Kontaminasjon av tourniqueter og postoperative

Report
Kontaminasjon av tourniqueter og postoperative
sårinfeksjoner
S
Problemstilling
Hvordan kan operasjonssykepleieren bidra til å forebygge postoperative
sårinfeksjoner hos ortopediske pasienter som opereres med bruk av
tourniquet?
Definisjon av begreper
S Postoperativ sårinfeksjon
S er en infeksjon som oppstår etter gjennomgått kirurgisk
inngrep. Det oppstår i eller utgår fra operasjonslokalisasjonen,
og omfatter også infeksjoner i organ og hulrom. Postoperative
sårinfeksjoner blir delt inn i tre typer. Disse er overflatisk
postoperativ sårinfeksjon, dyp postoperativ sårinfeksjon, og
postoperativ sårinfeksjon i indre organ eller hulrom.
Definisjon av begreper
S Tourniquet
S en tourniquet kan defineres som en sammentrekkende eller
komprimerende enhet som brukes til å kontrollere venøs og
arteriell sirkulasjon i en ekstremitet for en periode.
Definisjon av begreper
S Koagulasenegative stafylokokker
S De koagulasenegative stafylokokker, spesielt stafylokokkus
epidermidis og stafylokokkus homini, utgjør en av de
viktigste og største bakteriegrupper i den normale hud- og
slimhinneflora hos de fleste mennesker. De
koagulasenegative stafylokokker kan også fremkalle
sykdom. Stafylokokkus epidermidis kan gi infeksjoner ved
innsetting av fremmedlegemer i kroppen.
Definisjon av begreper
S Koagulasenegative stafylokokker er nå de vanligste bakterier
funnet ved infeksjon i ledd, i forbindelse med
kneprotesekirurgi og kneartroskopier.
Lovverk
S Helsepersonelloven
S Pasientrettighetsloven
S Spesialisthelsetjenesteloven
S Lov om smittevern
S Forskrift om smittevern i helsetjenesten
Yrkesetiske retningslinjer:
grunnlag for operasjonssykepleiers
handling
Operasjonssykepleiers funksjon og
ansvarsområde
S Forebyggende funksjon
S Pedagogisk ansvar
Metode
S Søkemotorer: Bibsys, Medline, Swemed, Cochrane,
Helsebiblioteket.
S Ramme: perioden 2000-2012
S Struktur på artiklene:
S I – introduksjon
S M – metode
S R – resultat
S O – og
S D – diskusjon
Forskningsartiklene
S Thompson S.M., Middleton M., Farook M., Cameron-
Smith A., Bone S., Hassan A. (2011) “The effect of sterile
versus non-sterile tourniquets on microbiological colonization in
lower limb surgery”
S Sammenliknet grad av kontaminasjon mellom sterile og
usterile tourniqueter gjennom et randomisert kontrollert
studie.
S Av 34 usterile tourniqueter var 23 kontaminerte med diverse
mikroorganismer.
S Største andel mikroorganisme på 32% var bakterien
koagulasenegative stafylokokker.
S De sterile tourniquetene hadde ingen kontaminasjon etter
bruk.
S Etter funnene gjort i forskningen, anbefaler Thompson et.al
at sterile tourniqueter blir brukt istedet for usterile
tourniqueter. De foreslår at dette blir en del av NICE
guidelines (National Insitute for Health and Clinical
Excellence), som et tiltak for forebygging av postoperative
sårinfeksjoner.
S Daruwalla ZJ., Rowan F., Finnegan M., Fennell J., Neligan
M. (2011) ”Exsanguinators and tourniquets: Do we need to
change our practice?”
S Vurderte grad av kunnskap hos helsepersonell,
rengjøringsmetoder og behovet for opplæring av
helsepersonell.
S For å dokumentere grad av kunnskap, ble det delt ut
spørreskjema basert på retningslinjer om håndtering og bruk
av tourniqueter fra Association of perioperative nursing.
S Effekten av rengjøringsrutinen med såpe og vann av
tourniquetene ble undersøkt.
S 8 av 10 tourniqueter var kontaminerte. De hadde vekst av
koagulasenegative stafylokokker, spesifikt stafylokokkus
epidermis, etter rengjøring.
S Ahmed SMY., Ahmad R., Case R., Spencer RF (2009). “A
study of microbial colonization of orthopaedic tourniquets”.
S Ahmed et.al hevder i sin studie at de fleste sykehus har
ingen prosedyre for rengjøring av tourniqueter, brukt ved
ortopedisk kirurgi.
S De undersøkte 20 tourniqueter.
S 20 av 20 tourniqueter var kontaminerte.
S Koagulasenegative stafylokokker utgjorde 96% av
mikroorganismene funnet på tourniquetene.
S Etter rengjøring med såpe og vann, ble tourniquetene
desinfisert med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Man
registrerte en reduksjon i kontaminasjon på 99,2%.
S Brennan SA., Walls RJ., Smyth E., Mulla TA., O`Byrne JM
(2009). ”Tourniquets and exsanguinators: a potential source of
infection in the orthopedic operating theater?”.
S Formålet med studien var å se hvor mye vekst det var av
mikroorganismer på tourniquetene, og deres mulige rolle i
utviklingen av postoperative sårinfeksjoner, og hvilken
rengjøringsmetode som har best effekt.
S Sykehus A: alkoholfrie våtservietter. Ingen funn.
S Sykehus B: alkoholbaserte våtservietter. Ett positivt funn.
S Sykehus C: Rengjøring med såpe og vann. 8 av 28 prøver
var kontaminerte.
S Walsh E.F., Ben-David D., Ritter M., Mechrefe A., et al.
Orthopedics. (2006). ”Microbial Colonization of Tourniquets
Used in Orthopedic surgary.
S Påstår i sin studie at usterie tourniqueter kan være
forurenset med mikrobiell hudflora, siden de ikke
rutinemessig desifiseres. De kan dermed være en
risikofaktor for utvilking av postoperative sårinfeksjoner.
S Sammenliknet kontaminasjonen av usterile og sterile
tourniqueter.
S Påpeker at det ikke finnes standardisert prosedyre på
desinfisering av tourniqueter mellom hvert bruk.
S Rourke C., Bates C., Read C (2001). “Poor hospital infection
control practice in venepuncture and use of tourniquets”.
S Registrerte type kontaminasjon av 200 venestasemansjetter
brukt ved innleggelse av perifer venekanyle.
S Resultatene i spørreundersøkelsen viste av kun 42% av de
spurte vasker hendene før og etter innsetting av perifer
venekanyle.
S Koagulasenegative stafylokokker ble funnet på samtlige av
venestasemansjettene bortsett fra en.
Helsetjenesteassosierte
infeksjoner
S Konsekvenser av postoperative sårinfeksjoner
S Funn av mikroorganismer og effekt av tiltak for rengjøring
S Mangel på prosedyrer for renhold og touriqueter
S Undervisning og utvikling av prosedyrer
Konklusjon
S Ansvaret for utarbeidelse av prosedyrer ligger også på et
ledernivå.
S Dagens praksis med vask av tourniqueter med såpe og vann
er ikke god nok, men trengs å oppdateres.
S Dersom ny prosedyre ikke blir utarbeidet og fulgt opp, bør
sterile tourniqueter være det eneste alternativet.

similar documents