Miljö, kultur och ekonomi

Report
Miljö, kultur och ekonomi
Besöksnäringen
• Positiva och negativa effekter av turism i en region
• Vad som menas med hållbar turismutveckling och dess
konsekvenser
• Turismens betydelse för sysselsättningen
• Vad ekoturism innebär
• Vilka regler som finns för ekoturism och företag som
arbetar med ekoturism
Mot en hållbar turism
• Turismen växer i nästan alla länder
• Denna växande näring har både positiva och negativa
effekter
• Turismen påverkar ekonomin, miljön och sysselsättningen
• I konkurrens om turister måste man arbeta för att göra
resmålet attraktivt och samtidigt hållbart på sikt
Geografiska och ekologiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser
Hållbar
turism
Sociala och kulturella konsekvenser
Effekter på natur och miljö
• Positiva effekter:
• Naturen
Effekter på natur och miljö
• Positiva effekter:
• Kulturhistoriska byggnader
Effekter på natur och miljö
• Negativa effekter:
• Växtlighet
Effekter på natur och miljö
• Negativa effekter:
• Djurlivet
Effekter på natur och miljö
• Negativa effekter:
• Luftföroreningar
Ekonomiska effekter
• Den mest betydande orsaken till den snabba
turistutvecklingen är de ekonomiska fördelarna
• Intäkterna som turismen skapar är större än kostnaderna
• Turism är en arbetskraftsintensiv yrke
• I Sverige finns det ca 130 000 helårsarbetande personer i
över 20 000 företag som arbetar inom turismen
Effekter på kultur och samhälle
• Positiva effekter:
• Lokalbefolkningens traditioner kan förstärkas av turismen
• Eftersom turister är intresserade av lokala traditioner bevaras
dessa för att tillgodose turisternas behov
Effekter på kultur och samhälle
•
•
•
•
Negativa effekter:
Ökad användning av droger och alkohol
Ökad kriminalitet som stölder, rån och prostitution
Tiggeriet ökat
Hållbar utveckling
• ”….. en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra förutsättningarna för kommande generationer
att tillfredsställa sina behov.”
• Hållbar utveckling innebär:
• Att resurser ska räcka till och miljön ska bevaras för
kommande generationer
• Att en utjämning måste ske mellan rika och fattiga
länder
• Att vi alla måste ändra attityder och livsstil för att
stödja en hållbar ekologiskt anpassad utveckling
• Hållbar utveckling ska ses som ett görhållningssätt
• Vi måste därför ställa oss frågan: Utveckling – för vem, hur
och till vad?
Hållbar turism
Hållbar turism
• I Sverige är det den statliga myndigheten Nutek som
samordnar frågor om turism i Sverige.
• Nutek betonar tre områden för hållbar turismutveckling:
• Miljömässig hållbarhet som innebär att inte
överkonsumera våra naturtillgångar och att påverka
miljön så lite som möjligt
• Social hållbarhet som bevarar våra samhällen och
kulturer genom att verka för etik och rättvisa
• Ekonomisk hållbarhet som vill skapa en lika fördelning
av inkomster och tillväxt mellan länder, regioner och
människor
Ekoturism
• Ekoturism kallas den typ av turism som inte förstör eller
påverkar naturtillgångarna i det området
• Ekoturismen har även lett till att lokalbefolkningen har insett
att naturen kan skyddas mot exploatering och ändå ge
ekonomiskt utbyte som turistmål

similar documents