val
Delge erfarenheter!
3.
Utred förutsättningar
4.
Val av teknik
5.
Upphandling
6.
Genomförande
7.
Drift
Ett kalkylexempel
(i)
FÖRE ÅTGÄRD
Olja, årligt inköp
Verkningsgrad oljeeldning
Energiinnehåll olja
Värmebehov
75
m3
80%
10 000 kWh/m3
600 000 kWh/år
Pris olja
Kostnad olja
Driftkostnader (20 kr/MWh)
(ii) Total kostnad innan åtgärd
7
585
12
597
800
000
000
000
kr/m3
kr/år
kr/år
kr/år
EFTER ÅTGÄRD
Pelletseldning 300 kW
Verkningsgrad pelletseldning
Värmebehov (enligt ovan)
Energiinnehåll pellets (vikt)
Energiinnehåll pellets (volym)
Pelletsbehov volym
(iii) Pelletsbehov vikt
85%
600 000 kWh/år
4 800 kWh/ton
3120 kWh/m3
226
m3
147
ton
Skola/vandrarhem
Oljepanna till 300 kW pellets + solfångare
100 % effekttäckning
Pris pellets
Kostnad pellets
Driftkostnader (70 kr/MWh)
Kostnad efter åtgärd
Investering
Avskrivningstid
Ränta
(iv) Annuitet, årlig kapitalkostnad
Obs! Prisbild giltig sommaren 2007
Sammanställning
Kostnad före åtgärd
Kostnad efter åtgärd inkl kapitalkostnad
(v) Besparing
1
213
42
255
450
235
000
235
1 360 000
20
5%
109 130 kr
597 000
364 365
232 635
kr/ton
kr/år
kr/år
kr/år
kr
år
kr/år
kr/år
kr/år
Kalkylering, några riktlinjer
● Underhållskostnader kan ansättas schablonmässigt i relation till
investeringskostnaden enligt t ex EMI:
Pellets
Värmepump
Fjärrvärme
2 % av investeringen
1 % av investeringen
0,5 % av investeringen
● Verkningsgrader:
Äldre oljepanna 0,75-0,8
Bergvärmepumpar ”årsmedelverkningsgrad” är kalkylmässigt 2,6-2,8
Fjärrvärme 0,98
Biobränsleanläggning 0,85
● Bränslepriser:
För större värmepumpsanläggningar kan SCB ”avtal småindustri”
användas kalkylmässigt
Fjärrvärmepriser är lokala, ansätt lokala priser i kalkylen!
Pelletspriser finns vissa internetkällor, fortfarande med osäkerhet
EMI-Energimarknadsinspektionen, källa: ”Uppvärmning i Sverige”
Kalkylering, några riktlinjer forts
Bergvärmepump:
– Årsmedelverkningsgrad 3.0
– Investering 14 000 kr/kW (värmepumpseffekt)
– Förhållanden:
 Energibehov/värmepumpseffekt: 4200 (kWh/kW)
 Energitäckningsgrad 82 %
Källa: Levin, P, Ekonomisk och driftserfarenhetsmässig utvärdering av
bergvärmepumpar, 2008.
http://www.bebostad.net > Genomförda projekt > Utvärdering bergvärmepumpar
En trendspaning…
Energi eller effektbesparing?
●
Att spara energi är i allas medvetande, har gått från att vara trend till självklarhet
(?)
●
Ur en fastighetsägares perspektiv är nästa steg att spara effekt;
● Timmätning av alla elkunder ska skapa ändrade beteenden hos kunderna
● Ökat inslag av timmätning av fjärrvärmekunder
Spara energi kommer att styras mot att också spara effekt, för att
energibolagen vill dit
Fjärrvärme och värmepumpar kan leverera energi till låg kostnad, den svenska
elproduktionen är enormt fokuserad på att leverera elenergi med låga rörlig
kostnader, t ex vattenkraft och kärnkraft.
Att tillhandahålla effekt är dyrt, svårt och miljöbelastande
En trendspaning…
Energi eller effekt
Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41
En trendspaning…
Energi eller effekt
Källa: Metoder för att sänka effektbehovet vid fjärrvärme, Svensk Fjärrvärme, Fjärrsyn rapport 2009:41
Att spara effekt är inte samma sak som att
spara energi
●
I flerbostadshus kan man styra bort värme från radiatorsystemet
under tider då man har stort behov av tappvatten
●
I lokalbyggnader kan man starta ventilationsaggregat med
tidsförskjutning för dämpa värmeeffekten.
●
Mer intressant att ackumulera värme
●
Värmepump med fjärrvärmespets?
●
”Smarta elnät” ska jämna ut uttagen över tid baserat på t ex
efterfrågan och pris
●
Elmotorer förses med mjukstart för att sänka startströmmar,
eleffektuttaget (och säkringsnivån)
En sammanfattning
● Vid byte av uppvärmningsform, tänk långsiktigt och var strategisk
● Konkurrensutsätt alternativen mot varandra
● Välj det sammantaget bästa alternativet, det är inte alltid det
billigaste alternativet…
● Tänk på förvaltningsskedet i förväg.
● Gör en heltäckande före/efterkalkyl
● Att spara effekt kommer att bli allt mer lönsamt,
● Att spara effekt är inte samma sak som att spara energi, lär er
skillnaden!
Tack för uppmärksamheten!
Per Forsling
070-417 76 40
[email protected]

similar documents