Yoshi Frey – Positiva Pengar

Report
Dagens penningsystem framtvingar en ohållbar
ekonomi
Yoshi Frey
Positivapengar.weebly.com
”A fish will never create fire while
immersed in water . We will never
create sustainability while
immersed in the present financial
system.”
Dennis Meadows (The limits of Growth)
i förordet till boken ”Money and Sustainability: the missing link (av Bernard
Lietaer,, Report from The Club of Rome))
Penningmyten: Deposition=> Lån
 Bankerna lånar ut andras pengar.
 Pengar ”lagras” på banken,
 Pengar är en ”neutral förmedlare”
-84% tror att pengar skapas av Centralbanken eller
Regeringen.
- 90% är emot att pengar skapas av privata företag.
”Lån” => Deposition !
Bankens balansräkning
Aktiva
I
Passiva
Krav mot kunden
I
Krav mot banken
”Lån”, kredit
I
”Deposition, Avistainlåning”
1 000 000 (+ränta!)
I
1 000 000 (är ny köpkraft!)
 Svårt att skilja fiktiv från verklig deposition
 Alkemistisk transformation: Bankens skuld används som
pengar!
 Ingen inlåning nödvändig . Bara en utökning av bankens
balansräkning!
Systemiska följder
 Exponentiell skuldsättning av stat, företag och hushåll
 Ekonomiskt tillväxttvång
 Ekologiskt ohållbar ekonomi
 Förmögenhetskoncentration
 Instabil ekonomi: Våldsamma upp- och nergångar
 Skuldfälla
 Skulddeflation, kris, arbetslöshet
 Demokratin blir ”plutokratiserad:” Finansmakten styr
Exponentiell skuldsättning
Ränta-på-ränta-effekten: Gamla skulder + ränta måste
betalas med nya, större skulder, osv. =>
Exponentialfunktionens dynamik: 2,4,8,16,32,64,osv.
Ekonomiskt tillväxttvång
 Exponentiell tillväxt av skulderna matematiskt nödvändig.
3% = fördubbling vart 24:e år
=> Detta leder till ekonomisk tillväxttvång, ty skuld är ett
prestationslöfte för framtiden
 Rävsaxen: skuld kräver tillväxt, tillväxt kräver mer skulder
 Pengar ≠ skuld + ränta:
Aldrig tillräckligt med pengar för att betala räntan
=> Evig kamp alla mot alla
Ekologiskt ohållbar ekonomi
 Tillväxttvång av skulder leder till ekonomiskt





tillväxttvång:
Pengar/skulder bara tillgängliga om
produktionen/konsumtionen växer
Det i sin tur tvingar oss att ”monetarisera världen” utan hänsyn på planetens gränser
Resursförbrukningen räknas inte i BNP
Kortfristighet lönar sig. ”Diskontering” av naturen
Exponentiell tillväxt är omöjlig
The Global Wealth Pyramid
Källa: Credit Suisse Global Wealth Databook 2012
Demokratisk kris
 Politikerna har ansvaret, men ingen makt
 Bankerna/finansmarknaden har makten, men inget
ansvar
 Finansmakten styr: Vinsterna privatiseras, förlusterna
socialiseras
 Merkel: en ”marknadskonform” demokrati
 “Over time, whoever controls the money system,
controls the nation.”
- Stephen Zarlenga, Director of American Monetary Institute
Lösningsförslag
Separation av penningskapandet från kreditgivning
”Förstatliga pengaskapandet, men inte bankerna”(Fisher)
 Alla pengar skapas av en oberoende centralbank,
 ränte- och amorteringsfritt , inflationsfritt
 Regeringen avgör sedan användningen
 30-talet: Chicagoplanen (100% reserve money)
 Moderna förslag: positive money, sovereign money,
Monetative
Fördelar av en penningreform
 Enligt en IMF-Studien skulle en separation av
kreditgivning och penningskapande
 avsevärt dämpa konjunkturcyklerna,
 bank-runs förhindras
 privata och offentliga skulderna minska dramatiskt
(penningskapandet kräver inte längre en skuldsättning)
 Inflation eller deflation förhindras
 Långsiktig tillväxt skapas
 En Steady-state ekonomi bli möjlig
Länkar
 Positivapengar.weebly.com
 Positivemoney.org
 Sovereignmoney.eu
 Internationalmoneyreform.org
 Monetary.org

similar documents