Framskrivinger av behov for arbeidskraft

Report
1
Utdannes det riktig
kompetanse for fremtiden?
Torbjørn Hægeland, SSB
12. september 2014
1
Utdanning og økonomisk vekst
• Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer
(hvordan vi gjør ting) viktigste kilde til vekst og velstand
• Produktivitetsvekst kommer ikke av seg selv
• Å skape eller å ta i bruk ny teknologi krever innovasjon,
imitasjon eller implementering.
• Disse aktivitetene krever kunnskap og ferdigheter. Slike
ferdigheter tilegnes gjennom investeringer i humankapital,
hvor formell utdanning er viktig.
• Ikke opplagt at «markedet ordner
opp»
– Mengde – type - fordeling
• Det offentlige er tungt inne i utdanningssektoren i de fleste
land – på ulike måter
Utdanner vi rett kompetanse for fremtiden?
• Spørsmålet er nært beslektet med eller avledet fra
– Hva (i all verden) skal vi leve av i fremtiden (når oljen tar slutt)?
• Vi vet egentlig ikke så mye om hvilke næringer som blir
viktige i fremtiden
– Men vi vil trenge en del lærere, og trolig vekst i etterspørsel etter
helse- og omsorgstjenester.
• Kompetent og omstillingsdyktig arbeidsstyrke viktig
grunnlag for å ta i bruk ny teknologi og utnytte nye
muligheter
• «De ufødte næringsklyngers behov»
• Generell kompetanse og basisferdigheter
3
Utdanningspolitikkens rolle (litt snevert)
• Bidra til
– godt samsvar mellom tilgang på kompetanse av ulike slag (tilbud) og
samfunnets behov for denne kompetansen (etterspørsel),
– på en måte som maksimerer velferden
– og at den nødvendige kompetansen produseres effektivt
• Tilbudet bestemmes i stor grad av individuelle valg,
kapasitet i utdanningssystemet og internasjonal migrasjon,
og er nokså gitt på kort sikt
• Etterspørselen bestemmes av mange faktorer
• Ofte vil man nå en «likevekt» der tilbud er lik etterspørsel,
men ikke alle likevekter er like gode
4
Hva driver endringer i etterspørsel etter
ulike typer arbeidskraft?
• Endringer i næringsstruktur (hva vi produserer)
– Ulike næringer bruker ulike typer arbeidskraft
– Fra jordbruk til industri til privat og offentlig tjenesteyting
– Globalisering endrer næringsstrukturen
• Endringer i teknologi (hvordan vi produserer)
– Hvordan de samme næringene produserer de samme
typer produkter
– Hånd i hånd med organisasjonsmessige endringer
– Internasjonal outsourcing
• Sterk økning i etterspørselen etter utdannet arbeidskraft
over tid
• Drevet av endringer mellom og innad i næringer
• Teknologiske endringer viktig faktor
• Men også økt etterspørsel etter arbeidsintensive tjenester
når inntektsnivået øker
• Demografiske forhold spiller inn
6
Tilbud av ulike typer arbeidskraft
• Ungdommers preferanser og valg
– På hvilket grunnlag foretas de?
– Når foretas de reelle valgene?
• Dimensjoneringen av utdanningssystemet
– Studentenes preferanser gjennom søking
– Institusjonenes insentiver
– Politiske prioriteringer
• Utdanningskvalitet
– Kompetanse følger ikke automatisk fra antall skoleår eller
studiepoeng
• Internasjonal migrasjon
7
Framskrivinger av etterspørsel og tilbud av
arbeidskraft etter utdanning 2010-2030
• Hva skjer hvis
– ungdommens utdanningsvalg fortsetter som i dag
– Makroøkonomi og næringsstruktur utvikler seg slik vi tror
– trender i etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft innad i næringer
fortsetter
• Rapporter 48/2013, Statistisk sentralbyrå
Cappelen,
Gjefsen, Gjelsvik, Holm og Stølen
http://www.ssb.no/forskning/makroookonomi
8
Hovedtrekk i beregningsopplegget
• De siste befolkningsframskrivingene (kjønn og alder)
• Tilbud - MOSART
– Framskrivinger av utdanningsvalg under forutsetning om gitte
(konstante) utdanningstilbøyeligheter
– Framskriving av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning
– Avgang gjennom død (befolkning) eller pensjonering (arbeidsstyrke)
• Etterspørsel - MODAG
– Makroøkonomisk modell med flere næringer
– Etterspørsel etter arbeidskraft påvirket av næringsstrukturen
– Arbeidskraften inndelt i 5 utdanningsgrupper etter nivå –
Substitusjon, trender har betydning for sammensetningen
– Videre oppsplitting i 28 utdanningsgrupper – trender i
sammensetningen
9
Viktigste trekk fram mot 2030
•
Fortsatt klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med utdanning fra
universitet og høyskole
•
Også klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med videregående
fagutdanning
•
Den største utfordringen består i at for få gjennomfører videregående
fagutdanning
•
•
•
Knapphet på lærere
•
Tilbudet ser ut til å vokse mer enn etterspørselen for høyere utdanning
innen økonomi og administrasjon, samfunnsvitenskap, jus og
humanistiske fag
Økende knapphet på sykepleiere
Etter hvert trolig redusert knapphet på ingeniører og andre med
realfagsbakgrunn
10
Sysselsetting etter utdanningsnivå
1 200
1 000
800
NUN
NHO
NVF
NVA
NGRK
600
400
200
0
1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028
Befolkning 16-74 etter utdanningsnivå
12
Tilbud og etterspørsel etter utdanningsnivå
13
Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag
14
Bygg og anleggsfag
15
Ingeniører
16
Sivilingeniører
17
Andre realfag, lavere grad
18
Andre realfag, høyere grad
19
Sum ingeniører og realfag
20
Økonomi og administrasjon – høyere grad
21
Samfunnsfag, høyere grad
22
Humanistiske fag, høyere grad
23
Lærere, lavere grad
24
Pleie og omsorgsfag, høyskole
25
Andre helsefag, høyskole
26
Implikasjoner
• Behov – mangel - knapphet
• Markedskreftene vil motvirke eventuelle ubalanser…
–
–
–
–
–
Arbeidsgiverne vil sysselsette nærliggende typer arbeidskraft
Næringsstrukturen kan påvirkes av tilgang
Ubalanser kan påvirke relative lønninger
Ubalanser kan påvirke ungdoms utdanningsvalg
Arbeidsinnvandring
• …men ikke alle likevekter er gode
• Likevel: Beregningene
– Avdekker ubalanser som følger av en framskrivning av dagens
situasjon
– Gir relevant informasjon
 om dimensjonering av utdanningskapasitet
 til ungdom og arbeidsgivere
27

similar documents